Centrum pohybovej aktivity BMC SAV

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV

Zvýšenie fyzickej zdatnosti pomocou dostatočnej dávky pohybu má pozitívny vplyv nielen na výkonnosť a kvalitu života, ale je aj efektívnym prostriedkom prevencie a liečby mnohých chronických ochorení. V prírode platí, že len pohyblivý živočích je životaschopný. Na druhej strane sedavý životný štýl významnou mierou zvyšuje chorobnosť aj úmrtnosť,  a nedostatok pohybu sa dokonca považuje za jeden z najvýznamnejších ovplyvniteľných rizikových faktorov  chronických metabolických, kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení, ako aj kolorektálneho karcinómu či postmenopauzálneho karcinómu prsníka.

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV vzniklo v lete v roku 2017, s cieľom vytvoriť priestor pre výskum  účinkov pravidelnej pohybovej aktivity na zdravie, v rámci krátkodobých ale aj dlhodobých individualizovaných tréningových  programov.

Základom tréningových programov je:

 • Edukácia účastníkov o benefitoch a účinkoch cvičenia na zdravie a spätná väzba (pravidelné informovanie o účinkoch intervencie).
 • Naučiť sa správne cvičiť (individualizované cvičenie vedené profesionálnym trénerom).
 • Stať sa súčastou skupiny ľudí s podobnými záujmami (sociálna interakcia).
 • Pravidelnosť a dlhodobé sledovanie účinkov cvičenia (konzultácie s lekárom).
 • Vyhodnocovanie efektivity tréningovej intervencie.

Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV poskytuje priestor na meranie parametrov fyzickej zdatnosti ako aj príjemné, prostredie s moderným vybavením na realizáciu tréningových programov, ktoré sú súčasťou projektov biomedicínskeho výskumu na Biomedicínskom centre SAV. Výskum je podporený výskumnými agentúrami, alebo (programy s dlhodobým sledovaním) finančnými prostriedkami od  sponzorov či partnerov Biomedicínskeho centra SAV .

Centrum pohybovej aktivity (i) umožňuje uskutočňovať vytrvalostný i silový tréning pre dobrovoľníkov výskumných štúdií a  klientov Centra a Výskumnej kliniky BMC SAV, (ii)  umožňuje dlhodobé sledovanie účinkov pravidelného cvičenia na ľudské zdravia a podporuje zdravé starnutie a (iii) umožňuje získavať cenné vedecké poznatky o benefičných účinkoch cvičenia na zdravie človeka.

Centrum pohybovej aktivity úzko spolupracuje s Fakultou telesnej výchovy a športu UK ako aj s I. a II. Neurologickou klinikou LFUK a UNB, s Národným ústavom detských chorôb, UNB a Národným onkologickým ústavom, so Slovenskou obezitologickou asociáciou (SOA) ako aj so  Slovenskou diabetologickou spoločnosťou a jej Obezitologickou sekciou (www.obesitas.sk). Súčasťou centra sú špecialisti na výživu (doc. MUDr. Peter Minárik, PhD; Mgr. Petronela Paulová).

Cieľom je vytvoriť modelový systém využitia pravidelnej pohybovej aktivity / modifikácie životného štýlu na zlepšenie zdravia.

Sponzori

Partneri

Organizačná štruktúra

zodpovedná vedúca a odborná garantka

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD

odborní garanti

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD
MUDr. Martin Schön

hlavný tréner

PhDr. Peter Jurina

vedúca diagnostiky

Mgr. Lucia Slobodová

tréneri

Mgr. Jakub Laurovič
Mgr. Daniel Dančík
Bc. Filip Kmeťko
Radko Ivan (študent FTVŠ UK)

Poskytované vyšetrenia

 • fyzická zdatnosť: Rockportov test, bicyklová spiroergometria
  (stanovenie maximálnej aeróbnej kapacity, VO2max)
 • pokojový metabolizmus & metabolická preferencia (nepriama kalorimetria)
 • motorické testy (EuroFit / Senior Fitness)
 • index telesnej hmotnosti (BMI), obvod pása, telesné zloženie (kvadrupedálna bioimpedancia)
 • svalová sila (handgrip)
 • objektívne monitorovanie profilu každodenej fyzickej aktivity (Activinsight)
 • metabolické a kognitívne testovanie

vybrané vyšetrenia realizujeme na Výskumnej klinike BMC SAV

Leták/Cenník

Aktuality

Výsledky našej výskumnej práce sme prezentovali na Európskom kongrese vied o športe (Europen Congress on Sport Science), ktorý sa konal 3-6 júla 2019 v Prahe

 O naše výsledky sme sa podelili v rámci štyroch prednášok zameraných na 

Molekulárne a metabolické zmeny pri akútnom cvičení (Ukropec a spol.), ako aj na pravidelným cvičením navodené zmeny metabolického stavu buniek kostrového svalu od pacientov so idiopatickou zápalovou myopatiou (Nemec a spol.). Dalšia prednáška bola venovaná účinkom dohodobého aerobne silového tráningu (21 mesiacov) na funkčný stav kostrového svalu a rýchlosť chodze u seniorov (Slobodová a spol.). Posledná prednáška sa zoberala vztahom medzi habituálnou kadžodennou  pohybovou aktivitou u pacientov vyliečených s nádorov zárodočných buniek testes a vzbranými parametrami ich metabolického zdravia (Krumpolec a spol.).

Link na videá plenárnych prednášok prednesených na ECSS 2019 v Prahe:

http://ecss-congress.eu/2019/19/index.php/programme/live-streaming

O nás

„Pohyb je jedným zo základných atribútov života a „elixírom zdravia“, ktorý je dostupný prakticky pre každého.“

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, Ph.D. sa venuje výskumu vplyvu akútneho a pravidelného cvičenia na zdravie ako aj využitiu benefičných účinkov pravidelnej fyzickej aktivity v prevencii a liečbe metabolických, neurodegeneratívnych a iných chronických ochorení. O vplyve pohybu a výsledkoch svojho výskumu prednáša študentom Lekárskej fakulty UK, Fakulty telesnej výchovy a športu UK, odbornej aj laickej verejnosti. Doc. Ukropcová je/bola riešiteľkou mnohých domácich a zahraničných výskumných projektov, ktorých súčasťou je realizácia prierezových a tréningových intervenčných klinických štúdií, je autorkou/spoluautorkou monografií, vedeckých publikácií v prestížnych odborných časopisoch ako aj populárno-vedeckých článkov. Za svoju vedeckú činnosť, snahu o transláciu získaných poznatkov do praxe ako aj za popularizáciu vedy získala viacero ocenení (Bratislavská čučoriedka, 2008; Slovenka roka, 2017).

Doc. Ukropcová je členkou výboru Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, výboru Slovenskej obezitologickej asociácie, Európskej asociácie pre výskum obezity (EASO), Európskej asociácie pre výskum diabetu (EASD), a zakladajúcou členkou pracovnej skupiny ExPAS EASD (Exercise and Physical Activity Study Group), zameranej na cvičenie a fyzickú aktivitu v prevencii a liečbe diabetu.

„Akútna fyzická záťaž či adaptačná odpoveď organizmu na pravidelné cvičenie prinášajú dynamické zmeny metabolického stavu, ktoré zaznamenávame v reálnom čase metódami integratívnej, bunkovej a molekulárnej fyziológie.“

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. sa zaoberá výskumom v oblasti molekulárnej pato/fyziológie človeka, absolvoval niekoľko študijných pobytov na renomovaných zahraničných pracoviskách (Nórsko, USA, Nemecko, Švajčiarsko) je autorom/spoluautorom mnohých vedeckých prác, kapitol v monografiách i populárno-vedeckých prehľadných článkov, a k vedeckej práci priviedol množstvo študentov magisterského i doktorandského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK. Dr. Ukropec je/bol riešiteľom mnohých domácich a zahraničných výskumných projektov a spolu s doc. Ukropcovou udržiavajú aktívnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu s významnými vedeckými inštitúciami (ETH, Švajčiarsko; MUW, Rakúsko; Monash University, Australia; National Cheng Kung University, Taiwan).

Mgr. Lucia Slobodová je doktorandkou na Ústave patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave, zameriava sa najmä na vplyv pravidelného cvičenia na kognitívne a motorické funkcie a na fyzickú zdatnosť u seniorov. Vysokoškolské vzdelanie bakalárskeho stupňa so špecializáciou na regeneráciu a výživu v športe získala na Fakulte športových štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila získaním magisterského titulu v odbore Šport a zdravie so špecializáciou na Šport pre všetkých. Venuje sa individuálnemu cvičeniu metódy SM systém so zameraním na odstraňovanie porúch pohybového systému. Je garantkou kurzu pre inštruktorov Power Jogy I., II. a III. stupňa, akreditovaného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

„Pohyb a fyzická aktivita tvoria neoddeliteľnú súčasť zdravia rovnako ako voda a vzduch.“

PhDr. Peter Jurina je absolventom Slovenskej Zdravotníckej univerzity v odbore Verejné zdravotníctvo a držiteľom certifikátov v oblasti manažmentu, trénerstva a výživy. Jeho úlohou je prenášať odborné poznatky o prevencii a liečbe chronických ochorení pomocou fyzického tréningu do praxe. Pri tréningu využíva skúsenosti nadobudnuté kontinuálnym vzdelávaním a prácou s ľuďmi všetkých vekových kategórii, so športovcami, nešportovcami i s ľuďmi, ktorí majú zdravotné obmedzenia. Pracuje tiež v detskej rehabilitačnej klinike Reocentrum a je aktívny v občianskom združení PPG Dúbravka, ktorého primárnym cieľom je podpora a rozvoj športu Dúbravke. Okrem toho pomáha športovcom v individuálnej príprave pred súťažami.

Mgr. Jakub Laurovič je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu (odbor Šport a zdravie), a zameriava sa najmä na benefičné účinky cvičenia na zdravie. Okrem pôsobenia v oblasti fitness tréningu sa venuje množstvu rôznych športov (longboarding, horolezectvo, rekreačné plávanie i beh, v minulosti volejbal a hokej). Má skúsenosti s organizáciou detských táborov, najmä s prípravou športových programov pre deti. Nielen z kníh a článkov, ale aj z vlastných skúseností a pozorovaní vie, ako dosiahnuť aby cvičenie pomáhalo zlepšovať výkonnosť, zdravie a kvalitu života, a to bez ohľadu na vek či BMI. Cieľom jeho práce je preto vytvárať individualizované tréningové programy, ktoré umožnia zlepšiť  kvalitu života prakticky každému.

„Som nesmierne rád, že môžem byť súčasťou tímu Centra pohybovej aktivity na BMC SAV, a podieľať sa na projektoch a klinických štúdiách so zameraním na zlepšovanie zdravia.“

Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD. , MSc. Lekár so špecializáciou z internej medicíny, geriatrie a gastroenterológie, s dlhoročnou praxou v klinickom odbore gastroenterológia, ktorý sa už niekoľko rokov venuje problematike preventívnej a klinickej výživy, a dietetiky. So záujmom študuje tie oblasti verejného zdravotníctva, ktoré sa zameriavajú na podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení.

Intenzívne sa venuje štúdiu vzťahov medzi výživou, obezitou či inými aspektami životného štýlu a incidenciou nádorových ochorení. Hlavným profesionálnym záujmom je pritom definovať úlohu lekárov a farmaceutov pri podpore verejného zdravia a prevencii chronických, predovšetkým onkologických ochorení, a presadiť aspoň časť kľúčových preventívnych opatrení v klinickej praxi.

Okrem publikačnej a prednáškovej činnosti sa doc. Minárik venuje aj popularizácii zdravého životného štýlu v prevencii chronických chorôb. Je spoluautorom kníh Vademecum zdravej výživy (2010, 2012, 2015), Rakovina a výživa: mýty a fakty (2013, 2015), Rakovina a výživa: mýty a fakty 2 + recepty (2015), Diéta pri ochoreniach pažeráka, žalúdka a dvanástnika (2016), Diéta pri ochoreniach žlčníka a pankreasu (2017) a Diéta pre diabetikov (2017) a Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov (2018).

MUDr. Martin Schön je interným doktorandom na Ústave patologickej fyziológie LFUK v Bratislave. Štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2015. Počas štúdia absolvoval viacero študijných pobytov (Univerzita v Murcii, Španielsko; Nemocnici Charité v Berlíne, Nemecko; Monash University, Melbourne, Austrália). V rámci doktorandského štúdia sa venuje výskumu účinkov akútneho a pravidelného cvičenia na kognitívne funkcie, metabolizmus a fyzickú zdatnosť. Zaujímajú ho molekulárne mediátory benefičných účinkov pohybu na zdravie ako aj možnosti uplatnenia pravidelného cvičenia v prevencii a liečbe neurodegeneratívnych, metabolických a iných chronických ochorení. Vo voľnom čase sa popri literatúre, hudbe, športe a umeniu tiež aktívne venuje práci v študentskej dobrovoľníckej organizácii Erasmus  Student Network.

Aktivity

Popularizačné aktivity Centra pohybovej aktivity  v roku 2018

Oddelenie výskumu metabolizmu ÚEE BMC SAV v spolupráci s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti organizovalo 3. Slovenský deň Obezity (Prepojenie s Európskym Dňom Obezity), ktorý sa tohto roku uskutočnil v 5-tich mestách na Slovensku. Cieľom tejto akcie bolo upozorniť na zdravotné riziká obezity a vytvoriť tlak verejnosti smerom k akceptovaniu obezity ako kľúčového zdravotného problému modernej spoločnosti, ktorý si vyžaduje investície do preventívnych celonárodných programov. Heslo „obezita je choroba“.

Oddelenie výskumu metabolizmu ÚEE BMC SAV sa aj v roku 2018 spolu s FTVŠ UK aktívne sa zapojilo do projektu Noc výskumníka 2018, s cieľom priblížiť verejnosti metodické i myšlienkové pozadie našej výskumnej práce ako aj aplikáciu jej výsledkov v každodennom živote, v spojení s populárnou prednáškou pre verejnosť o účinkoch a mechanizmoch účinkov pohybovej aktivity ako aj o význame pravidelnej pohybovej aktivity pre zdravie (doc. Ukropcová).

 1. Barbara Ukropcová iniciovala spoluprácu s Generali poistovňa a.s. v rámci programu Generali Balans, ktorej cieľom informovať verejnosť a fokusovať verejný záujem na potrebu širokej podpory programov pohybovej aktivity v rámci prevencie chronických ochorení pre širokú verejnosť. https://www.generali.sk/sk/o-nas/press-centrum/tlacove-spravy/spravy/poistovna-generali-ide-prikladom-spusta-osvetu-prevencii-projektom-generali-balans.html

Doc. Ukropcová a dr. Ukropec sa podieľali na publikovaní série článkov o funkcii hnedého tukového tkaniva a účinkoch pohybovej aktivity na zdravie venovaných odbornej i laickej verejnosti.

 1. SCHÖN M, UKROPCOVÁ B. Prečo je centrálna obezita taká dôležitá. Bedeker zdravia 2018 30-32.
 2. UKROPCOVÁ B. Sedenie novodobé fajčenie: Priveľa sedenia skracuje život. Bedeker zdravia 2018 36-38.
 3. UKROPEC J., SLOBODOVÁ L. , UKROPCOVÁ B.Pohyb, chlad a hnedé tukové tkanivo: aktivuje cvičenie aj náš hnedý tuk? Bedeker zdravia. 2018
 4. SEDLIAK M., UKROPCOVÁ B., PAYER J.Endokrinné a metabolické účinky fyzického tréningu pacientov s hypogonadizmom. Via pract., 2018;15(4):175-178

Doc. Ukropcová mala v roku 2017 veľké množstvo popularizačných aktivít spojených s propagáciou pohybovej aktivity ako účinného fyziologického prostriedku na prevenciu a liečbu s obezitou spojených komorbidít. Vyberáme:

 • UKROPCOVÁ B. Pohyb ako súčasť komplexnej modifikácie životného štýlu v prevencii a liečbe chronických ochorení. Generali &Partners Group: Klient v centre pozornosti. Žilina 27-3-2018.
 • UKROPCOVÁ B. Prežijú Slováci bez pohybu? Fyzická aktivita v prevencii a liečbe chronických ochorení. Slovenská národná rada, Bratislava, 8.2.2018.
 • UKROPCOVÁ B. Pohybová aktivita v manažmente diabetika 2. typu. Dôvera: workshop / školenie edukátorov v rámci programu Dôvera pomáha diabetikom, 15.6.2018 v Bratislave
 • UKROPCOVÁ B. Prežijeme bez pohybu? Populárna prednáška pre zamestnancov Generali, Generali Bratislava, 11-2018
 • UKROPCOVÁ B. Dá sa životný štýl liečiť? Ako dostať pravidelnú fyzickú aktivitu medzi systémové nástroje štátu. Bratislava, súčasť tlačovej konferencie k Svetovému dňu hypertenzie, 17-5-2018
 • UKROPCOVÁ B. Pohyb – elixír zdravia. populárna prednáška pre verejnosť. Noc výskumníka, Stará tržnica, 9/2018
 • UKROPCOVÁ B. Cvičenie ako liek: pravidelná pohybová aktivita v prevencii a liečbe onkologických ochorení. OnkOlympiáda – Liga proti rakovine, Bratislava 10/2018
 • UKROPCOVÁ B. Pohyb ako súčasť komplexnej modifikácie životného štýlu v prevencii a liečbe chronických ochorení. Prednáška pre študentov STU, na pozvanie ing. Igora Lehockého, Bratislava, 10/2018
 • UKROPCOVÁ B. Pohyb ako elixír zdravia & pohyb ako liek. Vplyv na molekuly, človeka a spoločnosť. Popularizačná prednáška v rámci cyklu prednášok Vizionári. Trnava 4/2018.
 • UKROPCOVÁ B. Potreba pohybu vzdelávajúcich sa detí (aj dospelých). 7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov. Učiteľ nie je GOOGLE. https://www.raabe.sk/ucitel-nie-je-google-5/program
 • UKROPCOVÁ B. Aktívna účasť na edukačnom programe Generali-Balans
 • https://www.generali.sk/sk/o-nas/press-centrum/tlacove-spravy/spravy/poistovna-generali-ide-prikladom-spusta-osvetu-prevencii-projektom-generali-balans.html
 • UKROPCOVÁ B. – rozhovor: Špičková lekárka: Nárazové cvičenie je pre telo ako menšia explóziahttp://www.preventivne.sk/pohyb/spickova-lekarka-narazove-cvicenie-je-telo-ako-mensia-explozia-pravidelny-pohyb-zlepsuje-aj-mozog.html
 • UKROPCOVÁ B.– rozhovor: Dôchodcovia v telocvični: Zmenil sa nám život. http://www.preventivne.sk/pohyb/dochodcovia-telocvicni-zmenil-nam-zivot.html
 • UKROPCOVÁ B.– rozhovor: Od roku 1980 sa počet diabetikov strojnásobil. Denník N – streda 21.marca 2018 – https://dennikn.sk/1025201/od-roku-1980-sa-pocet-diabetikov-skoro-strojnasobil-cukrovka-2-typu-je-ochorenim-zivotneho-stylu/
 • UKROPEC J. Nočná pyramída – hosť. Rádio Slovensko, Streda 12.09.2018 http://www.rtvs.sk/radio/program/11436/99092

Prevádzkový poriadok