Z o z n a m   a   v l a s t n o s t i   c h e m i c k ý c h   l á t o k   p o u ž í v a n ý c h   v  BMC  S A V   
N á z o v  CAS č. Látka R - vety H - vety KBÚ Výbušnosť, horľavosť Toxicita Žieravosť  Karcinogenita, mutageniita, reprodukčná toxicita P-vety
 Afidikolín; aphidicolin; APC (C20H34O4) 38966-21-1 tuhá     Sigma 2014          
 Atraktylát  draselný; atractyloside potassium salt (C30H44K2O16S2) 102130-43-8 tuhá R23/24/25 H301  Toxický po požití.  (Kategória 3)
H311  Toxický pri kontakte s pokožkou.  (Kategória 3)
H331  Toxický pri vdýchnutí.  (Kategória 3)
Sigma 2013   H301, H311, H331     P261, P280,  
P301 + P310,
P311 
 Dexametazón; Teflubenzuron; PESTANAL® (C14H6Cl2F4N2O2) 83121-18-0 tuhá     Sigma 2012          
 Ficín; ficin, from fig tree latex 9001-33-6 tuhá   H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma_2016         P261, P305+P351+P338
P342 + P311
 Fuchsín bázický; 4,4'-(4-iminocyklohexa-2,5-dienylidénmetylén)dianilín hydrochlorid;  basic fuchsin; Basic parafuchsin; parafuchsin hydro-chloride; Magenta® O; Basic Red 9 (C19H17N3 ·HCl)                            569-61-9 tuhá R45 H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B) Sigma-Aldrich 2013       H350 P201, P308 + P313 
 GelRed farbivo nukleových kyselín 10,000x vo vode; GelRed nucleic acid stain, 10,000X in water (C60H72I2N8O5)                         kvap.     Biotium 2013 (eng)          
 Guanosine 5′-diphosphate sodium salt; GDP (C10H15N5O11P2) 43139-22-6       Sigma 2015          
 Humánny inzulín, roztok; insulin solution, human (C257H383N65O77S6 ) 11061-68-0 kvap.     Sigma_2016          
 KB-R7943 MESYLATE; 2-[2-[4-(4-Nitrobenzyloxy)phenyl]ethyl]isothiourea mesylate; 2-[4-[(4-nitrophenyl)methoxy]phenyl]ethyl ester
methanesulfonate(1:1); Carbamimidothioic acid (C16H17N3O3S•CH4SO3)
182004-65-5 tuhá R50 H400 Sigma 2012         P273
 KH7; (E)-2-(1H-benzo[d]imidazol-2-ylthio)-N'-(5-bromo-2hydroxybenzylidene)propanehydrazide (C17H15BrN4O2)  330676-02-3  tuhá R25 H301 Toxický po požití. (Kategória 3) Sigma_2013   H301     P301 + P310
 Nigericín sodná soľ; Nigericin sodium salt; Helexin C; Polyetherin A; Azalomycin M; Antibiotic X464; Antibiotic K178 (C40H67NaO11) 28643-80-3 tuhá R25, R36/37/38 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma_2014   H301     P261, P301 + P310
P305 + P351 + P338
 Peptóny, kazeín; peptone; Tryptone  91079-40-2 tuhá     Fluka 2015          
 Rapamycín; Rapamycin;  23,27-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine; AY 22989; Sirolimus (C51H79NO13) 53123-88-9 tuhá     Sigma 2014          
(-)-Pin-2(10)-én; (−)-β-pinene; (1S)-(−)-β-pinene; (1S,5S)-2(10)-pinene; (1S,5S)-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane; (-)-beta-pinene (C10H16) 18172-67-3 kvap.   H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410
Aldrich_2016 H226       P210, P280,
P301+P310, P331
P370 + P378
(+)-L-arginín hydrochlorid; L-arginine hydrochloride; S-(+)-2-amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-pentanoic acid (C6H14N4O2 · HCl) 1119-34-2 tuhá R37   Sigma-Aldrich 2015          
(13E,19E,7S,16S,18R,21R)-10-fenyl-7,18-dihydroxy-16,18-dimetyl[11]cytochalasa-6(12),13,19-
trién-1,17-dión, 21-acetát; Cytochalazín D
;  7(S),18(R)-Dihydroxy-16(S),18-dimethyl-10-phenyl[11]cytochalasa-6(12),13(E),19(E)-triene-1,17-
dione 21(R)-acetate; cytochalasine D; Zygosporin A (C30H37NO6)
22144-77-0 tuhá R25, R63 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 2)
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 2)
Sigma 2014   H300    H361 P264, P301 + P310
(2-aminoetoxy)(difenyl)borán; (2-aminoethyl diphenylborinate); 2-APB (C14H16BNO) 524-95-8 tuhá     Aldrich 2015          
(2-nitrofenyl)hydrazín; 2-nitrophenylhydrazine; o-nitrophenylhydrazine (C6H7N3O2) 3034-19-3 tuhá R11, R22, R36/37/38 H228 Horľavá tuhá látka.
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Aldrich 2013 H228       P261, P305 + P351 + P338
(2S-cis)-3-acetyloxy-5-[2-(dimetylamino)etyl]-2-(4-metoxyfenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzotiazepín-4(5H)-
ón, monohydrochlorid;
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride; CRD-401; (2S,3S)-(+)-cis-3-acetoxy-5-(2-dimethylaminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-onehydrochloride (C22H26N2O4S · HCl)
33286-22-5 tuhá R22 H302  Škodlivý po požití. Sigma 2013          
(3-[(3-cholamidopropyl)-dimetylamónio ]-propán-sulfonát)  100mM roztok; 3-[(3-cholamido-propyl)-dimethyl-ammonio]-1-propa-nesulfonate 100 mM solution; CHAPS (C32H58N2O7S)                          kvap.      Sigma 2012          
(3-[(3-cholamidopropyl)-dimetylamónio ]-propán-sulfonát) hydrát; 3-[(3-cholamido-propyl)-dimethyl-ammonio]-1-propa-nesulfonate hydrate; CHAPS (C32H58N2O7S · xH2O)                        331717-45-4 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Aldrich 2015         P261, P305 + P351 + P338
(4-Nitrofenyl)-acetát; 4-nitrophenyl acetate (C8H7NO4) 830-03-5 tuhá     Sigma 2015          
(6-methoxyquinolinio)acetic acid ethyl ester bromide; 1-(ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxyquinolinium bromide; MQAE; (C14H16BrNO3) 162558-52-3 tuhá R36/37/38  H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2012         P261, P305 + P351 + 338
(Indol-3-ylmetyl)dimetylamín; Gramine (C11H14N2) 87-52-5 tuhá     Aldrich_2017          
(R)-(+)-SKF-38393 hydrochloride (C16H17NO2 · HCl) 81702-42-3 tuhá     Sigma_2017          
(R)-MG132; N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-leucyl-N-[(1S)-1-formyl-3-methylbutyl]- D-Leucinamide;
Z-L-Leu-D-Leu-L-Leu-al (C26H41N3O5)
1211877-36-9 tuhá     Sigma 2015          
(R)-N-[(8-hydroxy-5-chlór-3-metyl-1-oxo-3,4-ihydro-1H-benzo[c]pyrán-7-yl)karbonyl]-3-fenylalanín; Ochratoxin A; N-[(3R)-(5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-L-phenylalanine 303-47-9 tuhá   H300 Smrteľný po požití. (Kategória 2)
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
H413
Sigma_2015   H300   H351 P264, P281, P301 + P310
(S)-3'-[[2-Amino-3-(4-etoxyfenyl)propanoyl]amino]-3'-deoxy-N,N-dimetyladenozín, dihydrochlorid;  (S)-3'-[[2-amino-3-(4-methoxyphenyl)-1-xopropyl]-amino]-3'-deoxy-N,N-dimethyladenosine dihydrochloride; Puromycin dihydrochloride (C22H29N7O5 · 2HCl) 58-58-2 tuhá R22 H302 Škodlivý po požití. Sigma 2014          
(Z)-[2-[4-(1,2-difenylbut-1-
enyl)fenoxy]etyl](dimetyl)amónium-
dihydrogen-2-hydroxypropán-1,2,3-
trikarboxylát
; (Z)-1-(p-dimethylamino-ethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene;  Tamoxifen citrate salt (C26H29NO · C6H8O7)
54965-24-1 tuhá R22, R45, R60, R61, R64 H302  Škodlivý po požití.
H350  Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
H360  Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 1B)
Sigma 2012       H350, H360 P201, P308 + P313
[(3-chlórfenyl)hydrazóno]malononitril; [(3-chlorophenyl)hydrazono]malononitrile; carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone; m-Cl-CCP; CCCP
mesoxalonitrile 3-chlorophenylhydrazone (C9H5ClN4)
555-60-2 tuhá R23/24/25, R36/37/38 H301 + H311 + H331  Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3)
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2015   H301 + H311 + H331      P261, P280, P301 + P310, P305 + P351 + P338, P311
[[4-(trifluórmetoxy)-fenyl]hydrazino]malononitril;
[[4-(trifluoromethoxy)-phenyl]hydrazono]malono-nitril; mesoxalonitrile 4-trifluoromethoxy-phenylhyd-razone; carbonyl cyanide 4-(trifluoro-methoxy)phenyl-hydrazone; FCCP (C10H5F3N4O)                                             
370-86-5 tuhá R25, R43 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H413 
Sigma 2014   H301     P280, P301 + P310 
[2H2]kyselina sírová; Dideuterosulfuric acid solution; sulfuric acid -d2 solution (D2SO4) 13813-19-9 kvap.   H314  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Aldrich 2015     H314   P260, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338
[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymetyl)etyl]amónium-
hydrogen-maleát
; Trizma® maleate; TRISmaleate salt; tris(hydroxymethyl)aminomethanemaleate salt; Tromethamine maleate (C4H11NO3· C4H4O4)
72200-76-1 tuhá     Sigma 2012          
[2-hydroxy-3-(naftyloxy)-propyl]izopropyl-amóniumchlorid;  [2-hydroxy-3(naphthyloxy) propyl]-isopropylammonium chloride;  propranolol hydrochloride (C16H21NO2 · HCl) 318-98-9 tuhá R22 H302 Škodlivý po požití. Sigma 2013          
[4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-4-(dimetylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-7-chlór-6-metyl-1,11-
dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-oktahydronaftacén-2-karboxamid monohydrochlorid
; chlortetracycline hydrochloride; 7-chlorotetracycline (C22H23ClN2O8·HCl)
64-72-2 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2013         P261, P305 + P351 + P338
[R-(Z,Z)]-(7-oleoyl-4-oxido-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-fosfaheptakoz-18-enyl)trimetylamónium-4-oxid; 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; 1,2-di(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; DOPC, 3-sn-phosphatidylcholine, 1,2-dioleoyl; L-β,γ-dioleoyl-α-lecithin, L-α-Phosphatidylcholine, dioleoyl (C44H84NO8P) 4235-95-4 tuhá     Sigma_2013          
1-(1,1-Dimethylethyl)-3-(1-naphthalenylmethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine; 1-(2-Methyl-2-propanyl)-3-(1-naphthylmethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine; 1-NM-PP1 (C20H21N5) 221244-14-0 tuhá R25 H301 Toxický po požití. (Kategória 3) Carbosynth_eng_2010   H301     P301 + P310
1,10-Fenantrolín hydrát; 1,10-phenanthroline monohydrate; o-phenanthroline monohydrate (C12H8N2· H2O) 5144-89-8 tuhá R25, R50/53 H301  Toxický po požití. (Kategória 3)
H410 
Sigma-Aldrich 2013   H301     P273 
P301 + P310 
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrapotassium salt  73630-08-7                  
1,2-bis(2-Aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrasodium salt; BAPTA-Na4;
tetrasodium 1,2-bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetate (C22H20N2Na4O10)
126824-24-6 tuhá     Sigma 2014          
1,2-Dibróm-3-chlórpropán; 1,2-dibromo-3-chloropropane; DBCP (C3H5Br2Cl) 96-12-8 kvap. R25, R45, R46, R48/20/22, R52/53, R60 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie. (Kategória 1B)
H350 Môže spôsobiť rakovinu.  (Kategória 1B)
H360F Môže poškodiť plodnosť.  (Kategória 1A)
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412
Aldrich 2015       H340, H350, H360F P201, P273,
P301 + P310, P308 + P313 
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (C41H78NO8P ) 4004-05-1 tuhá     Sigma-Aldrich_2012          
1,2-Fenyléndiamín dihydrochlorid (10mg/tableta); o-phenylene-diamine dihydrochloride (10mg/tablet)  (C6H8N2 · 2HCl) 615-28-1 tuhá R20/21, R25, R36, R40, R68,
R43, R50/53
H302 + H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.  (Kategória 2)
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.  (Kategória 2)
H410
Sigma 2014       H341, H351 P273,  P280, P305 + P351 + P338,  P501 
1,4-bis(5-Fenyloxazol-2-yl)benzén;  1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene, 2,2′-p-phenylene-bis(5-phenyloxazole) POPOP (C24H16N2O) 1806-34-4 tuhá R22, R36 H302 Škodlivý po požití.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Sigma 2013         P305 + P351 + P338
1,5-bis{[2-(di-methylamino) ethyl]amino}-4,8-dihy-
droxyanthracene-9,10-dione; DRAQ5®
  kvap. R39/23/24/25 H370  Spôsobuje poškodenie orgánov pri vdýchnutí, po požití a pri kontakte s pokožkou (Kategória 1)
Cell Signalling 2009   H370      
1-[[4-[(dimetylfenyl)diazenyl]dimetyl-fenyl]diazenyl]-2-naftol; 1-([4-(xylylazo)xylyl]azo)-2-naphthol; oil red O; solvent red 27 (C26H24N4O) 1320-06-5 tuhá     Sigma-Aldrich 2014          
1-[[5-(4-Nitrofenyl)furfurylidén]amino]imidazol
idín-2,4-dión, sodná soľ
; 1-[(5-­(p-Nitro­phenyl)­fur­furyl­idene)­amino]­hydan­toin sodium salt; Dantrolene sodium salt (C14H9N4NaO5)
14663-23-1 tuhá     Sigma 2016          
1-[3-(2-pyridyldisulfanyl)propanoyloxy]pyrolid
ín-2,5-dión; SPDP
;  succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)propionate;  1-[1-oxo-3-(2-pyridinyldithio)propoxy]- 2,5-pyrrolidine dione (C12H12N2O4S2)
68181-17-9 tuhá     Thermo Scientific_eng_2013          
1-[3-[[(2,5-dioxopyrolidinyl)oxy]karbonyl]fenyl]-1H-pyrol-2,5-dión; 3-maleimidobenzoic acid N-hydroxysuccinimide ester (C15H10N2O6) 58626-38-3 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2013         P261, P305 + P351 + P338
10-Fenyl-7(S),20(R)-dihydroxy-16(R)-metyl-24-oxa[14]cytochalaza-6(12),13(E),21(E)-trién-1,23-dión; Cytochalazin B; cytochalasin B, from Drechslera dematioidea; Phomin (C29H37NO5) 14930-96-2 tuhá R26/27/28, R63 H300 + H310 + H330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť (Kategória 2+1+2)
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 2)
Sigma 2014   H300 + H310 + H330   H361 P260, P264,  P280,  
P284, P301 + P310 
P302 + P350
1-fluór-2,4-dinitrobenzén;  1-fluoro-2,4-dinitrobenzene (C6H3FN2O4) 70-34-8 tuhá R22, R33, R36/37/38, R43  H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Sigma 2012         P261, P280, P305 + P351 + P338
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one; ODQ (C9H5N3O2) 41443-28-1 tuhá R36/37/38  H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2012         P261, P305 + P351 + P338
1-Izopropyl-4-metylcyklohex-1,3-dién; Terpinén; α-Terpinene; p-mentha-1,3-diene; 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene; alpha-terpinene (C10H16) 99-86-5 kvap. R10, R22, R36/37/38, R51/53 H226 Horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H411
Aldrich_2012 H226       P261, P273, 
P305 + P351 + P338
1-Izopropyl-4-metylidén-bicyklo[3.1.0]hexán; Sabinene; 4-methylidene-1-propan-2-yl-bicyclo[3.1.0]hexane; Thuj-4(10)-ene (C10H16) 3387-41-5 kvap. R10, R36/37/38 H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Aldrich_2014 H226       P261, P305 + P351 + P338
1-metyl-1-nitrózomočovina; N-metyl N-nitrózo močovina; 1-methyl 1-nitrosourea; methyl-nitrosourea MNU (C2H5N3O2) 684 -93-5 tuhá R25, R45, R46, R61 H228 Horľavá tuhá látka.
H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H350 Môže spôsobiť rakovinu.  (Kategória 1B)
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.  (Kategória 1B)
Sigma 2014 H228 H301   H350, H360 P201, P210,  
P301 + P310,  
P308 + P313  
1-Metyl-3-nitro-1-nitrózoguanidín; 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine; diazomethane precursor; MNNG; N-methyl-N′-nitro-N-nitrosoguanidine (C2H5N5O3) 70-25-7 tuhá R20, R36/38, R45, R51/53 H228 Horľavá tuhá látka.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
H411
Aldrich 2014 H228     H350 P201,  P210, 
P273,
P305 + P351 + P338, P308 + P313
1-Naftyl fosfát sodný; α-Naphthyl Acid Phosphate, Monosodium Salt (C10H8O4PNa ) 81012-89-7 tuhá     Calbiochem 2014          
2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxy-2,3,4-trihydrochromén; Epikatechín; epicatechin (C15H14O6) 490-46-0 tuhá   H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich_2014         P261, P305 + P351 + P338
2'-(4'-Etoxyfenyl)-5-(4-metylpiperazín-1-yl)-[2,5'-bis-1H-benzimidazol] trihy-drochlorid hydrát; 2′-(4-ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi-1H-benzimidazole; bisBenzimide H 33342 trihydrochloride; Hoechst 33342; bisBenzimide; HOE 33342 (C27H28N6O · 3HCl · xH2O) 23491-52-3 tuhá R22, R35, R37 H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2014     H314   P261, P280,
P305 + P351 + P338, P310  
2-(4-metylcyklohex-3-enyl)propán-2-ol; alpha-Terpineol (C10H18O) 98-55-5 kvap.   H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Sigma-Aldrich_2016         P305 + P351 + P338
2-(Imidazol-4-yl)etylamín, dihydrochlorid; Histamín dihydrochlorid; 2-imidazol-4-ylethylamine dihydrochloride; histamine dihydrochloride (C5H9N3· 2HCl) 56-92-8 tuhá R36/37/38, R42/43 H315  Dráždi kožu.
H317  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261, P280, P305 + P351 + P338, P342 + P311
2-(N-Morfolín) etánsulfónová kyselina; 4-morpholineethanesulfonic acid; 2-(N-morpholino)ethane-sulfonic acid;  MES hydrate (C6H13NO4S · xH2O)  1266615-59-1 tuhá     Sigma 2015          
2, 4-Dinitrofenol; 2,4-dinitrophenol; α-dinitro-phenol (H4N2O5) 51-28-5 tuhá R23/24/2, R33, R50 H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3)
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400
Sigma-Aldrich 2014   H301 + H311 + H331     P261, P273,  
P280, P301 + P310, P311  
2,2'-(propán-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymetyl)propán-1,3-diol]; 1,3-bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane; BIS-TRIS propane (C11H26N2O6) 64431-96-5 tuhá     Sigma 2015          
2,2',2''-Nitrilotrietanol; Trietanolamín;  2,2′,2′′-nitrilotriethanol; triethanolamine; tris(2-hydroxy-ethyl)amine (C6H15NO3) 102-71-6 kvap.      Sigma 2014          
2,2,2-Trichlóretanol; 2,2,2-trichloroethanol; trichloroethyl alcohol (C2H3Cl3O) 115-20-8 kvap.   H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Aldrich_2017     H318   P261, P280, P305 + P351 + P338
2,2,6,6-Tetrametylpiperidín-4-ón, hydrochlorid; 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone hydrochloride (C9H17NO · HCl) 33973-59-0 tuhá R36/37/38 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Aldrich 2012         P261, P305 + P351 + P338
2,2'-Diazéndiylbis(2-metylpropánamidín), dihydrochlorid; 2,2′-azobis(2-ethylpropionamidine)
dihydrochloride (C8H18N6· 2HCl)
2997-92-4 tuhá R5, R22, R43 H242  Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
H302  Škodlivý po požití.
H317  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Aldrich 2014 H242       P280
2,2-Dimetyl-3,4-dihydro-2H-pyrol-1-oxid; 5,5-dimethyl-1-pyrroline N-oxide; DMPO (C6H11NOC6H11NO) 3317-61-1 tuhá     Sigma 2015          
2,2'-iminodietanol; Dietanolamín; diethanolamine; bis(2-hydroxyethyl)amine; 2,2′-Iminodiethanol (C4H11NO2) 111-42-2 kvap. R22, R48/22,  R38, R41, R52/53 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412
Sigma 2015     H318   P273, P280, P301 + P312 + P330, P305 + P351 + P338 + P310
2,3-Dimetoxy-1,4-naftochyinón; 2,3-dimethoxy-1,4-naphthoquinone; DMNQ (C12H10O4) 6956-96-3 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261, P305 + P351 + P338
2,5,7,8-Tetrametyl-2-(4,8,12-trimetyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-benzopyrán-6-ol; (±)-α-tocopherol; vitamin E; DL-all-rac-α-tocopherol (C29H50O2) 10191-41-0 tuhá     Sigma 2014          
2,5-Difenyl-3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)tetrazólium-bromid; 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide; MTT; 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H- tetrazolium bromide; methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide (C18H16BrN5S) 298-93-1 tuhá R36/37/38, R68 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
Sigma 2014       H341 P261, P281, P305 + P351 + P338
2,5-Difenyloxazol; 2,5-diphenyloxazole; PPO (C15H11NO) 92-71-7 tuhá R22, R36 H302 Škodlivý po požití.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H413
Aldrich 2012         P305 + P351 + P338
2,6-Di-terc-butyl-4-metylfenol; 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol; 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (C15H24O) 128-37-0 tuhá   H410 Aldrich 2016          
2,6-Di-terc-butyl-4-metylfenol; butylated hydroxytoluene; 2,6-di-tert-butyl-4-methylpheno;
BHT; DBPC; 2,6-di-tert-butyl-p-cresol; butylhydroxytoluene (C15H24O)
128-37-0 tuhá R50/53 H410 Aldrich 2014         P273, P501
2-[bis(2-hydroxyetyl)-amino]-2-(hydroxy-metyl)propán-1,3-diol; 2-bis(2hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propane-diol; BIS-TRIS (C8H19NO5)                                          6976-37-0   R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261, P305 + P351 + P338
2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein
acetoxymethyl ester
; Spiro(isobenzofuran-1(3H),9′-(9H)xanthene)-2′,7′-dipropanoic acid; BCECF-AM (1mg/ml DMSO)
  kvap.      Sigma-Aldrich 2012          
2′,7′-Dichlorofluoresceín diacetát; 2′,7′-dichloro-fluorescein diacetate; DCF-DA (C24H14Cl2O7)  2044-85-1 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2013         P261, P305 + P351 + P338
2′-Deoxycytidín; 2′-deoxycytidine; cytosine deoxyriboside (C9H13N3O4) 951-77-9       Sigma 2015          
25-Hydroxyvitamin D3 monohydrate; 25-Hydroxycholecalciferol (C27H44O2 · H2O) 63283-36-3 tuhá R26, R24/25, R48/25 H300 + H310 + H330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť (Kategória 2/2/1)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím. (Kategória 1)
Sigma_2014   H300 + H310 + H330, H372     P260, P264, P280,
P284,P301 + P310,
P302 + P350
28-Oxooligomycín A; Oligomycín B; oligomycin B (C45H72O12) 11050-94-5 tuhá R22, R33 H302  Škodlivý po požití. Santa Cruz Biotechnology_eng_2014         P301 + P310
2-Amino-2-(hydroxymetyl)-propán-1,3-diol hydrochlorid;  tris hydrochloride;  tris(hydroxymethyl)amino-methane hydrochloride; TRIS HCl; Trizma® hydrochloride (C4H11NO3*HCl) 1185-53-1 tuhá     Sigma 2014          
2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glukóza; 2-deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose; 2-NBDG (C12H14N4O8) 186689-07-6  tuhá     Sigma 2012          
2-Deoxy-D-glukóza; 2-deoxy-D-glucose; 2-deoxy-D-arabinohexose (C6H12O5) 154-17-6 tuhá     Sigma_2015          
2-deoxy-D-ribóza;  2-deoxy-D-ribose; 2-deoxy-D-erythro-pentose; thyminose; 2-deoxy-D-arabinose (C5H10O4) 533-67-5 tuhá     Aldrich 2012          
2-Fenyl-1,2-benzizoselenazol-3(2H)-ón; Ebselén;  2-phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one; Ebselen (C13H9NOSe) 60940-34-3 tuhá R23/25, R33, R50/53 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H331 Toxický pri vdýchnutí. (Kategória 3)
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H410
Sigma 2013   H301, H331     P261, P273, P301+P310, P311, P501
2-fenylindol-4',6-bis(karboximidamid) dihydrohydro-chlorid (hydrát); 4′,6-diamidino-2-phenyl-indole dihydrochloride; DAPI (C16H15N5.2HCl) 28718-90-3 tuhá     Sigma 2012          
2-Izopropyl-5-metylcyklohexanón; 2-isopropyl-5-methylcyclohexanone; Menthone; (C10H18O) 10458-14-7  kvap. R22, R36, R43, R52/53 H302 Škodlivý po požití.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Aldrich_2015         P261, P305 + P351 + P338, P342 + P311
2-Jódacetamid; iodoacetamide; 2-iodoacetamide (C2H4INO)                                  144-48-9 tuhá R25, R42/43, R53 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Sigma 2015   H301     P261, P280, P301+P310, P342+P311
2-keto-3-deoxyoktanoát amónny; 2-keto-3-deoxyoctonate ammonium salt; 3-deoxyoctu-losonic acid; KDO (C8H14O8 · H3N) 103404-70-2 tuhá     Aldrich 2012          
2-metylbután; izopentán; 2-methylbutane, isopentane 78-78-4 kvap. R12, R51/53, R65, R66, R67 H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411
Sigma-Aldrich 2014 H224       P261, P273, P301+P310, P331 
2-Sulfanyletán-1-ol; 2-merkaptoetanol; thioethylene glycol; 2-hydroxyethylmercaptan; β-mercaptoethanol; BME (C2H6OS)   60-24-2 kvap. R23/24/25, R38, R41, R43, R48/22, R50/53 H301 + H331 Toxický pri požití alebo vdýchnutí (Kategória 3)
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou. (Kategória 2)
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (Pečeň, Srdce) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím.
H410 
Aldrich 2015   H310, H301 + H331      P261, P280, P301 + P310 + P330, P302 + P352 + P310, P305 + P351 + P338 + P310, P403 + P233 
3-(2-Etylfenoxy)-1-[[(1S)-1,2,3,4-tetrahydronaft-1-yl]amino]-(2S)-2-propanol oxalát; 3-(2-ethyl-phenoxy)-1-[[(1S)-1,2,3,4-tetrahydro-naphth-1-yl]amino]-(2S)-2- propanol-oxalate salt); SR 59230A   (C21H27NO2 · C2H2O4) 174689-39-5 tuhá     Sigma 2012          
3-(4-Hydroxyfenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyfenyl)propán-1-ón; 3-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-propanone; β-(4-hydroxyphenyl)-2,4,6-trihydroxypropiophenone; 2′,4′,6′-trihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propio-phenone; Phloretin (C15H14O5) 60-82-2 tuhá R36/37/38 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2013         P261, P305 + P351 + P338
3-(Trimetoxysilyl)propyl-metakrylát; 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate; Silane A174; [3-Methacryloyloxy)propyl]trimethoxysilane (C10H20O5Si) 2530-85-0 kvap.     Sigma 2014          
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavón; 3,3′,4′,5,6-pentahydroxyflavone; Quercetin;
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one (C15H10O7)
117-39-5 tuhá R25 H301  Toxický po požití. (Kategória 3) Sigma 2015   H301     P301 + P310 + P330 
3,3',5,5'-Tetrametylbenzidín; 3,3′,5,5′-tetra-methylbenzidine (C16H20N2) 54827-17-7 tuhá     Aldrich_2016          
3,3'-[3,3'-dimetoxy[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl]bis[2,5-bis(4-nitrofenyl)-2H-tetrazólium]-dichlorid; 3,3'-(3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophenyl)-2H-tetrazolium] dichloride; tetranitroblue tetrazolium chloride; TNBT  (C40H28Cl2N12O10) 1184-43-6 tuhá R45 H350 Môže spôsobiť rakovinu.  (Kategória 1B) Sigma 2012       H350 P201, P308+P313
3,3′-Diaminobenzidín tetrahydrochlorid) systém; 3,3′-diaminobenzidine (DAB) enhanced liquid substrate system tetrahydrochloride   kvap.     Sigma 2013          
3,3′-Diaminobenzidín tetrahydrochlorid; bifenyl-3,3',4,4'-tetraamónium tetrachlorid; 3,3′-diamino-benzidine tetrahydrochloride; 3,3′,4,4′-tetraamino-biphenyltetrahy-drochloride; 3,3′,4,4′-biphenyl-tetramine tetrahydrochloride DAB (C12H14N4 · 4HCl)                       7411-49-6 tuhá R45, R68 H302 Škodlivý po požití.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.   
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
Sigma 2015       H341, H350 P201, P280, P301 + P312 + P330, P305 + P351 + P338, P308 + P313, P337 + P313
3,3'-Dimetoxybenzidín; 3,3'-dimethoxybenzidine; Fast Blue B; o-Dianisidine (C14H16N2O2) 119-90-4 tuhá R22, R45 H302 Škodlivý po požití.
H350 Môže spôsobiť rakovinu.  (Kategória 1B)
Sigma 2015       H350 P201, P308 + P313
3',6'-Dihydroxy-2',4',5',7'-tetrajódspiro[izobenzo-furán-1(3H),9'-[9H]xantén]-3-ón; Erytrozín B; erythrosin B; Solvent Red 140 (C20H8I4O5) 15905-32-5 tuhá     Aldrich 2013          
3,7-Diaminofenotiazín-5-ium-chlorid; 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium Chloride;  Katalysin; Thionine (  C12H10ClN3S) 581-64-6 tuhá     Fisher Scientific_eng 2014          
3´Azido-3´deoxytymidín; 3′-Azido-3′-deoxythymidine; AZT; Azidothymidine; Zidovudine; ZDV (C10H13N5O4)     30516-87-1 tuhá R40 H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2) Sigma 2012       H3351 P281
3-Aminobenzamid; 3-aminobenzamide; 3-AB; 3-ABA (C7H8N2O) 3544-24-9 tuhá R36/37/38 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2015         P280, P301 + P312 + P330, P304+P340+P312, P305 + P351 + P338,  P337 + P313
3-Butyl-1-nitro-3-nitrózoguanidín; 3-butyl-1-nitro-3-nitrosoguanidine; 1-butyl-3-nitro-1-nitroso-guanidine;  BNNG (C5H11N5O3) 13010-08-7 tuhá R11, R36/37/38, R45, R46 H228 Horľavá tuhá látka.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
Aldrich 2012 H228     H350 P261, P305 + P351 + P338, P308 + P313 
3'-deoxytymidín 5'-trifosfát sodný, roztok; 3'-Deoxythymidine 5'-triphosphate sodium salt solution (C10H17N2O13P3) 128524-26-5 kvap.     Sigma 2015          
3H-beta žiarič         RN SDS_tritium_eng.pdf          
3-Imino-3H-fenotiazín-7-amín; 3-imino-3H-phenothiazin-7-amine; THIONIN; LAUTHS VIOLET (C12H9N3S) 135-59-1 tuhá                
3-izobutyl-1-metyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dión; 3,7-dihydro-3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6-dione; 3-Isobutyl-1-methylxan-thine; IBMX (C10H14N4O2) 28822-58-4 tuhá R22 H302 Škodlivý po požití. Sigma 2014          
3-Metylbután-1-ol; 3-methyl-1-butanol; isoamyl alcohol; isopentyl alcohol (C5H12O) 123-51-3 kvap.   H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Aldrich 2015 H226       P210, P261, P304+P340+P312, P337+P313, P 403+P235
3-Metylcholantrén; 3-methylcholanthrene; 20-methylcholantrene (C21H16) 56-49-5 tuhá   H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
H413 
Sigma 2015       H350 P201, P308+P313
3-oxospiro[izobenzofurán-1(3H),9'-[9H]xantén]-3',6'-diyl diacetát; fluorescein diacetate; 3,6-diacetoxyfluoranDi-O-acetylfluorescein (C24H16O7) 596-09-8 tuhá     Sigma_2017          
4-(2-Aminoetyl)benzensulfonyl fluorid hydrochlorid; 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride; AEBSF (C8H10FNO2S · HCl ) 30827-99-7 tuhá R34 H314  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Sigma-Aldrich 2014     H314   P280, P305 + P351 + P338, P310
4-(Dietylamino)benzaldehyd; 4-diethylamino-benzaldehyde (C11H15NO) 120-21-8 tuhá   H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Aldrich 2016         P280, P305 + P351 + P338
4,4′-Diisothiocyanatostilbene-2,2′-disulfonic acid disodium salt hydrate; DIDS; disodium 4,4′-diisothiocyanatostilbene-2,2′-disulfonate (C16H8N2Na2O6S4·xH2O ) 207233-90-7 tuhá R36/37/38, R42 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2012         P261, P305 + P351 + P338, P342 + P311
4,9-Diazadodekametyléndiamín; Spermín; spermine; Gerontine; N,N′-bis(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutane; Neuridine; Musculamine (C10H26N4) 71-44-3 tuhá R34 H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Sigma 2012     H314   P280, P305 + P351 + P338, P310
4-[5-(4-Metyl-1-pipera-zinyl)[2,5'-bis-1H-benzimid-azol]-2'-yl]fenol trihydrochlorid; p-[5-(4-methyl-1-piperazi-nyl)[2,5'-bi-1H-benzimida-zol]-2'-yl]phenol trihydro-chloride; bisbenzimide; Hoechst 33258 (C25H24N6O · 3HCl · xH2O)                        23491-45-4 tuhá R22, R36/38 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Sigma-Aldrich 2014         P305 + P351 + P338
4′-Chlórdiazepam; 4′-Chlorodiazepam 14439-61-3 tuhá R22 H302  Škodlivý po požití. Sigma-Aldrich 2012          
4-Alyl-2-metoxyfenyl-acetát; 4-allyl-2-methoxyphenyl acetate; Eugenyl acetate (C12H14O3) 93-28-7 kvap.   H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
Aldrich_2016          
4-Alylveratrol; 4-allylveratrole; 4-allyl-1,2-dimethoxybenzene; Eugenol methyl ether; 4-allyl-1,2-dimethoxybenzene (C11H14O2) 93-15-2 kvap.   H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H411
Aldrich_2016         P280, P301+P312+P330, P305 + P351 + P338
4-amino-1-(2-deoxy-β-D-erytro-pentofuranozyl)-1,3,5-triazín-2(1H)-ón; Deoxycytidín; 4-amino-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one; 5-aza-2′-deoxycytidine; decitabine; 2′-deoxy-5-azacytidine  (C8H12N4O4)                    2353-33-5 tuhá R22, R36/37/38, R61, R68 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 1B)
Sigma 2014       H341, H360 P201, P261, P281, P305 + P351 + P338, P308 + P313 
4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine; 3-MB-PP1 (C17H21N5) 956025-83-5 tuhá   H302 Škodlivý po požití. ABCAM_eng_2015         P264, P270, P3001+P312, P330, P501
4b-Forbol 12,13,didekanoát; phorbol 12,13-didecanoate; PDD; Phorbol 12,13-dicaprinate (C40H64O8) 24928-17-4 tuhá     Sigma 2012          
4-brómanizol; 4-bromoanisole; 1-bromo-4-methoxy-benzene; (BAN phase separation solution) BAN (C7H7BrO) 104-92-7 kvap.     Aldrich 2015          
4-hydroxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidínoxyl;  4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl; 4-hydroxy-TEMPO; TEMPOL, (C9H18NO2 ) 2226-96-2 tuhá R22, R36/37/38 H302  Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 
Fluka 2014         P261, P305 + P351 + P338
4-metylanilínium-(5-bróm-4-chlórindol-
3-yl)-hydrogen-fosfát
; 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt; X-phosphate; BCIP (C8H6BrClNO4P · C7H9N)
6578-06-9 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261, P305 + P351 + P338, 
4-Nonylfenyl polyetylénglykol;  4-nonylphenyl polyethylene glycol; nonidet P40 substitute; Imbentin-N/52 9016-45-9 kvap. R22, R41, R50 H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H400 
Sigma 2014     H318   P273, P290, P305 + P351 + P338
4α-Forbol 12,13,didekanoát;  4α-phorbol 12,13-didecanoate; 4αPDD; 4α-Phorbol 12-13-dicaprinate (C40H64O8) 27536-56-7 tuhá R26/27/28, R40, R43 H300 + H310 + H330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť (Kategória 2+2+1)
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
Sigma 2013   H300 + H310 + H330   H351 P260, P264, P280, P284, P301+P310, P302+P350
4α-Forbol; 4α-phorbol; isophorbol; 4α,9α,12β,13α,20-pentahydroxytiglia-1,6-dien-3-one; 4α-PHR (C20H28O6) 26241-63-4 tuhá R26/27/28, R36/37/38 H300 + H310 + H330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť (Kategória 2+2+1)
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2015   H300 + H310 + H330     P260, P264, P280, P284, P301+P310, P302+P350
5-(2-aminoetyl)benzén-1,2,4-triol hydrochlorid; 6-Hydroxidopamín hydrobromid; 5-(2-aminoethyl)-4-hydroxypyrocatechol hydrobromide; 6-hydroxy-dopamine hydrobromide;  (C8H11NO3 · HBr) 636-00-0 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2012         P261, P305 + P351 + P338, 
5-(2-aminoetyl)benzén-1,2,4-triol hydrochlorid; 6-Hydroxidopamín hydrochlorid; 5-(2-aminoethyl)-4-hydroxypyrocatechol hydrochloride; 6-hydroxy-dopamine hydrochloride; 6-OHDA (C8H11NO3 · HCl) 28094-15-7 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2016         P261, P305 + P351 + P338, 
5-(N-Etyl-N-izopropyl)amilorid; 5-(N-ethyl-N-isopropyl)amiloride; EIPA (C11H18ClN7O) 1154-25-2 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2012         P261, P305 + P351 + P338, 
5,5'-difenyl-3,3'-bis(4-nitrofenyl)-2,2'-(3,3'-dimetoxybifenyl-4,4'-ylén)ditetrazólium-dichlorid;  2,2′-bis(4-Nitrophenyl)-5,5′-diphenyl-3,3′-(3,3′-dimethoxy-4,4′-diphenylene)ditetrazolium chloride; Nitro BT; p-Nitro-Blue tetrazolium chloride; NBT; p-Nitrotetrazolium blue; Nitrotetrazolium Blue chloride (C40H30Cl2N10O6) 298-83-9 tuhá R22 H302 Škodlivý po požití. Sigma-Aldrich 2015          
5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyfenyl)benzopyrán-4-ón; Genistein; 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one; 4′,5,7-trihydroxyisoflavone (C15H10O5) 446-72-0 tuhá   H302 Škodlivý po požití. Sigma_2015          
5,9-Dimetyldibenzo[c,g]karbazol; 5,9-dimethyldibenzo[c,g]carbazole (C22H17N) 88193-04-8     H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)         H350 P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501
5-Amino-1,2,3,4-tetrahydroftalazín-1,4-dión; 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione; 3-amino-phthalhydrazide; Luminol (C8H7N3O2)                                     521-31-3 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Aldrich 2014         P261, P305 + P351 + P338, 
5-Bróm-4-chlórindol-3-yl-β-D-galaktopyranozid; 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside; X-GAL; BCIG (C14H15BrClNO6) 7240-90-6 tuhá     Sigma-Aldrich 2012          
5-Dimetylaminonaftalén-1-sulfonylchlorid; 5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride;  Dansyl chloride (C12H12ClNO2S) 605-65-2 tuhá R34 H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Sigma 2013         P280, P305 + P351 + P338
5-Hydroxydekanoát sodný; 5-hydroxydecanoic acid sodium salt; 5-hydroxydecanoate (C10H19NaO3) 71186-53-3 tuhá     Sigma 2015          
5-Izopropenyl-2-metylcyklohex-2-én-1-
ón;
(R)-5-isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone;  (R)-(−)-Carvone;  p-mentha-6,8-dien-2-one; Carvol (C10H14O)
6485-40-1  kvap. R22 H302 Škodlivý po požití. Aldrich_2012          
6-Bnz-cAMP sodium salt; N6-Benzoyladenosine-3′,5′-cyclic monophosphatesodium salt (C17H15N5O7PNa) 30275-80-0 tuhá     Sigma_2012          
6-O-Metylguanín; 6-O-methylguanine; 2-amino-6-methoxypurine
6-methoxyguanine (C6H7N5O)
20535-83-5 tuhá     Aldrich 2012          
7,12-Dimetylbenz[a]antracén; 7,12-dimethyl-benz[a]anthracene; 1,4-Dimethyl-2,3-benzo-phenanthrene; DMBA; 9,10-Dimethyl-1,2-benz-anthracene (C20H16) 57-97-6 tuhá R45, R22 H302 Škodlivý po požití.
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
Sigma 2015       H350 P201, P308 + P313 
7-amino-actinomycín; 7-Aminoactinomycin D; 7-AAD (C62H87N13O16) 7240-37-1 tuhá R26/27/28 - R36/37/38 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 2)
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou. (Kategória 2)
H315 Dráždi kožu. (Kategória 1)
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014   H300, H310, H330     P260, P264, P280, P284, P301 + P310, P302 + P350
7H-Dibenzo[c,g]karbazol; 7H-ibenzo[c,g]carbazole; 3,4,5,6-Dibenzocarbazole;  DBC (C20H13N) 194-59-2   R45 H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B) IRMM_eng 2012       H350 P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501
7-hydroxy-3-(4-hydroxyfenyl)benzopyrán-4-ón; 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one; Daidzein; 4′,7-dihydroxyisoflavone; 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromone (C15H10O4C15H10O4) 486-66-8 tuhá R36/38 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí
Sigma 2013         P305 + P351 + P338
7-Metyldibenzo[c,g]karbazol; 7-methyldibenzo-[c,g]carbazole (C21H15N)
27093-62-5     H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)         H350 P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501
7-Nitroindazol; 7-nitroindazole; 7-NI (C7H5N3O2) 2942-42-9 tuhá R60, R40 H301  Toxický po požití. (Kategória 3)
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H351  Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
H360  Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 1B)
Sigma 2013   H301   H351, H360 P201, P281, P301 + P310, P305 + P351 + P338, P308 + P313
9-cis-Retinová kyselina; 9-cis-retinoic acid; 9-cis-tretinoin (C20H28O2) 5300-03-8 tuhá   H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa (Kategória 1B)
Sigma_2016       H360 P201, P261,
P305+P351+P338,
P308 + P313
9-etylkarbazol-3-ylamín; 3-amino-9-ethylcarbazole; 9-ethylcarbazol-3-amine; AEC (C14H14N2)  132-32-1 tuhá R25, R45 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
Sigma 2013   H301   H350 P201, P301+P310, P308+P313
Accutase® solution   kvap.     Sigma_2013          
Acetofenón; acetophenone; methyl phenyl ketone (C8H8O) 98-86-2 kvap. R36, R22 H302 Škodlivý po požití.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Sigma-Aldrich 2014         P305 + P351 + P338
Acetón; acetone (CH3-CO-CH3)  67-64-1 kvap. R11, R36, R66, R67 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Sigma-Aldrich 2015 H225       P201, P261, P305 + P351 + P338
Acetonitril; acetonitrile; methyl cyanide; ACN (CH3CN) 75-05-8 kvap. R11, R20/21/22, R36 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary
H302 + H312 + H332 Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Sigma-Aldrich 2014 H225       P210, P280, P305 + P351 + P338
Acetylcelulóza;  acetylcellulose; cellulose acetate 9004-35-7 tuhá     Aldrich 2014          
Acetylcysteín; N-acetyl-L-cysteine; NAC; LNAC (C5H9NO3S) 616-91-1 tuhá     Sigma-Aldrich 2014          
Acetylcholín-chlorid; acetylcholine chloride; Ach (C7H16ClNO2) 60-31-1 tuhá R36/37/38 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261, P305 + P351 + P338
acetylkoenzým A lítna soľ; acetyl coenzyme A lithium salt; acetyl-S-CoA Li3 (C23H38N7O17P3S · xLi+) 32140-51-5 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma_2015         P261, P305 + P351 + P338
Adenozín 5′-(β,γ-imido)trifosfát lítny, hydrát; adenosine 5′-(β,γ-imido)triphosphate lithium salt hydrate (C10H17N6O12P3· xLi+· yH2O) 25612-73-1 (free acid) tuhá     Sigma 2015          
Adenozín 5′-difosfát sodný; adenosine 5′-diphosphate sodium salt; ADP (C10H15N5O10P2) 20398-34-9 tuhá     Sigma 2015          
Adenozín 5′-trifosfát horečnatá soľ; adenosine 5′-triphosphate magnesium salt (C10H16N5O13P3.xMg2+ ) 74804-12-9 tuhá R20/21/22, R68/20/21/22 H302 + H312 + H332  Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H371  Môže spôsobiť poškodenie orgánov. (Kategória 2)
Sigma 2015   H371     P260, P280, P308 + P311
Adenozín 5'-trifosfát disodný hydrát; adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt; ATP disodiumhydrate (C10H14N5Na2O13P3 · xH2O) 34369-07-8 tuhá     Sigma 2012          
Adenozín 5'-trifosfát, zmes vzoriek, adenosine 5′-triphosphate (ATP) assay mix   tuhá   H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Sigma-Aldrich_2015     H318   P280, P305 + P351 + P338 + P310
Adenozín-5'-(tetrahydrogen-trifosfát)
dinátrium soľ trihydrát;
adenosine 5′-triphosphate disodium salt trihydrate (C10H20N5Na2O16P3)
51963-61-2  tuhá     Aldrich 2013          
Adenozín-5'-(trihydrogen-difosfát)-2'-(dihydrogen-fosfát), 5'->5'-ester s 3-(aminokarbonyl)-1-β-D-ribofuranozylpyridínium-hydroxidom,
vnútorná soľ, disodná soľ;
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt; β-NADH phosphate; triphosphopyridine nucleotide; β-NADP-Na2 (C21H26N7Na2O17P3)
24292-60-2 tuhá     Sigma 2014          
Adenozin-5'-difosfát; adenosine 5′-diphosphate; 5′-ADP (C10H15N5O10P2) 58-64-0 tuhá     Sigma 2012          
Adiponektín; adiponectin human; ACDC; APM-1; Acrp30; AdipoQ; GBP-28;    tuhá     Sigma_2014          
Aflatoxín B1;  4-metoxy-2,3,6aα,9aα-tetrahydro-cyklopenta[c]furo[2',3':4,5]furo[2,3-h]chromén-1,11-dión; aflatoxin B1 (C17H12O6) 1162-65-8 tuhá R45, R46, R26/27/28 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 1)
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou. (Kategória 1)
H330 Smrteľný pri vdýchnutí. (Kategória 2)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
Sigma 2013   H300, H310, H330   H350 P201, P260, P264, P280, P284, P301+P310
Agar; agar; gum agar; agar-agar 9002-18-0 tuhá     Sigma-Aldrich 2012          
Agaróza; agarose 9012-36-6 tuhá     Sigma-Aldrich 2014          
Aglutiníny a lektíny, fytohemaglutiníny; lectin from Phaseolus vulgaris, PHA   tuhá     sigma 2013          
Ajatin (1%, 10% roztok);  kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C8-18-alkyldimetylamónium-bromidy 91080-29-4 kvap. R22, R36/37
R51
H302 škodlilvý po pžití.
H315 Dráždi kožu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Profarma 2010          
Akrylamid/N,N'-metyléndiakrylamid (bisakrylamid) 30%-ý roztok 29/1; acrylamide/N,N'-methylenediacrylamide (bis-acrylamide), 30% solution   kvap. R25, R48/23/24/25, R45, R46, R62, R20/21, R36/38, R43, R62 H302 + H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie. (Kategória 1B)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti. (Kategória 2)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Sigma_2015   H372   H340, H350, H361f P201, P261, P280, P304 + P340 + P312, P305 + P351 + P338, P308 + P313
Akrylamid; acrylamide; acrylic acid amide; 2-pro-penamide (C3H5NO)  79-06-1 tuhá R25, R48/23/24/25, R45, R46, R62, R20/21, R36/38, R43 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H312 + H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie. (Kategória 1B)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti. (Kategória 2)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
Sigma 2014   H301, H372   H340, H350, H361f P201, P280, P301+P310, P305 + P351 + P338, P308 + P313
Albumíny, krvné sérum; albumin from bovin serum; bovine serum albumin; bovin albumin; BSA 9048-46-8 tuhá     Sigma 2015          
Aldosterón; aldosterone; Reichstein X; 11β,21-dihydroxypregn-4-ene-3,18,20-trione; 18-aldocorticosterone; 11β,21-Dihydroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-18-al (C21H28O5) 52-39-1 tuhá     Sigma_2015          
Aldosterone RIA Kit         Beckman Coulter_2015          
Alkalická fosfatáza; alkaline phosphatase, from calf intestine; orthophos-phoric-monoester phospho-hydrolase (alkaline optimum); CIAP 9001-78-9       Sigma 2013          
Alkalická fosfatáza; phosphatase, alkaline (10% roztok v glycerole) 9001-78-9 kvap.     Roche_2016          
Alkány, C5-8;  petroléter; petroleum ether 101316-46-5 kvap. R11, R38, R51/53, R63, R65, R67 H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
 H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 2)
373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním. 
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H411
Sigma-Aldrich 2015 H224     H361 P201, P210, P273, P301+P310, P331, P403+P235
Amantadín hydrochlorid; amantadine hydro-chloride; 1-adamantanamine hydro-chloride; 1-aminoadaman-tane hydrochloride; 1-adamantylamine hydro-chloride (C10H17N.ClH)  665-66-7 tuhá R22 H302 Škodlivý po požití. Sigma 2012          
Amfotericín B  roztok; amphotericin B solution   kvap.     Sigma-Aldrich 2013          
Amfotericín B; amphotericin B (C47H73NO17)         1397-89-3 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Fluka 2013         P261, P305 + P351 + P338
Amisulprid; amisulpride;  4-amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-
methoxybenzamide; Deniban; DAN-2163 (C17H27N3O4S)
71675-85-9 tuhá   H302 Škodlivý po požití. Sigma_2015         P301 + P312 + P330
Amoniak 2M roztok v metanole; Ammonia 2M solution in methanole (NH3)   kvap.  R11, R23/24/25, R39/23/24/25 H225  Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H301 + H311 + H331  Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3)
H315  Dráždi kožu.
H318  Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H370  Spôsobuje poškodenie orgánov. (Kategória 1)
Sigma-Aldrich 2015   H301 + H311 + H331, H370 H318   P210, P260, P280, P301 + P310, P305 + P351 + P338, P311
Amoniak vodný roztok; hydroxid amónny;  ammonium hydroxide solution; ammonia aqueous; ammonia water (NH4OH)                                                                                                                                 1336-21-6 kvap. R22, R34, R50 H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400 
Sigma-Aldrich 2015     H314   P273, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338, P391
Amoniak, bezvodý; ammonia (NH3) 7664-41-7 plyn R10, R23, R34, R50 H221 Horľavý plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H331 Toxický pri vdýchnutí. (Kategória 3)
H410 
Fluka 2014 H221, H280 H331 H314   P210, P261, P273, P280, P305 + P351 + P338, P310
Amónium acetát; Octan amónny; ammonium acetate (CH3COONH4) 631-61-8 tuhá     Sigma 2014          
Amónium-8-anilinonaftalén-1-sulfonát; ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate; 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt;
1,8-ANS NH4; ANSA; N-phenyl peri acid (C16H16N2O3S)
28836-03-5 tuhá     Sigma-Aldrich_2016          
Ampicilín roztok 100 mg/ml; ampicillin solution 100 mg/ml 69-53-4 kvap. R42/43 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Sigma 2015         P261, P280, P342 + P311
Ampicilín; ampicillin; D-(−)-α-amino-benzylpenicillin (C16H19N3O4S) 69-53-4 tuhá R36/37/38, R42/43 H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2012         P261, P280, P305 + P351 + P338, P342 + P311
Angeli’s Salt (Na2N2O3) 13826-64-7 tuhá     Calbiochem 2014          
Angiopoietín-2; angiopoietin-2, human; Ang-2   tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Sigma 2013         P305 + P351 + P338
Angiotenzín II; angiotensin II (C50H71N13O12) 4474-91-3 tuhá     Sigma 2015          
Anilín; aniline (C6H7N) 62-53-3 kvap. R23/24/25, R48/23/24/25, R40, R41,R43, R50,  R68 H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3)
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov (Krv) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
H410 
Sigma-Aldrich 2015   H301 + H311 + H331, H372   H341, H351 P201, P261, P273, P280,  P301 + P310 + P330 
Annexin-V-FLUOS   kvap.     Roche_2012        
Antimycín; antimycin A 1397-94-0 tuhá R25, R50 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 2)
H400
Sigma 2014   H300     P264, P273, P301+P310
Aroclor 1242 53469-21-9 kvap.    H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H410
Supelco 2015         P260
Arzenitan sodný; sodium (meta)arsenite; sodium dioxoarsenate (NaAsO2) 7784-46-5 tuhá R23/24/25, R50/53, R45 H300 + H310 Pri požití alebo styku s kožou môže spôsobiť smrť (Kategória 2)
H331 Toxický pri vdýchnutí. (Kategória 3)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1A)
H410 
Aldrich 2014   H300 + H310,         H331   H350 P201, P261, P264, P273, P280,  P301 + P310 
Atenolol;  atenolol; 4-[2′-Hydroxy-3′-isopropyl-amino)propoxy]phenylacetamide; (±)-4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzene-acetamide (C14H22N2O3) 29122-68-7 tuhá     Sigma 2013          
Azenapín maleát; trans-5-chlór-2-metyl-2,3,3a,12b-
tetrahydro-1H-dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrol,
soľ s kyselinou maleínovou (1:1);
asenapine maleate; trans-5-chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole maleate (C17H16ClNO ·C4H4O4)
85650-56-2 tuhá R22, R36/37/38, R50/53 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400
Sigma 2013   H301     P261, P273, P301+P310, P305 + P351 + P338
Azenapín; asenapine (  C17H16ClNO) 65576-45-6  tuhá R22, R36/37/38, R50/53 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400
Santa Cruz Biotechnology_eng 2015   H301     P301 + P310, P321
Azid sodný; sodium azide (NaN3) 26628-22-8 tuhá R27, R28,  R32, R50/53  H300 + H310 Pri požití alebo styku s kožou môže spôsobiť smrť (Kategória 2+1)
EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
H410
Sigma-Aldrich 2015   H300 + H310, EUH032     P273, P280, P301 + P310 + P330, P302 + P352 + P310, P391, P501
Azúr II (pre Giemsa-Romanowski roztok); Azure II (C31H34Cl2N6S2)                   37247-10-2 tuhá R22, R41, R52/53 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Aldrich 2013         P290, P305 + P351 + P338
Bacteranios SF (detergent)   kvap. R50, R 42/43, R 20/22, R34 H225 Velmi horlavá kvapalina a pary.
H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolat alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie ocí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie ocí.
H331 Toxický pri vdýchnutí. (Kategória 3)
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolat alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie tažkosti.
H336 Môže spôsobit ospalost alebo závraty.
H400 
Vidra sro 2012 H225 H301 H314   P102, P260, P361, P273, P280, P314, P403,  P285, P271, P501
Bafilomycín; bafilomycin A1; (C35H58O9)b 88899-55-2 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261, P305 + P351 + P338
BAPNA; Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride (C19H22N6O4·HCl)                          911-77-3 tuhá     Sigma 2012          
Barbitál;  kyselina 5,5-dietylbarbiturová barbital; barbitone; 5,5-diethylbarbituric acid; 5,5-diethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione;  Veronal C8H12N2O3                         57-44-3 tuhá R22 H302 Škodlivý po požití. Sigma 2014          
BD 1047 dihydrobromide (C13H20Cl2N2.2HBr) 138356-21-5 tuhá R37/38, R41 H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2011     H318   P261,P280,  P305 + P351 + P338
Benz[a]antracén; benz[a]anthracene; 1,2-benzanthracene; tetraphene (C18H12) 56-55-3 tuhá R45, R50/53 H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
H410
Aldrich 2015       H350 P201, P273, P308+P313, P391, P501
Benzamidínium-chlorid hydrát; benzamidine hydrochloride hydrate; amidinobenzene hydrochloride; benzamidinium chloride; benzenecarboximidamidehydrochloride (C7H8N2·ClH·xH2O) 206752-36-5 tuhá R36/37/38  H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
Sigma-Aldrich 2012         P261, P305 + P351 + P338
Benzén; benzene (C6H6)                                      71-43-2 kvap. R11, R48/23/24/25, R45, R46, R36/38 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie (Kategória 1B).
H350 Môže spôsobiť rakovinu (Kategória 1A).
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1) 
Sigma-Aldrich 2015 H225 H304, H372   H340, H350 P201, P210, P280, P301+P310, P308+P313, P331
Benzén-1,2-diamín; 1,2-Fenyléndiamín; benzene 1,2-diamine; 1,2-phenilenediamine; 1,2-diamino-benzene; o-phenylene-diamine   OPD (C6H8N2 · 2HCl) 95-54-5 tuhá   H301  Toxický po požití. (Kategória 3)
H312 + H332  Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H317  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H341  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H351  Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)         H410
Sigma 2015   H301   H341, H351 P261, P280, P301 + P330 + P331 + P310, P305 + P351 + P338 
Benzén-1,2-diamín; o-fenylén-diamín; o-phenylene-diamine; 1,2-diaminobenzene; 1,2-phenylenediamine OPD (C6H8N2)                                      95-54-5 tuhá R20/21, R25, R36, R40, R43, R50/53, R68 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H312 + H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov. (Kategória 2)
H410
Sigma 2013   H301, H371   H341, H351 P260, P273, P280, P301 + P310, P305 + P351 + P338, P501 
Benzén-1,4-diamín;  p-fenylén-diamín; p-pheny-lenediamine; 1,4-diaminobenzene; 1,4-benzenediamine; 1,4-phenylenediamine (C6H8N2)                                            106-50-3   R23/24/25,R36, R43, R48/22,
R50/53
H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3)
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H370 Spôsobuje poškodenie orgánov (Obličky, Srdce, Muskuloskeletálny systém) pri požití. (Kategória 1)
H410 
Sigma 2014   H301 + H311 + H331, H370     P260, P273, P280, P301 + P310, P305 + P351 + P338, P311
Benzidín dihydrochlorid; benzidine dihydrochloride (C12H12N2 · 2HCl) 531-85-1 tuhá R45, R22, R50/53 H302 Škodlivý po požití.
H350 Môže spôsobiť rakovinu.  (Kategória 1A)
H410
Sigma 2014       H350 P201, P273, P308+P313, P501
Benzidín; benzidine; 4,4′-diaminobiphenyl (C12H12N2)                           92-87-5 tuhá R45, R22, R50/53 H302 Škodlivý po požití.
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1A)
H410 
Sigma 2012       H350 P201, P273, P308+P313, P501
Benzo(a)pyrén; benzo[a]pyrene                       50-32-8           tuhá R45, R46, R60, R61, R43, R50/53 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie. (Kategória 1B)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa. (Kategória 1B)
H410
Sigma 2015       H340, H350, H360FD P201, P273, P280, P308+P313, P333 + P313, P501
Benzo(a)pyrén-trans-7,8-dihydrodiol-9,10-epoxid; anti-Benzo[a]pyrene-7,8-diol-9,10-epoxide (C20H14 O3)   58917-67-2       toxnet_eng          
Benzo[r,s,t]pentafén; Dibenzo(a,i)pyrén; dibenzo(a,i)pyrene;  3,4:9,10-dibenzopyrene; benzo[rst]pentaphene (C24H14) 189-55-9 tuhá R40 H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie. (Kategória 1B)
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.  (Kategória 2)
Toronto Research Chemicals_eng 2014       H340, H351 P201, P281, P308+P313
Benzonase® Nuclease; Endonuclease from Serratia marcescens 9025-65-4 kvap.     Sigma_2016          
Benzyl(purín-6-yl)amín; benzyl(purin-6-yl)amine; 6-benzylaminopurine; N6-ben-zyladenine; BA (C12H11N5) 1214-39-7 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261, P305 + P351 + P338
Benzylsulfonylfluorid; phenylmethanesulfonyl fluoride; phenylmethylsulfonyl fluoride; α-toluenesulfonyl fluoride; benzylsulfonyl fluoride; PMSF (C7H7FO2S)  329-98-6 tuhá R25, R34 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)(Kategória 3)
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Sigma 2015   H301 H314   P280, P301 + P310 + P330, P303 + P361 + P353,  P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338
Betaín; betaine; oxyneurine; (Carboxymethyl)trimethylammonium (C5H11NO2) 107-43-7 tuhá     Sigma 2015          
BGP-15; N-[2-Hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-3-Pyridinecarboximidamide dihydrochloride (C14H22N4O2· 2HCl) 66611-37-8 tuhá R22 H301 Toxický po požití. (Kategória 3) Sigma 2012   H301     P301 + P310
bi(glutatión-S-yl); L-glutathione oxidized; GSSG; glutathiol (C20H32N6O12S2) 27025-41-8 tuhá     Sigma 2014          
Bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetramín; biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, 3,3-Diaminobenzidine DAB(C12H14N4) 91-95-2 tuhá R45, R68 H302  Škodlivý po požití.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H341  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H350  Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
Sigma-Aldrich 2015       H341, H350 P201, P280, P301 + P312 + P330, P305 + P351 + P338, P308 + P313, P337 + P313
Biotín N-hydroxysukcínimid ester; biotin N-hydroxy-succinimide ester; (+)-biotin N-succinimidyl ester; biotinyl-N-hydroxy-succinimide;  NHS-biotin; BNHS(C14H19N3O5S) 35013-72-0 tuhá     Sigma 2015          
Bis(4-hydroxy-N-metylanilínium)-sulfát;  4-bis(4-hydroxy-N-methyl-anilinium) sulphate; (methylamino)phenol;  Metol; ECOL (C7H9NO · 0.5H2SO4)                        55-55-0 tuhá R22, R48/22, R43, R50/53 H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H410
Fluka 20115         P273, P280, P333+P313, P337+P313, P391, P501
Blasticidín S hydrochlorid; blasticidine S hydrochloride (C17H26N8O5 · HCl ) 3513-03-9 tuhá R28 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 1) Merck 2014   H300     P308+P310
Blocking reagent                    
BMPO;  5-tert-Butoxycarbonyl-5-methyl-1-pyrroline-N-oxide ( C10H17NO3) 387334-31-8 tuhá     Enzo Life Sciences_cz_2016          
Bouinov roztok; Bouin’s solution; Bouin’s fluid   kvap. R1, R3, R20/21/22, R36/37/38, R43,R45,  R68 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
EUH001 V suchom stave výbušný.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
Sigma 2015 EUH001     H341, H350, H351 P261, P280, P305 + P351 + P338 
BPTES; Bis-2-(5-phenylacetamido-1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethyl sulfide  314045-39-1  tuhá    H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma_2017         P261, P305+P351+P338
Bradford reagent; Bradford reagent   kvap. R20/21/22, R68/20/21/22, R36/38 H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov.
Sigma 2014   H371     P260, P305 + P351 + P338
Briliantová modrá G; nátrium-[4-[4-(4-etoxy-anilino)-4'-[etyl(3-sulfonátobenzyl)amino]-2'-metylbenzhydrylén]-3-metylcyklohexa-2,5-dién-1-ylidén](etyl)(3-sulfonátobenzyl)amónium;  brilliant blue G; Coomassie brilliant blue G;acid blue 90 (C47H48N3NaO7S2)                         6104-58-1 tuhá     Sigma 2012          
Briliantová modrá R;   nátrium-[4-[4-(4-etoxy-anilino)-4'-[etyl(3-sulfonátobenzyl)amino]-benzhydrylén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-(etyl)(3-sulfonátobenzyl)amónium; brilliant blue; Acid Blue 83; Coomassie® brilliant blue R; brilliant indocyanin 6B (C45H44N3NaO7S2)          6104-59-2 tuhá     Sigma-Aldrich 2014          
Bromelaín zo stonky; bromelain, from pineapple stem 37189-34-7 tuhá R36/37/38,
R42
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2013         P261, P305 + P351 + P338, P342+P311
Brómfenolová modrá; Tetrabrómfenolová modrá; bromophenol blue; 3′,3′′,5′,5′′-tetrabromo-phenolsulfonephthalein (C19H10Br4O5S)                  115-39-9 tuhá     Sigma-Aldrich 2015          
Bromid draselný; potassium bromide (KBr) 7758-02-3 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2014         P261, P305 + P351 + P338
Bromid sodný; sodium bromide (NaBr)                                             7647-15-6 tuhá     Sigma-Aldrich 2014          
Brómkyán; kyanogén bromid; cyanogen bromide (BrCN)                                                506-68-3 tuhá R26/27/28, R32, R34, R50/53 H300 + H310 + H330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť (Kategória 2)
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
H410
Aldrich 2014   H300 + H310 + H330, EUH032 H314   P260, P264, P273, P280, P284, P301+P310
Broxuridín; 5-Bromo-2′-deoxyuridine, BUdR5-BrdU5-bromouracil deoxyriboside, 5-bromo-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)uracil (C9H11BrN2O5) 59-14-3 tuhá   H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie. (Kategória 1B)
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 2)
Sigma-Aldrich_2017       H340 P201, P281,
P308 + P313
Broxuridín; broxuridine; 5-bromo-2′-deoxyuridine; 5-bromouracil deoxyriboside; BUdR; 5-BrdU; BrdU (C9H11BrN2O5) 59-14-3 tuhá R46, R61 H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie. (Kategória 1B)
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.  (Kategória 2)
Sigma 2015       H340, H361 P201, P281, P308+P313
Bután-1-ol; Butylalkohol; 1-Butanol; 1-butanol; butyl alcohol; n-butanol (C4H10O) 71-36-3  kvap. R10, R22, R37/38, R41, R67 H226 Horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Sigma 2015 H226   H318   P261, P280, P305 + P351 + P338
C7-C30 nasýtené alkány; alkanes   kvap. R11, R38,  R48/20, R51/53,  R62, R65, R67 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411
Supelco_2015 H225     H361f P201, P210, P273, P301 + P310, P308 + P313, 331
Calpain Inhibitor I; ALLN; MG-101; Ac-LLnL-CHO; N-Acetyl-Leu-Leu-Norleu-al; N-acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-norleucinal (C20H37N3O4) 110044-82-1 tuhá     Sigma 2013          
Carboxy-PTIO potassium salt; 2-(4-Carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide; 2-(4-Carboxyphenyl)-4,5-dihydro-4,4,5,5-tetramethyl-1H-imidazol-1-yloxy-3-oxide (C14H16KN2O4) 148819-94-7 tuhá     Sigma 2013          
Cell Freezing Medium-DMSO   kvap.     Sigma_2016          
Cetrimónium bromid; cetrimonium bromide; hexadecyl-trimethylammonium bromide; cetyltrimethylammonium bromide; CTAB (C19H42BrN) 57-09-0   R22, R37/38, R41, R50, R48/22 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (Gastrointestinálny trakt) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím.
H400
Sigma 2015     H318   P261, P273, P280, P305 + P351 + P338
Cézium metánsulfonát; cesium methanesulfonate; methanesulfonic acidcesium salt (CH3CsO3S) 2550-61-0 tuhá R36/37/38 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261 
P305 + P351 + P338
Cineol;  1,8-Cineole; eucalyptol; 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo-[2.2.2]octane; 1,8-epoxy-p-menthane (C10H18O) 470-82-6 kvap.  R10 H226 Horľavá kvapalina a pary. Sigma-Aldrich_2012 H226        
Ciprofloxacín; Ciprofloxacin; Ciprobay (C17H18FN3O3) 85721-33-1 tuhá     Fluka 2012          
Cisplatín; Cisplatin; cis-diammineplatinum(II) dichloride; cis-Dichlorodiammine platinum(II);  cis-platinum(II) diammine dichloride (H6Cl2N2Pt) 15663-27-1 tuhá R45, R25, R41 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 2)
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória1B)
Sigma-Aldrich 2013   H300 H318 H350 P201, P264, P290, P301+P310, P305 + P351 + P338, P308+P313
Citronelál; (±)-Citronellal; (±)-3,7-dimethyl-6-octenal (C10H18O) 106-23-0 kvap.   H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H411
Aldrich_2015         P273, P280, P333 + P313,
P337 + P313, P391
CMH hydrochloride; 1-Hydroxy-3-methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine . HCl ( C10H19NO3 . HCl) 342899-45-0 tuhá     Enzo Life Sciences_cz_2016          
CPH hydrochloride; 1-Hydroxy-3-carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine . HCl (C9H17NO3 . HCl) 92416-28-9 tuhá     Enzo Life Sciences_cz_2016          
Cremophor® EL; Kolliphor® EL;  Macrogolglycerol ricinoleate 61791-12-6 kvap.     Sigma 2012          
Cycloheximid; cycloheximide; 3-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione; Naramycin A; (C15H23NO4)                66-81-9 tuhá R28, R51/53, R61, R68 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 2)
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa. (Kategória 1B)
H411 
Sigma 2014   H300   H341, H360D P201, P264, P273, P281, P301+P310, P308+P313
Cyclosporin A; Cyclosporine; Antibiotic S 7481F1 (C62H111N11O12) 59865-13-3 tuhá R45, R22, R60 H302  Škodlivý po požití.
H350  Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
H360  Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 1B)
Sigma 2014       H350, H360 P201, P308 + P313
Cyklofosfamid hydrát; cyclophosphamide monohydrate; 2-[bis(2-chloroethyl)amino]-tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide; Cytoxan (C7H15Cl2N2O2P · H2O) 6055-19-2  tuhá R45, R25 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
Sigma 2014   H301   H350 P201, P301+P310, P308+P313
cykloheptapentylóza; β-Cyclodextrín;  cycloheptaamylose; β-cyclodextrin; cyclomaltoheptaose; Schardinger β-Dextrin; Caraway; beta-cyclodextrin (C42H70O35) 7585-39-9 tuhá     Sigma 2015          
Cyklohexán; cyclohexane (C6H12) 110-82-7 kvap. R11, R38, R50/53, R65, R67 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H410
Sigma-Aldrich 2014 H225       P210, P261, P273, P301 + P310, P331, P501
CYPMPO; 5-(2,2-Dimethyl-1,3-propoxy cyclophosphoryl)-5-methyl-1-pyrroline N-oxide; 2-(5,5-Dimethyl-2-oxo-2λ5-[1,3,2]dioxaphosphinan-2-yl)-2-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole 1-oxide (C10H18NO4P) 934182-09-9 tuhá R36/37/38 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         261, P305 + P351 + P338
Cystín; L-cystine;  R,R)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionicacid) (C6H12N2O4S2) 56-89-3 tuhá     Sigma 2015          
Cytarabín;  cytarabine; cytosine β-D-arabinofuranoside; Ara-C; arabinosylcytosine; arabinocytidine; (β-D-arabinofuranosyl)-cytosine; cytosine arabinoside (C9H13N3O5) 147-94-4 tuhá R43, R63 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.(Kategória 2)
Sigma 2014       H361 P280
Daktinomycín; actinomycin D; actinomycin IV; actinomycin C1; dactinomycin (C62H86N12O16)  50-76-0 tuhá R28 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 2) Sigma 2014   H300     P264, P301+P310
D-Alanín; D-alanine; (R)-2-aminopropionic acid (C3H7NO2) 338-69-2 tuhá     Sigma 2014          
D-Cysteín; D-cysteine; (S)-2-amino-3-mercaptopropionic acid (C3H7NO2S) 921-01-7 tuhá R22 H302  Škodlivý po požití Aldrich 2014          
Dekán; decane (C10H22) 124-18-5 kvap. R10, R65, R66 H226  Horľavá kvapalina a pary.
H304  Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2015         P301 + P310, P331, 
Delor 71662-08-3                  
Demekolcín; kolcemid; demecolcine; N-deacetyl-N-methylcolchicine (C21H25NO5)                       477-30-5 tuhá R25 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 2) Sigma 2013   H300     P264, P301+P310
Deoxycholát sodný; Nátrium-3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholán-24-oát; sodium deoxycholate; desoxycholic acid sodium salt; 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt; 7-deoxycholic acid sodium salt (C24H39NaO4)                        302-95-4 tuhá R22, R37 H302 Škodlivý po požití.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2015         P301 + P312 + P330
Deoxynivalenol; 3α,7α,15-trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one; Vomitoxin (C15H20O6) 51481-10-8 tuhá   H300 Smrteľný po požití.  (Kategória 2) Sigma_2016   H300     P264, P301+P310
Deoxyribonukleáza; deoxyribonuklease; deoxy-ribonucleate 5′-oligonucleotido-hydrolase; DNase I 9003-98-9 tuhá     Sigma 2014          
DEPMPO;  5-(Diethoxyphosphoryl)-5-methyl-1-pyrroline-N-oxide;  2-Diethylphosphono-2-methyl-3,4-dihydro-2Hpyrrole 1-oxide; (2-Methyl-3,4-dihydro-1-oxide-2H-pyrrol-2-yl)diethylphosphonate (C9H18NO4P) 157230-67-6 tuhá     Enzo Life Sciences_cz_2016          
Desam Ox (na báze peroxidu) - dezinfekčný roztok    kvap. R22, R34, R50 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H400 
Vidra sro 2013 H225,  H271   H314, H318   P405+P102, P305 + P351 + P338, P280, P308+P313, P273
Desprej, dezinfekčná zmes    kvap. R11, R22, R34, R36, R50, R67 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H400 
Vidra sro 2013 H225   H314   P102, P233, P210, P260, P305 + P351 + P338, P315, P271
Dexametazón; dexamethasone; prednisolone F (C22H29FO5) 50-02-2 tuhá R36/37/38, R42/43 H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2015         P261, P280, P284, P304+P340, P342+P311
Dextrán; Sephadex® G-50 9004-54-0 tuhá     Sigma 2012          
D-glukopyranosa-6-(kálium-fosfát)  hydrát; D-glucose 6-phosphate dipotassium salt hydrate; D(+)-glucopyranose 6-phosphatedipotassium salt; Robison ester (C6H11K2O9P · xH2O) 5996-17-8 (anhydrous) tuhá R20/21/22
R68/20/21/22 
H371  Môže spôsobiť poškodenie orgánov. (Kategória 2) Sigma 2012   H371     P260
D-Glukóza-6-(nátrium-hydrogen-fosfát); D-glucose 6-phosphate sodium salt; G-6-P Na;
D(+)-glucopyranose 6-phosphate sodium salt;
Robison ester (C6H12NaO9P)
54010-71-8 tuhá     Sigma 2012          
Dialyltrisulfán; diallyl trisulfide (C6H10S3) 2050-87-5  kvap.   H301 Toxický po požití. (Kategória 3) Sigma_2014   H301     P301 + P310
Diamónium-2,2'-azinobis[3-etyl-2,3-
dihydrobenztiazol-6-sulfonát]
; diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate]2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt; AzBTS-(NH4)2; diammonium 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate); ABTS (C18H24N6O6S4)
30931-67-0 tuhá R36/37/38 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2015         P261, P305 + P351 + P338
Dianilínium sulfát; aniline sulfate (C12H14N2 · H2SO4) 542-16-5 tuhá R23/24/25, R48/23/24/25, R40, R41,R43, R50,  R68 H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3)
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
H410
Aldrich 2015   H301 + H311 + H331, H372 H318 H341, H351 P260, P280, P301 + P330 + P331 + P310, P302 + P352 + P312 , P304 + P340 + P311, P305 + P351 + P338 + P310
Diazoxid; diazoxide; 7-chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide (C8H7ClN2O2S ) 364-98-7 tuhá R22, R36/37/38 H302  Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2013         P261-P305 + P351 + P338
Dieldrín; dieldrin; 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7-epoxy-1,4:5,8-
dimethanonaphthalene  (C12H8Cl6O)
60-57-1 tuhá R25, R48/25, R27, R40, R50/53 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou. (Kategória 1)
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
H410
Sigma-Aldrich 2014   H301, H310   H351 P273, P280, P301+P310, P302+P350, P310, P501
Diethylamine NONOate diethylammonium salt; DEA NONOate; DEA/NO diethylammonium salt (C4H10N3O2· C4H12N) 372965-00-9 tuhá R22, R37/38, R41 H302  Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H318  Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Aldrich 2012         P261, P290,
P305 + P351 + P338 
Dietyl dikarbonát; Dietylpyrokarbonát; diethyl pyro-carbonate; diethyl dicarbonate; ethoxyformic acid anhyd-ride; diethyl oxydiformate DEP, DEPC (C6H10O5)                                1609-47-8 kvap. R22, R36/37/38 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2015         P261, P305 + P351 + P338
Dietylaminoetyl dextrán hydrochlorid; DEAE-dextran hydrochlorid; diethylaminoethyl-dextran hydrochloride 9064-91-9 tuhá     Sigma 2015          
Dietyléter; diethyl ether; ether; ethyl ether (C4H10O) 60-29-7 kvap. R12, R19, R22, R66, R67 H224 Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH019 Môže vytvárať výbušné peroxidy.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.                                             
Sigma-Aldrich 2015 H224, EUH019       P210, P261
Dietyléter-fluorid boritý komplex, boron trifluorid-diethylether complex ( C4H10O * BF3) 109-63-7 kvap. R 20/22-34-48/23 H224: Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.
H290: Môže byť korozívna pre kovy.
H302: Škodlivý po požití.
H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H330: Smrteľný pri vdýchnutí. (Kategória 2)+E184
H336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH014: Prudko reaguje s vodou.
EUH019: Môže vytvárať výbušné peroxidy.
Merck 2010 H224, EUH019 H330 H314   P210, P280, P301+P330+P331, P304+P340, P305+P351+P338, P309+P310
Difenylamín; diphenylamine (C12H11N)                          122-39-4 tuhá R23/24/25, R33, R50/53 H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3)
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H410 
Sigma-Aldrich 2014   H301 + H311 + H331     P261, P273, P280, P301+P310, P311, P501
Difosforečnan tetrasodný dekahydrát; Pyrofosforečnan sodný dekahydrát; sodium diphosphate tetrabasic decahydrate; tetrasodium pyrophosphate decahydrate; sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate(Na4P2O7· 10H2O) 13472-36-1 tuhá R36/37/38 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2014         P261, P305 + P351 + P338
Difosforečnan tetrasodný; Pyrofosforečnan sodný; sodium diphosphate tetrabasic; tetrasodium pyrophosphate; sodium pyrophosphate tetrabasic (Na4P2O7) 7722-88-5 tuhá R22, R41 H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Aldrich 2014     H318   P290, P305 + P351 + P338
Digitonín; digitonin; digitin (C56H92O29)                                 11024-24-1 tuhá R23/24/25 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou. (Kategória 3)
H330 Smrteľný pri vdýchnutí. (Kategória 2)
Sigma 2014   H301, H311, H330     P260, P280, P284, P310
Digitoxín; digitoxin; 5β,20(22)-cardenolide-3β,14-diol-3-(O-2,6-dideoxy-β-D-ribohexopyranosyl-[1→4]-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-2,6-dideox (C41H64O13) 71-63-6 tuhá R33, R23/25 H301  Toxický po požití. (Kategória 3)
H331  Toxický pri vdýchnutí. (Kategória 3)
H373  Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 2)
Sigma 2013   H301, H331     P261,  P301 + P310
Digoxín; digoxin; 12β-hydroxydigitoxin (C41H64O14) 20830-75-5 tuhá R23/25 H300 + H330 Pri požití alebo vdýchnutí môže spôsobiť smrť (Kategória 2) Sigma-Aldrich 2012   H300 + H330     P260, P264, P284, P301+P310, P310
Dihydrogenarzeničnan draselný; potassium arsenate monobasic; potassium dihydrogen arsenate (KH2AsO4)                                   7784-41-0 tuhá R23/25, R45, R50/53 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H331 Toxický pri vdýchnutí. (Kategória 3)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1A)
H410 
Sigma 2015   H301, H331   H350 P201, P261, P273, P301+P310, P311, P501
Dihydrogenfosforečnan amónny;  ammonium phosphate monobasic; prim-ammo-nium phosphate; ammo-nium dihydrogenphos-phate; mono-ammonium phosphate ((NH4)2H2PO4) 7722-76-1 tuhá     Fluka 2014          
Dihydrogenfosforečnan draselný; Potassium phosphate monobasic; Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4)                                  7778-77-0 tuhá     Sigma 2014          
Dihydrogénfosforečnan sodný dihydrát; sodium phosphate monobasic dihydrate; sodium dihydrogen phosphate dihydrate (NaH2PO4•2H2O) 13472-35-0 tuhá     Sigma 2014          
Dihydrogenfosforečnan sodný; sodium phosphate monobasic; monosodium phosphate; sodium dihydrogen phosphate (NaH2PO4) 7558-80-7 tuhá     Sigma 2015          
Dihydrogenfosforečnan vápenatý; calcium phosphate monobasic (Ca(H2PO4)2) 7758-23-8 tuhá R41 H318  Spôsobuje vážne poškodenie očí. Aldrich 2014     H318   P290, P305 + P351 + P338
Dihydronikotínamid-adenín-dinukleotid-fosfát, tetra-sodná soľ; dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphatetetra-sodium salt; β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phos-phate reduced tetrasodium salt hydrate; Coenzyme II reducedtetrasodium salt;  2′-NADPHhydrate; TPNH2 Na4; NADPH Na4; β-NADPH (C21H26N7Na4O17P3 · xH2O) 2646-71-1 tuhá     Sigma 2014          
Dichlór(dimetyl)silán; dichlorodimethylsilane; dimethyl-dichlorosilane; DMDCS (C2H6Cl2Si)                          75-78-5 kvap. R11, R14, R20/22, R35, R37 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H331 Toxický pri vdýchnutí. (Kategória 3)
EUH014 Prudko reaguje s vodou.
EUH071 Žieravé pre dýchacie cesty.
Aldrich 2014 H225, EUH071 H331 H314   P210, P280, P305 + P351 + P338, P310
Dichlóracetát draseľný; potassium dichloroacetate (CHCl2COOK) 19559-59-2 tuhá R36/37/38 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Aldrich 2012         P261, P305 + P351 + P338
Dichlórmetán; dichloromethane; methylene chlorid; DCM (CH2Cl2)                     75-09-2 kvap. R36/37/38, R67, R40 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (Kategória 2).
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (Pečeň, Krventrálny nervový systém) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Sigma-Aldrich 2015       H351 P261, P281, P305 + P351 + P338
Dichróman didraselný; dvojchróman draselný; potassium dichromate; potassium bichromate (K2Cr2O7)                                      7778-50-9   R8, R25, R26, R27, R34, R42/43, R46, R48/23, R50/53, R60, R61 H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H310 + H330 Pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť (Kategória 1+2)
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie. (Kategória 1B)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
H360FD Môže poškodiť plodnosť . Môže poškodiť nenarodené dieťa. (Kategória 1B)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
H410 
Sigma-Aldrich 2015 H272 H301, H310+H330, H372 H314 H340, H350, H360FD P201, P210, P260, P280, P284, P301 + P310 + P330, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338, P308 + P313, P403 + P233
Dilítium-6-amino-2-[(hydrazinokarbonyl)amino]-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-benzo[de]izochinolín-
5,8-disulfonát;
Lucifer Yellow CH dilithium salt; 6-amino-2,3-dihydro-1,3-dioxo-2-hydrazinocarbonylamino-1Hbenz[d,e]isoquinoline-5,8-disulfonic acid dilithium salt (C13H9Li2N5O9S2)
67769-47-5 tuhá     Sigma 2013          
Dimetyl 2-oxoglutarát; dimethyl 2-oxoglutarate; dimethyl alpha-ketoglutarate (C7H10O5) 13192-04-6       Aldrich_2012          
Dimetyl malonát; dimethyl malonate (C5H8O4) 108-59-8 kvap. R36/37/38 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
Aldrich 2012         P261, P305 + P351 + P338
Dimetyl sukcinát; dimethyl succinate; succinic acid dimethyl ester (C6H10O4) 106-65-0 kvap.     Aldrich 2015          
Dimetyl sulfát; dimethyl sulfate (C2H6O4S) 77-78-1 kvap.   H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí. (Kategória 1)
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
Sigma-Aldrich 2015   H330, H301 H314 H341, H350 P201, P260, P280, P301 + P310 + P330, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338, P308 + P313, P403 + P233
Dimetyl-heptán-1,7-diimidoát dihydrochlorid; dimethyl pimelimidate dihydrochloride;  dimethyl heptane-1,7-diimidate dihydrochloride; DMP (C9H18N2O2 · 2HCl) 58537-94-3 tuhá R38 H315 Dráždi kožu. Sigma 2014          
Dimetyloxalylglycín; dimethyloxalylglycine; N-(methoxyoxoacetyl)glycine methyl ester  DMOG (C6H9NO5)    89464-63-1 tuhá R22 H302 Škodlivý po požití. Sigma 2014          
Dimetylsulfoxid; dimethyl sulfoxide;  methyl sulfoxide DMSO (C2H6OS)                               67-68-5 kvap.     Sigma 2015          
Dinátrium sukcinát hexahydrát; sodium succinate dibasic hexahydrate; succinic acid disodium salt
butanedioic acid disodium salt (C4H4Na2O4· 6H2O)
6106-21-4 tuhá R36/37/38 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
Sigma-Aldrich 2014         P261, P305 + P351 + P338
Dinátrium sukcinát; succinic aciddisodium saltsodium succinate dibasic; (C4H4Na2O4) 150-90-3 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2015         P261, P305 + P351 + P338
Dinátrium-(1R,2S)-oxiranylmetylfosfonát;  phosphomycin disodium salt (C3H5Na2O4P) 26016-99-9 tuhá     Sigma 2014          
Dinátrium-[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimetyl-6-[fenyl(karboxyláto)acetamido]-7-oxo-4-tia-1azabicyklo[3.2.0]-heptán-2-karboxylát; Karbenicilín disodná soľ; α-carboxybenzylpenicillin disodium salt; carbenicillin disodium salt; (C17H16N2Na2O6S)                                4800-94-6 tuhá R42/43 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Sigma-Aldrich 2014         P280, P342+P311
Dinátrium-2-(6-oxido-3-oxo-xantén-9-yl)benzoát; disodium 2-(3-oxo-6-oxido-xanthen-9-yl)benzoate; fluorescein sodium salt; Acid Yellow 73; Uranine (C20H10Na2O5) 518-47-8 tuhá     Sigma 2011          
Dinátrium-3,4,5,6-tetrachlór-2-
(2,4,5,7-tetrajód-6-oxido-3-oxoxantén-
9-yl)benzoát; Bengálska ružová
; Rose bengal; 4,5,6,7-tetrachloro-2′,4′,5′,7′-tetraiodofluoresceindisodium salt; Acid Red 94; Bengal Rose Bsodium salt; Rose Bengal sodium salt (C20H2Cl4I4Na2O5)
632-69-9 tuhá     Aldrich 2012          
Dinátrium-4,5-dihydroxybenzén-1,3-
disulfonát
; sodium-4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate; 1,3-Benzenedisulfonic acid  4,5-dihydroxy disodium salt;  Tiron ( C6H6Na2O9S2)
149-45-1 tuhá R36/37/38  H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Fluka 2012         P261, P305 + P351 + P338
Dinátrium-5-acetylamino-2-[2-(4-
izotiokyanáto-2-sulfonátofenyl)vinyl]-benzénsulfonát
; disodium 4-acetamido-4′-isothiocyanato-stilben-2,2′-disulfonate; 4-acetamido-4′-isothiocyanato-2,2′-stilbenedisulfonic acid disodium salt hydrate; ; SITS (C17H12N2Na2O7S3· xH2O)
51023-76-8 tuhá   H302  Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2015         P261,  P301 + P312 + P330,  
P304 + P340, 
P305 + P351 + P338, P342 + P311
Dinátrium-dihydrogen-etyléndiamíntetraacetát; Kyselina etyléndinitrilotetraoctová dvojsodná soľ dihydrát; Disodná soľ EDTA;  disodium dihydrogen ethylenediamine-tetraacetate dihydrate; ethylenediamine-tetraacetic acid, disodium salt, dihydrate  Chelaton III (C10H14N2Na2O8*2H2O)          6381-92-6 tuhá R20, R48/20 H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (Dýchacie cesty) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním.
Merck 2015         P314
Dinátrium-fenyl-fosfát; disodium phenyl phosphate dihydrate;  sodium phenyl phosphate dibasic dihydrate; phenyl phosphatedisodium salt (C6H5Na2O4P · 2H2O) 66778-08-3 tuhá     Aldrich_2013          
Dioxobis(acetáto-O)uránový komplex dihydrát; Uranyl acetát dihydrát; uranyl acetate dihydrate (C4H6O6U · 2H2O) 6159-44-0 tuhá R26/28, R33, R51/53 H300 + H330 Pri požití alebo vdýchnutí môže spôsobiť smrť (Kategória 2)
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411
Fluka 2013   H300 + H330     P260, P264, P273, P284, P301+P310, P310
Dipentén; dipentene; (±)-limonene; p-mentha-1,8-diene (C10H16) 138-86-3 kvap. R10, R38, R43, R50/53 H226 Horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410 
Aldrich_2014 H226       P273, P280, P501
Disiričitan didraselný; pyrosiričitan draselný; potassium disulfite; potassi-um pyrosulfite (K2S2O5) 16731-55-8 tuhá R31, R41 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Sigma-Aldrich 2014     H318   P290, P305 + P351 + P338
Disiričitan disodný; pyrosiričitan sodný; sodium meta-bisulfite; sodium disulfite; sodium pyrosulfite (Na2S2O5) 7681-57-4 tuhá R22, R41, R31, R52 H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Sigma-Aldrich 2015     H318   P280, P301 + P312 + P330, P305 + P351 + P338
Disulfid sodný; sodium disulfide (Na2S2) 22868-13-9                  
Disulfirám; disulfiram; tetraethylthiuram disulfide (C10H20N2S4) 97-77-8 tuhá R22, R48/22, R43, R50/53 H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H410
Sigma-Aldrich 2013         P273, P280, P501
Ditioničitan sodný; sodium dithionite; sodium hydrosulfite (Na2S2O4) 7775-14-6   R7, R22, R31 H251 Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.
H302 Škodlivý po požití.
Sigma-Aldrich 2014         P235 + P410 
Ditiotreitol; DL-ditiotreitol; (R*, R*)-1,4-disulfanylbután-2,3-diol; (R*,R*)-1,4-dimercapto-butane-2,3-diol; DL-dithiothreitol; 1,4-dithiotreitol; threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol; Cleland’s reagent; DTT (C4H10O2S2)   3483-12-3 tuhá R22, R36/37/38 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261, P305 + P351 + P338
Ditiotreitol; L-1,4 - Ditiotreitol; [R-(R*,R*)]-1,4-Disulfanylbután-2,3-diol;  (2R,3R)-1,4-dimercapto-2,3-butane-diol; L-(−)-dithio-threitol;  Cleland’s reagent chiral;  L-DTT  (C4H10O2S2)                              16096-97-2 tuhá R21/22, R36/37/38 H302 Škodlivý po požití.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2013         P261, P280, P305 + P351 + P338
DKD certified pH 4.1 Buffer, Mettler-Mettler-Toledo certified buffer, pH 4.01   kvap.     Aldrich 2014          
DKD certified pH 7 Buffer, Mettler-Toledo certified buffer   kvap.     Aldrich 2014          
DKD certified pH 9.21 BufferMettler-Toledo certified buffer, pH 9.21   kvap.     Aldrich 2014          
DL-Homocysteín; DL-homocysteine; 2-amino-4-mercaptobutyric acid (C4H9NO2S) 454-29-5 tuhá     Sigma 2015          
DL-Propargylglycín; DL-propargylglycine, 2-amino-4-pentynoic acid;   (C5H7NO2) 64165-64-6   R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma_2012         P261, P305 + P351 + P338
DL-sulforafán; DL-sulforaphane; 1-isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)-butane (C6H11NOS2) 4478-93-7 kvap.     Sigma_2013          
D-Manitol; D-mannitol; Mannite (C6H14O6) 69-65-8 tuhá     Sigma-Aldrich 2012          
DMEM W/GLUTAMAX-I,PYR, 1G/L GLU   kvap.     Life technologies_2016          
DMEM, high glucosw, GlutaMAXTM, pyruvate   kvap.      Life technologies_2015          
D-myo-Inositol 1,4,5-tris-phosphate trisodium salt; Ins(1,4,5)P3 (C6H12O15P3Na3) 108340-81-4 tuhá   H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí. Sigma 2015         P305 + P351 + P338
DNA Ligase, T4,         Roche_2016          
DOI hydrochlorid; 2,5-Dimetoxy-4-iodoamfetamín hydrochlorid; DOI hydrochloride; (±)-2,5-Dimethoxy-4-iodoamphetaminehydrochloride (C11H16INO2 · HCl) 42203-78-1 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2012         P261, P305 + P351 + P338
Dopamín hydrochlorid; dopamine hydrochloride 62-31-7 tuhá R22, R50/53 H302  Škodlivý po požití.
H410
Sigma 2015         P273, P501
Doxorubicín hydrochlorid; (8S-cis)-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranozyl)oxy]-6,8,11-trihy-droxy-8-(hydroxyacetyl)-1-metoxy-7,8,9,10-tetrahydronaftacén-5,12-dión hydrochlorid; doxorubicin hydro-chloride; Adriamycin® hydrochloride; hydroxydaunorubicin hydrochloride; DOX   (C27H29NO11 · HCl)  25316-40-9 tuhá R45, R22, R36/38 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
Sigma 2014       H350 P201, P305 + P351 + P338, P308+P313
Doxorubicín; (8S-cis)-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranozyl)oxy]-6,8,11-trihy-droxy-8-(hydroxyacetyl)-1-metoxy-7,8,9,10-tetrahydro-naftacén-5,12-dión;  doxorubicin (C27H29NO11) 23214-92-8 tuhá R36/37/38   Santa Cruz Biotechnology_eng 2015          
Doxycyklin hydrochlorid roztok; Doxycycline hydrochloride solution (C22H24N2O8 · HCl) 10592-13-9 kvap.     Sigma 2012          
Doxycyklin hyklát;  doxycycline hyclate; doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate (C22H24N2O8 · HCl · 0.5H2O · 0.5C2H6O)                        24390-14-5 tuhá R22, R36/37/38 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261, P305 + P351 + P338
DTSSP; 3,3'-dithiobis(sulfosuccinimidyl propionate) (C14H14N2O14S4Na2) 81069-02-5 tuhá     Thermo Scientific_eng_2015          
Dulbecco modifikované Eaglovo médium; Dulbecco’s modified Eagle’s medium - high glucose; DMEM   kvap.     SIgma_2012          
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium   kvap.     Sigma_2016          
Dusičnan draselný; potassium nitrate (KNO3)                                      7757-79-1 tuhá   H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. Sigma-Aldrich 2012 H272       P220
Dusičnan sodný; sodium nitrate (NaNO3)                                   7631-99-4 tuhá R8, R36 H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Sigma-Aldrich 2014 H272       P220, P305 + P351 + P338
Dusičnan strieborný; silver nitrate (AgNO3)                                                 7761-88-8 tuhá R8, R22, R34, R50/53 H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H410 
Sigma-Aldrich 2014 H272   H314   P220, P273, P280, P305 + P351 + P338, P310, P501
Dusitan sodný; sodium nitrite (NaNO2) 7632-00-0 tuhá R8, R25, R50 H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H400
Sigma-Aldrich 2014 H272 H301     P220, P273, P301+P310, P305 + P351 + P338
E-64; L-trans-3-carboxyoxiran-2-carbonyl-L-leucylagmatine; trans-epoxysuccinyl-L-leucylamido(4-guanidino)butane; N-(trans-epoxysuccinyl)-L-leucine 4-guanidinobutylamide (C15H27N5O5) 66701-25-5 tuhá     Sigma 2015          
EDTA pH 8 buffer 0,5M   kvap.     Life Technologies_2017          
Ekonazol nitrát; econazole nitrate salt; 1-(2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-[2,4-dichlorophenyl]ethyl)-1H-imidazole (C18H15Cl3N2O· HNO3) 24169-02-6 tuhá R22, R36/37 H302  Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Sigma 2012         P305 + P351 + P338
Elastáza; elastase; elastasefrom hog pancreas; pancreatopeptidase E 39445-21-1 tuhá R36/37/38, R42 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2015         P261, P280, P284, P304 + P340 + P312, P337 + P313, P342 + P311
Endonukleáza III; endonuclease III; Endo III; Nth protein   kvap.     Sigma 2015          
Endotoxín; E-Toxate™ Endotoxin standard; lipopolysacharid (LPS)   tuhá   H302 Škodlivý po požití. Sigma 2012          
Entelán; Entellan®   kvap. R11, R38, R48/20, R63, R67 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
merck 2015 H225     H361 P210, P240, P301+P330+P331, P302+P352, P308+P313, P314, P403+P223
Eozín Y; Kyselina 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetrabrómxantén-9-yl)benzoová;  (Giemsa-Romanowski roztok); eosin Y; solvent red 43;  Acid Red 87; Bromofluorescein; Bronze Bromo ES;  2′,4′,5′,7′-tetrabromo-fluorescein (C20H8Br4O5)                         15086-94-9 tuhá     Sigma-Aldrich 2013          
Epidermálny rastový faktor; epidermal growth factor; EGF 62229-50-9 tuhá     Sigma 2013          
Epigallokatechin-3-gallát; epigallocatechin 3-gallate;  epigallocatechin gallate; EGCG (C22H18O11) 989-51-5 tuhá     Sigma-Aldrich_2014          
Epinefrín hydrogen tartarát; (−)-epinephrine (+)-bitartrate salt (C9H13NO3 · C4H6O6) 51-42-3 tuhá R28, R36/37/38 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 2)
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2013   H300     P261, P264, P301+P310, P305 + P351 + P338
Epinefrín;  (−)-epinephrine; adrenaline;  (R)-(−)-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol (C9H13NO3) 51-43-4  tuhá   H301 + H331 Toxický pri požití alebo vdýchnutí (Kategória 3)
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou. (Kategória 2)
    H301+H33, H310     P261-P280-P301 + P310-P302 + P350-P310
Estradiol; estradiol; β-estradiol; 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene; 1,3,5-Estratriene-3,17β-diol
Dihydrofolliculin; 17β-Estradiol (C18H24O2)
50-28-2 tuhá   H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
H360Fd Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. (Kategória 1A)
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
Sigma 2015       H351, H360Fd P201, P263, P281, P308+P313
Etán-1,2-diol; etylénglykol; 1,2-etándiol; ethylene glycol; 1,2-ethanediol (C2H6O2) 107-21-1 kvap. R22 H302 Škodlivý po požití.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (Obličky) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím.
Sigma 2015         P301 + P312 + P330
Etídium bromid; 3,8-Diamino-1-etyl-6-fenyl-fenantridíniumbromid;  ethidium bromide; 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenyl-phenanthridinium bromide; homidium bromide; EtBr (C21H20BrN3)                       1239-45-8 tuhá R22, R26, R68 H302 Škodlivý po požití.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí. (Kategória 2)
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
Sigma 2014   H330   H341 P260, P281, P284, P310
Etomoxír; etomoxir sodium salt hydrate; R(+)-2-[6-(4-chlorophenoxy)hexyl]-oxirane-2-carboxylic acidsodium salt hydrate (C15H18ClO4 · Na · H2O)   tuhá   H301 Toxický po požití. (Kategória 3) Sigma_2012   H301     P301 + P310
Etopozid; etoposide; 4′-demethyl-epipodophyllotoxin 9-(4,6-O-ethylidene-β-D-glucopyranoside), (C29H32O13) 33419-42-0  tuhá R45, R22  H302  Škodlivý po požití.
H350  Môže spôsobiť rakovinu.
Sigma_2014       H350 P201, P308 + P313 
Etosuximid; ethosuximide; 2-ethyl-2-methylsuccinimide (C7H11NO2) 77-67-8 tuhá R22 H302  Škodlivý po požití. Sigma 2012          
Etyl trifluóracetát; ethyl trifluoroacetate; trifluoroacetic acid ethyl ester (C4H5F3O2) 383-63-1 kvap. R11, R37/38, R41, R22 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Aldrich 2015 H225   H318   P210, P261, P280, P305 + P351 + P338
Etylalkohol, etanol; ethanol; ethyl alcohol    (CH3-CH2-OH)                                   64-17-5 kvap. R11 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. Sigma-Aldrich 2014         P210
Etylamín 70%-ý roztok v H2O; ethylamine solution; monoethylamine; aminoethane (C2H7N) 75-04-7 kvap. R10, R22,  R24, R35, R37 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou. (Kategória 3)
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2015   H311 H314   P210, P261, P280, P305 + P351 + P338, P310
Etyl-metánsulfonát; ethyl methanesulphonate; ethyl mesylate; methanesulfonic acid ethyl ester (C3H8O3S) 62-50-0 kvap. R46, R22, R40 H302 Škodlivý po požití.
H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie. (Kategória 1B)
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
Sigma 2015       H340, H351 P201, P281, P308+P313
Eugenol; eugenol; 2-methoxy-4-(2-propenyl)-phenol; 4-allyl-2-methoxyphenol; 4-allylguaiacol (C10H12O2) 97-53-0 kvap.   H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Aldrich_2013         P280, P305 + P351 + P338
Extran MA05 čistiaci prostr.   kvap. R36/38 H315 Dráždí kožu.
H319 Sôsobuje vážne podráždenie očí.
Merck 2012          
Faloidín; phalloidin (C35H48N8O11S)                              17466-45-4 tuhá R26/27/28 H300 + H310 + H330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť (Kategória 2) Sigma 2013   H300, H310, H330     P260, P264, P280, P284, P301+P310, P302+P350
Faloidín-fluoresceín izotiokyanát; phalloidin, fluorescein isothiocyanate labeled phalloidin-FITC (C58H63N10O14S4)   tuhá R26/27/28 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 2)
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou. (Kategória 2)
H330 Smrteľný pri vdýchnutí. (Kategória 2)
Sigma 2014   H300, H310, H330     P260, P264, P280, P284, P301+P310, P302+P350
Faloidín-tetrametylrodamín B izotiokyanát; phalloidin–tetramethylrhodamine B isothiocyanate (C62H72N12O12S4)       R26/27/28 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 2)
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou. (Kategória 2)
H330 Smrteľný pri vdýchnutí. (Kategória 2)
Sigma 2014   H300, H310, H330     P260, P264, P280, P284, P301+P310, P302+P350
Farbička SYPRO® Ruby;  SYPRO® Ruby Protein Gel Stain         Sigma 2013          
Fenformín hydrochlorid; Phenformin hydrochloride; phenethylbiguanide (C10H15N5 · HCl) 834-28-6 tuhá R22 H302 Škodlivý po požití Sigma-Aldrich 2013          
Fenol 500 mg/ml v metanole; phenol 500 mg/ml in methanol; hydroxybenzene  solution (C6H6O)                                         kvap. R11, R23/24/25, R39/23/24/25 H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3)
H370 Spôsobuje poškodenie orgánov. (K(Kategória 1)
Supelco 2015   H301 + H311 + H331, H370     P260, P280, P301+P310, P311
Fenol roztok; phenol solution equilibrated with TRIS HCl (C6H6O) 108-95-2 kvap.   H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3)
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411
Sigma_2016   301 + H311 + H331 H314 H341 P260, P280, P301 + P330 + P331 + P310, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338
Fenol/Chloroform/Izoamyl alkohol; phenol/chloroform/isoamyl alcohol mixture (125/24/1)   kvap. R23/24/25, R34, R40, 48/20/21/22, R68, R63 H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3)
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.  (Kategória 2)
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.  (Kategória 2)
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.  (Kategória 2)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
H411
Sigma-Aldrich2015   H301 + H311 + H331, H372 H314 H341, H351, H361d P201, P261, P280, P301 + P310 + P330, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338 
Fenol/Chloroform/Izoamyl alkohol; phenol/chloroform/isoamyl alcohol mixture (25/24/1)   kvap. R23/24/25, R34, R40, 48/20/21/22, R68, R63 H301 + H331 Toxický pri požití alebo vdýchnutí (Kategória 3)
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.  (Kategória 2)
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.  (Kategória 2)
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.  (Kategória 2)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
H411
Sigma 2015   H301 + H331, H372 H314 H341, H351, H361d P201, P301 + P310 + P330, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338, P403 + P233
Fenol/Chloroform/Izoamyl alkohol; phenol/chloroform/isoamyl alcohol mixture (49,5/49,5/1)   kvap. R23/24/25, R34, R40, 48/20/21/22, R68, R63 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H312 + H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.  (Kategória 2)
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.  (Kategória 2)
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.  (Kategória 2)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
H411
Sigma 2015   H301, H372 H314 H341, H351, H361d P201, P280, P301 + P310 + P330, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338 
Fenol; phenol; hydroxybenzene (C6H6O)                                       108-95-2 tuhá R23/24/25, R34, R48/20/21/22, R68  H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3)
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411
Sigma-Aldrich 2015   H301, H311, H331 H314 H341 P201, P261, P280, P301 + P310 + P330, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338 
Fenolová červená; phenol red; phenolsulfonphthalein (C19H14O5S) 143-74-8 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2013         P261, P305 + P351 + P338
Fentín chlorid; trifenylcín chlorid; triphenyltin hydride; fentin chloride (C18H15ClSn) 639-58-7 tuhá R23/24/25, R50/53 H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3)
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H410
Aldrich 2015   H301 + H311 + H331 H318   P261, P280, P301 + P310 + P330, P305 + P351 + P338 + P310, P403 + P233
Fentolamín hydrochlorid;  phentolamine hydrochloride; 2-[N-(3-hydroxyphenyl)-p-tolui-dinomethyl]-2-imidazolidine (C17H19N3O · HCl)                  73-05-2 tuhá R22 H302 Škodlivý po požití. Sigma 2013          
Fenylamidín; phenylamidine; benzamidine (C7H8N2)                                             618-39-3 tuhá R36, R22 H302 Škodlivý po požití.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Aldrich 2013         P305 + P351 + P338
Fenylarzán-oxid; phenylarsine oxide; PAO; Arzene; oxophenylarsine (C6H5AsO) 637-03-6 tuhá R23/25, R50/53 H301 + H331  Toxický pri požití alebo vdýchnutí  (Kategória 3)
H410
Sigma 2015   H301 + H331     P261, P273, P301+P310, P311, P501
Fenylefrín, hydrochlorid; (R)-(−)-phenylephrine hydrochloride; (R)-(−)-3-hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol; (R)-(−)-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol (C9H13NO2· HCl) 61-76-7 tuhá R22, R36/37/38 H302  Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261, P305 + P351 + P338
Ferrostatin-1; 3-Amino-4-cyclohexylaminobenzoic acid ethyl ester (C15H22N2O2) 347174-05-4 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma_2012         P261,
P305 + P351 + P338
Fibrinopeptid B-[Glu1]; [Glu1]-Fibrinopeptide (C66H95N19O26)    103213-49-6 tuhá     Sigma 2014          
Fibronektíny; fibronectin, from bovine plasma; cold insoluble globulin; CIG 86088-83-7 kvap.     Sigma_2015          
Floxuridín;  floxuridine; 5-fluoro-2′-deoxyuridine; FUDR;  2′-deoxy-5-fluorouridine (C9H11FN2O5) 50-91-9 tuhá R22 H301 Toxický po požití. (Kategória 3) Sigma 2015   H301     P301 + P310 
Flucytozín; flucytosine; 5-fluorocytosine; 4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone (C4H4FN3O) 2022-85-7 tuhá R63 H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 2) Sigma 2012       H361 P281
Fluorén-2-ylamín; 2-Fluorénamín; 2-amino-fluorene; 2-fluorenylamine; 2-fluorenamine (C13H11N)          153-78-6  tuhá     Aldrich 2012          
Fluoresceín DHPE; fluorescein DHPE; N-(fluorescein-5-thiocarbamoyl) -1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-
3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt
87706-98-7       Life technologies 2012          
Fluoresceín izotiokyanát; kyselina 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xantén-9-yl)-5-izotiokyanátobenzoová; fluorescein isothiocyanate isomer I;2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoic acid; FITC; Fluorescein 5-isothiocyanate (C21H11NO5S) 3326-32-7 tuhá R42/43 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Sigma 2014         P261, P280, P342+P311
Fluorid boritý metanolový roztok; boron trifluoride methanol solution (CH4BF3O)                                       kvap. R11, R26, R24/25, R39/23/24/25, R35, R14 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou. (Kategória 3)
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H331 Toxický pri vdýchnutí. (Kategória 3)
H370 Spôsobuje poškodenie orgánov. (Kategória 1)
EUH014 Prudko reaguje s vodou.
Aldrich 2015 H225 H301,  H311, H331, H370 H314   P210, P260, P280, P301+P310, P305 + P351 + P338, P310
Fluorid boritý; boron trifluoride (BF3)                                            7637-07-2 plyn R14, R26, R35 H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
Aldrich 2015 H280 H330 H314   P260, P280, P284, P305 + P351 + P338, P310, P410+P403
Fluorid draselný; potassium fluoride (KF)                                             7789-23-3 tuhá R23/24/25 H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3) Aldrich 2015   H301 + H311 + H331     P261, P280, P301+P310, P311
Fluorid sodný; sodium fluoride (NaF)                                            7681-49-4 tuhá R25, R32, R36/38 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
Sigma-ALdrich 2015   H301, EUH032     P301 + P310 + P330, P305 + P351 + P338
Fluoromount GTM mounting medium    kvap.      Affymetrix_eng_2015          
Fluoromount-G   kvap.     Thermo Scientific_2017          
Fluoromount-G™, with DAPI   kvap.     Thermo Scientific_2017          
Fluóruracil; 5-fluorouracil; 5-FU; 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine; 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (C4H3FN2O2) 51-21-8 tuhá R25, R52 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Sigma 2014   H301     P273, P301+P310
Forbol myristát acetát; phorbol 12-myristate 13-acetate; 12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetate; TPA; PMA (C36H56O8)                           16561-29-8 tuhá R38 H315 Dráždi kožu. Sigma 2014          
Formaldehyd roztok 36.5-38%; formaldehyde solution; methyl aldehyde solution; formalin (CH2O)                              50-00-0  kvap. R23/24/25, R39/23/24/25, R34,  R43, R45, R68 H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3)
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
H370 Spôsobuje poškodenie orgánov. (Kategória 1)
Sigma 2015   H301 + H311 + H331, H370 H314 H350, H341 P201, P260, P280, P301 + P310 + P330, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338, P308 + P311,  P403 + P233
Formalin roztok 10% ; formalin solution 10%   kvap. R20/21/22, R43, R45, R68 H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
Sigma 2015       H350, H341 P201, P280, P301 + P312 + P330, P308 + P313, P333 + P313
Formamid; formamide; formic amide; Amide C1 (CH3NO)                                75-12-7 kvap. R40, R48/22, R61 H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa. (Kategória 1B)
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (Krv) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím.
Sigma 2015       H351, H360D P201, P281, P308+P313
Fosforečnan sodný dodekahydrát; sodium phosphate tribasic dodecahydrate; TSP; trisodium phosphate (tert)dodecahydrate; trisodium phosphate dodecahydrate (Na3PO4 · 12H2O) 10101-89-0 tuhá R34 H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Sigma 2014     H314   P280, P305 + P351 + P338
Fosforečnan sodný; sodium phosphate; trisodium phosphate (Na3PO4) 7601-54-9 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Aldrich 2014         P261, P305 + P351 + P338
Fosforečnan tridraselný; tripotassium phosphate; potassium phosphate tribasic  (K3PO4) 7778-53-2 tuhá   H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2015     H318   P305 + P351 + P338+P310
Ftaldialdehyd reagent; phthaldialdehyde reagent   kvap.   H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H411
Sigma-Aldrich_2015     H314   P273, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338, P391
Fuchsín bázický; basic fuchsin; basic violet 14;  fuchsin basic; Rosaniline Magenta® (C20H20ClN3)                           58969-01-0 tuhá R40, R22 H302 Škodlivý po požití.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
Sigma 2014       H351 P281
Fumitremorgin C; FTC (C22H25N3O3) 118974-02-0 tuhá     Sigma_2016          
G418 disulfát; G418  disulfate salt; Antibiotic G418 (C20H40N4O10·2H2SO4)  108321-42-2 tuhá R42/43 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Sigma 2014         P280, P342+P311
G418 Geneticín; G418 (Geneticin) (C20H40N4O10)                                   49863-47-0   R20/21/22 H302 Škodlivý po požití.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
           
Galaktóza; D-(+)-galactose (C6H12O6) 59-23-4 tuhá     Sigma-Aldrich_2014          
Ganciclovir; 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine (C9H13N5O4) 82410-32-0 tuhá R46, R61, R60 H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 1B) Sigma 2015       H360 P201, P308+P313
Gemcitabín hydrochlorid; gemcitabine hydrochloride (C9H11F2N3O4 · HCl) 122111-03-9 tuhá   H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 1B) Sigma_2017       H360 P201, P308 + P313
Genciánová violeť; [4-[4,4'-bis(Dimetylamino)-benzhydry-lidén]-cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]-dimetylamóniumchlorid; gentian violet; basic violet3; methyl violet 10B; hexamethylpararos-aniline chloride; crystal violet (C25H30ClN3)                           548-62-9 tuhá R22, R40, R41, R50/53 H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
H410 
Sigma 2014     H318 H351 P273, P280, P305 + P351 + P338, P501
Gentamicín 50mg/ml; Gentamicín-sulfát 50mg/ml; Gentamicin solution 1405-41-0 kvap. R42/43 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Sigma 2013         P261, P280, P342+P311
Gentamicín roztok (10%) ; gentamicin solution 1405-41-0 kvap.   H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Sigma_2017         P280
Geraniol; trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (C10H18O) 106-24-1 kvap. R38, R41, R43 H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Aldrich_2014     H318   P290, P305 + P351 + P338
Geranyl acetát; Geranyl acetate; trans-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl acetate (C12H20O2) 105-87-3 kvap.  R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich_2012         P261, P305 + P351 + P338
Giemsa farbivo; Giemsa stain; azure mixture sicc. Giemsa stain (C14H14ClN3S)                          51811-82-6 tuhá R22, R41, R52/53 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Sigma 2013     H318   P290, P305 + P351 + P338
Giemsa roztok; Giemsa solution     kvap. R11, R23/24/25, R39/23/24/25 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H301 + H311 + H331 Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí (Kategória 3)
H370 Spôsobuje poškodenie orgánov.
Fluka 2014 H225 H301 + H311 + H331      P210, P260, P280, P310
Giemsa-Romanowski roztok; Giemsa-Romanowski solution    kvap.   H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou. (Kategória 3)
H331 Toxický pri vdýchnutí. (Kategória 3)
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H370 Spôsobuje poškodenie orgánov. (Kategória 1)
Penta chemicals 2015 (cz) H225 H301, H311, H331, H370 H318   P210, P260, P233, P280, P301+P310, P307+P311
Glibenklamid; glybenclamide; N-p-[2-(5-chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonyl-N′-cyclohexylurea; 5-chloro-N-[4-(cyclohexylureidosulfonyl)phenethyl]-2-methoxybenzamide; Glyburide(C23H28ClN3O5S) 10238-21-8 tuhá     Sigma 2012          
Glukóza monohydrát; D-(+)-Glucose monohydrate; Dextrose monohydrate; Glucose (C6H12O6·H2O) 14431-43-7 tuhá     Sigma_2012          
Glukóza; D-(+)-glucose; dextrose (C6H12O6)                                        50-99-7 tuhá     Sigma 2012          
Glukóza-6-(dinátrium-fosfát) hydrát; glucose-6-phosphoric acid disodium salt hydrate;  D-glucose-6-phosphate disodium salt; G-6-P-Na2; Robison ester (C6H11Na2O9P · xH2O) 3671-99-6 tuhá     Sigma 2015          
Glutatión; glutathione, oxidized; GSSG; glutathiol (C20H32N6O12S2) 27025-41-8 tuhá     Aldrich 2014          
Glycerol;  glycerol; 1,2,3-propanetriol; glycerin (C3H8O3) 56-81-5 kvap.     Sigma 2014          
Glycín; glycine; aminoethanoic acid; aminoacetic acid; glycocoll (C2H5NO2)                                  56-40-6 tuhá     Sigma 2015          
Guanidínium-chlorid; guanidine hydrochloride;               aminoformamidine hydrochloride; aminomethan-amidine hydrochloride; guanidinium chloride    (CH5N3 · HCl) 50-01-1 tuhá R22, R36/38 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Sigma 2014         P305 + P351 + P338
Guanidínium-tiokyanát; guanidine thiocyanate; guanidinium rhodanide;  guanidinium thiocyanate (CH5N3 · CHNS)                     593-84-0 tuhá R20/21/22, R32, R34,R52/53  H302 + H312 + H332 Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
H412 
Sigma 2012   EUH032 H314   P273, P280, P305 + P351 + P338, P310
Guanozín difosforečnan-5′-α-D-manóza disodný; guanosine 5′-diphospho-α-D-mannose disodium salt; GDP-D-mannose (C16H23N5Na2O16P2)  148296-46-2 tuhá     Sigma 2015          
GYY4137 dichloromethane complex; P-(4-Methoxyphenyl)-P-4-morpholinyl-phosphinodithioic acid; compound
with morpholine (1:1)Morpholin-4-ium 4-methoxyphenyl(morpholino)
phosphinodithioate dichloromethane complex (C11H16NO2PS2 · C4H9NO · xCH2Cl2)
  tuhá     Sigma_2017          
H-89 dihydrochloride hydrate; N-[2-(p-Bromocinnamylamino)ethyl]-5-
isoquinolinesulfonamidedihydrochloride (C20H20BrN3O2S · 2HCl · xH2O)
130964-39-5 (anhydrous) tuhá     Sigma_2016          
Haloperidol; haloperidol; 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone (C21H23ClFNO2) 52-86-8 tuhá R60, R61, R25, R36/37/38, R43 H301  Toxický po požití. (Kategória 3)
H315  Dráždi kožu.
H317  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H361  Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 2)
Sigma_2013   H301   H361 P261, P280, P301+P310, P305+P351+P338
Ham F12 média;  Hams F12; Ham’s Nutrient Mixture F12   kvap.     Sigma_2015          
Hanksov roztok; Hanks BSS with phenol red   kvap.     Sigma 2012          
Hematoxylín; hematoxylin; haematoxylin (C16H14O6 · xH2O)                           517-28-2 tuhá R22, R36/37/38 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2013         P261, P305 + P351 + P338
Hemocyanin; hemocyanin from Megathura crenulata; keyhole limpet hemocyanin KLH 9013-72-3 tuhá     Sigma 2012          
Heparín; Heparin low molecular weight 9041-08-1 tuhá     Sigma 2013          
HeparínR  10 ml/50 K-  injekčný roztok heparínu sodného; heparin sodium solution 9041-08-1 kvap.      Sigma-Aldrich 2013          
Heptán; n-heptán; heptane; n-heptane (C7H16) 142-82-5 kvap. R11, R38, R50/53, R65, R67 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H410
Sigma-Aldrich 2015 H225       P210, P261, P273, P301+P310, P331, P501
Hexabutyldistanán; hexabutyldizinn; bis(tributyltin); hexabutyldistannane; hexabutylditin (C24H54Sn2) 813-19-4 kvap. R21, R25, R48/23/25, R36/38, R50/53 H301  Toxický po požití. (Kategória 3)
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H372  Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
H410
Aldrich 2012   H301, H372     P273, P280, P301+P310, P305 + P351 + P338, P314, P501
Hexakyanoželezitan draselný; ferikyanid draselný; potassium ferricyanide(III), potassium hexacyano-ferrate(III); red prussiate(K3Fe(CN)6) 13746-66-2 tuhá R32   Sigma-Aldrich 2015          
HIS-Select® Cobalt Affinity Gel (obsahuje 50-70% heptahydrátu síranu kobaltnatého)   kvap. R11, R20/22, R38, R42/43, R48/23, R49, R50/53, R61
R68
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
H360F Môže poškodiť plodnosť. (Kategória 1B)
H410
Sigma 2014       H341, H350i, H360F P201, P210, P261, P280, P284, P304+P340, P308+P313
Hovädzí hemoglobín; hemoglobin from bovin blood, bovine hemoglobin, methemoglobin 9008-02-0 tuhá     SIgma 2012          
Hovädzí inzulín; Insulin from bovine pancreas (C254H377N65O75S6) 11070-73-8 tuhá     Sigma-Aldrich 2014          
Hyaluronoglukózaminidáza; hyaluronoglucosaminidase; hyaluronate 4-glycanohydrolase 37326-33-3 tuhá     Sigma 2014          
Hydrazín hydrát; hydrazín monohydrát; hydrazine monohydrate; hydrazinium hydroxide (NH2-NH2 · H2O)                              7803-57-8 kvap. R23/24/25, R34, R43, R45, R50/53 H301 + H311 Toxický pri požití a pri styku s kožou (Kategória 3)
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí.
H350 Môže spôsobiť rakovinu.  (Kategória 1B)
H410 
Sigma-Aldrich 2015   H301 + H311, H330 H314 H350 P201, P260, P273, P280, P304+P340+P310, P305 + P351 + P338
Hydrazín; hydrazine (NH2-NH2) 302-01-2 kvap. R10, R23/24/25, R34, R43, R45, R50/53 H226 Horľavá kvapalina a pary.
H301 + H311 Toxický pri požití a pri styku s kožou (Kategória 3)
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H330 Smrteľný pri vdýchnutí. (Kategória 2)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
H410
Sigma-Aldrich 2013 H226 H330, H301+ H311 H314 H350 P201, P260, P273, P280,P284, P301+P310
Hydrid sodný, sodium hydride (NaH) 7646-69-7 tuhá R11, R15, R35 H228 Horľavá tuhá látka.
H260 Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Aldrich 2014 H228, H260   H314    
Hydrogenarzeničnan sodný heptahydrát; sodium arsenate dibasic heptahydrat; disodium hydrogen arsenate heptahydrate; disodium hydrogen arsenate heptahydrate (Na2HAsO4 · 7H2O)                            10048-95-0 tuhá R23/25, R45, R50/53 H301 + H331 Toxický pri požití alebo vdýchnutí (Kategória 3)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1A)
H410 
Sigma 2013   H301 + H331   H350 P201, P261, P273, P301+P310, P311, P501
Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát; sodium phosphate dibasic dodecahydrate; di-sodium hydrogen phosphatedodecahydrate; disodium hydrogen phosphatedodecahydrate; disodium phosphate (Na2HPO4 · 12H2O)                      10039-32-4 tuhá     Sigma 2012          
Hydrogenfosforečnan disodný; sodium hydrogen-phosphate; sodium phosphate dibasic; disodium phos-phate; disodium hydrogen phosphate (Na2HPO4)                                                                    7558-79-4 tuhá     Sigma-Aldrich 2012          
Hydrogenfosforečnan draselný; dipotassium hydrogenphosphate; dipotassium phosphate; sec.-Potassium phos-phate (K2HPO4) 7758-11-4 tuhá     Sigma-Aldrich 2014          
Hydrogenfosforečnan sodný dihydrát; di-sodium hydrogen phosphate dihydrate; sodium phosphate dibasic dihydrate; disodium hydrogen phosphate dihydrate; sec-sodium phosphate
disodium phosphate (Na2HPO4 · 2H2O)
10028-24-7 tuhá     Sigma_2014          
Hydrogenfosforečnan vápenatý; calcium phosphate dibasic; calcium hydrogen phosphate (CaHPO4) 7757-93-9 tuhá     Sigma 2014          
Hydrogensulfid sodný, hydrát; sodium hydrosulfide hydrate (NaHS.xH2O) 207683-19-0 tuhá R31, R34 H314  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Sigma-Aldrich 2012     H314   P280, P305 + P351 + P338, P310
Hydrogenuhličitan amónny; ammonium bicarbonate; ammonium hydrogen carbonate (NH4HCO3)                                   1066-33-7 tuhá R22 H302 Škodlivý po požití. Sigma-Aldrich 2015         P301 + P312 + P330 
Hydrogénuhličitan draselný; potassium hydrogen carbobate; potassium bicarbonate (KHCO3) 298-14-6 tuhá     Sigma 2014          
Hydrogenuhličitan sodný   7.5%-ý roztok;  sodium bicar-bonate solution, 7.5%   kvap.     Sigma 2014          
Hydrogenuhličitan sodný; sodium bicarbonate; sodium hydrogen carbonate (NaHCO3)                                                   144-55-8 tuhá     Sigma 2015          
Hydrochinón; hydroquinone; 1,4-benzenediol; 1,4-dihydroxybenzene (C6H6O2)                                       123-31-9 tuhá R22, R40, R41, R43, R50, R68 H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
H410 
Sigma-Aldrich 2015     H318 H341, H351 P273, P280, P305 + P351 + P338, P501
Hydroxid bárnatý oktahydrát; barium hydroxide octahydrate (Ba(OH)2· 8H2O) 12230-71-6 tuhá   H302 + H332  Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí
H314  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Sigma 2015     H314   P260, P280
Hydroxid bárnatý; barium hydroxide (Ba(OH)2)                                  17194-00-2 tuhá R22, R35, R41 H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Aldrich 2014     H314, H318   P280, P305 + P351 + P338, P310
Hydroxid draselný; potassium hydroxide (KOH)                                            1310-58-3 tuhá R22, R35 H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Sigma-Aldrich 2014     H314   P280, P305 + P351 + P338, P310
Hydroxid sodný;  sodium hydroxide (NaOH)                                              1310-73-2 tuhá R35 H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
Sigma-Aldrich 2015     H314   P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338
Hydroxid vápenatý; calcium hydroxide (Ca(OH)2) 1305-62-0 tuhá R37/38, R41 H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2014     H318   P261, P290, P305 + P351 + P338
Hydroxymočovina; hydroxyurea (CH4N2O2) 127-07-1 tuhá R63, R46 H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie. (Kategória 1B)
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.  (Kategória 2)
Sigma 2015       H340, H361 P201, P281, P308+P313
Hygromycín-B; hygromycin B (C20H37N3O13)                       31282-04-9 tuhá R26/27/28, R41, R42/43 H300 + H310 + H330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť (Kategória 2+2+1)
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti 
Sigma 2014   H300 + H310 + H330 H318   P260, P264, P290, P284, P301+P310, P302+P350
Hyoscín hydrochlorid; skopolamín hydrochlorid; hyoscinehydrochloride; scopolamine hydrochloride (C17H21NO4 · HCl) 55-16-3 tuhá R26/27/28 H300 + H310 + H330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť (Kategória 2+1+2) Sigma 2013   H300 + H310 + H330     P260, P264, P280, P284, P301+P310, P302+P350
Hyoscín; skopolamín; hyoscine, scopolamine (C17H21NO4) 51-34-3  tuhá  R 22,  26/27 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 2)
H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou. (Kategória 1)
H330 Smrteľný pri vdýchnutí. (Kategória 2)
EDQM_2014   H300, H310,  H330     P260, P264, P280, P284, P301+P310, P302+P350
Chinolín-8-ol; 8-Hydroxychinolín; 8-hydroxy-quinoline;  8-quinolinol; 8-oxychinolin; oxin, (C9H7NO)    148-24-3 tuhá R22 H302 škodlivý po požití Sigmma-Aldrich 2014          
Chlór (aktívny chlór); chlorine (Cl2) 7782-50-5 plyn R23, R36/37/38,
R50
H270 Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H331 Toxický pri vdýchnutí. (Kategória 3)
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400
Sigma-Aldrich_2012 H270, H280 H331     P220, P261, P273, P305 + P351 + P338, P311, P410 + P403
Chlóramfenykol; chloramphenicol; D-(−)-threo-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]-acetamide (C11H12Cl2N2O5)                      56-75-7 tuhá R45 H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B) Sigma 2015       H350 P201, P308+P313
Chlorečnan draselný; Potassium chlorate (KClO3) 3811-04-9 tuhá R9, R20/22, R51/53 H271  Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H302 + H332  Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí
H411
Sigma-Aldrich 2014         P220, P273
Chlorid  nikelnatý hexahydrát; nickel(II) chloride hexahydrate, (NiCl2.6H2O) 7791-20-0 tuhá   H301 + H331 Toxický pri požití alebo vdýchnutí  (Kategória 3)
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.  (Kategória 2)
H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu.  (Kategória 1A)
H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa.  (Kategória 1B)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.  (Kategória 1)
H410
_Aldrich_2017   H301 + H331, H372   H350i, H360D P201, P261, P273,
P280, P284,
P301 + P310 + P330
Chlorid amónný; ammonium chloride; salmiac (NH4Cl) 12125-02-9 tuhá R22, R36 H302 Škodlivý po požití.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Sigma 2014         P305 + P351 + P338
Chlorid bárnatý dihydrát; barium chloride dihydrate (BaCl2 · 2H2O) 10326-27-9 tuhá   H301  Toxický po požití. (Kategória 3)
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
Sigma-Aldrich 2015   H301     P261 
P301 + P330 + P331 + P310
Chlorid bárnatý; barium chloride  (BaCl2) 10361-37-2 tuhá   H301  Toxický po požití. (Kategória 3)
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
Aldrich 2015   H301     P261 
P301 + P330 + P331 + P310, P305 + P351 + P338  
Chlorid cézny; cesium chloride (CsCl) 7647-17-8 tuhá R22, R48/22, R62 H302  Škodlivý po požití.
H361  Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 2)
H373  Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 2)
Sigma 2015       H361 P201, P301 + P312 + P330, P308 + P313
Chlorid draselný; potassium chloride (KCl)                                        7447-40-7 tuhá     Sigma-Aldrich 2014          
Chlorid gadolinitý, hexahydrát; gadolinium(III) chloride hexahydrate (Cl3Gd · 6H2O) 13450-84-5 tuhá R36/37/38  H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Aldrich 2012         P261, P305 + P351 + P338
Chlorid hlinitý; aluminium chloride (AlCl3) 7446-70-0 tuhá   H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov (Pľúca) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním. (Kategória 1)
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (Centrálny nervový systém) pri dlhšej
alebo opakovanej expozícii požitím.
Aldrich 2015   H372 H314   P280, P305 + P351 + P338, P310
Chlorid horečnatý hexahydrát; magnesium chloride hexahydrate (MgCl2· 6H2O)                         7791-18-6 tuhá     Fluka 2012          
Chlorid horečnatý; magnesium chloride  (MgCl2)                         7786-30-3 tuhá     Sigma 2015          
Chlorid kadennatý; cadmium chloride; (CdCl2) 10108-64-2 tuhá   H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H330 Smrteľný pri vdýchnutí. (Kategória 2)
H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie. (Kategória B)
H350 Môže spôsobiť rakovinu. (Kategória B)
H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa. (Kategória B)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Aldrich 2015   H301, H330, H372   H340, H350, H360FD P201, P260, P301 + P310 + P330, P304 + P340 + P310, P308 + P313, P403 + P233
Chlorid kobaltnatý hexahydrát;  cobalt(II) chloride hexa-hydrate (CoCl2x6H2O)                    7791-13-1 tuhá R22, R42/43, R49, R50/53, R60, R68 H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu. (Kategória 1B)
H360F Môže poškodiť plodnosť. (Kategória 1B)
H410 
Sigma 2015       H341, H350i, H360F P201, P261, P273, P280, P284, P304+P340
Chlorid lítny; lithium chloride (LiCl) 7447-41-8 tuhá R22, R36/37/38 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2015         P261, P305 + P351 + P338
Chlorid mangánatý tetrahydrát; Manganese dichloride tetrahydrate (MnCl2 · 4H2O) 13446-34-9 tuhá R22, R52 H302 Škodlivý po požití. Sigma 2014          
Chlorid meďnatý dihydrát; copper(II) chloride dihydrate; cupric chloride dihydrate (CuCl2.2H2O) 10125-13-0 tuhá R21/22, R38, R41, R50 H290  Môže byť korozívna pre kovy.
H302 + H312  Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožou
H315  Dráždi kožu.
H318  Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H400, H411
Sigma 2015     H318   P273, P280, P305 + P351 + P338
Chlorid meďný; Copper(I) chloride; cuprous chloride (CuCl) 7758-89-6 tuhá R22, R38, R41, R50/53 H302  Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H318  Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H410  
Sigma-Aldrich 2014         P273, P280, P305 + P351 + P338, P501
Chlorid nikkelnatý; nickel(II) chloride (NiCl2) 7718-54-9 tuhá R49, R61, R68,  R23/25, R48/23,  R38, R42/43,  R50/53 H301 + H331 Toxický pri požití alebo vdýchnutí (Kategória 3)
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie
ťažkosti.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.  (Kategória 2)
H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu.  (Kategória 1A)
H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa.  (Kategória 1B)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
H410
Aldrich 2015   H301 + H331, H372   H341, H350i, H360D P201, P261, P280, P284, P301 + P310 + P330, P304 + P340 + P311, P308 + P313, P403 + P233
Chlorid ortuťnatý; mercury(II) chloride; mercuric chloride (HgCl2)                                         7487-94-7 tuhá R27, R28, R34, R48/24/25, R50/53,  R62, R68 H300 + H310 Pri požití alebo styku s kožou môže spôsobiť smrť (Kategória 2+1)
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. (Kategória 2)
H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti. (Kategória 2)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
H410 
Sigma-Aldrich 2015   H300 + H310, H372 H314 H361f, H341 P264, P273, P280, P301+P310, P302+P350, P305 + P351 + P338
Chlorid seleničitý; selenium tetrachloride (SeCl4) 10026-03-6 tuhá   H301 + H331  Toxický pri požití alebo vdýchnutí (Kategória 3)
H373  Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H410
Aldrich_2015   H301 + H331     P261, P273,  
P301 + P310, P311, 
P501
Chlorid sodný; sodium choride (NaCl)                                           7647-14-5 tuhá     Sigma 2014          
Chlorid vápenatý dihydrát, kalcium chlorid dihydrát; calcium chloride dihydrate (CaCl2·2H2O)                           10035-04-8   R36 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Sigma-ALdrich 2014         P305 + P351 + P338
Chlorid vápenatý; Kalcium chlorid; calcium chloride (CaCO3) 10043-52-4 tuhá R36 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Sigma-Aldrich 2014         P305 + P351 + P338
Chlorid zinočnatý 0,1M roztok; Zinc chlorid 0,1M solution (ZnCl2)   kvap.   H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411
Sigma 2015         P305 + P351 + P338
Chlorid zinočnatý, zinc chloride (ZnCl2) 7646-85-7 tuhá   H302  Škodlivý po požití.
H314  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H410
Aldrich 2017     H314   P260, P280, P301 + P312 + P330, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338
Chlorid železitý, hexahydrát; iIron(III) chloride hexahydrate (FeCl3.6H2O) 10025-77-1 tuhá R22, R38, R41 H290  Môže byť korozívna pre kovy.
H302  Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H318  Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
Sigma-Aldrich 2014         P280, P305 + P351 + P338
Chlorid železnatý, tetrahydrát; Iron(II) chloride tetrahydrate (FeCl2.4H2O) 13478-10-9 tuhá R22, R38, R41 H302  Škodlivý po požití.
H314  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Sigma-Aldrich 2014     H314   P280, P305 + P351 + P338, P310
Chlórkrezol; chlorocresol; 4-Chloro-3-methylphenol; 4-Chloro-m-cresol (C7H7ClO) 59-50-7 tuhá R21/22, R41, R43, R50 H302  Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H317  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318  Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H400 
Aldrich 2015         P273, P280, P305 + P351 + P338
Chlórnan sodný roztok; sodium hypochlorite solution (NaClO)                                       7681-52-9 kvap. R31, R34, R50 H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H400 
Sigma-Aldrich 2014     H314   P273, P280, P305 + P351 + P338, P310
Chlórnan sodný technický; sodium hypochlorite (NaClO)                                        7681-52-9 kvap. R31, R34, R37, R50 H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
H400 
Donau-chem 2010   EUH031 H314   P260, P273, P303+P361+P353, P305 + P351 + P338, P310, P403+P233
Chlórtrimetylsilán; Trimetylchlórsilán; Chlorotrimethyl-silane; trimethylchlorosilane; TMCS (C3H9ClSi) 75-77-4 kvap. R11, R14, R20/21/22, R35, R37 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H301 + H331 Toxický pri požití alebo vdýchnutí (Kategória 3)
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Aldrich 2015 H225 H301 + H331 H314   P210, P261, P280, P301+P310, P305 + P351 + P338, P310
Cholesterol; cholesterol; 3β-hydroxy-5-cholestene;
5-cholesten-3β-ol (C27H46O)
57-88-5 tuhá     Sigma 2015          
Cholín chlorid; choline chloride; (2-hydroxyethyl)trimethylammonium chloride (C5H14ClNOC5H14ClNO) 67-48-1 tuhá     Sigma 2015          
Chróman draselný; potassium chromate (K2CrO4) 7789-00-6 tuhá R49, R46, R36/37/38, R43, R50/53, R25 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie.  (Kategória 1B)
H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu.  (Kategória 1B)
H410
Sigma-Aldrich 2015   H301   H340, H350i P201, P273, P280,P301 + P310 + P330, P304 + P340 + P312, P308 + P313 
Chynín; Quinine (C20H24N2O2) 130-95-0 tuhá R36/37/38, R42/43 H315  Dráždi kožu.
H317  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2012         P261P280, P305 + P351 + P338, P342 + P311
ICI 118,551 hydrochlorid; (±)-1-[2,3-(Dihydro-7-methyl-1H-inden-4-yl)oxy]-3-[(1-methylethyl)-amino]-2-butanol (C17H27NO2 · HCl)                          72795-19-8 tuhá     Sigma 2012          
Imidazol; imidazole; 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene; glyoxaline (C3H4N2)                                  288-32-4 tuhá R22, R34, R61 H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa. (Kategória 1B)
Sigma 2014     H314 H360D P201, P280, P305 + P351 + P338, P310
Imidazole hydrochlorid; imidazol hydrochloride (C3H4N2 · HCl) 1467-16-9 tuhá     Sigma_2016          
Incidur dezinfekčný roztok    kvap. R10, R41 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Vidra sro 2011 H225   H318   P280, P305 + P351 + P338
Indanyloxyacetic acid 94; R(+)-IAA-94; R(+)-[(6,7-dichloro-2-cyclopentyl-2,3-dihydro-2-methyl-1-oxo-1H-inden-5-yl)-oxy]acetic acid; R(+)-methylindazone (C17H18Cl2O4) 54197-31-8 tuhá     Sigma 2012          
Indometacín; 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid; Indomethacin (C19H16ClNO4) 53-86-1 tuhá R28 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 1) Sigma 2014   H300     P264, P301+P310
Inhybítor proteinázy; protease inhibitor cocktail   kvap.   H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Sigma 2015         P280, P305 + P351 + P338, P337 + P313
Insulin-Transferrin-Selenium-G Supplement   kvap.     Thermo Scientific_2015          
Inzulín; Insulin human (C257H383N65O77S6) 11061-68-0 tuhá     Sigma 2012          
Ionomycín; Ionomycin (C41H72O9) 56092-81-0 tuhá R22   Calbiochem 2014          
Izopentyl acetát; Izoamyl acetát; isopentyl acetate; isoamyl acetate; acetic acid 3-methylbutyl ester (C7H14O2) 123-92-2 kvap. R10 H226 Horľavá kvapalina a pary. Aldrich 2015 H226       P210, P370+P378
Izoprenalín hydrochlorid; isoprenaline hydrochloride (C11H17NO3· HCl ) 51-30-9 tuhá R36/37/38 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2013         P261, P305 + P351 + P338
Izopropyl-β-D-tiogalakto-pyranozid; isopropyl β-D-1-thiogalacto-pyranoside; IPTG (C9H18O5S ) 367-93-1  tuhá     Sigma-Aldrich 2014          
Izoproterenol hydrochlorid; isoproterenol hydro-chloride; (−)-N-isopropyl-L-noradrenalinehydro-chloride; (−)-isoprenaline hydrochloride; (R)-3,4-dihydroxy-α-(isopropylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride (C11H17NO3 · HCl)                            5984-95-2 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2013         P261, P305 + P351 + P338
Izosorbid-dinitrát-Laktóza zmes; D-isosorbide dinitrate-lactose mixture 8063-88-5 tuhá R5, R11, R22 H302  Škodlivý po požití. Aldrich 2012          
Jód 125; iodine 125         RN SDS_Univ Michigan.pdf          
Jodičnan sodný; sodium iodate (NaIO3)                                      7681-55-2 tuhá R8, R22, R34, R42/43 H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Aldrich 2012 H272       P220, P261, P280, P342+P311
Jodid draselný; potassium iodide (KI) 7681-11-0 tuhá R22, R36/38 H302  Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Sigma 2014         P305 + P351 + P338
Jodid sodný; sodium iodide (NaI) 7681-82-5 tuhá R36/38, R50 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H400
Sigma-Aldrich 2013         P273, P305 + P351 + P338
Jodistan draselný; potassium periodate; periodic acid potassium salt (KIO4)  7790-21-8 tuhá R 8,  R36/37/38 H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2012 H272       P220, P261, P305 + P351 + P338
Jodistan sodný; sodium periodate (NaIO4)                                          7790-28-5   R8, R34, R48/25, R50 H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov (týmus) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
H400 
Sigma-Aldrich 2015 H271 H372 H314   P220, P273, P280, P305 + P351 + P338, P310
Jódmetán;  metyljodid; methyl iodide; iodomethane (CH3I)                                        74-88-4 kvap. R21, R23/25, R37/38, R40 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315 Dráždi kožu.
H331 Toxický pri vdýchnutí. (Kategória 3)
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
Sigma-Aldrich 2014   H301, H331   H351 P261, P280, P301+P310, P311
Jódmetán-d3; deuterovaný metyljodid; iodomethane-d3; methyl-d3 Iodide; deuterated iodomethane (CD3I) 865-50-9 kvap. R21, R23/25, R37/38, R40, R53 H301 + H331 Toxický pri požití alebo vdýchnutí (Kategória 3)
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Kategória 2)
H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov.
Aldrich 2013   H301 + H331, H371   H351 P260, P280, P301+P310, P311
Jódový  koncentrát; Iodine concentrate (KI 20-25%; I2 10-20%)   kvap.   H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov (Štítná žľaza) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Fluka 2015   H372     P305 + P351 + P338
Kalcitriol; calcitriol; 1α,25-Dihydroxyvitamin D3;
1α,25-dihydroxycholecalciferol (C27H44O3)
32222-06-3 tuhá   H300 Smrteľný po požití (Kategória 1) Sigma_2016   H300     P301 + P330 + P331 + P310
Kalcium -glukonát hydrát; calcium D-gluconate monohydrate; D-gluconic acid (C12H22CaO14· H2O) 66905-23-5 tuhá     Sigma-Aldrich 2012          
Kálium trifluóracetát; potassium trifluoroacetate; trifluoroacetic acid potassium salt (CF3COOK) 2923-16-2 tuhá   H412 Aldrich 2016          
Kálium-glukonát; potassium D-gluconate; D-gluconic acid potassium salt; 2,3,4,5,6-pentahydroxycaproic acid potassium salt (C6H11KO7) 299-27-4 tuhá     Sigma-Aldrich 2013          
Kamptotecín; (S)-(+)-camptothecin (C20H16N2O4 )  7689-03-4  tuhá R25 H301 Toxický po požití. (Kategória 3) Sigma_2015   H301     P301 + P330 + P331 + P310 
Kanamycín A; kanamycin 8063-07-8 tuhá     Santa Cruz Biotechnology_eng 2015          
Kanamycín roztok; kanamycin solution 25389-94-0 kvap. R61 H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 1B) Sigma 2014       H360 P201, P308+P313
Kanamycín sulfát; kanamycin sulfate (C18H37N3O15S) 70560-51-9 tuhá R61 H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 1B) Sigma 2014       H360 P201, P308+P313
Kaptopril; Captopril; N-[(S)-3-mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline (C9H15NO3S) 62571-86-2 tuhá R43, R63 H317  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H361  Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória 2)
Sigma-Aldrich 2012       H361 P280
Karbamazepín; carbamazepine; 5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide (C15H12N2O) 298-46-4 tuhá R22, R42/43 H302  Škodlivý po požití.
H317  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
Sigma 2012         P261, P280, P342 + P311 
Karbenicilín; Kyselina [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimetyl-6-[fenyl(karbo-xyláto)-acetamido]-7-oxo-4-tia-1aza-bicyklo[3.2.0]heptán-2-karboxylová; carbenicillin; (2S,5R,6R)-6-n[carboxy(phenyl)acetyl]-amino}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid        (C17H18N2O6S) 4697-36-3 tuhá R42/43 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
           
Karbonanhydráza; carbonic anhydrase I from human erythrocytes; carbonate hydrolyase; carbonate hehydratase 9001-03-0 tuhá     Sigma_2012          
Kariporid; Cariporide; N-(diaminomethylene)-4-isopropyl-3-(methylsulfonyl)benzamide; N-(aminoimino-methyl)-4-(1-methylethyl)-3-(methylsulfonyl)-benzamide (C12H17N3O3S) 159138-80-4 tuhá     Sigma_2015          
Karnozín; L-carnosine; β-alanyl-L-histidine (C9H14N4O3)                                    305-84-0 tuhá     Sigma 2015          
Karvedilol;  (±)-[3-(9H-karbazol-4-yloxy)-2-hidroxy-propyl][2-(2-metoxyfenoxy)etyl]amin; Carvedilol; 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxy-phenoxy)ethyl]amino]-2-propanol; BM-14190 (C24H26N2O4)                                        72956-09-3 tuhá R51/53 H411 Sigma 2012          
Karyofylén; β-caryophyllene; (−)-trans-caryophyllene; trans-(1R,9S)-8-methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene (C15H24) 87-44-5 kvap.     Aldrich_2016          
Kationické polyméry; cationic polymers   kvap.     Sigma 2014          
Kazeín; Casein 9000-71-9 tuhá     Sigma 2012          
Ketamín hydrochlorid 5% -ý roztok; ketamine hydrochloride solution; 1867-66-9 kvap.     Pfizer_eng 2008          
Ketamín hydrochlorid/ xylazín hydrochlorid roztok ketamine hydrochloride/ xylazine hydrochloride
solution
  kvap.     Sigma 2013          
Klozapín; clozapine; 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine (C18H19ClN4) 5786-21-0 tuhá   H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.  (Kategória 2)
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.  (Kategória 2)
Sigma 2015   H301   H341, H361 P281, P301+P310
Kobalt nitrát hexahydrát; cobalt(II) nitrate hexahydrate (Co(NO3)2 · 6H2O) 10026-22-9 tuhá   H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie
ťažkosti.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.  (Kategória 2)
H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu.  (Kategória 1B)
H360F Môže poškodiť plodnosť.  (Kategória 1B)
H410
Sigma-Aldrich 2014       H341, H350i, H360F P201, P210, P261, P280, P284, P304+P340, P308+P313
Kofeín; caffeine; 1,3,7-trimethylxanthine (C8H10N4O2) 58-08-2 tuhá R22 H302  Škodlivý po požití. Sigma-Aldrich 2014          
Kolagén typ I; Collagen I Bovine protein   kvap.     Thermo Scientific_2015          
Kolagén typ I; collagen, type I solution, from rat tail 9007-34-5 kvap     Sigma_2013          
Kolagenáza typ II; Collagenase type II 9001-12-1 tuhá R36/37/38, R42 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie
ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2015         P261, P305 + P351 + P338, P342 + P311
Kolagenáza typ IV; Collagenase type IV 9001-12-1 tuhá R36/37/38, R42 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie
ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2015         P261, P305 + P351 + P338, P342 + P311
Kolagenáza; collagenase 9001-12-1 tuhá R36/37/38, R42 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2015         P261, P305 + P351 + P338, P342 + P311
Kolchicín; Colchicine (C22H25NO6)                               64-86-8 tuhá R26/28, R41, R46 H300 + H330 Pri požití alebo vdýchnutí môže spôsobiť smrť (Kategória 1+2)
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie. (Kategória 1B)
Sigma 2014   H300+ H330 H318 H340 P201, P260, P264, P280, P284, P301+P310
Konkavalín-A; concanavalin A; Con A 11028-71-0 tuhá R42/43, R63 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. (Kategória2)
Sigma 2014       H361 P261, P280, P342+P311
Kumarín; coumarin; 1,2-benzopyrone; 1-benzo-pyran-2-one (C9H6O2) 91-64-5 tuhá R22 H301 Toxický po požití. (Kategória 3) Sigma 2012   H301     P301 + P310
Kurkumín; 1,7-bis(4-Hydroxy-3-metoxyfenyl)hepta-
1,6-dién-3,5-dión
; curcumin; (E,E)-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione; diferuloylmethane; diferulylmethane; Natural Yellow 3 (C21H20O6)
458-37-7 tuhá   H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma_2015         P261,
P305 + P351 + P338
Kvasnice, extrakt; yeast extract  8013-01-2 tuhá     Sigma 2014          
Kvasničný autolyzát; yeast autolysate   tuhá     Sigma-Aldrich 2015          
Kyanid draselný; potassium cyanide (KCN)                                         151-50-8 tuhá R26/27/28, R32, R50/53  H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H300 + H310 + H330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť. (Kategória 1)
H370 Spôsobuje poškodenie orgánov (Srdce, Semeníky, Mozog) pri požití. (Kategória 1)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov (Štítná žľaza) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
H410
Sigma 2014   H300 + H310 + H330, H370, H372 EUH032     P260, P264, P273, P280, P284, P301+P310
Kyanid sodný; sodium cyanide (NaCN)                                                143-33-9 tuhá R26/27/28, R32, R48/25,R50/53 H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H300 + H310 + H330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri tegória vdýchnutí môže spôsobiť smrť. (Kategória 1)
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. (Kategória 1)
EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.
H410    
Sigma-Aldrich 2015   H300 + H310 + H330,  H372, EUH032     P260, P273, P280, P301 + P310 + P330, P302 + P352 + P310, P304 + P340 + P310
kyselina (+-)-(2E,4E)-11-metoxy-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-diénová ; methoprene acid; 11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2E,4E-dodecadienoic acid (C16H28O3) 53092-52-7 kvap.   H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma_2011         P261,
P305 + P351 + P338
Kyselina [[tris(hydroxymetyl)-metyl]amino]octová;                   N-[tris(hydroxymethyl)-methyl]glycine; Tricine (C6H13NO5 C6H13NO5) 5704-04-1 tuhá     Sigma 2014          
kyselina 2-(4-chlórfenoxy)-2-metylpropánová; 2-(p-chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid; α-(p-chlorophenoxy)isobutyric acid; clofibric acid (C10H11ClO3) 882-09-7 tuhá R22 H302  Škodlivý po požití. Aldrich 2012          
Kyselina 2,2'-(piperazín-1,4-diyl)di(etánsulfónová); piperazine-1,4-bis-(2-ethanesulfonic acid); (C8H18N2O6S2 ) PIPES 5625-37-6 tuhá     Sigma 2014          
Kyselina 2,5-dihydroxy benzoová; 2,5-dihydroxy-benzoic acid, Gentisic acid;  Hydroquinone carboxylic acid; DHB (C7H6O4) 490-79-9 tuhá R22, R36/37/38 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2012         P261, P305 + P351 + P338
Kyselina 2-[4-(2-hydroxyetyl)piperazín-1-yl]etán-1-sulfónová; (4-(2hydroxyethyl)piperazine-1-ethane-sulfonic acid; N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid); HEPES (C8H18N2O4S)                            7365-45-9 tuhá     Sigma 2014          
Kyselina 2-benzoylbenzoová; 2-benzoylbenzoic acid; benzophenone-2-carboxylic acid (C14H10O3) 85-52-9 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Aldrich 2013         P261, P305 + P351 + P338
Kyselina 2-hydroxy-5-sulfobenzoová, dihydrát;  2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid; 5-sulfosalicylic acid dihydrate (C7H6O6S · 2H2O) 5965-83-3 tuhá R22, R36/37/38 H302  Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2013         P261, P305 + P351 + P338
Kyselina 2-metylpropánová; 2-methylpropionic acid; isobutyric acid   79-31-2 kvap. R21/22 H302 Škodlivý po požití.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
Sigma 2012         P280
Kyselina 2-morfolinoetánsulfónová; 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid; 4-morpholine-ethanesulfonic acid; MES (C6H13NO4S) 4432-31-9 tuhá     Sigma 2014          
Kyselina 2-oxobutándiová, oxobutanedioic acid, oxaloacetic acid,  2-oxosuccinic acid, oxalacetic acid, ketosuccinic acid (C4H4O5) 328-42-7 tuhá   H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Sigma_2018         P305+P351+P338
Kyselina 2-tiobarbiturová; 2-thiobarbituric acid; TBA; 4,6-dihydroxy-2-mercaptopyrimidine; 4,6-dihydroxypyrimidine-2-thiol (C4H4N2O2S) 504-17-6 tuhá     Sigma-Aldrich 2012          
Kyselina 3,3'-disulfándiylbis[6-nitrobenzoová]; 3,3'-Dithiobis[6-nitrobenzoic] acid; 5,5′-dithiobis(2-nitrobenzoic acid); DTNB; 6,6′-dinitro-3,3′-dithiodibenzoic acid; Ellman’s Reagent;
bis(3-carboxy-4-nitrophenyl) disulfide; 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide (C14H8N2O8S2)
69-78-3 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261, P305 + P351 + P338
kyselina 3-morfolinopropánsulfónová; 3-(N-morpholino)propanesulfonic acid; 4-morpholine-propanesulphonic acid MOPS (C7H15NO4S)                                   1132-61-2 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261, P305 + P351 + P338
Kyselina 3α,12α-dihydroxy-5β-cholán-24-ová; Kyselina deoxycholová; 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanic acid; 7-deoxycholic acid;deoxycholic acid; desoxycholic acid (C24H40O4)                            83-44-3 tuhá R22, R36/37/38 H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261, P305 + P351 + P338
kyselina 4-(indol-3-yl)butánová; indole-3-butyric acid; 4-(3-indolyl)butanoic acid; 4-(3-indolyl)butyric acid IBA (C12H13NO2) 133-32-4   R25, R36/37/38 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014   H301     P261, P301 + P310, P305 + P351 + P338
Kyselina 4-aminobutánová; γ-aminobutyric acid; 4-aminobutanoic acid; piperidic acid; piperidinic acid
GABA (C4H9NO2)
56-12-2 tuhá R36/37/38   Sigma 2014          
Kyselina 5-etyl-5-(1-metylbutyl)-2-
tiobarbiturová
; 5-ethyl-5-(1-methylbutyl)-2-thiobarbituric acid; thiopental Pentothal (C11H18N2O2S)
76-75-5 tuhá R22 H302 Škodlivý po požití. Sigma 2013          
Kyselina 6-aminohexánová; 6-aminohexanoic acid; EACA; 6-aminohexanoic acid; 6-aminocaproic acid
ε-aminocaproic acid (C6H13NO2)
60-32-2 tuhá     Sigma-Aldrich 2016          
Kyselina 6-hydroxy-2,5,7,8-tetrametylchromán-2-karboxylová; (±)-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid; Trolox (C14H18O4) 53188-07-1 tuhá R36/37/38 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Aldrich 2014         P261, P305 + P351 + P338
Kyselina 9-cis-retinová [11, 12 3H)N] ; 3H 9-cis retionic acid, 3H 9cRA (C20H28O2) Radionuclide : 3H                     
Kyselina antracén-9-karboxylová; 9-anthracenecarboxylic acid; 9-anthroic acid (C15H10O2) 723-62-6 tuhá     Aldrich 2013          
Kyselina askorbová; L-ascorbic acid; vitamín C (C6H8O6)                                              50-81-7 tuhá     Sigma 2015          
Kyselina barbiturová; barbituric acid; 2,4,6trihy-droxypyrimidine; malonylurea (C4H4N2O3)                            67-52-7 tuhá     Sigma-Aldrich 2012          
Kyselina benzoová; benzoic acid (C7H6O2)                                       65-85-0 tuhá R48/23, R38, R41 H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov (Pľúca) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním (Kategória 1)
Sigma-Aldrich 2015   H372 H318   P280, P305 + P351 + P338 + P310
Kyselina bis[(aminooxy)octová], hydrochlorid; O-(carboxymethyl)hydroxylamine
hemihydrochloride; (aminooxy)acetic acidhemihydrochloride; (carboxymethoxy)amine hemihydrochloride; hydroxylamine-O-acetic acidhemihydrochloride (C2H5NO3 · 0.5HCl)
2921-14-4 tuhá     Aldrich_2016          
Kyselina boritá; boric acid (H3BO3) 10043-35-3 tuhá R60, R61 H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa. (Kategória 1B) Sigma 2014       H360FD P201, P308+P313
Kyselina citrónová  monohydrát; citric acid monohydrate  (C6H8O7 · H2O)                                          5949-29-1 tuhá R36 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Sigma-Aldrich 2014         P305 + P351 + P338
Kyselina citrónová; citric acid (C6H8O7)                                          77-92-9 tuhá R36 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. SIgma-Aldrich 2015         P280, P305 + P351 + P338
Kyselina dimetylarzénová, Kyselina kakodylová, Kyselina dimetylarzenitá;  dimethylarsinic acid; hydroxydimethyl-arsine oxide; cacodylic acid (C2H7AsO2)                                      75-60-5 tuhá R23/25, R50/53 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H331 Toxický pri vdýchnutí. (Kategória 3)
H410 
Sigma 2012   H301, H331     P261, P273, P301+P310, P311, P501
Kyselina dusičná; nitric acid (HNO3)                                                7697-37-2 kvap. R8, R35 H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Sigma-Aldrich 2015     H314   P201, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338
kyselina etyléndiamíntetraoctová; ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA; edathamil; (ethylenedinitrilo)tetraacetic acid; ethylenedinitrilotetraacetic acid (C10H16N2O8) 60-00-4 tuhá R36 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Sigma-Aldrich 2013         P305 + P351 + P338
Kyselina etylenglykol-bis(2-aminoetyleter)-N,N,N′,N′-tetraoctová; ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; glycol ether diamine tetraacetic acid; ethylene-bis(oxyethylene-nitrilo)tetraacetic acid; egtazic acid; EGTA; Chel™-DE (C14H24N2O10) 67-42-5 tuhá     Sigma-Aldrich 2015          
Kyselina fluorovodíková; hydrofluoric acid (HF)                                          7664-39-3 kvap. R26/27/28, R35 H300 + H310 + H330 Pri požití, pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť (Kategória 2+1+2)
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Sigma-Aldrich 2015   H300 + H310 + H330 H314   P260, P280, P301 + P310 + P330, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338, P403 + P233
Kyselina fosforečná 85%-ý roztok; phosphoric acid solution (H3PO4)                                     kvap. R34 H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Aldrich 2014     H314   P280, P305 + P351 + P338, P310
Kyselina fosforečná kryštalická; phosphoric acid; ortho-phosphoric acid (H3PO4)                                         7664-38-2 tuhá R34 H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Aldrich 2014         P280, P305 + P351 + P338, P310
Kyselina giberelová; Kyselina (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR, 8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-metyl-12-metylidén-2-oxo-4a,6-etanoperhydro-3,8b-prop-1-enoindeno-[1,2-b]furán-4-karboxylová; (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid; Gibberellic acid; Gibberellin A3;  GA (C19H22O6) 77-06-5 tuhá R36 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Sigma 2014         P305 + P351 + P338
Kyselina glykolová; glycolic acid; hydroxyacetic acid (C2H4O3) 79-14-1 tuhá   H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
Sigma-Aldrich_2017     H314   P260, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338
Kyselina chloristá; perchloric acid; PCA (HClO4)                                         7601-90-3 kvap. R5, R8, R22, R35 H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (Štítná žľaza) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
Aldrich 2015 H271   H314   P210, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338, P371 + P380 + P375
Kyselina chlorovodíková; hydrochloric acid (HCl)                                                     7647-01-0 kvap. R34, R37 H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014     H314   P261, P280, P305 + P351 + P338, P310
Kyselina chromsírová (zmes K2Cr2O7 a H2SO4);    kvap. R45, R46, R60, R61, R23, R35, R42/43, R52/53 H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie ocí
H317 - Môže vyvolat alergickú kožnú reakciu
H350 - Môže spôsobit rakovinu  (Kategória 1B)
H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolat alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie tažkosti
H340 - Môže spôsobovat genetické poškodenie  (Kategória 1B)
H360FD - Môže spôsobit poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata  (Kategória 1B)
H373 - Môže spôsobit poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
H412
Acros 2014     H314 H340, H350, H360FD P273, P280, P305+P351+ P33, P310, P304+P340, P301+P330+P331, P303+P361+P353 
Kyselina jodistá; periodic acid (HIO4)                                           10450-60-9 kvap. R8, R34 H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Sigma 2012     H314   P220, P280, P305 + P351 + P338, P310
Kyselina kantaridová; Cantharidic Acid ( C10H14O5) 28874-45-5 tuhá     Calbiochem 2014          
Kyselina linolénová; linoleic acid; cis-9,cis-12-ctadecadienoic acid (C18H32O2) 60-33-3 kvap.     Sigma 2014          
Kyselina listová; folic acid; Vitamin M; PteGlu
Pteroyl-L-glutamic acid (C19H19N7O6)
59-30-3 tuhá     Sigma 2013          
Kyselina maleínová; maleic acid; toxilic acid; cis-butenedioic acid (C4H4O4) 110-16-7 tuhá R22,  R36/37/38, R43 H302  Škodlivý po požití.
H315  Dráždi kožu.
H317  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma-Aldrich 2014         P261, P280, P305 + P351 + P338
Kyselina mezo-diaminopimelová; mes-2,6-daminopimelic acid (C7H14N2O4) 922-54-3 tuhá     Sigma 2013     H314    
Kyselina mravčia; formic acid (HCOOH)                               64-18-6 kvap. R10, R35 H226 Horľavá kvapalina a pary.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Sigma-Aldrich 2015 H226   H314    P280, P305 + P351 + P338, P310
Kyselina N-(2-hydroxyetyl)etyléndiamíntrioctová; N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N′,N′-triacetic acid; HEEDTA; N-carboxymethyl-N′-(2-hydroxyethyl)-N,N′-ethylenediglycine; HEDTA  (C10H18N2O7) 150-39-0 tuhá R36/37/38 H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2015         P261, P305 + P351 + P338
Kyselina N-[4-[[(2,4-diaminopteridín-6-yl)metyl]-amino]benzoyl]-L glutámová; N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid; 4-Amino-PGA;  4-Amino-pteroyl-L-glutamic acid; 4-Aminofolic acid; Aminopterin(C19H20N8O5) 54-62-6 tuhá R28, R61 H300 Smrteľný po požití. (Kategória 2)
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.  (Kategória 1B)
Sigma 2012   H300   H360 P201, P264, P301+P310, P308+P313
Kyselina N-acetyl-2-deoxy-2,3-didehydroneuraminová; N-acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic acid; 2,3-dehydro-2-deoxy-N-acetylneuraminic acid (C11H17NO8) 24967-27-9 tuhá     Sigma_2015          
Kyselina niflumová; Niflumic acid; 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid;
2-(α,α,α-trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid (C13H9F3N2O2)
4394-00-7 tuhá R20/21/22, R36/37/38 H302  Škodlivý po požití.
H312  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315  Dráždi kožu.
H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H335  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014         P261, P280, P305 + P351 + P338
Kyselina N-karboxymetyliminobis(etylénnitrilo)tet
ra(octová)
; N-carboxymethyliminobis(ethylene-nitrilo)tetra(acetic acid); diethylenetriaminepentaacetic acid (C14H23N3O10)
67-43-6 tuhá R20, R36, R63 H319  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332  Škodlivý pri vdýchnutí.
H361d  Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. (Kategória 2)
Sigma-Aldrich 2014       H361d P281, P305 + P351 + P338
Kyselina octová 0,1 M; acetic acid 0,1M (CH3COOH) 64-19-7 kvap.     Fluka 2013          
Kyselina octová ľadová; acetic acid, glacial (CH3COOH)                                         64-19-7 kvap. R10, R35 H226 Horľavá kvapalina a pary.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Sigma-Aldrich 2015 H226   H314    P280, P305 + P351 + P338, P310
Kyselina octová; acetic acid (CH3COOH)                                            64-19-7 kvap. R10, R35 H226 Horľavá kvapalina a pary.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Sigma-Aldrich 2015 H226   H314    P280, P305 + P351 + P338, P310
Kyselina oktánová; octanoic acid; caprylic acid; Acid C8 (C8H16O2) 124-07-2 kvap. R35 H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Sigma 2015     H314   P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338
Kyselina olejová; oleic acid; elainic acid; cis-9-octadecenoic acid (C18H34O2) 112-80-1 kvap. R38 H315  Dráždi kožu. Sigma-Aldrich 2015          
Kyselina olejová-Albumíny, krvné sérum;  oleic acid-albumin, from bovine serum   kvap.     Sigma_2013          
Kyselina palmitová; palmitic acid; hexadecanoic acid (C16H32O2) 57-10-3 tuhá     Sigma 2014          
Kyselina p-kumarová; kyselina 4-hydroxy škoricová; (E)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, ; trans-4-hydroxycinnamic acid; p-coumaric acid (C9H8O3) 501-98-4 tuhá R36/37/38 H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Sigma 2014          P261, P305 + P351 + P338
Kyselina selénová 40%; selenic acid solution (H2SeO4) 2148941 kvap. R23/25, R 33, R50/53 H301 Toxický po požití. (Kategória 3)
H331 Toxický pri vdýchnutí. (Kategória 3)
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H410
Aldrich 2015     H301, H331   P261, P273, P301+P310, P311, P501
Kyselina sírová 50%;  sulfuric acid 50% solution (H2SO4)                               7664-93-9 kvap. R35 H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Fluka 2014     H314    P280, P305 + P351 + P338, P310
Kyselina sírová; sulfuric acid (H2SO4)                               7664-93-9 kvap. R35 H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Aldrich 2014     H314    P280, P305 + P351 + P338, P310
Kyselina stearová; stearic acid; octadecanoic acid (C
18H36O2)
57-11-4 tuhá     Sigma 2015          
Kyselina trans retinová [11, 12 3H)N] ; 3H all trnas-retionic acid, 3H ATRA (C20H28O2) Radionuclide : 3H          Perkin Elmer_eng_2012          
Kyselina trifluórmetánsulfónová; trifluoromethanesulfonic acid; triflic acid (CHF3O3S) 1493-13-6 kvap. R21/22, R35 H302 + H312 Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožou
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Aldrich 2015     H314    P280, P305 + P351 + P338, P310
Kyselina trifluoroctová; trifluoroacetic acid; TFA (CF3COOH) 76-05-1 kvap. R20, R35, R52/53 H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H412 
Sigma-Aldrich 2015     H314   P261, P273, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338
Kyselina trichlóroctová; trichloroacetic acid; TCA (CCl3COOH)                          76-03-9 kvap. R35, R50/53 H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H410 
Sigma-Aldrich 2015