Bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia EN

Safety at work and health

Laboratóriá BMC SAV svojím stavebno–technickým usporiadaním, vnútorným umiestnením, materiálno–technickým vybavením spĺňajú zákonmi stanovené požiadavky pre prácu s biologickými faktormi 1. a 2. skupiny. V laboratóriách sa kladie dôraz na dodržiavanie predpisov o správnej laboratórnej a mikrobiologickej praxi, o hygienických požiadavkách na pracovisku, o ochranných pracovných pomôckach, ako aj technických noriem a interných predpisov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, udelilo BMC SAV súhlas na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 a 2.

BMC SAV vytvoril, v súlade s  §9 ods. 2 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, Výbor pre bezpečnosť používania uzavretých priestorov, ktorý kontroluje používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch, kontroluje správnosť posudzovania rizika a zatriedenia do rizikovej triedy, vyhodnocuje plnenie ochranných opatrení zodpovedajúcich zatriedeniu a účinnosť úrovne ochrany, prehodnocuje havarijné plány, dáva návrhy vedúcim zamestnancom BMC SAV na vykonanie potrebných opatrení na nápravu zistených nedostatkov. (Zloženie Výboru pre bezpečnosť BMC SAV_2018)

Havarijný plán je dôležitým povinným písomným dokumentom BMC SAV, ktorý sprevádza celý proces používania genetických technológií. Havarijný plán je vypracovaný pre každé konkrétne používanie genetických technológií a je praktickou pomôckou pre prípad skutočnej havárie, ktorá umožní organizovanú likvidáciu havárie a vykonanie prípadných záchranných opatrení na ochranu zdravia alebo životného prostredia.

Podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, BMC SAV zverejňuje tieto havarijné plány:

VU_Havarijny plan_RT2_2016-01

UEO_Havarijny plan_RT2_2017-01

UEO_Havarijny plan_RT2_2016_01

UEO_Havarijny plan_RT2_2016-02

UEO_Havarijny plan_RT2_2017_02

UEO_Havarijny plan_RT2_2016_03

UEO_Havarijny plan_RT2_2017_04

UEO_Havarijny plan_RT2_2017_05

UEO_Havarijny plan_RT2_2017_06

UEO_Havarijny plan_RT2_2017_07

UEO_Havarijny plan_RT2_2017_08

UEO_Havarijny plan_RT2_2017_09

UEO_Havarijny plan_RT2_2017_10

UEO_Havarijny plan_RT2_2017_11

UEO_Havarijny plan_RT2_2017_12

UEO_Havarijny plan_RT2_2017_13

UEO_havarijny plan_RT2_2017_15

UEE_Havarijny plan_RT2_2017_14

UEO_Havarijny plan_RT2_2017_16

UEO_havarijny plan_RT2_2017_17

UEO_havarijny plan_RT2_2017_18

UEO_Havarijny plan_RT2_2017_19

UEO_Havarijny plan_RT2_2017_20