Bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia

Bezpečnosť, ochrana zdravia a etika

Laboratóriá BMC SAV, v. v. i. svojím stavebno–technickým usporiadaním, vnútorným umiestnením, materiálno–technickým vybavením spĺňajú zákonmi stanovené požiadavky pre prácu s biologickými faktormi 1. a 2. skupiny. V laboratóriách sa kladie dôraz na dodržiavanie predpisov o správnej laboratórnej a mikrobiologickej praxi, o hygienických požiadavkách na pracovisku, o ochranných pracovných pomôckach, ako aj technických noriem a interných predpisov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, udelilo BMC SAV, v. v. i. súhlas na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 a 2.

BMC SAV, v. v .i. vytvoril, v súlade s  §9 ods. 2 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, Výbor pre bezpečnosť používania uzavretých priestorov, ktorý kontroluje používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch, kontroluje správnosť posudzovania rizika a zatriedenia do rizikovej triedy, vyhodnocuje plnenie ochranných opatrení zodpovedajúcich zatriedeniu a účinnosť úrovne ochrany, prehodnocuje havarijné plány, dáva návrhy vedúcim zamestnancom BMC SAV, v. v. i. na vykonanie potrebných opatrení na nápravu zistených nedostatkov. (Zloženie Výboru pre bezpečnosť BMC SAV, v. v. i._2018)

Havarijný plán je dôležitým povinným písomným dokumentom BMC SAV, v. v. i., ktorý sprevádza celý proces používania genetických technológií. Havarijný plán je vypracovaný pre každé konkrétne používanie genetických technológií a je praktickou pomôckou pre prípad skutočnej havárie, ktorá umožní organizovanú likvidáciu havárie a vykonanie prípadných záchranných opatrení na ochranu zdravia alebo životného prostredia.

Podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, BMC SAV, v. v. i. zverejňuje tieto Havarijné plány RT2 platné pre nasledujúce organizačné zložky:

Rok

Ústav experimentálnej onkológie
(ÚEO)

Ústav experimentálnej endokrinológie
(ÚEE)

Virologický ústav
(VÚ)

Zverinec pre imunodeficientné myši
(ZIM)

2016Havarijny plan RT2 c. 2016_01
Havarijny plan RT2 c. 2016_02
Havarijny plan RT2 c. 2016_03
2017Havarijny plan RT2 c. 2017_01
Havarijny plan RT2 c. 2017_02
Havarijny plan RT2 c. 2017_03
Havarijny plan RT2 c. 2017_04
Havarijny plan RT2 c. 2017_05
Havarijny plan RT2 c. 2017_06
Havarijny plan RT2 c. 2017_07
Havarijny plan RT2 c. 2017_08
Havarijny plan RT2 c. 2017_09
Havarijny plan RT2 c. 2017_10
Havarijny plan RT2 c. 2017_11
Havarijny plan RT2 c. 2017_12
Havarijny plan RT2 c. 2017_13
Havarijny plan RT2 c. 2017_14
Havarijny plan RT2 c. 2017_15
Havarijny plan RT2 c. 2017_16
Havarijny plan RT2 c. 2017_17
Havarijny plan RT2 c. 2017_18
Havarijny plan RT2 c. 2017_19
Havarijny plan RT2 c. 2017_20
2018Havarijny plan RT2 c. 2018_01
2019Havarijny plan RT2 c. 2019_01
Havarijny plan RT2 c. 2019_02
Havarijny plan RT2 c. 2019_03
Havarijny plan RT2 c. 2019_04
Havarijny plan RT2 c. 2019_05
Havarijny plan RT2 c. 2019_06
Havarijny plan RT2 c. 2019_07
Havarijny plan RT2 c. 2019_08
Havarijny plan RT2 c. 2019_09
Havarijny plan RT2 c. 2019_10
2020Havarijny plan RT2 c. 2020_01
Havarijny plan RT2 c. 2020_02
Havarijny plan RT2 c. 2020_03
Havarijny plan RT2 c. 2020_04
Havarijny plan RT2 c. 2020_05
2021Havarijny plan RT2 c. 2021_01
Havarijny plan RT2 c. 2021_02
Havarijny plan RT2 c. 2021_03
Havarijny plan RT2 c. 2021_04
Havarijny plan RT2 c. 2021_05
Havarijny plan RT2 c. 2021_06
Havarijny plan RT2 c. 2021_07
Havarijny plan RT2 c. 2021_08
Havarijny plan RT2 c. 2021_09
Havarijny plan RT2 c. 2021_10
Havarijny plan RT2 c. 2021_11
Havarijny plan RT2 c. 2021_12
Havarijny plan RT2 c. 2021_13
2022Havarijny plan RT2 c. 2022_01
Havarijny plan RT2 c. 2022_02
Havarijny plan RT2 c. 2022_03
Havarijny plan RT2 c. 2022_04
Havarijny plan RT2 c. 2022_05
Havarijny plan RT2 c. 2022_06
Havarijny plan RT2 c. 2022_07
Havarijny plan RT2 c. 2022_08
Havarijny plan RT2 c. 2022_09
Havarijny plan RT2 c. 2022_10
Havarijny plan RT2 c. 2022_11
Havarijny plan RT2 c. 2022_12
2023Havarijny plan RT2 c. 2023_01
Havarijny plan RT2 c. 2023_02
Havarijny plan RT2 c. 2023_03
Havarijny plan RT2 c. 2023_04
Havarijny plan RT2 c. 2023_05
Havarijny plan RT2 c. 2023_06
Havarijny plan RT2 c. 2023_07
Havarijny plan RT2 c. 2023_08
Havarijny plan RT2 c. 2023_09
Havarijny plan RT2 c. 2023_10
Havarijny plan RT2 c. 2023_11
Havarijny plan RT2 c. 2023_12
Havarijny plan RT2 c. 2023_13
Havarijny plan RT2 c. 2023_14
Havarijny plan RT2 c. 2023_15
2024Havarijny plan RT2 c.2024_01
Havarijny plan RT2 c. 2024_02
Havarijny plan RT2 c.2024_03
Havarijny plan RT2 c. 2024_04
Havarijny plan RT2 c. 2024_05
Havarijny plan RT2 c. 2024_06
Havarijny plan RT2 c. 2024_07