Výskumná klinika

Výskumná klinika

Výskumná klinika BMC (ďalej len VK BMC) je unikátnym pracoviskom Slovenskej akadémie vied, ktorá je zdravotníckym zariadením ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti so zameraním na biomedicínsky výskum, ktorý je schválený podľa Zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, čo nám umožňuje vykonávať biomedicínsky výskum so zdravými dobrovoľníkmi, ako aj pacientmi s vybranými ochoreniami podľa súčasne platnej legislatívy.

Momentálne zameranie výskumu, vykonávaného v rámci VK BMC, je najmä na obezitu, poruchy metabolizmu glukózy, poruchy metabolizmu lipidov a neurologické ochorenia.

Personál VK BMC tvoria najmä zdravotnícky pracovníci z Oddelenia klinického výskumu Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV a Oddelenia výskumu metabolických chorôb Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, ktorých ťažisko výskumu spočíva v štúdiách s ľudskými dobrovoľníkmi a pacientmi.

VK BMC poskytuje služby aj pre pracovníkov BMC SAV, ako aj pracovníkov iných ústavov SAV v prípade výskumu zahŕňajúceho zdravotnú starostlivosť v oblasti biomedicínskeho výskumu.