Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž č. 1/2024

Predmet verejnej obchodnej súťaže:
– miestnosti č.: 010, 011, 012, 013, 014, 028, 029, 030, 031, 032, 045 – laboratórne priestory s rozlohou 206,72 m²
– miestnosť č.: 027 – kancelársky priestor s rozlohou 21,91 m²
– miestnosť č.: 058 – komunikácie s rozlohou 50,22 m²
v celkovej rozlohe 278,85 m2 nachádzajúce sa v nebytovom priestore č. 1, druh nebytového priestoru 12, na 1. poschodí stavby „Dúbravská cesta 9 – Zverinec“ (druh stavby 11 – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum) so súp. č. 5778, situovanej na pozemku parcely C KN č. 2710/5, spoluvlastnícky podiel Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. – 1/1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Karlova Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, vedenej na liste vlastníctva č. 4246.

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i. v zmysle § 33 ods. 9 až 11 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (pdf)

Povinná príloha – Zmluva o nájme nebytových priestorov (word)

Zápisnica OVS (pdf)

Obchodná verejná súťaž č. 1 – ukončená

Zápisnica (pdf)

Nájom nebytových priestorov: kancelárie č. 114, 115, a 116 o celkovej výmere 55,24 m² a sklad č. 104 o výmere 20,37 m² v nebytovom priestore č. 12 – 3 na 1. p. stavby na Dúbravskej ceste č. 9 v Bratislave so súpisným číslom 5779, situovanej na pozemku parcela C KN č. 2710/6, vedenom v katastri nehnuteľností katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 3934 v celosti pre kat. územie Karlova Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i. v zmysle § 33 ods. 9 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (pdf)

Povinná príloha – Zmluva o nájme nebytových priestorov (word)

Obchodná verejná súťaž č. 2 – ukončená

Zápisnica (pdf)

Nájom nebytových priestorov: miestnosť č. 15 o výmere 14,02 m², miestnosť č. 091 o výmere 5 m², miestnosť č. 092 o výmere 3,27 m² a miestnosť č. 094 o výmere 10,40 m² v nebytovom priestore č. 12 – 1, na 1. p. stavby – zverinec na Dúbravskej ceste č. 9 v Bratislave so súpisným číslom 5778, situovanej na pozemku parcela C KN č. 2710/5, vedenom v katastri nehnuteľností katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava na liste vlastníctva č. 4246 v celosti pre kat. územie Karlova Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i. v zmysle § 33 ods. 9 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (pdf)

Povinná príloha – Zmluva o nájme nebytových priestorov (word)

Obchodná verejná súťaž č. 3

Predmet verejnej obchodnej súťaže:
– miestnosti č.: 010, 011, 012, 013, 014, 028, 029, 030, 031, 032, 045 – laboratórne priestory s rozlohou 206,72 m²
– miestnosť č.: 027 – kancelársky priestor s rozlohou 21,91 m²
– miestnosť č.: 058 – komunikácie s rozlohou 50,22 m²
v celkovej rozlohe 278,85 m2 nachádzajúce sa v nebytovom priestore č. 1, druh nebytového priestoru 12, na 1. poschodí stavby „Dúbravská cesta 9 – Zverinec“ (druh stavby 11 – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum) so súp. č. 5778, situovanej na pozemku parcely C KN č. 2710/5, spoluvlastnícky podiel Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. – 1/1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Karlova Ves, obec Bratislava – m. č. Karlova Ves, okres Bratislava IV, vedenej na liste vlastníctva č. 4246.

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i. v zmysle § 33 ods. 9 až 11 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (pdf)

Povinná príloha – Zmluva o nájme nebytových priestorov (word)