Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

BMC SAV, so sídlom na Dúbravskej ceste 9, 845 05 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest VEDECKÝCH RIADITEĽOV BMC SAV nasledovne:

  • vedecký riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV (ÚEE BMC SAV)
  • vedecký riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV (ÚEO BMC SAV)
  • vedecký riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV (VÚ BMC SAV)

Náplň činnosti:

riadenie vedeckej a ostatnej činnosti ústavu, koordinácia činnosti vedeckých oddelení a výskumných tímov

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie III. stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad:

min. VKS IIa – samostatný vedecký pracovník

Odborné predpoklady:

skúsenosť v riadení oddelenia a vo vedení vedeckého tímu

Zaradenie do triedy:

PT 10 alebo PT 11 – v súlade s platnou legislatívou pri výkone práce vo verejnom záujme

Ďalšie požiadavky:

Minimálne 14 rokov praxe v odboroch riadeného ústavu, znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni.

Zoznam dokladov uchádzača:

  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • doklady o výsledkoch vedeckej práce vrátane zoznamu publikácií a citácií a prípadných práv priemyselného vlastníctva
  • preukázanie bezúhonnosti
  • vízia o vedeckom smerovaní a riadení ústavu

Materiály je potrebné doručiť poštou v zalepenej obálke s označením „neotvárať – výberové konanie“,  alebo osobne najneskôr do 09. 10. 2020 na Právno-organizačný úsek BMC SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 (budova Virologického ústavu BMC SAV, 1. poschodie, č. dv. 152).

Kontakt:

JUDr. Iveta Šárniková, vedúca Právno-organizačného úseku BMC SAV

iveta.sarnikova@savba.sk