Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

Predseda  Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky:

Ústav klinického a translačného výskumu, organizačná zložka BMC SAV , v.  v.  i.,

sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

Zoznam oprávnených voličov ÚKTV, o. z. BMC SAV, v. v. i. (pdf)

Požadované kvalifikačné predpoklady:
minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník alebo vedecko-pedagogický titul docent; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent

Požadovaná prax v riadiacej pozícii:
minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnej výskumnej inštitúcii“);

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 1. životopis vo formáte Europass,
 2. doklady o vzdelaní a o získaných tituloch, vrátane priznania vedeckého kvalifikačného stupňa,
 3. doklady o doterajšej riadiacej praxi,
 4. doklady o výsledkoch vedeckej práce vrátane zoznamu publikačnej činnosti a dokladov o prípadných právach priemyselného vlastníctva vzniknutých v dôsledku vedeckej činnosti uchádzača; tieto dokumenty sa nemusia predkladať, ak sa obsadzuje funkcia vedúceho organizačnej zložky prevažne infraštruktúrnej organizácie alebo vedúceho prevažne infraštruktúrnej organizačnej zložky organizácie,
 5. písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia organizačnej zložky,
 6. čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo menovania členov výberovej komisie,
 7. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
  (Ak ide o cudzinca, predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace, spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom; pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje).

V prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, sa znalosť slovenského jazyka v rozsahu potrebnom pre výkon funkcie v podmienkach Slovenskej republiky bude overovať v rámci pohovoru.

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle SAV v sekcii Dokumenty – Výberové konania SAV  ( https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-competitions ), ako aj na webovom sídle predmetnej organizácie SAV.

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 27. 3. 2023 na adresu:

Slovenská akadémia vied

personálny referát Ú SAV

Štefánikova 49

814 38  Bratislava

Na obálku prosím uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

linka na webovú stránku SAV: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=board-competitions


Predseda  Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky organizačnej zložky:

Neurobiologický ústav, organizačná zložka BMC SAV , v. v. i.,

sídlo: Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice

Zoznam oprávnených voličov NbÚ, o. z. BMC SAV, v. v. i. (pdf)

Požadované kvalifikačné predpoklady:
minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník alebo vedecko-pedagogický titul docent; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent

Požadovaná prax v riadiacej pozícii:
minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnej výskumnej inštitúcii“);

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 1. životopis vo formáte Europass,
 2. doklady o vzdelaní a o získaných tituloch, vrátane priznania vedeckého kvalifikačného stupňa,
 3. doklady o doterajšej riadiacej praxi,
 4. doklady o výsledkoch vedeckej práce vrátane zoznamu publikačnej činnosti a dokladov o prípadných právach priemyselného vlastníctva vzniknutých v dôsledku vedeckej činnosti uchádzača; tieto dokumenty sa nemusia predkladať, ak sa obsadzuje funkcia vedúceho organizačnej zložky prevažne infraštruktúrnej organizácie alebo vedúceho prevažne infraštruktúrnej organizačnej zložky organizácie,
 5. písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia organizačnej zložky,
 6. čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo menovania členov výberovej komisie,
 7. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
  (Ak ide o cudzinca, predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace, spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom; pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne osvedčený preklad nevyžaduje).

V prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, sa znalosť slovenského jazyka v rozsahu potrebnom pre výkon funkcie v podmienkach Slovenskej republiky bude overovať v rámci pohovoru.

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle SAV v sekcii Dokumenty – Výberové konania SAV  ( https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-competitions ), ako aj na webovom sídle predmetnej organizácie SAV.

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 27. 3. 2023 na adresu:

Slovenská akadémia vied

personálny referát Ú SAV

Štefánikova 49

814 38  Bratislava

Na obálku prosím uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

linka na webovú stránku SAV: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=board-competitions


Mzdová účtovníčka

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• spracovanie výpočtu miezd a štipendií v programe Softip len za časť zamestnancov organizácie, zamestnancov s uzatvorenými dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a doktorandov
• evidencia a spracovanie dochádzky
• spracovanie ročného zúčtovania daní z príjmov pre zamestnancov
• príprava a tvorba podkladov a štatistík
• ďalšie administratívne činnosti súvisiace so mzdovou agendou a pravidelné vzdelávanie v oblasti legislatívy

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomika

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft Outlook – Pokročilý
Microsoft Excel – Pokročilý

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• zodpovednosť, presnosť, pracovitosť, komunikatívnosť, výborné analytické schopnosti a koncentrácia
• práca v programe Softip výhodou, nie však podmienkou
• prax min. 3 roky v oblasti financií alebo účtovníctva

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.7.2023

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Irena Martel
Tel.: +421232295249