Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

BMC SAV, v. v. i. so sídlom na Dúbravskej ceste 9, 845 05 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho oddelenia:

Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.:

  • oddelenie genetiky človeka

Náplň činnosti:

riadenie vedeckej a ostatnej činnosti vedeckého oddelenia, koordinácia činnosti výskumných tímov v rámci oddelenia

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie III. stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad:

min. VKS IIa – samostatný vedecký pracovník

Odborné predpoklady:

skúsenosť v riadení oddelenia, alebo vo vedení vedeckého tímu, alebo v samostatnej vedeckej práci

Zaradenie do triedy:

PT 10 alebo PT 11 – v súlade s platnou legislatívou pri výkone práce vo verejnom záujme

Ďalšie požiadavky:

Minimálne 10 rokov praxe v odbore daného oddelenia, znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni.

Zoznam dokladov uchádzača:

  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • doklady o výsledkoch vedeckej práce vrátane zoznamu publikácií a citácií a prípadných práv priemyselného vlastníctva
  • vízia o vedeckom smerovaní a riadení oddelenia

Materiály je potrebné doručiť poštou v zalepenej obálke s označením „neotvárať – výberové konanie“, alebo osobne najneskôr do 30. 04. 2022 na Právno-organizačný úsek BMC SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 05 (budova Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i., 1. poschodie, č. dv. 152).

Kontakt:

JUDr. Iveta Šárniková, vedúca Právno-organizačného úseku BMC SAV, v. v. i.

iveta.sarnikova@savba.sk