SASPRO 2

Projekt SASPRO 2 (Slovenský akademický a vedecký program) je mobilitný program schémy Horizont 2020 pre skúsených výskumníkov pôsobiacich v troch špičkových výskumných a vzdelávacích organizáciách Slovenskej republiky – Slovenskej akadémii vied, Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Úspešní štipendisti prijatí v rámci 3 výziev v rámci dvoch typov schém Incoming a Reintegrácia realizáciou svojich projektov na hostiteľských organizáciách posilňujú prenos vedomostí, podporujú kreatívne prostredie a zvyšujú kvalitu výskumu v hostiteľských inštitúciách. Program pomáha podporiť ich kariérne perspektívy možnosťou stráviť časť pracovného pobytu a získať skúsenosti aj v mimo-akademických organizáciách.

SASPRO 2 ako jeden z mobilitných programov EÚ má potenciál prispieť k väčšej stabilite v regióne – pomáha povzbudiť miestnych vedcov, aby sa vrátili pracovať na slovenské inštitúcie, a ponúka tiež nové príležitosti pre zahraničných vedcov, ktorí chcú získať nové poznatky a skúsenosti.

(www: https://saspro2.sav.sk/)

Mgr. Miroslav Baláž, PhD.


Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne termogénne mechanizmy (zhrnutie projektu)

Obezita je primárnym rizikovým faktorom rozvoja diabetu 2. typu, dyslipidémie a kardiovaskulárnych ochorení a predstavuje preto vážnu hrozbu pre ľudské zdravie. Keďže produkcia tepla je energeticky náročný proces, jeho aktivácia je považovaná za sľubný terapeutický prístup v liečbe obezity a pridružených metabolických ochorení. Nakoľko klasické aj alternatívne termogénne mechanizmy sú závislé na prísune energetických substrátov z bunkových zásob a cirkulácie, tkanivá v ktorých prebiehajú musia mať vysoký metabolický obrat.

K najvýznamnejším metabolickým zmenám v odpovedi na chlad patrí zvýšenie cirkulujúcich hladín mastných kyselín, glycerolu a laktátu. Zatiaľ čo zdrojom mastných kyselín a glycerolu, ktoré slúžia ako zdroj energie pre termogenézu, sú tukové bunky, nie je jasné odkiaľ pochádza, ani aká je funkcia laktátu počas adaptačnej odpovede na chlad. Na základe mojich predbežných výsledkov navrhujem, že laktát pochádza z bielych tukových buniek a slúži ako metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne termogénne mechanizmy. K špecifickým cieľom môjho projektu patri: 1) objasnenie pôvodu a osudu laktátu počas vystavenia chladu; 2) odhalenie funkcie a overenie fyziologickej relevancie laktátu; 3) identifikácia terapeutických cieľov s potenciálom regulovať produkciu tepla. Aby som tieto ciele naplnil, využijem genetické modely myší ktoré mi umožnia vyradiť Ldha gén kódujúci kľúčový enzým produkcie laktátu špecificky v tukových bunkách; funkčné štúdie na ľudských hnedých a bielych adipocytoch, primárnych bunkách kostrového svalu a pečene, ako aj metabolomické a bioenergetické analýzy.

Pomocou komplexných metabolomických a transkriptomických analýz ľudského a myšieho tukového tkaniva, kostrového svalu a krvnej plazmy identifikujem nove terapeutické ciele s potenciálom modulovať produkciu tepla. Okrem nových genetických modelov a súborov dát, ktoré poslúžia ako cenný zdroj informácií pre metabolickú komunitu, navrhovaný projekt prinesie a overí nové terapeutické ciele s potenciálom zlepšiť metabolické zdravie obéznych pacientov.

(www: SASPRO 2)