Vedecká rada

Vedecká rada

RNDr. Boris Klempa, DrSc.
predseda

vedúci vedecký pracovník Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Hantavírusy ako novo sa objavujúce patogény: biodiverzita, molekulárna evolúcia, ekológia a patogenéza; Biodiverzita a molekulárny vývoj vírusov prenášaných hlodavcami a článkonožcami; Mechanizmy prenosu vírusov prenášaných kliešťami a vývoj protikliešťových vakcín blokujúcich prenos.

Zodpovedný riešiteľ viacerých národných a medzinárodných projektov, akými sú/boli projekty Siedmeho rámcového programu Európsky vírusový archív, ANTIDotE a H2020 EVAg a EVA-GLOBAL.

Štúdium:

2000 – 2004 PhD., Virologický ústav Charité, Humboldtová Univerzita v Berlíne, Nemecko

1999 RNDr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia: virológia, mikrobiológia

1994 – 1999 Mgr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Biológia so zameraním na virológiu

Ocenenia:

2021 udelenie čestného občianstva Bratislavy Starého mesta

2020 spolu s Pavlom Čekanom, Krištáľové krídlo v kategórii MEDICÍNA A VEDA

2020 Cena SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy za 2. oddelenie vied (kolektívna)

2020 finalista ESET Science Award 2020 v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy; Cena verejnosti

2020 Cena Vedec roka SR 2020 v kategórii Inovátor roka

2019 Ocenenie „Joel M. Dalrymple Memorial Lectureship Award“

2017 Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky

2012 Cena pre mladého vedca 2012 udeľovaná Akadémiami vied krajín Vyšehradskej skupiny

2011 Cena za klinickú virológiu za rok 2011 od Nemeckých vedeckých spoločností Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e.V. (DVV; Nemecké združenie pre boj s vírusovými ochoreniami) a Gesellschaft für Virologie (GfV; Spoločnosť pre virológiu)

2009 Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka

2005 Cena Roberta Kocha udeľovaná Charité Universitätsmedizin v Berlíne za najlepšie doktorandské práce

1999 Cena rektora Univerzity Komenského

INTERNÍ ČLENOVIA

Mgr. Andrea Bábelová, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.
RNDr. Petra Bonová, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i.
doc. Ing. Miroslav Glasa, DrSc.vedúci vedecký pracovník Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Ústavu exprimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.vedúca vedecká pracovníčka Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.
RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Ústavu exprimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.
prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.samostatný vedecký pracovník Ústavu exprimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.
RNDr. Jaroslav Pavel, PhD.vedúci vedecký pracovník Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i.
doc. MUDr. Žofia Rádiková, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.
Mgr. Božena Smolková, PhD.samostatná vedecká pracovníčka Ústavu exprimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.
Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.vedúci vedecký pracovník Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.
Mgr. Eliška Švastová, PhD.vedúca vedecká pracovníčka Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. vedúci vedecký pracovník Ústavu exprimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

EXTERNÍ ČLENOVIA

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.generálna riaditeľka, Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT)
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPHvedúci Ústavu molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.univerzitný profesor, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.prorektor Univerzity Komenského v Bratislave
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIMdekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., MHA, MPHprednosta II. neurologickej kliniky LF UK a UN Bratislava