Správna rada

Správna rada BMC SAV, v. v. i.

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Zodpovedná riešiteľka 8 národných a 9 medzinárodných projektov (4 projektov Rámcových programov EÚ)

Spoluobjaviteľka génu a proteínu MN/CA9, ktorý je v súčasnosti najlepším biomarkerom nádorovej hypoxie a sľubným terčom terapie, ko-inventorka patentu USA “MN Gene and Protein” (Závada, Pastoreková, Pastorek) číslo 5,384,676 a nadväzujúcich medzinárodných patentov.

Štúdium:

2011 – Prof., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor: Molekulárna biológia

2006 – Doc., Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, odbor: Mikrobiológia

2003 – DrSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV, odbor: Onkológia

1992 – Csc., Virologický ústav SAV, odbor: Virológia, školiteľ RNDr. Jan Závada, DrSc.

1985 – RNDr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Všeobecná biológia

Ocenenia

2010 – Cena Akadémie vzdelávania za popularizáciu vedy

2009 – Slovenka roka v kategórii Veda a vzdelávanie

2006 – Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda

2003 – Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť

RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.

riaditeľka Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Oblasti vedeckého záujmu:

1. Štúdium monogénne determinovaných porúch sekrécia a účinku inzulínu

2. Štúdium monogénovej obezity

3. Štúdium genetiky primárnych mitochondriopatií

4. Štúdium hereditárne podmienených porúch sluchu

Štúdium:

2015 – DrSc., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Genetika

2014 – RNDr., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Molekulárna biológia

1992 – Mgr., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Biochémia

Ocenenia:

2018 – Cena za vedu a techniku v kategórii najlepší vedecko-technický tím roka

2012 – 2018 – Ceny výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti za najlepšie publikácie

2010 – Členka nadpriemerného vedeckého tímu podľa metodiky ARRA

2009 – Rázusova prednáška udelená Slovenskou diabetologickou spoločnosťou

2007 – Cena Európskej Endokrinologickej Spoločnosti za najlepší poster

2003 – Guothova cena SLS spoločnosti za vedeckú a publikačnú činnosť

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.

riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Mechanizmy opravy DNA, Prognostické markery pri urogenitálnych malignitách, Odpoveď nádorových buniek na chemoterapiu na báze cisplatiny, Inhibícia mechanizmov opravy DNA pri terapii nádorových ochorení, Mechanizmy účinku rôznych zlúčenín selénu

2016 – doteraz, BMC SAV, samostatný vedecký pracovník, vedúci grantových projektov a vedúci pracovnej skupiny, vedúci Oddelenia genetiky, vedecký riaditeľ ÚEO BMC SAV

2011 – 2015, KRD molecular technologies, s. r. o., samostatný vedecký pracovník, riešiteľ grantových projektov

2002 – 2015, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vedúci grantových projektov a vedúci pracovnej skupiny, vedúci Oddelenia genetiky, zástupca riaditeľa

2000 – 2002, Genome Damage & Stability Centre, Science Park Road, University of Sussex, Falmer, Brighton, East Sussex BN1 9RQ, Veľká Británia, vedecký pracovník na post doktorandskom zahraničnom pobyte

1995 – 1999, Ústav experimentálnej onkológie SAV, vedecký pracovník

Štúdium:

1998 – PhD., Prirodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Genetika

1992 –  Mgr., Prirodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Genetika, Molekulárna biológia, Biochémia a Genetické manipulácie

Pedagogické aktivy:

 1. Participácia na výuke predmetu Vybrané kapitoly z genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 2. Participácia na výuke predmetu Mutagenéza na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Ocenenia:

2013 – Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórií „Osobnosť vedy a techniky“

2009 – Prémia za trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodné a lekárske vedy

2007 – Výnimočná mladá osobnosť Slovenska

2002 – Mladý výskumník roka SR

MUDr. Miroslav Vlček, PhD.

riaditeľ Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Neuro-endokrino-imunitné interakcie, sympatikový nervový systém, reumatické ochorenia, glukózový metabolizmus a inzulínová rezistencia

2016 – doteraz, Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV, vedecký riaditeľ ÚKTV BMC, samostatný vedecký pracovník

2013 – doteraz, Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita

2009 – 2015, Molekulárno-medicínske centrum SAV, vedecký pracovník, riaditeľ MMC

2004 – 2015, Laboratórium endokrinológie človeka, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, interný doktorand, vedecký pracovník

MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Molekulárna biológia vírusov a priónov, reguláčné mechanizmy génovej transkripcie, fyziologické faktory vírusových infekcií a nádorovej progresie

Štúdium:

2010 – DrSc., Virologický ústav SAV, odbor: Virológia odbore virológia

1996 – CSc., Vysoká škola veterinárna v Košiciach, odbor: Virológia, školiteľ Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

1987 – MVDr., Vysoká škola veterinárna v Košiciach, odbor: Veterinárne lekárstvo/hygiena potravín

Dlhodobé zahraničné pobyty:

Institute of Animal Health, Compton, Veľká Británia (6 mesiacov)

Nagasaki University School of Medicine, Japonsko (3 roky)

University of Agronomy, Gembloux, Belgicko (6 mesiacov)

Zodpovedný riešiteľ 7 národných projektov (4 VEGA, 3 APVV), koordinátor viacerých projektov ŠF

Pedagogické aktivity:

2002 – doteraz, výuka predmetu biochemické metódy na KMV PRIF UK

2014 – 2015, školiteľ 4 PhD študentov, Institute of Enzimology, Tokushima Univeristy, Japonsko

Ocenenia:

2011 – Člen kolektívu oceneného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu ako vedecko-technický tím roka 2011

RNDr. Ján Gálik, CSc.

riaditeľ Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Použitie elektrofyziologických metód pri vyšetrovaní poškodeného nervového tkaniva.

Riešiteľ a spoluriešiteľ 7 národných a 1 medzinárodného projektu

Štúdium:

1997 – Csc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor: Všeobecná biológia, školiteľ prof. MUDr. Jozef Maršala, DrSc.

1984 – RNDr., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor: Biofyzika a chemická fyzika

Ocenenia:

2014 Cena SAV za popularizáciu vedy (kolektívna)
2012 Cena SAV za popularizáciu vedy (individuálna)

JUDr. Iveta Šárniková

vedúca Právno-organizačného úseku BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Prax:

1990 – doteraz  Virologický ústav SAV – BMC SAV

 • vedúca Sekretariátu
 • vedúca Právno-organizačného úseku

1982 – 1990 MÚ Ružomberok, SHMÚ, VÚVH

vykonávané pracovné zaradenia:

 • právnik organizácie
 • vedúca sekretariátu riaditeľa
 • vedúca útvaru vnútornej kontroly

Štúdium:

1983 – JUDr., štátna rigorózna skúška, odbor: Právo

1982 – absolutorium, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Hana Krasoňová

vedúca Ekonomického úseku BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Prax:

2011 – doteraz, Virologický ústav BMC SAV a BMC SAV

 • vedúca Ekonomického úseku
 • vedenie ekonomickej a finančnej činnosti
 • rozbor hospodárenia
 • plánovanie a sledovanie čerpania rozpočtu
 • tvorba bilancií za mzdy, majetok, účtovníctvo, bezhotovostné úhrady
 • čerpanie projektov, pokladňa, materiálno – technické zásobovanie, sklad
 • verejné obstarávanie

2003 – 2011,  Virologický ústav SAV

 • ekonomická referentka
 • správa majetku
 • mzdy
 • projekty ŠF
 • verejné obstarávanie

1992 – 2003, IF spol. s. r. o., Bratislava

 • ekonomická referentka
 • zahraničný obchod
Štúdium:

2011 – Mgr., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, odbor: verejná správa, oblasť: Manažment, Marketing, Financie a mena

Ing. Jana Blahová, PhD.

vedúca Projektového úseku BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Prax:

03/ 2018 – doteraz BMC SAV

 • vedúca Projektového úseku

12/2001 – 06/2017 Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v Bratislave, v pozíciách:

 • vedenie odboru finančného riadenia a kontroly projektov
 • vedenie odboru programov
 • vedenie oddelenia spoločenských a humanitných vied
 • projektový manažér

09/1991 – 12/2001 – Ústav preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM) v Bratislave

 • samostatný vedecký pracovník v oblasti mikrobiológie

Štúdium:

07/1997-12/1997 – štúdijný pobyt, Fogarty Scholar – University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA, odbor: Environmental and Occupational Health Studies

 • Clinical Microbiology Laboratory

1995 – PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor: mikrobiológia

1991 – Ing., Chemickotechnologická fakulta STU v Bratislave, odbor: potravinárska chémia