PhD. program

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. spolupracuje najmä s fakultami slovenských univerzít v oblasti doktorandského štúdia, pričom je akreditovanou externou vzdelávacou inštitúciou pre nasledujúce študijné programy doktorandského štúdia:

Lekárska fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
normálna a patologická fyziológia
onkológia
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
molekulárna biológia
genetika
mikrobiológia a virológia
fyziológia živočíchov
biochémia
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave
vedy o športe
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
biochémia
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
zoológia a fyziológia živočíchov
biofyzika

Témy doktorandského štúdia v BMC SAV, v. v. i. vypísané pre akademický rok 2024/2025 – Brožúra (pdf)

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Termín na podávanie prihlášok: 31. 5. 2024

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Študijný program: zoológia a fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Molekulárno-biologická analýza mechanizmu ischemickej tolerancie pri zmierňovaní následkov cievnej mozgovej príhody formou kondicionovania
Školiteľ: RNDr. Rastislav Mucha, PhD.
Email: mucha@saske.sk
Kľúčové slová: cievna mozgová príhoda, ischemická tolerancia, neuroprotektivita, kondicionovanie, génová expresia, proteínová expresia
Anotácia: Rozpoznanie mechanizmov aktivácie neuroprotektivity po ischemickom poškodení mozgu na molekulovej úrovni je nevyhnutné pre pochopenie tohto procesu. Vieme, že periférna krv veľmi citlivo a špecificky reflektuje zmeny expresie ako génov, tak aj proteínov v mozgu. Cieľmi PhD práce sú: 1) identifikovať potenciálne markery (génové/proteínové) aktivácie ischemickej tolerancie, 2) zatriedenie a špecifikácia génov aj proteínov v ich signálnych dráhach s vytvorením reakčnej mapy molekulových kaskád špecifických pre mechanizmus ischemickej tolerancie vo vzorkách krvi človeka a na potkaňom modeli.

Študijný program: zoológia a fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Aktivácia endogénnych mechanizmov vedúcich k neuroprotekcii po cievnej mozgovej príhode
Školiteľ: RNDr. Petra Bonová, PhD.
Email: bonova@saske.sk
Kľúčové slová: mozgová ischémia, ischemická tolerancia, kondicionovanie
Anotácia: Náhle cievne mozgové príhody predstavujú v súčasnosti vážny sociálno-ekonomický problém s limitovanými možnosťami liečby. Posledné desaťročia sa v experimentálnej praxi stáva atraktívnym riešením prevencie a liečby takýchto stavov fenomén ischemickej tolerancie, teda aktivácia endogénnych mechanizmov vedúcich k protekcii nedokrvených neurónov.
Ciele práce:
1. Štúdium mechanizmov ischemickej tolerancie
2. Definovanie úlohy periférnych krvných buniek v navodení ischemickej tolerancie
3. Testovanie spôsobov in vivo a ex vivo kondicionovania
4. Využitie modelov kondicionovania v animálnych modeloch ischemicko-reperfúzneho poškodenia nervového tkaniva

Študijný program: zoológia a fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Mechanizmy endogénnej regenerácii miechy po jej úrazovom poranení
Školiteľ: MUDr. Karolína Kuchárová, PhD.
Email: kkucharova@saske.sk
Kľúčové slová: Úrazové poranenie miechy, Gliová jazva, Neuroprotekcia, Neuroplasticita, Funkčná regenerácia
Anotácia: Viaceré experimentálne techniky, ktoré viedli k zlepšeniu neurologickej funkcie po poranení miechy sa nepreniesli do klinickej praxe. Preto, lepšie porozumenie molekulárnych a bunkových mechanizmov, ktoré zlepšujú funkčnú regeneráciu miechy po jej úraze, môže uľahčiť prenos úspešných experimentálnych poznatkov do kliniky. Práca sa bude sústreďovať na podporné bunky nervového tkaniva, ktoré po úraze zvýšene produkujú Neurón/ Glia 2 (NG2) proteoglykán. Kedy, kde, a ktoré NG2 pozitívne typy buniek reagujú na poranenie miechy a ako ich je možné farmakologicky ovplyvniť sa bude hodnotiť po lokálnej neuroregeneračne úspešnej ( avšak invazívnej) technike a po systémovej bunkovo-selektívnej liečbe. Odpoveď NG2+ typov buniek na odlišné liečby, ktoré ich dokážu ovplyvniť , bude hodnotená bunkovo-špecifickými a funkčnými technikami. V prvom cieli, projekt má odkryť mechanizmy, ktoré blokujú alebo podporujú funkčnú obnovu tkaniva po traumatickom poranení miechy. V druhom cieli, práca má ukázať či menej invazívna avšak bunkovo-selektívna liečba môže nahradiť experimentálne úspešnú lokálnu techniku.

Študijný program: zoológia a fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu axónov pri poranení periférneho nervu
Školiteľ: MVDr. Ivo Vanický, PhD.
Email: vanicky@saske.sk
Kľúčové slová: periférny nerv, regenerácia axónov, elektrická stimulácia, potkan
Anotácia: Po poranení nervu elektrická stimulácia urýchľuje rast axónov, zvyšuje ich počty a zlepšuje reinerváciu koncových orgánov. Nie je však známa účinnosť stimulácie pri najťažšej forme poranení nervov, pri ktorých je rozsiahla segmentálna strata nervového tkaniva. V našich experimentoch budeme študovať účinok elektrickej stimulácie na modeloch dlhých segmentálnych poškodení nervu u laboratórneho potkana.

Študijný program: biofyzika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium účinku patogénnych mutácií na aktivitu ryanodínového receptora pomocou alosterických modelov vrátkovania
Školiteľ: Ing. Miloslav Karhánek, PhD.
Email: miloslav.karhanek@savba.sk
Kľúčové slová: matematické modelovanie, Markovovské procesy, ryanodínový receptor, spriahnutie excitácie s kontrakciou, genetické ochorenia
Anotácia: Ryanodínové receptory (RyR) sú iónové kanály, ktoré zabezpečujú spriahnutie excitácie s kontrakciou v kostrovom (RyR1) aj srdcovom svale (RyR2). Mutácie narušujú reguláciu RyR iónmi Ca2+a Mg2+ a tak spôsobujú závažné genetické ochorenia. Cieľom je pomocou alosterických modelov vrátkovania objasniť vplyv vybraných patogénnych mutácií na reguláciu aktivity RyR iónmi Ca2+a Mg2+. Metódy: programovanie v C++, optimalizácia modelov, Markovovské procesy, reakčno-difúzne diferenciálne rovnice.

Študijný program: biofyzika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium účinku patogénnych mutácií na alosterickú reguláciu ryanodínového receptora pomocou molekulových simulácií
Školiteľ: Ing. Miloslav Karhánek, PhD.
Email: miloslav.karhanek@savba.sk
Kľúčové slová: molekulové simulácie, ryanodínový receptor, spriahnutie excitácie s kontrakciou, genetické ochorenia
Anotácia: Ryanodínové receptory (RyR) sú iónové kanály, ktoré zabezpečujú spriahnutie excitácie s kontrakciou v kostrovom (RyR1) aj srdcovom svale (RyR2). Mutácie narušujú reguláciu RyR iónmi Ca2+a Mg2+ a tak spôsobujú závažné genetické ochorenia. Cieľom je pomocou molekulárnych simulácií objasniť vplyv vybraných patogénnych mutácií na alosterické dráhy medzi väzbovými miestami regulačných ligandov (Ca2+, Mg2+, ATP, xantíny) a vrátkovacím mechanizmom v póre RyR. Metódy: štruktúrna biológia, programy NAMD alebo GROMACS.

Študijný program: biofyzika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Využitie moderných metód biofotoniky pre štúdium dynamiky vzťahu bunkových štruktúr pri Wolframovom syndróme
Školiteľ: RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
Email: michal.cagalinec@savba.sk
Kľúčové slová: konfokálna mikroskopia, mitochondria, metabolizmus, Wolframov syndróm
Anotácia: Využitie svetelného žiarenia pri výskume, diagnostike ako aj terapii ochorení zaznamenáva prudký rozmach. Dôvodom sú unikátne vlastnosti svetelného žiarenia, dostupnosť vysokovýkonných svetelných zdrojov a detektorov na jeho snímanie. Svetelná mikroskopia predstavuje v tomto ohľade významnú oblasť aplikácie týchto princípov. V práci využijeme najmodernejšie metódy konfokálnej mikroskopie a mikroskopie so super vysokým rozlíšením pre výskum štruktúry a funkcie buniek, ich organel a špecifických proteínov pri štúdiu zriedkavého ochorenia Wolframovho syndrómu.

Študijný program: biofyzika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Teoretické štúdium možných mechanizmov alosterickej aktivácie vápnikovej pumpy SERCA
Školiteľ: RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.
Email: magdalena.majekova@savba.sk
Kľúčové slová: SERCA; alosterická aktivácia; modulačné účinky ATP; molekulová dynamika; HPC
Anotácia: Nedávny výskum poukázal na dôležitosť narušenej vápnikovej signalizácie pri mnohých patologických procesoch. Kľúčovú úlohu pri zachovávaní vápnikovej homeostázy zabezpečuje vápniková ATPáza sarko/endoplazmatického retikula SERCA, ktorá pumpuje vápnikové ióny z cytoplazmy do lumenu. Aktivitu SERCA, ktorá môže byť za patologických podmienok znížená, je možné zvýšiť alosterickými aktivátormi. Je pravdepodobné, že ich mechanizmus účinku, ktorý doteraz nie je známy, môže byť založený na interferencii s modulačnými účinkami ATP. Cieľom práce bude prispieť k objasneniu modulačných účinkov ATP a možného mechanizmu alosterickej aktivácie pomocou metód molekulového modelovania a molekulovej dynamiky. Práca vyžaduje predchádzajúce skúsenosti s uvedenými metódami a prácou s vysokovýkonnou výpočtovou technikou (HPC).


Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Termín na podávanie prihlášok: do 3. 6. 2024

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Skríning kandidátnych nízkomolekulových liečiv na využite v monoterapii alebo kombinovanej terapii chemorezistentných nádorov zo zárodočných buniek
Školiteľ: Mgr. Lucia Kučerová, DrSc.
Email: lucia.kucerova@savba.sk
Kľúčové slová: Nádory zo zárodočných buniek, chemorezistencia, terapeutické ciele, nízkomolekulové inhibítory
Anotácia: Vysokokapacitný robotický skríning kandidátnych liečiv ( 20 rôznych nízkomolekulových inhibítorov) ako monoterapia alebo kombinovaná terapia chemorezistentných nádorov zo zárodočných buniek s využitím 2D a 3D TGCT modelov in vitro analyzovaný impedančnou, obrazovou a lumimiscencčnou kinetickou alebo konečnou analýzou. Cieľom je identifikovať vhodné liečivá na predklinické testovanie.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Metylácia DNA ako prognostický biomarker u duktálneho adenokarcinómu pankreasu
Školiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD.
Email: bozena.smolkova@savba.sk
Kľúčové slová: duktálny adenokarcinóm pankreasu, tekutá biopsia, prognostický marker, prediktívny marker, predklinický model
Anotácia: Zavedenie senzitívnych metód na detekciu nádorovo-špecifickej metylácie DNA v plazme pacientov s PDAC. Identifikácia prognostických a prediktívnych molekulárnych markerov a validácia ich korelácie v tumoroch a plazme pacientov. Zacielenie vybraných terapeutických cieľov špecifickými inhibítormi v predklinických modeloch PDAC.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Stanovenie genotoxicity indukovanej radiofrekvenčným žiarením z mobilu a štúdium fytochemikálií ako modulátorov radiáciou indukovaného poškodenia DNA a rakoviny
Školiteľ: M.Sc. Sachin Gulati, PhD
Email: sachin.gulati@savba.sk
Kľúčové slová: RFR používané v mobilnej komunikácii, vysoko dávkové γ-žiarenie, zdravotné riziko, genotoxicita, karcinogenicita, fytochemikálie
Anotácia: Štúdie zaoberajúce sa expozíciou k rádiofrekvenčnému žiareniu (RFR) z mobilnej komunikácie a následnej indukcie reaktívnych foriem kyslíka, poškodenia DNA a rakoviny doteraz ponúkajú kontroverzné výsledky. My navrhujeme vyhodnotenie genotoxických účinkov RFR používaných v mobilnej komunikácii. Genotoxicita a oxidačný stres sa vyhodnotia vhodnou kombináciou sledovaných parametrov. Dlhodobá expozícia RFR používaných v mobilnej komunikácii sa pri indukcii malígnej transformácie buniek vyhodnotí použitím SCID myší. Fytochemikálie ako extrakty z rastliny Gingko biloba a kurkumínu budú hodnotené v kombinácii s RFR používaným v mobilnej komunikácii a s vysokými dávkami γ-žiarenia používanými v rádioterapii, s cieľom overiť ich rádioprotektívny vplyv na poškodenie DNA, oxidačný stres a vznik malignít.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Expresie génov a miRNA ako biomarker odpovede na liečbu a individuálnej rádiosenzitivity u onkologických pacientov podstupujúcich rádioterapiu
Školiteľ: Mgr. Matúš Durdík, PhD.
Email: matus.durdik@savba.sk
Kľúčové slová: rádioterapia, ionizujúce žiarenie, rakovina, expresia génov, miRNA, biomarkery, rádiosenzitivita
Anotácia: Rádioterapia (RT) je spolu s chemoterapiou najčastejšie používaným terapeutickým prístupom v liečbe rakoviny. Približne u 5% pacientov sa počas RT vyvinú vážne vedľajšie účinky liečby, ktoré môžu viesť až k nutnosti zastaviť liečbu, ktorá v tom prípade nie je pre pacienta účinná. Doteraz nebola nájdená dostatočne senzitívna metóda na odhalenie týchto pacientov ešte pred začatím RT, čo by umožnilo modifikáciu RT tak aby sa predišlo nechceným nežiadúcim účinkom. Naším cieľom je analyzovať expresiu génov a miRNA odpovedajúcich na nízke dávky ionizujúceho žiarenia v krvi pacientov podstupujúcich RT za účelom stanovenia individuálnej rádiosenzitivity a predikcie odpovede na liečbu.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vplyv hematopoetických kmeňových buniek na vznik detskej leukémie, odpoveď na liečbu a relaps
Školiteľ: doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.
Email: igor.beliaev@savba.sk
Kľúčové slová: hematopoetické kmeňové bunky, detská leukémia, terapia, relaps, minimálna reziduálna choroba
Anotácia: Predispozícia pre detskú akútnu leukémiu vzniká už v prenatálnom veku, kedy na úrovni hematopoetických a progenitorových buniek dochádza ku vzniku preleukemických klonov. V postnatálnom veku dochádza ku ďalšej genetickej zmene, bunka sa mení na leukemický klon a prepuká ochorenie. V tejto práci sa budeme venovať identifikácii subpopulácií kmeňových a progenitorových buniek, zodpovedných za vznik ochorenia. Lepšia identifikácia týchto buniek má zásadný význam pre zlepšenie odpovede na terapiu, minimalizáciu minimálnej reziduálnej choroby a zníženie rizika relapsu.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: externá
Názov práce: Imunitná dynamika u pediatrických pacientov s leukémiou po transplantácii
Školiteľ: RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Email: jana.jakubikova@savba.sk
Kľúčové slová: pediatrickí pacienti s leukémiou po transplantácii, imunitný systém, biomarkery
Anotácia: Imunitný systém plní dvojakú úlohu; chráni hostiteľa pred vznikom nádoru, ale zároveň podporuje progresiu už vzniknutého nádoru tým, že zvýhodňuje prežívanie agresívnych nádorových klonov alebo vytvára nádorové mikroprostredie, ktoré podporuje ich expanziu. Cieľom štúdie je zhodnotenie interakcií medzi imunitnou dynamikou, potransplantačnou imunitnou rekonštitúciou, efektom štepu proti nádoru a rizikom reakcie štepu proti hostiteľovi (GVHD) u pediatrických pacientov s leukémiou, ktorí podstúpili transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek pre identifikáciu nových biomarkerov, ktoré uľahčia včasnú detekciu a lepšie zvládanie rizika GVHD, čo povedie k lepším klinickým výsledkom u pacientov.


Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Termín na podávanie prihlášok: do 31. 5. 2024

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Viac informácií k prihláške nájdete tu.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná + externá
Názov práce: Úloha inhibičnej neurotransmisie pri neurovývinových ochoreniach
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.
Email: j.bakos@savba.sk
Kľúčové slová: mozog, GABA, vývin, autizmus
Anotácia: Kyselina gama-aminomaslová (GABA) je jedným z najdôležitejších inhibičných neurotransmiterov v centrálnom nervovom systéme, pričom sa predpokladá, že tvorba neurónov produkujúcich GABA, diferenciácia ich podtypov ako aj pôsobenie GABA na postsynaptickej membráne sú dôležitými činiteľmi vo vývine mozgu. Cieľom práce bude hodnotiť markery a zmeny inhibičnej neurotransmisie v oblastiach mozgu relevantných pre rozvoj sociálneho správania. Plánuje sa použitie transgénneho myšieho model autizmu, imunohistologické hodnotenie postsynaptických proteínov a analýza správania pre komplexné pochopenie mechanizmov vedúcich k neurovývinovým ochoreniam.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium dynamiky a morfológie bunkových štruktúr v experimentálnych modeloch Wolframovho syndrómu
Školiteľ: RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
Email: michal.cagalinec@savba.sk
Kľúčové slová: Wolframov syndróm, konfokálna mikroskopia, transmisná elektrónová mikroskopia, mitochondria
Anotácia: Wolframov syndróm (WS) je závažné dedičné ochorenie pôvodne klasifikované ako mitochondriálne, avšak neskôr sa ukázalo, že WS sa vyvíja ako následok mutácií v proteíne Wolframin 1, lokalizovanom v membráne endoplazmatického retikula. Prečo proteín lokalizovaný v endoplazmatickom retikule tak výrazne ovplyvňuje mitochondrie? Pri hľadaní odpovedí na túto otázku využijeme biochemické metódy, metódy molekulárnej biológie, imunofluorescenciu ako aj elektrónovú mikroskopiu. Pomocou týchto metód stanovíme morfologické aj funkčné vzťahy bunkových organel a ich proteínov v experimentál. modeloch WS.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha sírnatých zlúčenín v rozvoji kardiometabolických ochorení
Školiteľ: Mgr. Lenka Tomášová PhD.
Email: lenka.tomasova@savba.sk
Kľúčové slová: írovodík, črevný mikrobióm, oxidačný stres, obezita, diabetes
Anotácia: Mnohé štúdie naznačujú, že sírnaté zlúčeniny sa môžu podieľať na rozvoji metabolických ochorení. Deriváty síry zohrávajú predovšetkým kľúčovú úlohu v udržiavaní redoxnej homeostázy organizmu. Napriek tomu, že črevné mikróby predstavujú hlavný zdroj sírnatých zlúčenín, zapojenie mikroflóry do regulácie sírnatej signalizácie zostáva nejasné.
Ciele projektu: Zistiť možnú súvislosť medzi zmenami v črevnej mikroflóre a metabolizmom sírnatých zlúčenín počas rozvoja metabolických ochorení.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Identifikácia nových kandidátnych molekúl s potenciálom kontrolovať metabolickú aktivitu tukového tkaniva
Školiteľ: Mgr. Miroslav Baláž, PhD.
Email: miroslav.balaz@savba.sk
Kľúčové slová: tukové tkanivo, adipocyty, metabolizmus, termogenéza, „omics“ analýzy
Anotácia: Metabolická aktivácia tukového tkaniva je považovaná za veľmi sľubnú stratégiu prevencie a liečby obezity a pridružených metabolických ochorení. Cieľom projektu je identifikovať nové molekuly a signálne dráhy s potenciálom riadiť formovanie a aktivitu hnedých a béžových tukových buniek. Experimentálna práca na tukových bunkách, genetických myších modeloch a vzorkách ľudského tukového tkaniva s využitím bežných molekulárno-biologických metód a najnovších prístupov bude prebiehať v Biomedicínskom centre SAV, s možnosťou absolvovať krátkodobý študijný pobyt v zahraničí na ETH v Zurichu.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Ultraštrukturálne zmeny srdca v dôsledku dysregulácie junctophilínu 2
Školiteľ: RNDr. Alexandra Zahradníková ml., PhD.
Email: saschia.zahradnikova@savba.sk
Kľúčové slová: srdce, srdcová hypertrofia, srdcové zlyhávanie, morfológia
Anotácia: Junctophilín 2 (JP2) je štrukturálny proteín zabezpečujúci stabilitu a správne rozmery diadickej štrbiny. Jeho dysregulácia počas patologických procesov vedie k dekompenzácii srdcovej hypertrofie a srdcovému zlyhávaniu. Cieľom práce bude kvantifikovať efekt zmien expresie JP2 na štrukturálnu stabilitu diadických a periférnych väzieb vo zvieracích, resp. bunkových modeloch srdcovej hypertrofie.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vplyv myozitíd a cvičenia na metabolizmus a sekrečnú aktivitu kostrového svalu: in vitro štúdie na modeli ľudských svalových buniek
Školiteľ: prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Email: barbara.ukropcova@savba.sk
Kľúčové slová: idiopatické zápalové myopatie, cvičenie, kostrový sval, ľudské svalové bunky, elektrická pulzná stimulácia, metabolizmus, myokíny
Anotácia: Idiopatické zápalové myopatie (IZM) sú heterogénnou skupinou ochorení, ktoré ovplyvňujú kostrové svalstvo aj celkovú funkčnú kapacitu. Dysfunkcia metabolizmu svalu prispieva k patogenéze IIM a je pozitívne ovplyvnená pravidelným cvičením. Našim cieľom je študovať metabolizmus a sekrečný profil primárnych ľudských svalových buniek, derivovaných od pacientov s IIM pred a po 6-mesačnej intervencii (cvičenie alebo farmakoterapia). Elektrická pulzná stimulácia, model cvičenia in vitro, sa použije na stanovenie účinkov cvičenia na uvoľňovanie myokínov z kontrahujúcich sa svalových buniek.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Mechanizmy integrovanej adaptačnej odpovede na cvičenie: pravidelný pohyb v prevencii a liečbe so starnutím asociovaného poklesu kognitívnych, motorických a metabolických funkcií
Školiteľ: prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Email: barbara.ukropcova@savba.sk
Kľúčové slová: Cvičenie, aeróbne-silový tréning, starnutie, adaptácia na cvičenie, mierny kognitívny deficit, kognitívne funkcie, metabolizmus
Anotácia: Pravidelné cvičenie je efektívnym spôsobom prevencie a liečby demencie a metabolických ochorení starnúcej populácie, pričom mechanizmy pozitívnych účinkov cvičenia sú stále len relatívne málo preskúmané. Našim cieľom je stanoviť vplyv pravidelného a jednorazového cvičenia na mozog, kognitívne funkcie a vybrané klinické parametre u starších jedincov so subjektívnym a miernym kognitívnym deficitom, a študovať integratívne mechanizmy systémovej adaptačnej odpovede na cvičenie u človeka.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Extracelulárne vezikuly ako nástroj systémovej a tkanivovo-špecifickej metabolickej flexibility: vplyv cvičenia a komplexnej modifikacie životného štýlu u pacientov s obezitou
Školiteľ: Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Email: jozef.ukropec@savba.sk
Kľúčové slová: metabolická flexibilita, obezita, lifestyle intervencia, cvičenie, extracelulárne vezikuly
Anotácia: Obezita je jedným z hlavných rizikových faktorov chronických ochorení, a má v slovenskej populácii vysokú prevalenciu. Metabolická flexibilita je dôležitým determinantom celotelového metabolického zdravia a adaptačnej odpovede na cvičenie a lifestyle intervencie, ktoré predstavujú základ manažmentu obezity. Našim cieľom je charakterizovať klinické a molekulárne parametre metabolickej flexibility, s potenciálom predikovať odpoveď na lifestyle intervenciu u pacientov s obezitou. V klinickej praxi sa naše výsledky môžu uplatniť pri individualizovanej preskripcii lifestyle intervencií.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Využitie sulfidovej a vápnikovej signalizácie v nádorovej terapii
Školiteľ: prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
Email: olga.krizanova@savba.sk
Kľúčové slová: sírovodík, transport vápnika, nádorové bunky, apoptóza, energetický metabolizmus, chemoterapia
Anotácia: Úlohou tohoto projektu bude preskúmať vzájomné prepojenie sulfidovej (cez H2S) a vápnikovej signalizácie vo vybraných typoch nádorových buniek (prsníkové, kolonové a kolorektálne karcinómy), vplyv týchto dráh na zmeny energetického metabolizmu, ako aj možnosti ich využitia pri terapii v kombinácii s chemoterapeutikami (taxány, doxorubicín).

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vzájomná kooperácia vápnikových transportných systémov v rozdielnych typoch nádorov
Školiteľ: prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
Email: olga.krizanova@savba.sk
Kľúčové slová: vápnik, vápnikové transportné systémy, proteínové interakcie, chemoterapeutiká, proliferácia, migrácia, apoptóza
Anotácia: Projekt sa zameriava na preskúmanie priamych aj nepriamych interakcii vápnikových transportných systémov v rozdielnych typoch nádorových buniek za rôznych podmienok (napr. hypoxia, liečba chemoterapeutikami, atď.). Tieto interakcie by mohli mať za následok zmenenú signalizáciu pomocou vápnika a teda mohli by byť nástrojom na ovplyvnenie osudu týchto buniek. Rozdielne typy nádorových buniek by mohli mať rozdielnu vápnikovú signalizáciu.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Metylácia DNA ako prognostický biomarker u duktálneho adenokarcinómu pankreasu
Školiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD.
Email: bozena.smolkova@savba.sk
Kľúčové slová: duktálny adenokarcinóm pankreasu, tekutá biopsia, prognostický marker, prediktívny marker, predklinický model
Anotácia: Zavedenie senzitívnych metód na detekciu nádorovo-špecifickej metylácie DNA v plazme pacientov s PDAC. Identifikácia prognostických a prediktívnych molekulárnych markerov a validácia ich korelácie v tumoroch a plazme pacientov. Zacielenie vybraných terapeutických cieľov špecifickými inhibítormi v predklinických modeloch PDAC.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vplyv oxidačného stresu na neplodnosť
Školiteľ: RNDr. Katarína Kozics, PhD.
Email: katarina.kozics@savba.sk
Kľúčové slová: oxidačný stres, folikulárna tekutina, ejakulát, biomarkery OS
Anotácia: V tejto práci sa chceme zamerať na oxidačný stres (OS), ktorý je jedným z faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť asistovanej reprodukcie (ART). Cieľom predkladaného projektu je určiť potenciálne biomarkery OS vo folikulárnej tekutine a ejakuláte, ktoré majú vplyv na ART.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná + externá
Názov práce: Funkčné zmeny mitochondrií v bunkových modeloch vybraných zriedkavých ochorení
Školiteľ: RNDr. Martina Škopková, PhD.
Email: martina.skopkova@savba.sk
Kľúčové slová: zriedkavé genetické ochorenia, mitochondria, funkčné štúdie
Anotácia: Cieľom práce je charakterizácia zmien mitochondrií (morfológia a dynamika, mitofágia, Ca2+ transienty, kontakty s endoplazmatickým retikulom, kvantita mtDNA, …) v bunkách pacientov s novým alebo nedostatočne preštudovaným geneticky podmieneným ochorením. Štúdium bude zahŕňať prácu s bunkovými kultúrami, metodiky molekulárnej biológie a genetiky, ako aj mikroskopické techniky a analýzy.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Biologická analýza nových faktorov zapojených do zostrihu pre-mRNA
Školiteľ: RNDr. Miroslava Kretová, PhD.
Email: miroslava.kretova@savba.sk
Kľúčové slová: zostrih pre-mRNA, zostrihové faktory, komplex zostrihu, afinitná purifikácia, Schizosaccharomyces pombe
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je podrobné preskúmanie nových faktorov deliacej kvasinky S. pombe na molekulárnej úrovni, o ktorých predpokladáme, že sú zapojené do zostrihu pre-mRNA.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium biologickej funkcie málo charakterizovaných faktorov zostrihu pre-mRNA
Školiteľ: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.
Email: lubos.cipak@savba.sk
Kľúčové slová: zostrih pre-mRNA; regulácia expresie génov; afinitná izolácia; posttranslačné modifikácie; S. pombe
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce bude objasniť biologické funkcie málo charakterizovaných faktorov zostrihu pre-mRNA kvasinky Schizosaccharomyces pombe.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium mechanizmov pôsobenia prírodných a syntetizovaných zlúčenín s potenciálom využiteľným pri terapii a ochrane ľudského zdravia
Školiteľ: Mgr. Eva Horváthová, PhD.
Email: eva.horvathova@savba.sk
Kľúčové slová: Prírodné zlúčeniny, syntetizované zlúčeniny, antioxidačná aktivita, cytotoxicita, genotoxicita, protektivita
Anotácia: Plánujeme študovať pôsobenie vybraných prírodných a syntetizovaných zlúčenín využiteľných pri prevencii a terapii civilizačných chorôb v rôznych modelových exp. systémoch.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Identifikácia génov regulujúcich apokrinnú sekréciu
Školiteľ: RNDr. Robert Farkaš, CSc.
Email: robert.farkas@savba.sk
Kľúčové slová: apokrinná sekrécia, intracelulárny transport, mechanizmus externalizácie, genetický skríning, fenotypová analýza, génové interakcie
Anotácia: Apokrinná sekrécia je novo objavený a definovaný od Golgiho aparátu nezávislý nevezikulárny transportný a sekretorický mechanizmus vyskytujúci sa výlučne u metazoálnych eukaryontov, a preto nesie evolučne dôležité signatúrne znaky charakterizujúce túto veľkú systematickú skupinu. Z praktického hľadiska, poruchy apokrinnej sekrécie resp. apokrinných žliaz sú spojené s radom chronických diagnóz a nádorových ochorení. Cieľom nášho výskumu je identifikovať tieto molekulárne determinanty a odhaliť komponenty apokrinnej signálnej dráhy.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Transkripčná a epigenetická kontrola metabolického preprogramovania nádorových buniek
Školiteľ: RNDr. Dana Jurkovičová, PhD.
Email: dana.Jurkovicova@savba.sk
Kľúčové slová: lieková rezistencia, mitochondrie, metabolizmus, transkriptóm, aktívny chromatín
Anotácia: Zámerom projektu je odhaliť kľúčové vzorce metabolického preprogramovania chemorezistentných buniek testiculárnych karcinómov (TGCT) a ich asociované transkripčné a epigenetické signatúry. TGCT bunkové línie a 3D sféroidy budú použité na analýzu transkriptómov a epigenómov s cieľom odhaliť regulačné zmeny spojené s moduláciou metabolických dráh a ich dynamiku a identifikovať nové biomarkery a terapeutické ciele prekonania rezistencie.
CIEĽ1: Porovnať transkriptómy a aktívny chromatín CDDP rezistentných vs. senzitívnych TGCT bunkových línií a identifikovať ich kľúčové s fenotypom asociované rozdiely.
CIEĽ2: Porovnať zmeny transkriptómov a aktívneho chromatínu rezistentných vs. citlivých TGCT buniek vyvolané metabolickými moduláciami a identifikovať najviac ovplyvnené regulačné dráhy.
CIEĽ3: Charakterizovať dynamiku zmien transkripčných profilov a aktívneho chromatínu asociovanú s vývojom chemorezistentncie.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Analýza mechanizmov rezistencie na chemoterapiu pri urogenitálnych malignitách pomocou OMICS technológií
Školiteľ: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.
Email: miroslav.chovanec@savba.sk
Kľúčové slová: nádory testikulárnych zárodočných buniek, lieková rezistencia, mitochondrie, metabolizmus, transkriptóm, aktívny chromatín, glykolýza, oxidatívna fosforylácia, mitofágia
Anotácia: CIELE:1 Identifikovať kvalitatívne a kvantitatívne zmeny transkriptómu vyvolané chemoterapeutickým ovplyvnením pri urogenitálnych malignitách, 2: Identifikovať epigenetické zmeny vyvolané chemoterapiou pri urogenitálnych malignitách, 3: Identifikovať zloženie črevného mikrobiómu favorizujúce dobrú odpoveď na chemoterapiu pri urogenitálnych malignitách /AIMS: To identify qualitative and quantitative transcriptome changes induced by chemotherapy in urogenital malignancies, 2: To identify epigenetic changes induced by chemotherapy in urogenital malignancies, 3: To identify the gut microbiome composition favoring a good response to chemotherapy in urogenital malignancies.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Biologické a väzobné vlastnosti vybraných vírusových a ľudských glykoproteínov a ich klinicky význam pri imunitnej odpovedi
Školiteľ: Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.
Email: ivana.nemcovicova@savba.sk
Kľúčové slová: vírus, glykoproteín, bunkový receptor, proteínové interakcie, immunomodulácia, rekombinantný expresný systém, genetická manipulácia, kryštalizácia, štruktúrna analýza
Anotácia: Hlavným cieľom práce je podrobne skúmať molekulárne základy imunitného rozpoznávania klinicky významných glykoproteínov kódovaných ľudskými vírusmi. Za týmto účelom plánujeme rekombinantne pripraviť, charakterizovať a stanoviť expresné a purifikačné profily vírusových i ľudských génov, ktoré sú asociované s procesmi cytotoxicity a viroprotektivity v bunke.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Molekulárne mechanizmy patogenézy steatotickej choroby pečene spojenej s metabolickou dysfunkciou
Školiteľ: Mgr. Lucia Balážová, PhD.
Email: lucia.balazova@savba.sk
Kľúčové slová: pečeň, steatóza, fibróza, biomarker
Anotácia: Steatotická choroba pečene spojená s metabolickou dysfunkciou (MASLD) je chronické ochorenie pečene s celosvetovo sa zvyšujúcou prevalenciou. V súčasnosti nie sú dostupné neinvazívne špecifické a citlivé markery tohto ochorenia ani farmakoterapia. Cieľom dizertačnej práce bude skúmať zmeny v cirkulácii u pacientov s MASLD ako aj vykonať funkčné štúdie kandidátnych génov zapojených v patogenéze tohto ochorenia pomocou bunkových štúdii a animálneho modelu. Pri realizácii dizertačnej práce budú využívané metódy na manipuláciu génovej expresie, omics analýzy či imunodetekcia.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Imunitné kontrolné body – charakterizácia a potenciálne využitie v liečbe nádorov
Školiteľ: RNDr. Katarína Lopušná, PhD.
Email: katarina.lopusna@savba.sk
Kľúčové slová: imunitné kontrolné body, imunoterapia, nádory, herpetické vírusy
Anotácia: Nádorové bunky exprimujú molekuly imunitných kontrolných bodov, aby sa vyhli rozpoznaniu imunitným systémom. Ich funkciou je viazať sa na inhibičné receptory exprimované na povrchu T a B buniek a tým potlačiť proliferáciu a efektorové funkcie T a B buniek, vrátane ich protinádorových aktivít. Cieľom tejto práce je charakterizovať expresiu imunitných kontrolných bodov v rôznych typoch nádorov a zistiť, ktoré signálne dráhy sú deregulované v tumoroch s vysokou expresiou imunitných kontrolných bodov. Cieľom tejto práce je tiež štúdium možnosti využitia imunitných kontrolných bodov v imunoterapii nádorov za využitia nových experimentálnych prístupov. Študované budú aj nádory asociované s vírusmi (prevažne herpetickými vírusmi, ako je EBV, HSV, CMV). Týmto prístupom zistíme, či dregulácia imunitných kontrolných bodov v nádoroch by mohla súvisieť s vírusovou infekciou.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vzťah medzi mitochondriálnou nedostatočnosťou a reguláciou expresie proteínov EC väzby
Školiteľ: RNDr. Alexandra Zahradníková ml., PhD.
Email: saschia.zahradnikova@savba.sk
Kľúčové slová: mitochondriálne ochorenia, srdcové myocyty, regulácia expresie
Anotácia: Mitochondriálna nedostatočnosť je spojená s patológiami srdca, ktoré sú dôsledkom dysregulácie rôznych štrukturálnych a funkčných proteínov. Cieľom práce bude objasniť molekulárno-biologické procesy podieľajúce sa na regulácii vybraných kardiošpecifických proteínov a objasniť ich úlohu v mitochondriálnych ochoreniach vedúcich k zlyhávaniu srdca.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: externá
Názov práce: Identifikácia neoantigénov ako terapeutických terčov v boji proti závažným ľudským ochoreniam s využitím mRNA vakcín
Školiteľ: MVDr. Juraj Kopáček DrSc.
Email: juraj.kopacek@savba.sk
Kľúčové slová: Neoantigény, mRNA vakcíny
Anotácia: Úspech mRNA vakcín počas pandémie ochorenia covid-19 poukázal na možný potenciál mRNA technológie proti množstvu rôznych infekčných, chronických a nádorových ochorení.
Cieľom dizertačnej práce bude skríning a následná identifikácia neoantigénov pre skupinu vopred vybraných ochorení.
Identifikované neoantigény budú následne použité na dizajn a experimentálnu validáciu relevantných mRNA molekúl vo vhodných bunkových modeloch.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium epigenetických mechanizmov a ich modulácia v liečbe nádorových ochorení
Školiteľ: doc. Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.
Email: andrea.soltysova@savba.sk
Kľúčové slová: epigenetická liečba, chemorezistencia, metylácia, chromatín
Anotácia: Najnovšie poznatky ukazujú, že epigenetika hrá dôležitú úlohu nielen vo vývoji nádorového ochorenia ale najmä v progresii a rezistencii na chemoterapeutickú liečbu. Štúdium epigenetických zmien nielen na úrovni metylácie ale aj vyšších chromatínových štruktúr je dôležité pre pochopenie týchto mechanizmov, pričom ich následné zacielenie by mohlo byť prínosne v liečbe ťažko liečiteľných typov nádorov. Cieľom práce je preto štúdium a detailná charakterizácia epigenetických zmien vo vybraných nádoroch, validácia a otestovanie vybraných terapeutických cieľov.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Biologická analýza nových faktorov zapojených do zostrihu pre-mRNA
Školiteľ: RNDr. Miroslava Kretová, PhD.
Email: miroslava.kretova@savba.sk
Kľúčové slová: zostrih pre-mRNA, zostrihové faktory, komplex zostrihu, afinitná purifikácia, Schizosaccharomyces pombe
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je podrobné preskúmanie nových faktorov deliacej kvasinky S. pombe na molekulárnej úrovni, o ktorých predpokladáme, že sú zapojené do zostrihu pre-mRNA.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium vzájomných interakcií medzi vírusom kliešťovej encefalitídy a hostiteľom v koži ex vivo
Školiteľ: Mgr. Pavlína Bartíková, PhD.
Email: pavlina.bartikova@savba.sk
Kľúčové slová: vírus kliešťovej encefalitídy, koža, vrodená imunitná odpoveď, cytokíny
Anotácia: Je všeobecne známe, že vírus kliešťovej encefalitídy je neuro-tropný a najčastejším spôsobom infekcie sú cicajúce infekčné kliešte. Výsledok infekcie je teda ovplyvnený interakciami medzi kliešťami, vírusom a hostiteľom v koži. Informácií o nich je však veľmi málo. Použitie ex vivo modelu ľudskej kože môže pomôcť pochopiť a objasniť niektoré z molekulárnych mechanizmov infekcie v koži a doplniť niektoré chýbajúce časti skladačky k poznaniu zložitosti vírus – hostiteľ.
Ciele práce:
zaviesť kultiváciu explantátov ľudskej kože; nastaviť vhodnú infekciu; pozorovanie, skúmanie a porovnávacia analýza vzájomných interakcií – replikácia a šírenie vírusu verzus vrodená imunitná odpoveď v kožných explantátoch po infekcii

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Význam a použiteľnosť výpočtov polygénových rizikových skóre
Školiteľ: RNDr. Ján Radvánszky, PhD.
Email: jan.radvanszky@savba.sk
Kľúčové slová: genomika, polygénové rizikové skóre
Anotácia: Cieľom témy je preštudovať aktuálne možnosti a limitácie používania výpočtov polygénových rizikových skóre (PRS; polygenic risk score) z celogenómovýchsekvenačných dát. Tie by sa mali používať pri odhadovaní rizika jedincov pre rozvoj vybraných ochorení, ktoré majú polygénovú formu determinácie fenotypu (prípadne komplexnú formu s významnou genetickou zložkou). PRS sú aktuálne horúcou témou v oblasti genomiky človeka.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Modulácia imunitnej odpovede na rakovinu: úloha ektodomény proteínu CA IX uvoľňovanej z hypoxických nádorov
Školiteľ: Mgr. Ivana Kajanová, PhD.
Email: ivana.kajanova@savba.sk
Kľúčové slová: karbonická anhydráza IX, solubilná ektodoména, hypoxia, imunitná odpoveď na rakovinu, cytokíny
Anotácia: Karbonická anhydráza IX (CA IX) patrí medzi najvýznamnejšie markery hypoxických nádorov s viacerými dokázanými funkciami v podpore nádorovej progresie. Ektodoména (ECD) tohto membránového proteínu je za určitých okolností štiepená a je detekovateľná v telesných tekutinách. Súčasné vedecké poznatky naznačujú možnú úlohu solubilnej ECD CA IX v modulácii imunitnej odpovede periférnych krvných buniek. Základným cieľom práce by bolo objasnenie tejto funkcie so zameraním na cieľové krvné bunky, molekulárny mechanizmus procesu a dopad na nádorovú progresiu a rezistenciu.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Molekulárna analýza funkcie génov regulujúcich apokrinnú sekréciu
Školiteľ: RNDr. Robert Farkaš, CSc.
Email: robert.farkas@savba.sk
Kľúčové slová: apokrinná sekrécia, intracelulárny transport, mechanizmus externalizácie, generovanie transgénnych konštruktov a ich fenotypová analýza, proteín-proteínové interakcie, proteomika
Anotácia: Apokrinná sekrécia (AS) patrí medzi málo charakterizované tzv. nekanonické typy sekrécie a na rozdiel od známej a dobre preštudovanej exocytózy zatiaľ nepoznáme žiadne proteíny resp. gény, ktoré regulujú tento proces. AS je od Golgiho aparátu nezávislý nevezikulárny transportný a sekretorický mechanizmus vyskytujúci sa výlučne u metazoálnych eukaryontov, a preto nesie evolučne dôležité signatúrne znaky charakterizujúce túto veľkú systematickú skupinu. Z praktického hľadiska, poruchy apokrinnej sekrécie resp. apokrinných žliaz sú spojené s radom chronických diagnóz a nádorových ochorení. Cieľom nášho výskumu je identifikovať tieto molekulárne determinanty určujúce priebeh apokrinného vylučovacieho procesu, odhaliť a molekulárne charakterizovať kľúčové komponenty apokrinnej signálnej dráhy.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vplyv myozitíd a cvičenia na metabolizmus a sekrečnú aktivitu kostrového svalu: in vitro štúdie na modeli ľudských svalových buniek
Školiteľ: Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Email: jozef.ukropec@savba.sk
Kľúčové slová: idiopatické zápalové myopatie, cvičenie, kostrový sval, ľudské svalové bunky, elektrická pulzná stimulácia, metabolizmus, myokíny
Anotácia: Idiopatické zápalové myopatie (IZM) sú heterogénnou skupinou ochorení, ktoré ovplyvňujú kostrové svalstvo aj celkovú funkčnú kapacitu. Dysfunkcia metabolizmu svalu prispieva k patogenéze IIM a je pozitívne ovplyvnená pravidelným cvičením. Našim cieľom je študovať metabolizmus a sekrečný profil primárnych ľudských svalových buniek, derivovaných od pacientov s IIM pred a po 6-mesačnej intervencii (cvičenie alebo farmakoterapia). Elektrická pulzná stimulácia, model cvičenia in vitro, sa použije na stanovenie účinkov cvičenia na uvoľňovanie myokínov z kontrahujúcich sa svalových buniek.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Extracelulárne vezikuly ako nástroj systémovej a tkanivovo-špecifickej metabolickej flexibility: vplyv cvičenia a komplexnej modifikacie životného štýlu u pacientov s obezitou
Školiteľ: Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Email: jozef.ukropec@savba.sk
Kľúčové slová: metabolická flexibilita, obezita, lifestyle intervencia, cvičenie, extracelulárne vezikuly
Anotácia: Obezita je jedným z hlavných rizikových faktorov chronických ochorení, a má v slovenskej populácii vysokú prevalenciu. Metabolická flexibilita je dôležitým determinantom celotelového metabolického zdravia a adaptačnej odpovede na cvičenie a lifestyle intervencie, ktoré predstavujú základ manažmentu obezity. Našim cieľom je charakterizovať klinické a molekulárne parametre metabolickej flexibility, s potenciálom predikovať odpoveď na lifestyle intervenciu u pacientov s obezitou. V klinickej praxi sa naše výsledky môžu uplatniť pri individualizovanej preskripcii lifestyle intervencií.

Študijný program: mikrobiológia a virológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Rickettsiózy a iné kliešťami prenášané ochorenia, ich agens a možnosti liečby
Školiteľ: Mgr. Eva Špitalská, PhD.
Email: eva.spitalska@savba.sk
Kľúčové slová: kliešťami prenášaný patogén, kliešť, človek, variabilita, ochorenie, nanomateriál
Anotácia: Rickettsiózy patria medzi najstaršie známe ochorenia prenášané vektormi. Lymská borelióza je najčastejšou infekciou prenášanou kliešťami. Geografická distribúcia rickettsií súvisí s ich vektormi. Stále sa identifikujú nové prípady rickettsióz a nové lokality, kde je prítomnosť týchto baktérií rozpoznaná. Antibiotická rezistencia je celosvetový problém a možno jedného dňa liečba chorôb prenášaných kliešťami nebude účinná. Cieľom štúdie je poznať pôvodcov kliešťami prenášaných ochorení, ich variabilitu, diagnostika týchto ochorení a ich liečba vo včasnom štádiu akútnej infekcie použitím nových nanomateriálov.

Študijný program: mikrobiológia a virológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Identifikácia nových proteínov a malých molekúl zapojených do interakcie kliešť-hostiteľ-patogén
Školiteľ: Mgr. Lenka Minichová, PhD.
Email: lenka.minichova@savba.sk
Kľúčové slová: kliešte, rickettsia, proteíny, malé molekuly, proteomika, metabolomika
Anotácia: Témou dizertačnej práce je štúdium interakcií vyvolaných vstupom intracelulárnych baktérií (rickettsie, Coxiella burnetii) spolu s prijímanou krvou do tela vektora (kliešť). Aby sme pochopili tento komplexný proces, vytvoríme model umelého kŕmenia kliešťov a použitím najmodernejších proteomických a metabolomických prístupov budeme sledovať disemináciu baktérii v tkanivách kliešťov. Cieľom bude rozpoznávať rozdielne modifikované malé molekuly a proteíny, ktoré boli indukované bakteriálnou infekciou, nakoľko sa tieto zlúčeniny môžu podieľať na interakcii kliešť-patogén, modulácii obrannej reakcie kliešťov (čo súvisí s úspešným prenosom patogénu) a slúžiť ako target pre antimikrobiálnu terapiu a/alebo vývoj ochranných antigénov blokujúcich prenos patogénov.

Študijný program: mikrobiológia a virológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium faktorov virulencie Rickettsia spp. pomocou vybraných Omik metód
Školiteľ: Mgr. Marco Quevedo Diaz, PhD
Email: marco.quevedo-diaz@savba.sk
Kľúčové slová: Rickettsia, virulenčne faktory, Rickettsiózy, lipopolysacharid, efektorové proteíny
Anotácia: Obligátne intracelulárne bakteriálne patogény sú organizmy, ktoré nevyhnutne vyžadujú eukaryotického hostiteľa na prežitie a replikáciu, a preto vyvinuli faktory virulencie, aby zabránili rôznym formám smrti hostiteľských buniek a zachovali si svoju replikačnú niku. Príklady faktorov virulencie sú toxíny, ktoré inhibujú fagocytózu, a povrchové receptory (lipopolysacharidy, lipoproteíny), ktoré sa viažu na hostiteľské bunky. Z týchto makromolekúl majú lipopolysacharidy osobitný mikrobiologický, imunologický a medicínsky význam. Rickettsie zahŕňajú gram-negatívne bakteriálne druhy, ktoré vykazujú striktne intracelulárne životné cykly medzi cicavčími hostiteľmi a článkonožcami. Rickettsie využívajú rôzne skupiny povrchovo exponovaných alebo vylučovaných proteínov na zabezpečovanie svojich intracelulárnych životných cyklov v cieľových bunkách a tiež na dosahovanie úspešnej infekcie. Hlavným cieľom tejto práce je identifikácia a charakterizácia makromolekúl a faktorov rickettsiovej virulencie pomocou vybraných omík.

Študijný program: mikrobiológia a virológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Imunitné kontrolné body – charakterizácia a potenciálne využitie v liečbe nádorov
Školiteľ: RNDr. Katarína Lopušná, PhD.
Email: katarina.lopusna@savba.sk
Kľúčové slová: imunitné kontrolné body, imunoterapia, nádory, herpetické vírusy
Anotácia: Nádorové bunky exprimujú molekuly imunitných kontrolných bodov, aby sa vyhli rozpoznaniu imunitným systémom. Ich funkciou je viazať sa na inhibičné receptory exprimované na povrchu T a B buniek a tým potlačiť proliferáciu a efektorové funkcie T a B buniek, vrátane ich protinádorových aktivít. Cieľom tejto práce je charakterizovať expresiu imunitných kontrolných bodov v rôznych typoch nádorov a zistiť, ktoré signálne dráhy sú deregulované v tumoroch s vysokou expresiou imunitných kontrolných bodov. Cieľom tejto práce je tiež štúdium možnosti využitia imunitných kontrolných bodov v imunoterapii nádorov za využitia nových experimentálnych prístupov. Študované budú aj nádory asociované s vírusmi (prevažne herpetickými vírusmi, ako je EBV, HSV, CMV). Týmto prístupom zistíme, či dregulácia imunitných kontrolných bodov v nádoroch by mohla súvisieť s vírusovou infekciou.

Študijný program: mikrobiológia a virológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: In vitro a in vivo charakterizácia nanosystémov proti vírusu kliešťovej encefalitídy
Školiteľ: RNDr. Juraj Koči, PhD.
Email: juraj.koci@savba.sk
Kľúčové slová: Vírus kliešťovej encefalitídy, kliešťová encefalitída, vírus-blokujúce nanoprotilátky, vírus-blokujúce peptidy, nanosystémy, hematoencefalická bariéra, vírus-neutralizačná aktivita
Anotácia: Kliešťová encefalitída je klinicky významné arbovírusové ochorenie s potenciálne agresívnymi neurologickými následkami. Až v 30 % symptomatických prípadov môže infekcia spôsobená vírusom kliešťovej encefalitídy (TBEV) prejsť do chronickej a perzistujúcej encefalitídy, pre ktorú nie je dostupná žiadna špecifická liečba. Nanoprotilátky ťavy (Nb) a malé blokujúce peptidy (bP) zamerané na doménu III (DIII) vírusu, potrebnú na prichytenie a vstup do bunky, ponúkajú elegantné nástroje na blokovanie vírusu. Konjugáciou DIII-špecifických Nb a bP s biokompatibilnými nanonosičmi a peptidom umožňujúcim prechod vysokoselektívnou hematoencefalickou bariérou je možné vytvoriť nanosystémy s vírus-neutralizačnou aktivitou. Cieľom tejto dizertačnej práce bude otestovať bezpečnosť, biodistribúciu a TBEV-neutralizačný potenciál nanosystémov in vitro a in vivo pomocou reportérového TBEV.

Študijný program: mikrobiológia a virológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium vzájomných interakcií medzi vírusom kliešťovej encefalitídy a hostiteľom v koži ex vivo
Školiteľ: Mgr. Pavlína Bartíková, PhD.
Email: pavlina.bartikova@savba.sk
Kľúčové slová: vírus kliešťovej encefalitídy, koža, vrodená imunitná odpoveď, cytokíny
Anotácia: Je všeobecne známe, že vírus kliešťovej encefalitídy je neuro-tropný a najčastejším spôsobom infekcie sú cicajúce infekčné kliešte. Výsledok infekcie je teda ovplyvnený interakciami medzi kliešťami, vírusom a hostiteľom v koži. Informácií o nich je však veľmi málo. Použitie ex vivo modelu ľudskej kože môže pomôcť pochopiť a objasniť niektoré z molekulárnych mechanizmov infekcie v koži a doplniť niektoré chýbajúce časti skladačky k poznaniu zložitosti vírus – hostiteľ.
Ciele práce:
zaviesť kultiváciu explantátov ľudskej kože; nastaviť vhodnú infekciu; pozorovanie, skúmanie a porovnávacia analýza vzájomných interakcií – replikácia a šírenie vírusu verzus vrodená imunitná odpoveď v kožných explantátoch po infekcii

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná + externá
Názov práce: Funkčné zmeny mitochondrií v bunkových modeloch vybraných zriedkavých ochorení
Školiteľ: RNDr. Martina Škopková, PhD.
Email: martina.skopkova@savba.sk
Kľúčové slová: zriedkavé genetické ochorenia, mitochondria, funkčné štúdie
Anotácia: Cieľom práce je charakterizácia zmien mitochondrií (morfológia a dynamika, mitofágia, Ca2+ transienty, kontakty s endoplazmatickým retikulom, kvantita mtDNA, …) v bunkách pacientov s novým alebo nedostatočne preštudovaným geneticky podmieneným ochorením. Štúdium bude zahŕňať prácu s bunkovými kultúrami, metodiky molekulárnej biológie a genetiky, ako aj mikroskopické techniky a analýzy.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Extracelulárne vezikuly ako nástroj systémovej a tkanivovo-špecifickej metabolickej flexibility: vplyv cvičenia a komplexnej modifikacie životného štýlu u pacientov s obezitou
Školiteľ: Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Email: jozef.ukropec@savba.sk
Kľúčové slová: metabolická flexibilita, obezita, lifestyle intervencia, cvičenie, extracelulárne vezikuly
Anotácia: Obezita je jedným z hlavných rizikových faktorov chronických ochorení, a má v slovenskej populácii vysokú prevalenciu. Metabolická flexibilita je dôležitým determinantom celotelového metabolického zdravia a adaptačnej odpovede na cvičenie a lifestyle intervencie, ktoré predstavujú základ manažmentu obezity. Našim cieľom je charakterizovať klinické a molekulárne parametre metabolickej flexibility, s potenciálom predikovať odpoveď na lifestyle intervenciu u pacientov s obezitou. V klinickej praxi sa naše výsledky môžu uplatniť pri individualizovanej preskripcii lifestyle intervencií.


Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Termín na podávanie prihlášok: do 31. 5. 2024

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Študijný program: vedy o športe
Forma štúdia: denná
Názov práce: Mechanizmy integrovanej adaptačnej odpovede na cvičenie: pravidelný pohyb v prevencii a liečbe so starnutím asociovaného poklesu kognitívnych, motorických a metabolických funkcií
Školiteľ: prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Email: barbara.ukropcova@savba.sk
Kľúčové slová: Cvičenie, aeróbne-silový tréning, starnutie, adaptácia na cvičenie, mierny kognitívny deficit, kognitívne funkcie, metabolizmus
Anotácia: Pravidelné cvičenie je efektívnym spôsobom prevencie a liečby demencie a metabolických ochorení starnúcej populácie, pričom mechanizmy pozitívnych účinkov cvičenia sú stále len relatívne málo preskúmané. Našim cieľom je stanoviť vplyv pravidelného a jednorazového cvičenia na mozog, kognitívne funkcie a vybrané klinické parametre u starších jedincov so subjektívnym a miernym kognitívnym deficitom, a študovať integratívne mechanizmy systémovej adaptačnej odpovede na cvičenie u človeka.


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Termín na podávanie prihlášok: do 31. 5. 2024

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Protinádorové účinky tributyl-/trifenylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov – ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka
Školiteľ: Mgr. Dana Macejová, PhD.
Email: dana.macejova@savba.sk
Kľúčové slová: Triorganocíničité zlúčeniny, ligand jadrových receptorov, bunková proliferácia, apoptóza, ľudské línie nádorov prsníka, model chemicky indukovanej karcinogenézy mliečnej žľazy potkana
Anotácia: Preskúmanie a popísanie zapojenia ligandov heterodimérov jadrových receptorov pre kys. all-trans retinovú a retinoid-X receptorov RAR-RXR v procese chemicky indukovanej karcinogenézy mliečnej žľazy potkana, ako aj v ľudských líniách nádorov prsníka a vytvoriť tak základ pre konkrétne potenciálne terapeutické využitie triorganocíničitých zlúčenín (izotiokyanátov a karboxylátov) s cieľom zabrániť alebo znížiť proliferáciu buniek karcinómu prsníka, a tým inhibovať aj rast nádorov.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha sírnatých zlúčenín v rozvoji kardiometabolických ochorení
Školiteľ: Mgr. Lenka Tomášová PhD.
Email: lenka.tomasova@savba.sk
Kľúčové slová: sírovodík, črevný mikrobióm, oxidačný stres, obezita, diabetes
Anotácia: Mnohé štúdie naznačujú, že sírnaté zlúčeniny sa môžu podieľať na rozvoji metabolických ochorení. Deriváty síry zohrávajú predovšetkým kľúčovú úlohu v udržiavaní redoxnej homeostázy organizmu. Napriek tomu, že črevné mikróby predstavujú hlavný zdroj sírnatých zlúčenín, zapojenie mikroflóry do regulácie sírnatej signalizácie zostáva nejasné.
Ciele práce: Zistiť možnú súvislosť medzi zmenami v črevnej mikroflóre a metabolizmom sírnatých zlúčenín počas rozvoja metabolických ochorení.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Molekulárny odtlačok metabolizmu hostiteľa a uropatogénov: kľúč k včasnej diagnostike infekcií močového traktu
Školiteľ: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Email: ludovit.skultety@savba.sk
Kľúčové slová: uropatogény, infekcie močového traktu, molekulárny profil
Anotácia: Vylučovanie virulenčných faktorov bakteriálnymi uropatogénmi a útlm imunitného systému hostiteľa sú hlavnou príčinou vzniku infekcií močových ciest (UTI), ktoré celosvetovo a každoročne postihujú 150 miliónov ľudí všetkých vekových kategórií. Včasná a presná identifikácia uropatogénov je kľúčová pre úspešnú liečbu infekcií močových ciest. Bežná diagnostika, ktorá je založená na kultivácii moču a na sledovaní klinických príznakov, môže byť nešpecifická a časovo náročná. Pri kultivácii baktérií a renálnych buniek v in vitro modeli chceme definovať druhovo špecifický metabolomický profil odrážajúci vzájomné molekulárne interakcie medzi uropatogénom a hostiteľom. Budeme korelovať a kvantifikovať distribúciu uropatogénnych siderofórov a tzv. kvórum sensing molekúl s patologickými zmenami metabolizmu lipidov, aminokyselín, zástupcov trikarboxylových kyselín a budeme sledovať distribúciu antimikrobiálnych peptidov v močových cestách na regionálnej a subregionálnej úrovni. Vyvinieme diagnostický nástroj pre včasnú detekciu infekcií a koinfekcií močových ciest na základe odtlačku metabolického profilu hostiteľa a patogénu v moči.
Interdisciplinárna dizertačná práca si kladie za cieľ vyvinúť originálnu platformu skorej diagnostiky pre infekčné ochorenia močových ciest založenú na špecifickej interakcii hostiteľa a uropatogénu na základe jedinečného molekulárneho profilu.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Priestorová metabolomika infekcií centrálnej nervovej sústavy
Školiteľ: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Email: ludovit.skultety@savba.sk
Kľúčové slová: priestorová metabolomika, infekcie centrálnej nervovej sústavy
Anotácia: Baktérie, huby a vírusy prenikajúce do centrálnej nervovej sústavy (CNS) rizikových pacientov vrátane novorodencov spúšťajú imunitnú kaskádu so zápalom, ktorý dramaticky ovplyvní metabolické dráhy v mozgu a spôsobí neuropatologické zmeny. Kultivácia zo séra alebo mozgovomiechového moku, sérologické stanovenie či polymerázová reťazová reakcia sú štandardné invazívne diagnostiky s obmedzenou citlivosťou a špecifitou. Na krysom modeli definujeme molekulárne mechanizmy, uplatňujúce sa pri prechode patogénov cez hematoencefalickú a hematolikvorovú bariéru. Budeme korelovať rozvoj mikrobiálnej invázie s tkanivovou a sérovou aberáciou mozgovomiechového metabolizmu. Budeme kvantifikovať hostiteľské neuroprenášače, neuropeptidy a lipidy s distribúciou patogén-špecifických sekundárnych metabolitov. Položíme základ pre včasnú a špecifickú detekciu najčastejšie sa vyskytujúcich infekcií, ktorý bude založený na molekulárnom odtlačku rozhrania hostiteľ/patogén v moči, sére a nosovom výtere.
Cieľom interdisciplinárnej dizertačnej práce je vyvinúť originálnu diagnostickú platformu korelujúcu zápalovú reakciu hostiteľa s distribúciou molekulárnych značiek patogénov pri CNS infekciách. Včasnou, špecifickou a neinvazívnou diagnostikou znížime morbiditu aj mortalitu pacientov s infekčnými ochoreniami CNS.