PhD. program

Biomedicínske centrum SAV spolupracuje najmä s fakultami slovenských univerzít v oblasti doktorandského štúdia, pričom je akreditovanou externou vzdelávacou inštitúciou pre nasledujúce študijné programy doktorandského štúdia:

Lekárska fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
normálna a patologická fyziológia
onkológia
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
molekulárna biológia
genetika
mikrobiológia
fyziológia živočíchov
biochémia
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave
športová edukológia
športová kinantropológia
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
biochémia
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
fyziológia živočíchov
biofyzika

Témy doktorandského štúdia v BMC SAV vypísané pre akademický rok 2022/2023

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Termín na podávanie prihlášok: 31. 5. 2022

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Aktivácia endogénnych mechanizmov vedúcich k neuroprotekcii po cievnej mozgovej príhode
Školiteľ: RNDr. Petra Bonová, PhD.
Email: bonova@saske.sk
Kľúčové slová: Mozgová ischémia, ischemická tolerancia, kondicionovanie
Anotácia: Náhle cievne mozgové príhody predstavujú v súčasnosti vážny sociálno-ekonomický problém s limitovanými možnosťami liečby. Posledné desaťročia sa v experimentálnej praxi stáva atraktívnym riešením prevencie a liečby takýchto stavov fenomén ischemickej tolerancie, teda aktivácia endogénnych mechanizmov vedúcich k protekcii nedokrvených neurónov.
Ciele práce:
1. Štúdium mechanizmov ischemickej tolerancie
2. Definovanie úlohy periférnych krvných buniek v navodení ischemickej tolerancie
3. Testovanie spôsobov in vivo a ex vivo kondicionovania
4. Využitie modelov kondicionovania v animálnych modeloch ischemicko-reperfúzneho poškodenia nervového tkaniva

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Regulácia postnatálnej neurogenézy
Školiteľ: RNDr. Marcela Martončíková, PhD.
Email: martoncikova@saske.sk
Kľúčové slová: postnatálna neurogenéza, rotrálna migračná dráha, migrácia buniek, potkan
Anotácia: Tvorba nových neurónov z kmeňových buniek v mozgu dospelých cicavcov (postnatálna neurogenéza) je fenomén, ktorý priťahuje pozornosť neurovedcov vzhľadom na perspektívu ich využitia v regeneratívnej medicíne. Najväčšou neurogénnou oblasťou v dospelom mozgu je subventrikulárna zóna bočných mozgových komôr. Jej špecifikom je, že bunky v nej vznikajúce putujú na dlhé vzdialenosti tzv. rostrálnou migračnou dráhou do bulbus olfactorius, ktorý predstavuje ich cieľovú štruktúru. Za patologických podmienok sú tieto bunky schopné vyputovať smerom k postihnutej oblasti mozgu. Poznať mechanizmy regulujúce neurogenézu je nevyhnutné pre jej prípadné terapeutické využitie. Cieľom dizertačnej práce bude skúmať mechanizmy regulujúce migráciu buniek v rostrálnej migračnej dráhe potkana na základe histologických metód a tiež pomocou in vitro metód.


Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Termín na podávanie prihlášok: do 31. 5. 2022

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Hodnotenie kombinovaných účinkov žiarenia s fotochemikáliami
Školiteľ: doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.
Email: igor.beliaev@savba.sk
Kľúčové slová: Ionizujúce a neionizujúce žiarenia, DNA poškodenie, apoptóza, ROS, prietoková cytometria
Anotácia: Množstvo fytochemikálií má viaceré fyziologické účinky, ako aj antioxidačnú aktivitu, čo vedie k radiačnej ochrane zvierat in vivo. Zatiaľ čo dostupné údaje naznačujú, že fytochemikálie možno použiť ako chemoterapeutické látky, mechanizmus zapojený do tejto farmakologickej aktivity ešte nie je stanovený. Účinky fytochemikálií v ľudských bunkách sú stále nedostatočne pochopené. Plánujeme študovať kombinované účinky fytochemikálií so žiarením v ľudských bunkách pomocou kombinácie techník ako prietoková cytometria, optická a fluorescenčná mikroskopia a RT-qPCR.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Preprogramovanie mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu voči imunoterapii
Školiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD.
Email: bozena.smolkova@savba.sk
Kľúčové slová: duktálny adenokarcinóm pankreasu, nádorové mikroprostredie, preprogramovanie, imunoterapia, epigenetické liečivá, kombinovaná liečba
Anotácia: Duktálny adenokarcinóm pnakreasu (PDAC) je smrteľné ochorenie s 5-ročným prežívaním pod 10 %. Hoci inhibítory imunitných kontrolných bodov spôsobili revolúciu v liečbe niektorých nádorových ochorení, pacientom s PDAC nepriniesli zlepšenie prežívania. Nedostatočná odpoveď na imunoterapiu spočíva hlavne v nízkej imunogenicite a nezápalovej povahe PDAC, pričom môže byť čiastočne predikovaná na základe imunitného profilu mikroprostredia nádoru (TME). Cieľom dizertačnej práce je pochopenie komplexnosti a heterogenity mikroprostredia PDAC identifikáciou kritických zložiek, ktoré riadia progresiu PDAC a odpoveď týchto nádorov na liečbu a identifikácia nových terapeutických cieľov, senzitívnych na epigenetické liečivá. Tento prístup by mohol prispieť k preprogramovaniu rezistentných PDAC nádorov a ich lepšej odpovedi na kombinovanú terapiu, ktorá bude testovaná v predklinických platformách.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vývoj nového diagnostického a prediktívneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity
Školiteľ: RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Email: jana.jakubikova@savba.sk
Kľúčové slová: hematologické malignity, imunofenotypizácia, hmotnostná cytometria
Anotácia: Imunofenotypizácia je v súčasnosti jedným zo základných pilierov diagnostiky, klasifikácie, stagingu a monitorovania hematologických malignít, ako sú leukémie a lymfómy. V tejto štúdii využijeme výhody novej vysokodimenzionálnej technológie hmotnostnej cytometrie na vyvinutie nového diagnostického a prediktívneho nástroja s komplexnou multidimenzionálnou imunofenotypizáciou a profilovaním celkového imunitného systému v diagnostike, klasifikácii, stagingu a monitorovaní terapeutickej odpovede u pacientov s leukémiou, lymfómom a mnohopočetným myelómom.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov v B-bunkových malignitách
Školiteľ: RNDr. Danka Cholujová, PhD.
Email: dana.cholujova@savba.sk
Kľúčové slová: B bunkové lymfómy, imunofenotypizácia, hmotnostná cytometria
Anotácia: Malígne B-bunkové lymfómy sú skupina prevažne nevyliečiteľných nádorových ochorení krvi, ktoré postihujú B-lymfocyty v lymfatických orgánoch, vrátane lymfatických uzlín, sleziny a kostnej drene. Vznikajú z B-buniek v rôznom štádiu zrenia s rôznymi biologickými vlastnosťami a klinickou agresivitou. V tejto štúdii plánujeme analyzovať imunologické mechanizmy „imunitné kontrolné body“, ktoré môžu byť terapeutickým cieľom v malígnych lymfómoch. Lepšie pochopenie patogenézy B-bunkových malignít povedie k novým terapeutickým stratégiám namiereným proti nádorovým a imunitným bunkám, aby sa úplne odstránil nádor u jednotlivých pacientov.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha mikrobiómu v testikulárnych nádoroch z germinatívnych buniek
Školiteľ: RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
Email: sona.ciernikova@savba.sk
Kľúčové slová: mikrobióm, mikrobiálna diverzita, testikulárny karcinóm z germinatívnych buniek, protinádorová liečba
Anotácia: Štúdium mikrobiómu sa v súčasnosti dostáva do popredia onkologického výskumu. U pacientov s rôznymi typmi nádorových ochorení bolo pozorované zmenené zloženie črevnej mikrobioty. Navyše, pribúdajú experimentálne aj klinické štúdie, ktoré poukazujú na dôležitú úlohu mikrobiómu nielen v tumorigenéze, ale tiež v účinnosti protinádorovej terapie. Cieľom dizertačnej práce bude sledovať vplyv testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek na črevný mikrobióm v animálnych modeloch aj u pacientov.

Študijný program: normálna a patologická fyziológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Longitudinálna štúdia patofyziologických zmien kardiomyocytov transplantovaných sŕdc
Školiteľ: RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
Email: michal.cagalinec@savba.sk
Kľúčové slová: myokard, transplantácia, ultraštruktúra, kardiomyocyt, mikroskopia
Anotácia: Pri dlhodobom monitorovaní pacientov po transplantácii myokardu sú sledované parametre rejekcie ako aj funkcia myokardu, najčastejšie pomocou ultrasonografie. Patofyziologická remodelácia na úrovni myocytov v týchto prípadoch však nie je známa. Cieľom práce je v spolupráci s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb v Bratislave charakterizovať patofyziologické zmeny v myocytoch z biopsií transplantovaných sŕdc pomocou moderných mikroskopických metód.

Študijný program: normálna a patologická fyziológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Zmeny parametrov imunitného systému u pacientov s chronickým imunitne podmieneným zápalovým ochorením
Školiteľ: MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Email: zofia.radikova@savba.sk
Kľúčové slová: Skleróza mulitplex, imunitný systém, energetický metabolizmus
Anotácia: Skleróza multiplex je chronické zápalové demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému. Na jeho patogenéze sa podieľajú zápalová a vaskulárna zložka, predpokladá sa aj účasť porúch energetického metabolizmu v neurodegeneratívnom procese. Podstatou však zostáva imunitne podmienený zápal, vedúci k demyelinizácii.
Výskum v rámci dizertačnej práce bude zameraný prevažne na stanovenie markerov imunitných reakcií v bunkách periférnej krvi v súvislosti so zmenami sacharidového a lipidového metabolizmu, endotelovej funkcie a autonómneho nervového systému u pacientov so sklerózou multiplex.

Študijný program: normálna a patologická fyziológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Metabolické rizikové faktory u pacientov s chronickým zápalom
Školiteľ: MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
Email: miroslav.vlcek@savba.sk
Kľúčové slová: Skleróza multiplex, GLP-1, inzulínová rezistencia
Anotácia: Glukagónu podobný peptid 1 (GLP-1) je inkretín významne ovplyvňujúci sekréciu inzulínu a metabolizmus glukózy, využívaný v terapii diabetes mellitus 2. typu. Okrem toho sa popisuje aj jeho neuroprotektívny, neurotrofný a protizápalový účinok. Skleróza multiplex (SM) je chronické zápalové demyelinizačné a neurodegeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému.
Cieľom štúdie je overenie účinnosti doplnkovej liečby GLP-1 analógmi u pacientov so SM pri spomalení progresie základného ochorenia.

Študijný program: normálna a patologická fyziológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha komponentov alternatívnych dráh renín-angiotenzínového systému v obezite a vývoji kardiometabolických porúch
Školiteľ: Ing. Katarína Kršková, PhD.
Email: katarina.krskova@savba.sk
Kľúčové slová: Renín-angiotenzínový systém, inzulínová rezistencia, obezita, angiotenzín-(1-7), angiotenzín-konvertujúci enzým 2, ACE2
Anotácia: Obezita predstavuje kľúčový rizikový faktor pre rozvoj kardiovaskulárnych ochorení a metabolického syndrómu. Aktivita klasického renín-angiotenzínového systému (RAS) je v obezite nadmerne zvýšená a prispieva k patogenéze metabolických porúch. Súčasný pohľad na RAS sa však stáva oveľa komplexnejším vďaka objaveniu tzv. protektívnych alternatívnych dráh zahrňujúcich angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (ACE2), angiotenzín-(1-7), Mas receptor a alamandin, čím sa otvárajú nové možnosti v hľadaní preventívnej a terapeutickej stratégie regulácie patogenézy obezity a sprievodných ochorení.
Cieľom práce je štúdium týchto nových alternatívnych dráh RAS a skúmanie ich kardiometabolických účinkov prostredníctvom modulácie týchto dráh in vitro aj in vivo za účelom objasnenia úlohy ACE2 a Mas receptora v patogenéze obezity a diabetu.


Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Termín na podávanie prihlášok: do 31. 5. 2022

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Viac informácií k prihláške nájdete tu.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vzájomná komunikácia medzi sulfidovou a vápnikovou signalizáciou pri raste a progresii nádorov
Školiteľ: prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
Email: olga.krizanova@savba.sk
Kľúčové slová: Transport vápnika – sirovodík – sodíkovo/vápnikový výmenník – IP3 receptory – proliferácia – migrácia – apoptóza
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na preštudovanie vzájomnej komunikácie medzi dvoma významnými signálnymi dráhami –sulfidovou a vápnikovou. Predpokladáme, že zmeny transportu vápnika môžu ovplyvniť produkciu H2S v nádorovej bunke a tým aj proliferáciu, migráciu, alebo samotnú existenciu bunky. Taktiež, časť práce sa bude venovať zmenám v transporte vápnika v dôsledku exogénne dodaného H2S s cieľom potenciálneho využitia pri liečbe nádorov.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha endogénnej produkcie sirovodíka pri raste solidných nádorov
Školiteľ: prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
Email: olga.krizanova@savba.sk
Kľúčové slová: Sirovodík, kolorektálne karcinómy, apoptóza
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na sledovanie úlohy troch enzýmov, ktoré v bunke produkujú sirovodík, pri vzniku a raste vybraných solidných nádorov, hlavne však kolorektálnych karcinómov. Tiež sa budeme snažiť zistiť, či sirovodík pridávaný z vonkajšieho prostredia je schopný ovplyvniť, resp. nahradiť funkciu týchto enzýmov.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vplyv tréningu na funkciu srdca u obéznych potkanov
Školiteľ: RNDr. Alexandra Zahradníková ml., PhD.
Email: saschia.zahradnikova@savba.sk
Kľúčové slová: Obezita, srdce, fyzická aktivita, behanie
Anotácia: Pohybová aktivita je jedným z prirodzených mechanizmov využívaných na prevenciu a znižovanie obezity. Fyzický tréning má zároveň priaznivý vplyv na srdcové zlyhávanie. Cieľom štúdia je výskum vplyvu štruktúrovaného tréningu a spontánnej pohybovej aktivity na funkčné parametre kardiovaskulárneho systému obéznych jedincov a morfologické a molekulárne zmeny v kardiomyocytoch.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Protinádorové účinky tributyl-/trifenylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov – ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka
Školiteľ: Mgr. Dana Macejová, PhD.
Email: dana.macejova@savba.sk
Kľúčové slová: Triorganocíničité zlúčeniny, ligand jadrových receptorov, bunková proliferácia, apoptóza, ľudské línie nádorov prsníka, model chemicky indukovanej karcinogenézy mliečnej žľazy potkana
Anotácia: Preskúmanie a popísanie zapojenia ligandov heterodimérov jadrových receptorov pre kys. all-trans retinovú a retinoid-X receptorov RAR-RXR v procese chemicky indukovanej karcinogenézy mliečnej žľazy potkana, ako aj v ľudských líniách nádorov prsníka a vytvoriť tak základ pre konkrétne potenciálne terapeutické využitie triorganocíničitých zlúčenín (izotiokyanátov a karboxylátov) s cieľom zabrániť alebo znížiť proliferáciu buniek karcinómu prsníka, a tým inhibovať aj rast nádorov.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Morfológia a funkcia mitochondrií v experimentálnych modeloch zlyhávania srdca a Wolframovho syndrómu
Školiteľ: RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
Email: michal.cagalinec@savba.sk
Kľúčové slová: Mitochondrie, zlyhávanie srdca, Wolframov syndróm, konfokálna mikroskopia, elektrónová mikroskopia
Anotácia: Mitochondrie sú kľúčovými organelami najmä z hľadiska tvorby energie, ale aj vnútrobunkovej signalizácie. Porucha týchto procesov pri rôznych patologických stavoch ako je zlyhávanie srdca, ale aj zriedkavé genetické ochorenia ako napríklad Wolframov syndróm je spojená so zmenou ich metabolizmu, dynamiky a morfológie. Všetky tieto faktory významne vplývajú na priebeh a prognózu týchto ochorení. Cieľom práce je využiť moderné metódy konfokálnej a elektrónovej mikroskopie na stanovenie funkcie a morfológie mitochondrií v experimentálnych modeloch zlyhávania srdca, Wolframovho syndrómu a ďalšie.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium úlohy GPR180 signalizácie vo funkcii beta buniek a patogenéze diabetu
Školiteľ: Mgr. Lucia Balážová, PhD.
Email: lucia.balazova@savba.sk
Kľúčové slová: diabetes, beta bunky pankreasu, sekrécia inzulínu, GPR180, CTHRC1
Anotácia: Identifikácia nových stratégií na kontrolu glykémie je potrebná vzhľadom na alarmujúcu prevalenciu diabetu. Cieľom projektu je skúmať úlohu GPR180 receptora a jeho ligandu CTHRC1 v regulácii bunkového zloženia pankreasu a funkcie β buniek so zameraním na mechanizmus sekrécie inzulínu. Fenotypizácia myší s vyradeným GPR180 génom špecificky v β bunkách a funkčné in vitro štúdie umožnia identifikovať význam tejto signálnej dráhy. Časť experimentálnej práce je možné uskutočniť na ETH Zurich (Švajčiarsko) v spolupráci s laboratóriom prof. Wolfruma v prípade, že doktorand získa štipendium na výskumnú mobilitu.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Neurobiologický podklad psychických porúch: hormonálne dysregulácie
Školiteľ: RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
Email: natasa.hlavacova@savba.sk
Kľúčové slová: Psychické poruchy, neuroendokrinný systém, stres, animálne modely
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na štúdium regulačných mechanizmov uplatňujúcich sa v rozvoji psychických porúch, predovšetkým depresie a schizofrénie. Výskum sa bude vykonávať v sledovaniach u ľudí aj zvierat s cieľom nájsť nové poznatky pre lepšiu prevenciu a liečbu psychických porúch. Dôraz sa bude klásť na odhaľovanie atypických účinkov hormónov, ako aldosterónu, oxytocínu, kopeptínu, testosterónu. Popri neuroendokrinných mechanizmoch a netradičných účinkoch hormónov na psychické funkcie sa budú sledovať ukazovatele mozgovej plasticity a neurogenézy, ktorých zmeny sa podieľajú na rozvoji psychických porúch.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Modulácia endokanabinoidného systému ako perspektívny terč pre liečbu stresom-podmienených psychických porúch
Školiteľ: RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
Email: natasa.hlavacova@savba.sk
Kľúčové slová: psychické poruchy, stres, endokanabinoidný systém, animálne modely
Anotácia: Dizertačná práca bude na skúmanie vplyvu farmakologickej modulácie endokanabinoidného (eCB) systému v rozvoji porúch správania vyvolaných chronickým stresom a identifikáciu zúčastnených neurobiologických
mechanizmov. Experimentálne prístupy budú postavené na animálnych modeloch stresu a farmakologickom zvýšení eCB signalizácie.
Hodnotené budú zmeny na úrovni správania prostredníctvom batérie behaviorálnych testov, zmeny v neuroendokrinnom systéme, zápalových markeroch a epigenetických faktoroch. Taktiež sa budú sledovať ukazovatele mozgovej plasticity a neurogenézy, ktorých zmeny sa podieľajú na rozvoji psychických porúch.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Zmeny parametrov imunitného systému pri chronickom zápale nervového systému
Školiteľ: MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Email: zofia.radikova@savba.sk
Kľúčové slová: Skleróza mulitplex, imunitný systém, energetický metabolizmus
Anotácia: Skleróza multiplex je chronické zápalové demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému. Na jeho patogenéze sa podieľajú zápalová a vaskulárna zložka, predpokladá sa aj účasť porúch energetického metabolizmu v neurodegeneratívnom procese. Podstatou však zostáva imunitne podmienený zápal, vedúci k demyelinizácii.
Výskum v rámci dizertačnej práce bude zameraný prevažne na stanovenie markerov imunitných reakcií v bunkách periférnej krvi v súvislosti so zmenami sacharidového a lipidového metabolizmu, endotelovej funkcie a autonómneho nervového systému pri chronickom zápale nervového systému.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha laktátu v kontrole energetického metabolizmu
Školiteľ: Mgr. Miroslav Baláž, PhD.
Email: miroslav.balaz@savba.sk
Kľúčové slová: laktát, energetický metabolizmus, tukové tkanivo, vnútrobunková signalizácia, bunková komunikácia, chlad
Anotácia: Dnes vieme, že laktát nie je len vedľajší produkt glykolýzy, ale aj dôležitý zdroj energie, substrát pre glukoneogenézu a slúži aj ako signálna molekula, ktorá sprostredkúva vzájomnú komunikáciu buniek. Hlavným cieľom tohto PhD projektu je skúmať úlohu laktátu v kontrole energetického metabolizmu, so zameraním na jeho reguláciu, signálnu funkciu a fyziologickú úlohu pri chlade. Experimentálna práca na tukových bunkách, genetických myších modeloch a vzorkách ľudského tukového tkaniva bude prebiehať na Biomedicínskom centre SAV, s možnosťou absolvovať krátkodobý študijný pobyt v zahraničí na ETH v Zurichu.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha komponentov alternatívnych dráh renín-angiotenzínového systému v obezite a vývoji kardiometabolických porúch
Školiteľ: Ing. Štefan Zorad, CSc.
Email: stefan.zorad@savba.sk
Kľúčové slová: Renín-angiotenzínový systém, inzulínová rezistencia, obezita, angiotenzín-(1-7), angiotenzín-konvertujúci enzým 2, ACE2
Anotácia: Obezita predstavuje kľúčový rizikový faktor pre rozvoj kardiovaskulárnych ochorení a metabolického syndrómu. Aktivita klasického renín-angiotenzínového systému (RAS) je v obezite nadmerne zvýšená a prispieva k patogenéze metabolických porúch. Súčasný pohľad na RAS sa však stáva oveľa komplexnejším vďaka objaveniu tzv. protektívnych alternatívnych dráh zahrňujúcich angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (ACE2), angiotenzín-(1-7), Mas receptor a alamandin, čím sa otvárajú nové možnosti v hľadaní preventívnej a terapeutickej stratégie regulácie patogenézy obezity a sprievodných ochorení.
Cieľom práce je štúdium týchto nových alternatívnych dráh RAS a skúmanie ich kardiometabolických účinkov prostredníctvom modulácie týchto dráh in vitro aj in vivo za účelom objasnenia úlohy ACE2 a Mas receptora v patogenéze obezity a diabetu.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Význam inhibičných neurónov v neurovývinových ochoreniach
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.
Email: j.bakos@savba.sk
Kľúčové slová: Synaptické proteíny, GABA, oxytocín, vývin
Anotácia: Abnormality inhibičnej neurotransmisie a ich štrukúrny podklad v postnatálnych štádiách vývinu mozgu nie sú dostatočne známe. Najnovšie poznatky vedú k predpokladu, že zmeny v tvorbe a distribúcii oxytocínu ovplyvňujú etiológiu porúch autistického spektra. Cieľom práce bude objasnenie vplyvu oxytocínu na morfologické a molekulárne parametre inhibičných synapsií v mozgu. Plánuje sa použitie transgénneho myšieho model autizmu, imunohistologické hodnotenie postynaptických proteínov a analýza správania pre komplexné pochopenie mechanizmov vedúcich k neurovývinovým ochoreniam.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Identifikácia génov regulujúcich apokrinnú sekréciu
Školiteľ: RNDr. Robert Farkaš, CSc.
Email: robert.farkas@savba.sk
Kľúčové slová: apokrinná sekrécia, intracelulárny transport, mechanizmus externalizácie, genetický skríning, proteín-proteínové interakcie
Anotácia: Apokrinná sekrécia patrí medzi málo charakterizované tzv. nekanonické typy sekrécie a na rozdiel od známej a dobre preštudovanej exocytózy zatiaľ nepoznáme žiadne proteíny resp. gény, ktoré regulujú tento proces. Apokrinná sekrécia je od Golgiho aparátu nezávislý nevezikulárny transportný a sekretorický mechanizmus vyskytujúci sa výlučne u metazoálnych eukaryontov, a preto nesie evolučne dôležité signatúrne znaky charakterizujúce túto veľkú systematickú skupinu. Z praktického hľadiska, poruchy apokrinnej sekrécie resp. apokrinných žliaz sú spojené s radom chronických diagnóz a nádorových ochorení. Cieľom nášho výskumu je identifikovať tieto molekulárne determinanty a odhaliť komponenty apokrinnej signálnej dráhy.
Ciele: Apokrinná sekrécia je od Golgiho aparátu nezávislý nevezikulárny transportný a sekretorický mechanizmus vyskytujúci sa výlučne u metazoálnych eukaryontov. Patrí medzi málo charakterizované tzv. nekanonické typy sekrécie a na rozdiel od známej a dobre preštudovanej exocytózy. Cieľom výskumu je identifikovať molekulárne determinanty (gény a proteíny) kontrolujúce proces apokrinnej sekrécie a odhaliť komponenty tejto novej a zatiaľ neznámej signálnej dráhy.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Periostín ako marker chronického ochorenia obličiek
Školiteľ: Mgr. Andrea Bábelová, PhD.
Email: andrea.babelova@savba.sk
Kľúčové slová: Chronické ochorenie obličiek, periostín, fibróza
Anotácia: Chronické ochorenie obličiek (CKD) známe svojím progresívnym charakterom a vysokou mortalitou vedie k významne zníženej kvalite života pacientov. Za jedného z kľúčových hráčov v rozvoji CKD bol identifikovaný periostín, sekretovaný proteín s veľkosťou 90 kDa. Expresia periostínu v skorých aj rozvinutých štádiách fibrózy obličiek bude sledovaná in vitro s použitím renálnych buniek a in vivo na modeli renálnej fibrózy u myší. Stanoví sa vplyv periostínu na rozvoj zápalových procesov vedúcich k fibróze a potenciálne ku chronickému ochoreniu obličiek.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Identifikácia nových biomarkerov spojených s relapsom metastatického kolorektálneho karcinómu po metastasektómii
Školiteľ: RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.
Email: miroslava.matuskova@savba.sk
Kľúčové slová: Kolorektálny karcinóm, metastázovanie, biomarker, organoid
Anotácia: Kolorektálny karcinóm (CRC) patrí k častým malignitám s výskytom metastáz v pečeni. Po ich chirurgickom odstránení je recidíva ochorenia žiaľ vysoká, do piatich rokov zomrie asi 50% pacientov. Doteraz neexistuje marker, ktorý by identifikoval pacientov profitujúcich zo závažného zákroku. Predpokladáme, že benefit závisí na expresnom profile nádorového tkaniva. Cieľom bude identifikovať biomarker, resp. súbor biomarkerov, korelujúci so zvýšeným rizikom relapsu po odstránení metastáz pečene. Kandidátne biomarkery podrobíme funkčnej analýze na modeloch odvodených z pacientských tkanív.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Hodnotenie prírodných a syntetizovaných zlúčenín s potenciálom využiteľným pri terapii a ochrane ľudského zdravia v rôznych experimentálnych systémoch
Školiteľ: Mgr. Eva Horváthová, PhD.
Email: eva.horvathova@savba.sk
Kľúčové slová: Prírodné zlúčeniny, syntetizované zlúčeniny, antioxidačná aktivita, cytotoxicita, genotoxicita, protektivita
Anotácia: Štúdium protektívnych účinkov prírodných a syntetizovaných zlúčenín má veľký význam, pretože sú často využívané pri ochrane ľudského zdravia a terapii civilizačných ochorení. V rámci navrhnutej témy plánujeme študovať fytochemikálie a syntetizované zlúčeniny, cell-free metódami určiť ich antioxidačnú kapacitu a v systéme ľudských buniek a plazmidovej DNA zistiť ich ochranný potenciál voči poškodeniam indukovaným modelovými mutagénmi a karcinogénmi. Na základe získaných výsledkov navrhneme mechanizmy, akými by mohli študované zlúčeniny pôsobiť.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Mechanizmy chemorezistencie pri uroteliálnych karcinómoch
Školiteľ: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.
Email: miroslav.chovanec@savba.sk
Kľúčové slová: Uroteliálny karcinóm, mRNA, miRNA, chemorezistencia, cisplatina, biomarker
Anotácia: Uroteliálne karcinómy (UC) sú trinástou najčastejšou príčinou úmrtia na malígne ochorenie. Štandardným liečebným postupom je odstránenie nádoru a chemoterapia na báze cisplatiny. Pacienti s nádormi infiltrujúcimi svalovú vrstvu močového mechúra (MIBCs) sú najohrozenejšou skupinou, pričom tvoria asi 30% všetkých prípadov tohto ochorenia. Miera ich 5-ročného prežívania je 50% a v prípade progredujúceho alebo metastatického ochorenia len 10%. Aj keď 70% pacientov má v čase diagnózy nádor neinfiltrujúci svalovinu, približne v pätine takýchto prípadov dochádza k progresii ochorenia na MIBCs. Z miery prežívania pacientov je zreteľné, že veľká časť na chemoterapiu neodpovedá, čo predstavuje závažný problém. Keďže doteraz nie je známy konkrétny mechanizmus chemorezistencie UC, výskum ktorý by prispel k jeho pochopeniu je viac ako relevantný. Cieľom práce je pomocou rôznych molekulárnych prístupov identifikovať potenciálne biomarkery chemorezistencie pri UC na úrovni miRNA, mRNA alebo proteínov. Práca bude ďalej zameraná na bližšie porozumenie mechanizmov pre-, on- a post-target chemorezistencie na modeli bunkových línií tejto malignity.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Preprogramovanie mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu voči imunoterapii
Školiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD.
Email: bozena.smolkova@savba.sk
Kľúčové slová: duktálny adenokarcinóm pankreasu, nádorové mikroprostredie, preprogramovanie, imunoterapia, epigenetické liečivá, kombinovaná liečba
Anotácia: Duktálny adenokarcinóm pnakreasu (PDAC) je smrteľné ochorenie s 5-ročným prežívaním pod 10 %. Hoci inhibítory imunitných kontrolných bodov spôsobili revolúciu v liečbe niektorých nádorových ochorení, pacientom s PDAC nepriniesli zlepšenie prežívania. Nedostatočná odpoveď na imunoterapiu spočíva hlavne v nízkej imunogenicite a nezápalovej povahe PDAC, pričom môže byť čiastočne predikovaná na základe imunitného profilu mikroprostredia nádoru (TME). Cieľom dizertačnej práce je pochopenie komplexnosti a heterogenity mikroprostredia PDAC identifikáciou kritických zložiek, ktoré riadia progresiu PDAC a odpoveď týchto nádorov na liečbu a identifikácia nových terapeutických cieľov, senzitívnych na epigenetické liečivá. Tento prístup by mohol prispieť k preprogramovaniu rezistentných PDAC nádorov a ich lepšej odpovedi na kombinovanú terapiu, ktorá bude testovaná v predklinických platformách.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vývoj testu na detekciu Q horúčky s využitím technológie laterálneho toku
Školiteľ: Mgr. Gabriela Flores-Ramírez, PhD.
Email: gabriela.flores-ramirez@savba.sk
Kľúčové slová: Q horúčka, Coxiella burnetti, diagnostika
Anotácia: Coxiella burnetii (C. burnetii), pôvodca Q horúčky, je intracelulárna baktéria, ktorá môže u hospodárskych zvierat vyvolať zoonózu. Počas posledného desaťročia vzniklo v Európe (Maďarsko, Nemecko, Francúzsko, Slovensko a Holandsko) niekoľko ohnísk choroby, ktoré spôsobili nielen ekonomické straty v živočíšnej výrobe, ale aj rozšírenie infekcie u ľudí. Vzhľadom k tomu, že Q horúčka má viaceré podobné príznaky s bežne sa vyskytujúcimi infekciami, jej klinická diagnostika je veľmi náročná. Preto by sa mala zvýšiť informovanosť verejnosti a vytvoriť spoľahlivá stratégia na jej presnú detekciu.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Záruka bezpečnosti krvi a krvných derivátov vo vzťahu k ochoreniam prenášaných komármi v ére globálnej zmeny
Školiteľ: RNDr. Viktória Čabanová, PhD.
Email: viktoria.cabanova@savba.sk
Kľúčové slová: Bezpečnosť krvi, komármi prenášané ochorenia, West Nile virus, Usutu virus, komáre
Anotácia: Počet komármi prenášaných vírusových infekcií v Európe postupne narastá. Očividne je tento fenomén zapríčinený zmenou životného prostredia a priamym vplyvom človeka, spolu nazývanými ako globálna zmena. V Európe najvýznamnejšie infekcie pre verejné zdravie spôsobujú vírusy West Nile (WNV) a Usutu (USUV). Väčšina infekcií je asymptomatická, ale v niektorých prípadoch sa môže ochorenie vyvinúť do závažnejšej neuroinváznej formy. Pre niektorých pacientov môže dokonca fatálna. Infekcie WNV a USUV získané transfúziou infikovanej krvi alebo počas transplantácie boli hlásené z celého sveta. V Európe pritom zachráni ľudský život až 25 miliónov transfúzií ročne. Tým pádom, veľká snaha vynaložená na záchranu ľudského života môže byť zmarená nadobudnutou WNV/USUV infekciou počas transfúzie. Z tohto dôvodu sa stala jednou z najväčších priorít pre transfúzne stanice bezpečnosť krvi a krvných derivátov pred WNV a USUV infekciami. Pre elimináciu tohto rizika je najskôr nutné implementovať niekoľko krokov. Počas nášho projektu uskutočníme skríning vírusov u darcov krvi v už rozpoznaných ohniskách WNV a USUV v spolupráci s transfúznymi stanicami. Taktiež bude uskutočnený skríning v populácii komárov, vďaka ktorému získame dáta o sezónnej aktivite vírusov. Tie dáta budú v budúcnosti využité k redukcii nákladov na skríning darcov krvi. Pre lepšie porozumenie rozdielneho priebehu infekcií spôsobených WNV a USUV u ľudí bude skúmaná genetická charakterizácia vírusov pomocou NGs a toxicita vírusov na bunkových kultúrach. Doplnkom našej práce je zisťovanie rezistencie komárov na insekticídy na všetkých odchytových lokalitách, pretože tento narastajúci trend môže rapídne zmeniť celú perspektívu manažmentu komármi prenášaných ochorení.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha bunkového preprogramovania a epigenetickej deregulácie pri získanej chemorezistencii
Školiteľ: Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.
Email: andrea.soltysova@savba.sk
Kľúčové slová: Získaná chemorezistencia, epigenetické reprogramovanie, CRISPR, fenotypova plasticita
Anotácia: Získaná rezistencia na chemoterapiu je hlavným obmedzením úspešnej liečby pacientov s rakovinou. Doterajšie poznatky naznačujú, že získaná chemorezistencia zahŕňa súčasne niekoľko mechanizmov na molekulárnej a bunkovej úrovni. Úloha bunkového preprogramovania alebo génovo cielených terapií sľubuje zvrátenie fenotypovej plasticity buniek alebo spustenie molekulárnych procesov, ktoré by viedli k navodeniu senzitivity u rezistentných nádorových buniek. Cieľom práce je identifikovať potenciálne terapeutické ciele a ich následná funkčná charakterizácia.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium využitia virokínov v immunoterapii nádorov
Školiteľ: RNDr. Katarína Lopušná, PhD.
Email: katarina.lopusna@savba.sk
Kľúčové slová: Virokíny, imunoterapia, nádory
Anotácia: Virokíny sú solubilné proteíny homologické cytokínom a sú produkované infikovanými bunkami aby utlmili imunitnú odpoveď hostiteľa a umožňili tak infikovanej bunke uniknúť rozpoznaniu. Je známe, že nielen zdravé bunky imunitného systému, ale aj nádorové bunky exprimujú receptory, ktoré sú rozpoznávané virokínmi. Cieľom tejto práce je za pomoci bioinformatických metód identifikovať nové potenciálne virokíny, ako aj štúdium využitia virokínov v imunoterapii nádorov.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Modulácia vrodených antivírusových obranných reakcií vybraných ľudských kožných buniek voči vírusu kliešťovej encefalitídy slinami kliešťov
Školiteľ: Mgr. Iveta Štibrániová, PhD.
Email: iveta.stibraniova@savba.sk
Kľúčové slová: antivírusová imunita, kliešte, TBEV, keratinocyty, extrakty slinných žliaz
Anotácia: Kliešte a nimi prenášané vírusy (tick-borne viruses, TBVs) sú mimoriadnym medicínskym problémom. Spolu s hostiteľom tvoria interaktívny trojuholník. Koža, miesto prvého kontaktu, je hlavnou bránou pre vstup patogénov prenášaných kliešťami (vrátane vírusov), ktorá im umožňuje rozsiahle množenie a šírenie do ďalších orgánov. Prenos vírusov uhryznutím kliešťom je podporovaný slinami kliešťa. Kožné bunky sú schopné detegovať a brániť sa proti vírusom aj vďaka mechanizmom vrodenej antivírusovej ochrany. Hlavným cieľom bude analyzovať expresiu biomolekúl vrodených imunitných reakcií vo vybraných kožných bunkách na úrovni génov a proteínov v skorých fázach infestácie kliešťov neinfikovaných alebo infikovaných s TBEV – pomocou metódy RNAseq (NGS) s následným overením vybraných génov metódou real time PCR budeme skúmať vplyv TBEV, TBEV-infikovaných resp. neinfikovaných extraktov slinných žliaz (SGE) kliešťov I. ricinus na viaceré signálne dráhy vrodenej imunity v ľudských kožných keratinocytoch. Pomocou metód western blot budeme analyzovať profily rôznych patogény-rozpoznávajúcich receptorov, nimi ovplyvnených faktorov vrodenej imunity, zložky signálnych dráh asociovaných s interferónmi (IFNs) ako aj prozápalových chemokínov a cytokínov. Definovaním prostredia na rozhraní kliešť-hostiteľ, ktoré je pre TBVs nepriaznivé, by sme mohli prispieť k vytvorenia novej univerzálnej vakcíny proti TBVs.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vývoj nového diagnostického a prediktívneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity
Školiteľ: RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Email: jana.jakubikova@savba.sk
Kľúčové slová: hematologické malignity, imunofenotypizácia, hmotnostná cytometria
Anotácia: Imunofenotypizácia je v súčasnosti jedným zo základných pilierov diagnostiky, klasifikácie, stagingu a monitorovania hematologických malignít, ako sú leukémie a lymfómy. V tejto štúdii využijeme výhody novej vysokodimenzionálnej technológie hmotnostnej cytometrie na vyvinutie nového diagnostického a prediktívneho nástroja s komplexnou multidimenzionálnou imunofenotypizáciou a profilovaním celkového imunitného systému v diagnostike, klasifikácii, stagingu a monitorovaní terapeutickej odpovede u pacientov s leukémiou, lymfómom a mnohopočetným myelómom.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov v B-bunkových malignitách
Školiteľ: RNDr. Danka Cholujová, PhD.
Email: dana.cholujova@savba.sk
Kľúčové slová: B bunkové lymfómy, imunofenotypizácia, hmotnostná cytometria
Anotácia: Malígne B-bunkové lymfómy sú skupina prevažne nevyliečiteľných nádorových ochorení krvi, ktoré postihujú B-lymfocyty v lymfatických orgánoch, vrátane lymfatických uzlín, sleziny a kostnej drene. Vznikajú z B-buniek v rôznom štádiu zrenia s rôznymi biologickými vlastnosťami a klinickou agresivitou. V tejto štúdii plánujeme analyzovať imunologické mechanizmy „imunitné kontrolné body“, ktoré môžu byť terapeutickým cieľom v malígnych lymfómoch. Lepšie pochopenie patogenézy B-bunkových malignít povedie k novým terapeutickým stratégiám namiereným proti nádorovým a imunitným bunkám, aby sa úplne odstránil nádor u jednotlivých pacientov.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Nádorové organoidy – modelový nástroj pre štúdium rakoviny a predikcie odpovede na protinádorovú liečbu
Školiteľ: RNDr. Monika Baráthová, PhD.
Email: monika.barathova@savba.sk
Kľúčové slová: nádorové organoidy, rakovina, nádorové mikroprostredie, karbonická anhydráza IX, hypoxia
Anotácia: Nádorové organoidy predstavujú nový modelový systém vo výskume rakoviny. Keďže napodobňujú pôvodnú tkanivovú architektúru nádoru in vitro, predstavujú vynikajúci model pre štúdium a testovanie nových potenciálnych terapeutických prístupov v liečbe rakoviny. Tieto systémy vykazujú epiteliálny a mezenchymálny fenotyp, pričom si zachovávajú nádorovo-špecifické markery a predstavujú sľubný experimentálny nástroj na reprodukciu a štúdium nádoru v laboratóriu v takmer fyziologickom stave. Cieľom práce bude príprava a analýza nádorových organoidov, identifikácia a charakterizácia špecifických molekulárnych vlastností, testovanie terapeutických prístupov a kombinovanej liečby so zameraním sa na nádorové mikroprostredie, hypoxiu, nádorovo asociovaný marker hypoxie karbonickú anhydrázu IX a biomarkery progresie ochorenia.

Študijný program: mikrobiológia a virológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Genomická a proteínová štúdia vektormi prenášaných mikroorganizmov v ich vektoroch a hostiteľoch
Školiteľ: Mgr. Eva Špitalská, PhD.
Email: eva.spitalska@savba.sk
Kľúčové slová: vektory, vektormi prenášané mikroorganizmy, fotodynamická terapia, genomika, proteomika
Anotácia: Analýza vektorov a vektormi prenášaných mikroorganizmov vo vektoroch a hostiteľoch. Sledovanie účinku fotodynamickej terapie na infekcie spôsobené vektormi prenášanými mikroorganizmami (in vivo, in vitro ) a zmeny na genomickej a proteomickej úrovni.

Študijný program: mikrobiológia a virológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vývoj testu na detekciu Q horúčky s využitím technológie laterálneho toku
Školiteľ: Mgr. Gabriela Flores-Ramírez, PhD.
Email: gabriela.flores-ramirez@savba.sk
Kľúčové slová: Q horúčka, Coxiella burnetti, diagnostika
Anotácia: Coxiella burnetii (C. burnetii), pôvodca Q horúčky, je intracelulárna baktéria, ktorá môže u hospodárskych zvierat vyvolať zoonózu. Počas posledného desaťročia vzniklo v Európe (Maďarsko, Nemecko, Francúzsko, Slovensko a Holandsko) niekoľko ohnísk choroby, ktoré spôsobili nielen ekonomické straty v živočíšnej výrobe, ale aj rozšírenie infekcie u ľudí. Vzhľadom k tomu, že Q horúčka má viaceré podobné príznaky s bežne sa vyskytujúcimi infekciami, jej klinická diagnostika je veľmi náročná. Preto by sa mala zvýšiť informovanosť verejnosti a vytvoriť spoľahlivá stratégia na jej presnú detekciu.

Študijný program: mikrobiológia a virológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Záruka bezpečnosti krvi a krvných derivátov vo vzťahu k ochoreniam prenášaných komármi v ére globálnej zmeny
Školiteľ: RNDr. Viktória Čabanová, PhD.
Email: viktoria.cabanova@savba.sk
Kľúčové slová: Bezpečnosť krvi, komármi prenášané ochorenia, West Nile virus, Usutu virus, komáre
Anotácia: Počet komármi prenášaných vírusových infekcií v Európe postupne narastá. Očividne je tento fenomén zapríčinený zmenou životného prostredia a priamym vplyvom človeka, spolu nazývanými ako globálna zmena. V Európe najvýznamnejšie infekcie pre verejné zdravie spôsobujú vírusy West Nile (WNV) a Usutu (USUV). Väčšina infekcií je asymptomatická, ale v niektorých prípadoch sa môže ochorenie vyvinúť do závažnejšej neuroinváznej formy. Pre niektorých pacientov môže dokonca fatálna. Infekcie WNV a USUV získané transfúziou infikovanej krvi alebo počas transplantácie boli hlásené z celého sveta. V Európe pritom zachráni ľudský život až 25 miliónov transfúzií ročne. Tým pádom, veľká snaha vynaložená na záchranu ľudského života môže byť zmarená nadobudnutou WNV/USUV infekciou počas transfúzie. Z tohto dôvodu sa stala jednou z najväčších priorít pre transfúzne stanice bezpečnosť krvi a krvných derivátov pred WNV a USUV infekciami. Pre elimináciu tohto rizika je najskôr nutné implementovať niekoľko krokov. Počas nášho projektu uskutočníme skríning vírusov u darcov krvi v už rozpoznaných ohniskách WNV a USUV v spolupráci s transfúznymi stanicami. Taktiež bude uskutočnený skríning v populácii komárov, vďaka ktorému získame dáta o sezónnej aktivite vírusov. Tie dáta budú v budúcnosti využité k redukcii nákladov na skríning darcov krvi. Pre lepšie porozumenie rozdielneho priebehu infekcií spôsobených WNV a USUV u ľudí bude skúmaná genetická charakterizácia vírusov pomocou NGs a toxicita vírusov na bunkových kultúrach. Doplnkom našej práce je zisťovanie rezistencie komárov na insekticídy na všetkých odchytových lokalitách, pretože tento narastajúci trend môže rapídne zmeniť celú perspektívu manažmentu komármi prenášaných ochorení.

Študijný program: mikrobiológia a virológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Diferenciálna diagnostika rickettsiových ochorení
Školiteľ: Mgr. Marco Quevedo Diaz, PhD.
Email: marco.quevedo-diaz@savba.sk
Kľúčové slová: Rickettsiózy, Rickettsia, Rickettsiové kiahne, epidemický týfus, horúčka skalistých hôr, mediteránna škvrnitá horúčka, Tibola.
Anotácia: Rickettsiózy sú celosvetovo rozšírené zoonózy, často s endemickým charakterom. Klinické príznaky sú horúčka, nevoľnosť, exantém, myalgia a lymfadenopatia. Priebeh ochorenia môže byť asymptomatický, mierny až ťažký. Diagnostika ricketsióz spočíva v priamej detekcii patogénu v biologickom materiáli pomocou PCR alebo v dokazovaní špecifických protilátok v krvnom sére pomocou sérologických metód.
V súčasnosti delíme rod Rickettsia na 4 skupiny: ancestrálna, týfusová, skupina škvrnitých horúčok a prechodná skupina. Cieľom tejto práce je identifikovať potencionálne biologické markery schopné rozlíšiť pôvodcov jednotlivých rickettsióz a umožniť diferenciálnu diagnostiku týchto ochorení.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha komponentov alternatívnych dráh renín-angiotenzínového systému v obezite a vývoji kardiometabolických porúch
Školiteľ: Ing. Katarína Kršková, PhD.
Email: katarina.krskova@savba.sk
Kľúčové slová: Renín-angiotenzínový systém, inzulínová rezistencia, obezita, angiotenzín-(1-7), angiotenzín-konvertujúci enzým 2, ACE2
Anotácia: Obezita predstavuje kľúčový rizikový faktor pre rozvoj kardiovaskulárnych ochorení a metabolického syndrómu. Aktivita klasického renín-angiotenzínového systému (RAS) je v obezite nadmerne zvýšená a prispieva k patogenéze metabolických porúch. Súčasný pohľad na RAS sa však stáva oveľa komplexnejším vďaka objaveniu tzv. protektívnych alternatívnych dráh zahrňujúcich angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (ACE2), angiotenzín-(1-7), Mas receptor a alamandin, čím sa otvárajú nové možnosti v hľadaní preventívnej a terapeutickej stratégie regulácie patogenézy obezity a sprievodných ochorení.
Cieľom práce je štúdium týchto nových alternatívnych dráh RAS a skúmanie ich kardiometabolických účinkov prostredníctvom modulácie týchto dráh in vitro aj in vivo za účelom objasnenia úlohy ACE2 a Mas receptora v patogenéze obezity a diabetu.


Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Termín na podávanie prihlášok: 10. 6. 2022

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Študijný program: športová edukológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Asociácia medzi pohybovej (in)aktivitou, zápalom a črevným mikrobiómom u pacientov s a bez obezity
Školiteľ: doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.
Email: adela.penesova@savba.sk
Kľúčové slová: Obezita, črevný mikrobióm, pohybová aktivita, zápal, metabolické parametre
Anotácia: Obezita predstavuje obrovské riziko až 236 chronických neprenosných aj prenosných ochorení, ako je diabetes mellitus 2 typu (DM2), kardiovaskulárne a niektoré onkologické choroby (Minárik a spol. 2021). Nedávne štúdie ukazujú, že črevný mikrobióm je potenciálne obezitogénny faktor a prepája sa mechanizmami asociovanými s diétou, mikroflórou, pohybovou aktivitou a zápalom nízkeho stupňa. Cieľom práce je identifikovať interakcie medzi črevnou mikrobiotou, vybranými metabolickými parametrami a parametrami fyzickej zdatnosti u pacientov s a bez obezity.


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Termín na podávanie prihlášok: do 31. 5. 2022

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vývoj testu na detekciu Q horúčky s využitím technológie laterálneho toku
Školiteľ: Mgr. Gabriela Flores-Ramírez, PhD.
Email: gabriela.flores-ramirez@savba.sk
Kľúčové slová: Q horúčka, Coxiella burnetti, diagnostika
Anotácia: Coxiella burnetii (C. burnetii), pôvodca Q horúčky, je intracelulárna baktéria, ktorá môže u hospodárskych zvierat vyvolať zoonózu. Počas posledného desaťročia vzniklo v Európe (Maďarsko, Nemecko, Francúzsko, Slovensko a Holandsko) niekoľko ohnísk choroby, ktoré spôsobili nielen ekonomické straty v živočíšnej výrobe, ale aj rozšírenie infekcie u ľudí. Vzhľadom k tomu, že Q horúčka má viaceré podobné príznaky s bežne sa vyskytujúcimi infekciami, jej klinická diagnostika je veľmi náročná. Preto by sa mala zvýšiť informovanosť verejnosti a vytvoriť spoľahlivá stratégia na jej presnú detekciu.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Protinádorové účinky tributyl-/trifenylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov – ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka
Školiteľ: Mgr. Dana Macejová, PhD.
Email: dana.macejova@savba.sk
Kľúčové slová: Triorganocíničité zlúčeniny, ligand jadrových receptorov, bunková proliferácia, apoptóza, ľudské línie nádorov prsníka, model chemicky indukovanej karcinogenézy mliečnej žľazy potkana
Anotácia: Preskúmanie a popísanie zapojenia ligandov heterodimérov jadrových receptorov pre kys. all-trans retinovú a retinoid-X receptorov RAR-RXR v procese chemicky indukovanej karcinogenézy mliečnej žľazy potkana, ako aj v ľudských líniách nádorov prsníka a vytvoriť tak základ pre konkrétne potenciálne terapeutické využitie triorganocíničitých zlúčenín (izotiokyanátov a karboxylátov) s cieľom zabrániť alebo znížiť proliferáciu buniek karcinómu prsníka, a tým inhibovať aj rast nádorov.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha komponentov alternatívnych dráh renín-angiotenzínového systému v obezite a vývoji kardiometabolických porúch
Školiteľ: Ing. Štefan Zorad, CSc.
Email: stefan.zorad@savba.sk
Kľúčové slová: Renín-angiotenzínový systém, inzulínová rezistencia, obezita, angiotenzín-(1-7), angiotenzín-konvertujúci enzým 2, ACE2
Anotácia: Obezita predstavuje kľúčový rizikový faktor pre rozvoj kardiovaskulárnych ochorení a metabolického syndrómu. Aktivita klasického renín-angiotenzínového systému (RAS) je v obezite nadmerne zvýšená a prispieva k patogenéze metabolických porúch. Súčasný pohľad na RAS sa však stáva oveľa komplexnejším vďaka objaveniu tzv. protektívnych alternatívnych dráh zahrňujúcich angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (ACE2), angiotenzín-(1-7), Mas receptor a alamandin, čím sa otvárajú nové možnosti v hľadaní preventívnej a terapeutickej stratégie regulácie patogenézy obezity a sprievodných ochorení.
Cieľom práce je štúdium týchto nových alternatívnych dráh RAS a skúmanie ich kardiometabolických účinkov prostredníctvom modulácie týchto dráh in vitro aj in vivo za účelom objasnenia úlohy ACE2 a Mas receptora v patogenéze obezity a diabetu.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Identifikácia a charakterizácia procesov bakteriálnej adaptácie prostredníctvom omikových technológií
Školiteľ: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Email: ludovit.Skultety@savba.sk
Kľúčové slová: hmotnostná spektrometria, proteomika, malé molekuly, bakteriálna adaptácia
Anotácia: Baktérie patria medzi najrozšírenejšie mikroorganizmy našej planéty. V prírode osídľujú z najväčšej časti pôdu. Tvoria tu spoločenstvá podieľajúce sa na látkových premenách. Môžu rozkladať nielen zvyšky rastlinných a živočíšnych tiel ale aj škodliviny (napr. aromatické uhľovodíky) a transformovať ich na látky využiteľné vyššími rastlinami. Niektoré baktérie, ale závisia od iných, spravidla vyšších organizmov (rastliny, zvieratá, človek), a podľa ich vzťahu k svojmu hostiteľovi ich rozdeľujeme na symbiotické (obojstranne prospešné), patogénne (vyvolávajúce choroby) a tie, ktoré s daným organizmom žijú a nijako ho neovplyvňujú. Aby baktérie „prežili“, prechádzajú značnými fenotypovými aj genotypovými zmenami.
Úlohou študenta je pochopiť a popísať procesy spojené s bakteriálnou adaptáciou. Uskutoční preto systematickú porovnávaciu analýzu kontrolných a adaptovaných buniek vybraných bakteriálnych izolátov, a to prostredníctvom omikových technológií, ako sú proteomika, metabolomika a transkriptomika. Získané údaje následne umožnia odhaliť esenciálne molekuly zodpovedné za aktiváciu ich metabolizmu.