PhD. program

Biomedicínske centrum SAV spolupracuje najmä s fakultami slovenských univerzít v oblasti doktorandského štúdia, pričom je akreditovanou externou vzdelávacou inštitúciou pre nasledujúce študijné programy doktorandského štúdia:

Lekárska fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
normálna a patologická fyziológia
onkológia
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
molekulárna biológia
genetika
mikrobiológia
fyziológia živočíchov
biochémia
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
biochémia
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
fyziológia živočíchov
biofyzika

Témy doktorandského štúdia v BMC SAV vypísané pre akademický rok 2021/2022

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Termín na podávanie prihlášok: do 31. 5. 2021

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Identifikácia molekulárnych markerov pre skorú identifikáciu karcinómu pankreasu
Školiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD.
Email: bozena.smolkova@savba.sk
Kľúčové slová: karcinóm pankreasu, skorá diagnostika, biomarker, organoid, xenograft
Anotácia: Slovensko je jednou z krajín s najvyšším výskytom karcinómu pankreasu. Vzhľadom na neexistujúcu liečbu je skorá diagnostika kľúčová pre zlepšenie prežívania pacientov. Vývoj a zavedenie nových modelov, medzi ktoré patria organoidy a xenoimplantáty odvodené z nádorov pacientov, predstavuje významný nástroj pre translačný výskum. Dizertačná práca bude čiastočne realizovaná v rámci projektu NExT, ktorého cieľom je vývoj mikrofluidického čipu pre skorú detekciu neuroendokrinných nádorov pankreasu. Cieľom dizertačnej práce bude identifikácia nových diagnostických markerov. Dôležitou súčasťou bude vývoj vyššie spomenutých predklinických modelov.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná + externá
Názov práce: Úloha nádorového mikroprostredia v histologických podtypoch B bunkového non-Hodgkinovho lymfómu
Školiteľ: RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Email: jana.jakubikova@savba.sk
Kľúčové slová: B bunkový non-Hodgkinov lymfóm, nádorové mikroprostredie, rezistencia
Anotácia: Imunofenotypizácia hematologických malignít je štandardným postupom v klinickej praxi pri diagnostike a monitorovaní priebehu ochorenia. Každý subtyp lymfómu je priradený špecifickému stupňu diferenciácie B buniek a obsahuje určité genetické aberácie udržiavajúce špecifickú transformáciu a vývoj choroby. Cieľom dizertačnej práce je pochopiť úlohu nádorového mikroprostredia v lymfomagenéze so zameraním na vplyv celkovej imunity hostiteľa na nádorové bunky, na základe štúdia rôznych maturačných štádií B-lymfocytov, ako aj iných typov buniek hematopoetického (T-lymfocyty, monocyty, granulocyty) a nehematopoetického pôvodu (stromálne bunky).

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná + externá
Názov práce: Úloha imunitných buniek nádorového mikroprostredia u mnohopočetného myelómu
Školiteľ: RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Email: jana.jakubikova@savba.sk
Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, imunitný systém, nádorové mikroprostredie
Anotácia: Mnohopočetný myelóm (MM), druhá v poradí sa vyskytujúca hematologická malignita vo svete, sa vyznačuje vysokou frekvenciou intraklonálnej diverzity v rámci malígnych plazmatických buniek v kostnej dreni. Charakteristickým znakom nádorového mikroprostredia u MM je značná dysregulácia imunitného systému a strata imunitného dohľadu, ktorá významne prispieva k transformácii a patogenéze myelómu. Cieľom dizertačnej práce je študovať celkový imunitný systém a jeho interakcie s myelómovými nádorovými bunkami.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná + externá
Názov práce: Vývoj nového diagnostického a prediktívneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity
Školiteľ: RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Email: jana.jakubikova@savba.sk
Kľúčové slová: hematologické malignity, imunofenotypizácia, hmotnostná cytometria
Anotácia: Imunofenotypizácia je v súčasnosti jedným zo základných pilierov diagnostiky, klasifikácie, stagingu a monitorovania hematologických malignít, ako sú leukémie a lymfómy. V tejto štúdii využijeme výhody novej vysokodimenzionálnej technológie hmotnostnej cytometrie na vyvinutie nového diagnostického a prediktívneho nástroja s komplexnou multidimenzionálnou imunofenotypizáciou a profilovaním celkového imunitného systému v diagnostike, klasifikácii, stagingu a monitorovaní terapeutickej odpovede u pacientov s leukémiou, lymfómom a mnohopočetným myelómom.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Črevný mikrobióm a liečba nádorových ochorení
Školiteľ: RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
Email: sona.ciernikova@savba.sk
Kľúčové slová: mikrobióm, mikrobiálna diverzita, protinádorová liečba, modulácia črevnej mikroflóry
Anotácia: Chemoterapia, podobne ako rádioterapia spôsobujú rozsiahle zmeny v zložení črevnej mikroflóry u onkologických pacientov. Narušenie slizničnej bariéry vedie k masívnej pro-zápalovej imunitnej odpovedi a mukozitíde. Cieľom dizertačnej práce bude sledovať vplyv mikrobiómu na klinické parametre, prežívanie a výskyt poliečebných komplikácií u onkologických pacientov. Dizertačná práca bude súčasťou schválenej klinickej štúdie.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Identifikácia markerov nádorovo-asociovaných fibroblastov spojených s vysokým rizikom metastatického rozsevu kolorektálneho karcinómu
Školiteľ: RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.
Email: miroslava.matuskova@savba.sk
Kľúčové slová: Kolorektálny karcinóm, nádorové mikroprostredie, fibroblasty asociované s nádorom
Anotácia: Malígne nádory sú zložené nielen z nádorových buniek, podstatnú časť tvorí aj nádorová stróma (mikroprostredie). U kolorektálneho karcinómu sú najpočetnejšou zložkou strómy fibroblasty asociované s nádorom. Jedná sa o heterogénnu populáciu, ktorá významne ovplyvňuje nádorový fenotyp, odpoveď na liečbu a metastázovanie. Môžu pôsobiť pro-tumorigénne ako aj tumor-supresívne. Cieľ dizertačnej práce: Na modeli fibroblastov asociovaných s nádorom získaných z tkanív pacientov identifikovať znaky asociované s vysokým rizikom metastatického rozsevu kolorektálneho karcinómu.

Študijný program: normálna a patologická fyziológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Kardiovaskulárne a metabolické rizikové faktory u pacientov s chronickým zápalom
Školiteľ: MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
Email: miroslav.vlcek@savba.sk
Kľúčové slová: Skleróza multiplex, GLP-1, inzulínová rezistencia
Anotácia: Glukagónu podobný peptid 1 (GLP-1) je inkretín významne ovplyvňujúci sekréciu inzulínu a metabolizmus glukózy, využívaný v terapii diabetes mellitus 2. typu. Okrem toho sa popisuje aj jeho neuroprotektívny, neurotrofný a protizápalový účinok. Skleróza multiplex (SM) je chronické zápalové demyelinizačné a neurodegeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému.
Cieľom štúdie je overenie účinnosti doplnkovej liečby GLP-1 analógmi u pacientov so SM pri spomalení progresie základného ochorenia.

Študijný program: normálna a patologická fyziológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Zmeny parametrov energetického metabolizmu u pacientov so sklerózou multiplex
Školiteľ: MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Email: zofia.radikova@savba.sk
Kľúčové slová: Skleróza multiplex, glukózový metabolizmus, lipidový metabolizmus
Anotácia: Skleróza multiplex je chronické zápalové demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému. Na jeho patogenéze sa podieľajú zápalová a vaskulárna zložka, ale v posledných rokoch sa skúma aj úloha energetického metabolizmu (hlavne metabolizmu glukózy a lipidov) v neurodegeneratívnom procese.
Výskum v rámci dizertačnej práce bude zameraný na stanovenie možných príčin zmien parametrov sacharidového a lipidového metabolizmu, ako aj na ich vplyv na funkciu mitochondrií, endotelovú funkciu, funkciu autonómneho nervového systému a reaktivitu imunitných buniek u pacientov so sklerózou multiplex.


Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Termín na podávanie prihlášok: do 31. 5. 2021

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Viac informácií k prihláške nájdete tu.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Mechanizmy a molekulárne mediátory účinkov aeróbne-silového tréningu na metabolizmus, kognitívne funkcie a fyzickú zdatnosť u obéznych adolescentov
Školiteľ: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Email: barbara.ukropcova@savba.sk
Kľúčové slová: pravidelné cvičenie, obezita a diabetes 2. typu, kostrový sval, energetický metabolizmus, bunkové kultúry kostrových svalov a neurónov
Anotácia: Pravidelné cvičenie je efektívne v prevencii a liečbe chronických ochorení a významne moduluje metabolické zdravie, sociálnu interakciu a kognitívny výkon adolescentov s obezitou. V práci sa budeme zaoberať mechanizmami adaptačných zmien spojených s pravidelným cvičením, a to ako na systémovej úrovni, tak aj špecificky v kostrovom svale či v mozgu. Mechanizmy adaptačných účinkov cvičenia budeme študovať na modeloch buniek ľudského svalu a kultúr neurónov a výsledky budeme interpretovať vo vzťahu k účinkom tréningovej intervencie u adolescentov s obezitou.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Molekulárne mechanizmy metabolickej aktivácie hnedého tukového tkaniva u človeka
Školiteľ: Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.
Email: jozef.ukropec@savba.sk
Kľúčové slová: pravidelné cvičenie, obezita a diabetes 2 typu, kostrový sval, energetický metabolizmus, diabetes, kultúry kostrových svalov a neurónov
Anotácia: Hnedé tukové tkanivo umožňuje tvorbu tepla u malých cicavcov a podieľa sa na regulácii energetického metabolizmu aj u človeka. Metabolická aktivácia hnedého tuku sa spája s chladom, ale aj s pravidelným cvičením. Cieľom práce bude študovať mechanizmy spojené s metabolickou aktiváciou hnedého tuku, a to na úrovni integrovaného organizmu a tiež pomocou imortalizovaných línií hnedých a bielych tukových buniek. Zameriame sa pritom na endo-/parakrinnú komunikáciu tukového tkaniva s kostrovým svalom.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Neurobiologický podklad psychických porúch: hormonálne dysregulácie
Školiteľ: RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
Email: natasa.hlavacova@savba.sk
Kľúčové slová: Psychické poruchy, neuroendokrinný systém, stres, animálne modely
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na štúdium regulačných mechanizmov uplatňujúcich sa v rozvoji psychických porúch, predovšetkým depresie a schizofrénie. Výskum sa bude vykonávať v sledovaniach u ľudí aj zvierat s cieľom nájsť nové poznatky pre lepšiu prevenciu a liečbu psychických porúch. Dôraz sa bude klásť na odhaľovanie atypických účinkov hormónov, ako aldosterónu, oxytocínu, kopeptínu, testosterónu. Popri neuroendokrinných mechanizmoch a netradičných účinkoch hormónov na psychické funkcie sa budú sledovať ukazovatele mozgovej plasticity a neurogenézy, ktorých zmeny sa podieľajú na rozvoji psychických porúch.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Zmeny parametrov energetického metabolizmu pri chronickom zápale nervového systému
Školiteľ: MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Email: zofia.radikova@savba.sk
Kľúčové slová: Skleróza multiplex, glukózový metabolizmus, lipidový metabolizmus
Anotácia: Skleróza multiplex je chronické zápalové demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému. Na jeho patogenéze sa podieľajú zápalová a vaskulárna zložka, ale v posledných rokoch sa skúma aj úloha energetického metabolizmu (hlavne metabolizmu glukózy a lipidov) v neurodegeneratívnom procese.
Výskum v rámci dizertačnej práce bude zameraný na stanovenie možných príčin zmien parametrov sacharidového a lipidového metabolizmu, ako aj na ich vplyv na funkciu mitochondrií, endotelovú funkciu, funkciu autonómneho nervového systému a reaktivitu imunitných buniek u pacientov so sklerózou multiplex.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha komponentov alternatívnych dráh renín-angiotenzínového systému v obezite a vývoji metabolických porúch
Školiteľ: Ing. Katarína Kršková, PhD.
Email: katarina.krskova@savba.sk
Kľúčové slová: Renín-angiotenzínový systém, inzulínová rezistencia, obezita, angiotenzín-(1-7), angiotenzín-konvertujúci enzým 2, ACE2
Anotácia: Obezita predstavuje kľúčový rizikový faktor pre rozvoj metabolického syndrómu a s ním spojených kardiovaskulárnych ochorení a inzulínovej rezistencie. Produkcia komponentov klasického renín-angiotenzínového systému (RAS) je v obezite nadmerne aktivovaná a zvýšená tvorba angiotenzínu II prispieva k patogenéze metabolických porúch. Súčasný pohľad na RAS sa však stáva oveľa komplexnejším vďaka objaveniu tzv. protektívnych alternatívnych dráh zahrňujúcich angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (ACE2), angiotenzín-(1-7), Mas receptor a alamandin, čím sa otvárajú nové možnosti v hľadaní preventívnej a terapeutickej stratégie regulácie patogenézy obezity a sprievodných ochorení.
Cieľom práce je štúdium týchto nových alternatívnych dráh RAS s cieľom skúmať ich úlohu v regulácii metabolizmu tukového tkaniva a v regulácii inzulínovej citlivosti, ako aj účinok modulácie týchto dráh na anti-obézne a anti-diabetické pôsobenie in vitro aj in vivo.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Regulácia diferenciácie preadipocytov a metabolizmu adipocytov oxidačným stresom v potkanej a ľudskej bunkovej kultúre
Školiteľ: Ing. Štefan Zorad, Csc.
Email: stefan.zorad@savba.sk
Kľúčové slová: diferenciácia adipocytov, prooxidanty, antioxidanty, glukóza, inzulín, obezita
Anotácia: Jedným z hlavných mechanizmov, ktoré regulujú vývoj obezity a metabolických ochorení, je diferenciácia adipocytov na dospelé tukové bunky. Základné molekulárne mechanizmy adipogenézy sú preskúmané takmer výlučne na myšacej línii preadipocytov 3T3-L1. Zaviedli sme vlastnú metodiku diferenciácie podkožných potkaních preadipocytov, ktorých diferenciácia sa porovná s diferenciáciou komerčných ľudských preadipocytov a bude sa sledovať vplyv prooxidantov (vysoká koncentrácia glukózy a TNFalfa) a antioxidantov. Budú sa študovať primárne kultúry pripravené z podkožného tukového tkaniva obéznych a diabetických potkanov. Budú sa sledovať vybrané inzulínové postreceptorové dráhy. Veríme, že získané výsledky budú aplikovateľné v ľudskej populácii hlavne z pohľadu použitia antioxidantov pre zlepšenie zdravia.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Akú úlohu zohráva genetická variabilita a alterácie génov asociovaných s chemorezistenciou v diagnostike a liečbe urogenitálnych malignít?
Školiteľ: RNDr. Dana Jurkovičová, PhD.
Email: dana.jurkovicova@savba.sk
Kľúčové slová: Chemorezistencia, DNA oprava, metabolizmus mitochondrií, epigenetická regulácia, genetická variabilita, génové alterácie
Anotácia: Za chemorezistenciu nádorových buniek sú zodpovedné viaceré mechanizmy vedúce nádorovú bunku k vyhýbaniu sa apoptóze. V rámci PhD. štúdia sa doktorand zameria na mechanizmy chemorezistencie ako napr. DNA opravu, metabolizmus mitochondrií, ich dynamiku, mitofágiu alebo zmeny cytoplazmatickej membrány, ktoré sú pre odpoveď bunky kritické. Predpokladáme, že okrem kľúčových systémových regulátorov môže v rezistencii na terapiu významnú rolu zohrávať i epigenetická modulácia, genetická variabilita alebo génové alterácie. Prednostne na modeloch urogenitálnych malignít sa pokúsime identifikovať nové molekulárne markery chemorezistencie a získané poznatky aplikovať aj na iné chemorezistentné malignity.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Hodnotenie/analýza prírodných látok a analógov pripravených na ich báze v rôznych experimentálnych cell-free systémoch a na ľudských bunkách kultivovaných in vitro
Školiteľ: Mgr. Eva Horváthová, PhD.
Email: eva.horvathova@savba.sk
Kľúčové slová: Prírodné látky, syntetizované analógy, antioxidačná aktivita, cytotoxicita, genotoxicita, protektivita
Anotácia: Štúdium protektívnych účinkov prírodných látok a analógov pripravených na ich báze má veľký význam, pretože sa často využívajú pri ochrane ľudského zdravia a prevencii mnohých civilizačných ochorení. V rámci navrhovanej témy plánujeme nasyntetizovať analógy chemickými alebo menej tradičnými enzymatickými postupmi, cell-free metódami určiť ich antioxidačnú kapacitu a v systéme cicavčích buniek a plazmidovej DNA zistiť ich protektívny potenciál voči poškodeniam indukovaným modelovými mutagénmi a karcinogénmi. Na základe získaných výsledkov navrhneme mechanizmy, akými by mohli študované látky pôsobiť.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Identifikácia molekulárnych markerov pre skorú identifikáciu karcinómu pankreasu
Školiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD.
Email: bozena.smolkova@savba.sk
Kľúčové slová: karcinóm pankreasu, skorá diagnostika, biomarker, organoid, xenograft
Anotácia: Slovensko je jednou z krajín s najvyšším výskytom karcinómu pankreasu. Vzhľadom na neexistujúcu liečbu je skorá diagnostika kľúčová pre zlepšenie prežívania pacientov. Vývoj a zavedenie nových modelov, medzi ktoré patria organoidy a xenoimplantáty odvodené z nádorov pacientov, predstavuje významný nástroj pre translačný výskum. Dizertačná práca bude čiastočne realizovaná v rámci projektu NExT, ktorého cieľom je vývoj mikrofluidického čipu pre skorú detekciu neuroendokrinných nádorov pankreasu. Cieľom dizertačnej práce bude identifikácia nových diagnostických markerov. Dôležitou súčasťou bude vývoj vyššie spomenutých predklinických modelov.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vyhľadávanie a funkčná charakterizácia nových génových variantov syndrómových porúch sluchu
Školiteľ: RNDr. Silvia Borecká, PhD.
Email: silvia.borecka@savba.sk
Kľúčové slová: Syndrómové poruchy sluchu, multiparalelné sekvenovanie
Anotácia: Syndrómové poruchy sluchu patria medzi zriedkavé dedičné ochorenia, pri ktorých sa genetický defekt prejaví na minimálne jednom ďalšom orgáne/orgánovej sústave. Celkovo bolo identifikovaných viac ako 400 syndrómov asociovaných s poruchou sluchu, napríklad Usherov, Pendredov, Waardenburgov, Alportov, Wolframov alebo BOR syndróm. Cieľom práce bude metódou multiparalelného sekvenovania identifikovať nové alebo vzácne mutácie a gény zodpovedné za syndrómové poruchy sluchu, určiť spôsob ich genetického prenosu a realizovať funkčné štúdie na potvrdenie patogenity identifikovaného variantu.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Identifikácia génov regulujúcich apokrinnú sekréciu
Školiteľ: RNDr. Robert Farkaš, CSc.
Email: ueenfark@savba.sk
Kľúčové slová: apokrinná sekrécia, intracelulárny transport, mechanizmus externalizácie, genetický skríning, proteín-proteínové interakcie
Anotácia: Apokrinná sekrécia patrí medzi málo charakterizované tzv. nekanonické typy sekrécie a na rozdiel od známej a dobre preštudovanej exocytózy zatiaľ nepoznáme žiadne proteíny resp. gény, ktoré regulujú tento proces. Apokrinná sekrécia je od Golgiho aparátu nezávislý nevezikulárny transportný a sekretorický mechanizmus vyskytujúci sa výlučne u metazoálnych eukaryontov, a preto nesie evolučne dôležité signatúrne znaky charakterizujúce túto veľkú systematickú skupinu. Z praktického hľadiska, poruchy apokrinnej sekrécie resp. apokrinných žliaz sú spojené s radom chronických diagnóz a nádorových ochorení. Cieľom nášho výskumu je identifikovať tieto molekulárne determinanty a odhaliť komponenty apokrinnej signálnej dráhy.

Ciele: Apokrinná sekrécia je od Golgiho aparátu nezávislý nevezikulárny transportný a sekretorický mechanizmus vyskytujúci sa výlučne u metazoálnych eukaryontov. Patrí medzi málo charakterizované tzv. nekanonické typy sekrécie a na rozdiel od známej a dobre preštudovanej exocytózy. Cieľom výskumu je identifikovať molekulárne determinanty (gény a proteíny) kontrolujúce proces apokrinnej sekrécie a odhaliť komponenty tejto novej a zatiaľ neznámej signálnej dráhy.


Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha mikrobiómu u onkologických pacientov podstupujúcich transplantáciiu krvotvorných kmeňových buniek
Školiteľ: RNDr. Soňa Čierniková, PhD.
Email: sona.ciernikova@savba.sk
Kľúčové slová: mikrobióm, transplantácia krvotvorných kmeňových buniek, reakcia štepu proti hostiteľovi, fekálna transplantácia, probiotiká
Anotácia: Prípravné režimy pri transplantácii krvotvorných kmeňových buniek (TKB) zahŕňajú vysokodávkovanú chemoterapiu, rádioterapiu, ako aj podávanie antimikrobiálnej profylaxie, čo devastujúcim spôsobom narúša črevnú mikrobiálnu diverzitu. Cieľom dizertačnej práce bude sledovať zmeny v mikrobióme u onkologických pacientov podstupujúcich TKB a ich vplyv na vybrané klinické parametre. Dizertačná práca bude vypracovaná v rámci schválenej klinickej štúdie.

Študijný program: mikrobiológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Terapeutický dopad chemokínových inhibítorov v myšiach infikovaných vírusom chrípky
Školiteľ: RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.
Email: tatiana.betakova@savba.sk
Kľúčové slová: vírus chrípky, cytokíny, proteín NS1
Anotácia: Cytokínová búrka a prehnaná zápalová reakcia spustené po infekcii vírusom chrípky sú zodpovedné za zvýšenú morbiditu a mortalitu. Pacienti so závažnými symptómami, ktorí sú hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti, majú značne zvýšenú hladinu prezápalových cytokínov a chemokínov CCL2 a CXCL10. Cieľom dizertačnej práce bude študovať vývoj cytokínovej búrky po podaní inhibítorov chemokínov CCL2 a CXCL10, a študovať mechanizmus dosiahnutej imunomodulácie. Okrem toho bude študovať úlohu proteínu NS1 pri vývoji cytokínovej búrky a šíreniu vírusu do ďalších orgánov a zmeny v indukcii génov imunitnej odpovede zodpovedajúcim rôznym signálnym dráham.

Študijný program: mikrobiológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Metabolické zmeny v ľudských bunkách vyvolané infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy
Školiteľ: Ing. Jana Tomášková, PhD.
Email: jana.tomaskova@savba.sk
Kľúčové slová: vírus lymfocytovej choriomeningitídy, metabolizmus, interakcie vírus-hostiteľ
Anotácia: Vírusy aktívne ovplyvňujú metabolizmus hostiteľských buniek, aby si zabezpečili optimálne podmienky pre replikáciu genómu, tvorbu viriónov a pre zlepšenie prežívania infikovaných buniek. Hoci väčšina študovaných vírusov vyvoláva podobné metabolické zmeny v infikovanej bunke, existujú aj jedinečné modifikácie špecifické pre jednotlivé vírusy. Aby sme porozumeli týmto špecifickým zmenám, je dôležité podrobné štúdium jednotlivých druhov vírusov.
Hlavným cieľom dizertačnej práce je identifikovať zmeny v hostiteľských metabolických dráhach vyvolaných infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy (LCMV). Zameriame sa hlavne na zmeny v centrálnom metabolizme uhlíka s dôrazom na metabolizmus lipidov.

Študijný program: mikrobiológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Genomická a proteínová štúdia vektormi prenášaných mikroorganizmov v ich vektoroch a hostiteľoch
Školiteľ: Mgr. Eva Špitalská, PhD.
Email: eva.spitalska@savba.sk
Kľúčové slová: vektory, vektormi prenášané mikroorganizmy, fotodynamická terapia, genomika, proteomika
Anotácia: Analýza vektorov a vektormi prenášaných mikroorganizmov vo vektoroch a hostiteľoch. Sledovanie účinku fotodynamickej terapie na infekcie spôsobené vektormi prenášanými mikroorganizmami (in vivo, in vitro ) a zmeny na genomickej a proteomickej úrovni.

Študijný program: mikrobiológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Virologická a imunologická charakterizácia koronavírusu SARS-CoV-2 v kontexte pandémie COVID-19 na Slovensku
Školiteľ: RNDr. Boris Klempa, DrSc.
Email: boris.klempa@savba.sk
Kľúčové slová: SARS-CoV-2, COVID-19, koronavírus, imunitná odpoveď
Anotácia: Pandémia COVID-19 predstavuje bezprecedentnú situáciu, s akou sa v novodobej histórii svet a Slovensko nestretli. Jedným z predpokladov na zmiernenie jej negatívnych dopadov na spoločnosť je prehĺbenie poznatkov o imunitnej odpovedi na infekciu vírusom SARS-CoV-2. Hlavným cieľom projektu je objasniť dynamiku a charakter imunitnej odpovede na infekciu SARS-CoV-2 pomocou systematickej analýzy klinických vzoriek opakovane získaných od pacientov s COVID-19 a kontrolných probandov, s využitím spektra virologických a imunologických metód.

Študijný program: mikrobiológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a nových terapeutických a diagnostických cieľových molekúl
Školiteľ: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Email: ludovit.skultety@savba.sk
Kľúčové slová: Coxiella; efektorové proteíny a malé molekuly, liečba, diagnostika
Anotácia: Coxiella burnetii je intracelulárny bakteriálny patogén spôsobujúci infekcie ľudí, ktoré sú významné nielen z klinického pohľadu, ale aj z hľadiska verejného zdravia. Tak ako mnoho iných bakteriálnych patogénov, aj Coxiella využíva špecializované sekréčne systémy na manipuláciu s eukaryotickými hostiteľskými bunkami, a to injekciou efektorov (proteínov bakteriálnej virulencie a malých molekúl). Súčasné poznatky ako tieto patogény spôsobujú infekciu sú však veľmi obmedzené. Hlavným výskumným zámerom tohto projektu preto je objasniť funkcie efektorových proteínov a malých molekúl produkovaných s Coxiella burnetii. Medzi konkrétne ciele projektu patria: 1) popis signálnych dráh hostiteľských buniek, na ktoré sú efektory Coxiella burnetii zamerané; 2) charakterizácia molekulárneho a bunkového spôsobu účinku týchto efektorov a 3) korelácia spôsobu účinku efektorov s ich sekvenčnou variabilitou, či expresiou v rôznych kmeňoch. Očakávané výsledky preto s vysokou pravdepodobnosťou povedú k objaveniu nových terapeutických prístupov, či cieľových molekúl vhodných pre vývoj liečiva alebo napomôžu pri navrhu modernej vakcíny, či diagnostických nástrojov. Predovšetkým tie hostiteľské signálne dráhy, ktoré sú ovplyvnené jednym (alebo viacerými) efektorom (efektormi), budú sľubnými kandidátmi na nové terapeutické ciele. Získané poznatky by mohli tiež viesť k identifikácii inhibítorov, ktoré sú priamo cielené na efektory patogénu a napomôcť tak k vývoju špecifických liečiv, ktoré môžu zablokovať sekréčny systém patogénu.

Študijný program: mikrobiológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Diferenciálna diagnostika rickettsiových ochorení
Školiteľ: Mgr. Marco Quevedo Diaz, PhD.
Email: marco.quevedo-diaz@savba.sk
Kľúčové slová: Rickettsiózy, Rickettsia, Rickettsiové kiahne, epidemický týfus, horúčka skalistých hôr, mediteránna škvrnitá horúčka, Tibola.
Anotácia: Rickettsiózy sú celosvetovo rozšírené zoonózy, často s endemickým charakterom. Klinické príznaky sú horúčka, nevoľnosť, exantém, myalgia a lymfadenopatia. Priebeh ochorenia môže byť asymptomatický, mierny až ťažký. Diagnostika ricketsióz spočíva v priamej detekcii patogénu v biologickom materiáli pomocou PCR alebo v dokazovaní špecifických protilátok v krvnom sére pomocou sérologických metód.
V súčasnosti delíme rod Rickettsia na 4 skupiny: ancestrálna, týfusová, skupina škvrnitých horúčok a prechodná skupina. Cieľom tejto práce je identifikovať potencionálne biologické markery schopné rozlíšiť pôvodcov jednotlivých rickettsióz a umožniť diferenciálnu diagnostiku týchto ochorení.

Študijný program: mikrobiológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium interakcií medzi vírusom kliešťovej encefalitídy a kliešťom Ixodes ricinus
Školiteľ: RNDr. Juraj Koči, PhD.
Email: juraj.koci@savba.sk
Kľúčové slová: Vírus kliešťovej encefalitídy, reverzná genetika vírusov, kliešte Ixodes ricinus, experimentálna infekcia TBE
Anotácia: Interakcie medzi vírusom kliešťovej encefalitídy (TBEV) a jeho prenášačom kliešťom Ixodes ricinus sú neoddeliteľnou súčasťou cirkulácie vírusu v prírode. Nakoľko sú mechanizmy týchto interakcií málo preskúmané, cieľom dizertačnej práce bude vytvoriť rekombinantné formy vybraných štruktúrnych/neštruktúrnych proteínov TBEV, identifikovať ich väzobných partnerov v tkanivách kliešťov (interaktóm) a na základe interaktómu v kliešťoch charakterizovať replikáciu a prenos TBEV vytvorených reverzne genetickými metódami. Výsledky tejto práce poskytnú nové poznatky o úlohách vírusových faktorov virulencie a ich interagujúcich klieštových faktoroch pri infekcii, diseminácii a prenose TBEV kliešťami.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Genotypizačné možnosti mikrosatelitových motívov v ére masívne paralelného sekvenovania
Školiteľ: RNDr. Ján Radvánszky, PhD.
Email: jan.radvanszky@savba.sk
Kľúčové slová: masívne paralelné sekvenovanie; STR genopizácia
Anotácia: Kvôli technickým limitáciám boli mikrosatelitové motívy slabo študované vo veľkých medzinárodných genomických a asociačných štúdiách. Rozvojom genomiky a bioinformatiky sa však tento nedostatok začína odstraňovať, pričom vypísaná téma nadväzuje na tento trend. Je vhodná pre biológa, doktora medicíny, ale aj bioinformatika. Z biologickej a medicínskej stránky sa zameriava na spracovávanie medicínskych informácií, biologických vzoriek, a tiež na generovanie dát, validáciu a interpretáciu výsledkov. Z bioinformatickej na používanie, modifikáciu a hodnotenie existujúcich informatických nástrojov.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Cielené zmeny vlastností vírusového glykoproteínu k obnove imunity
Školiteľ: Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.
Email: ivana.nemcovicova@savba.sk
Kľúčové slová: vírus, glykoproteín, bunkový receptor, proteínové interakcie, immunomodulácia, rekombinantný expresný systém, genetická manipulácia, kryštalizácia, štruktúrna analýza
Anotácia: Vírusy vyvinuli elegantné mechanizmy ako sa vyhnúť detekcii imunitným systémom. Jednou z hlavných stratégii úniku veľkých DNA vírusov je kódovanie homológnych endogénnych molekúl, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri regulácii imunitnej odpovedi u hostiteľa. Hlavným cieľom práce je podrobne skúmať molekulárne základy imunitného rozpoznávania klinicky významného glykoproteínu kódovaného ľudským cytomegalovírusom. Za týmto účelom plánujeme rekombinantne pripraviť, charakterizovať a stanoviť expresné a purifikačné profily vírusových i ľudských génov, ktoré sú asociované s procesmi cytotoxicity a viroprotektivity v bunke. Štúdium vírusových proteínov nám môže poodhaliť nové imunomodulačné stratégie, ktoré by mohli mať vysoký terapeutický význam.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Identifikácia génov regulujúcich apokrinnú sekréciu
Školiteľ: RNDr. Robert Farkaš, CSc.
Email: ueenfark@savba.sk
Kľúčové slová: apokrinná sekrécia, intracelulárny transport, mechanizmus externalizácie, genetický skríning, proteín-proteínové interakcie
Anotácia: Apokrinná sekrécia patrí medzi málo charakterizované tzv. nekanonické typy sekrécie a na rozdiel od známej a dobre preštudovanej exocytózy zatiaľ nepoznáme žiadne proteíny resp. gény, ktoré regulujú tento proces. Apokrinná sekrécia je od Golgiho aparátu nezávislý nevezikulárny transportný a sekretorický mechanizmus vyskytujúci sa výlučne u metazoálnych eukaryontov, a preto nesie evolučne dôležité signatúrne znaky charakterizujúce túto veľkú systematickú skupinu. Z praktického hľadiska, poruchy apokrinnej sekrécie resp. apokrinných žliaz sú spojené s radom chronických diagnóz a nádorových ochorení. Cieľom nášho výskumu je identifikovať tieto molekulárne determinanty a odhaliť komponenty apokrinnej signálnej dráhy.

Ciele: Apokrinná sekrécia je od Golgiho aparátu nezávislý nevezikulárny transportný a sekretorický mechanizmus vyskytujúci sa výlučne u metazoálnych eukaryontov. Patrí medzi málo charakterizované tzv. nekanonické typy sekrécie a na rozdiel od známej a dobre preštudovanej exocytózy. Cieľom výskumu je identifikovať molekulárne determinanty (gény a proteíny) kontrolujúce proces apokrinnej sekrécie a odhaliť komponenty tejto novej a zatiaľ neznámej signálnej dráhy.


Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná + externá
Názov práce: Úloha nádorového mikroprostredia v histologických podtypoch B bunkového non-Hodgkinovho lymfómu
Školiteľ: RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Email: jana.jakubikova@savba.sk
Kľúčové slová: B bunkový non-Hodgkinov lymfóm, nádorové mikroprostredie, rezistencia
Anotácia: Imunofenotypizácia hematologických malignít je štandardným postupom v klinickej praxi pri diagnostike a monitorovaní priebehu ochorenia. Každý subtyp lymfómu je priradený špecifickému stupňu diferenciácie B buniek a obsahuje určité genetické aberácie udržiavajúce špecifickú transformáciu a vývoj choroby. Cieľom dizertačnej práce je pochopiť úlohu nádorového mikroprostredia v lymfomagenéze so zameraním na vplyv celkovej imunity hostiteľa na nádorové bunky, na základe štúdia rôznych maturačných štádií B-lymfocytov, ako aj iných typov buniek hematopoetického (T-lymfocyty, monocyty, granulocyty) a nehematopoetického pôvodu (stromálne bunky).

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná + externá
Názov práce: Úloha imunitných buniek nádorového mikroprostredia u mnohopočetného myelómu
Školiteľ: RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Email: jana.jakubikova@savba.sk
Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, imunitný systém, nádorové mikroprostredie
Anotácia: Mnohopočetný myelóm (MM), druhá v poradí sa vyskytujúca hematologická malignita vo svete, sa vyznačuje vysokou frekvenciou intraklonálnej diverzity v rámci malígnych plazmatických buniek v kostnej dreni. Charakteristickým znakom nádorového mikroprostredia u MM je značná dysregulácia imunitného systému a strata imunitného dohľadu, ktorá významne prispieva k transformácii a patogenéze myelómu. Cieľom dizertačnej práce je študovať celkový imunitný systém a jeho interakcie s myelómovými nádorovými bunkami.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Identifikácia a validácia biomarkerov nádorových ochorení a ich využitie v personalizovanej medicíne
Školiteľ: Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.
Email: andrea.soltysova@gmail.com
Kľúčové slová: Biomarkery, metylácie, transkriptomika
Anotácia: Práca je zameraná na identifikáciu, charakterizáciu potenciálnych biomarkerov využiteľných v personalizovanom prístupe v diagnostike a terapii nádorových ochorení. Identifikované biomarkery budú validované s potenciálom využitia v klinickej medicíne.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Cielené zmeny vlastností vírusového glykoproteínu k obnove imunity
Školiteľ: Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.
Email: ivana.nemcovicova@savba.sk
Kľúčové slová: vírus, glykoproteín, bunkový receptor, proteínové interakcie, immunomodulácia, rekombinantný expresný systém, genetická manipulácia, kryštalizácia, štruktúrna analýza
Anotácia: Vírusy vyvinuli elegantné mechanizmy ako sa vyhnúť detekcii imunitným systémom. Jednou z hlavných stratégii úniku veľkých DNA vírusov je kódovanie homológnych endogénnych molekúl, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri regulácii imunitnej odpovedi u hostiteľa. Hlavným cieľom práce je podrobne skúmať molekulárne základy imunitného rozpoznávania klinicky významného glykoproteínu kódovaného ľudským cytomegalovírusom. Za týmto účelom plánujeme rekombinantne pripraviť, charakterizovať a stanoviť expresné a purifikačné profily vírusových i ľudských génov, ktoré sú asociované s procesmi cytotoxicity a viroprotektivity v bunke. Štúdium vírusových proteínov nám môže poodhaliť nové imunomodulačné stratégie, ktoré by mohli mať vysoký terapeutický význam.


Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Termín na podávanie prihlášok: bude upresnený

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Regulácia postnatálnej neurogenézy
Školiteľ: RNDr. Marcela Martončíková, PhD.
Email: martoncikova@saske.sk
Kľúčové slová: postnatálna neurogenéza, rotrálna migračná dráha, migrácia buniek, proliferácia, potkan
Anotácia: Tvorba nových neurónov z kmeňových buniek v mozgu dospelých cicavcov (postnatálna neurogenéza) je fenomén, ktorý priťahuje pozornosť neurovedcov vzhľadom na perspektívu ich využitia v regeneratívnej medicíne. Najväčšou neurogénnou oblasťou v dospelom mozgu je subventrikulárna zóna bočných mozgových komôr. Jej špecifikom je, že bunky v nej vznikajúce putujú na dlhé vzdialenosti tzv. rostrálnou migračnou dráhou do bulbus olfactorius, ktorý predstavuje ich cieľovú štruktúru. Za patologických podmienok sú tieto bunky schopné vyputovať smerom k postihnutej oblasti mozgu. Poznať mechanizmy regulujúce neurogenézu je nevyhnutné pre jej prípadné terapeutické využitie. Cieľom dizertačnej práce bude skúmať mechanizmy regulujúce migráciu buniek v rostrálnej migračnej dráhe potkana na základe histologických metód a tiež pomocou in vitro metód.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Aktivácia endogénnych mechanizmov v ischemickej tolerancii
Školiteľ: RNDr. Petra Bonová, PhD.
Email: bonova@saske.sk
Kľúčové slová: Mozgová ischémia, ischemická tolerancia, kondicionovanie
Anotácia: Mozgová ischémia predstavuje v súčasnosti vážny sociálno-ekonomický problém s limitovanými možnosťami liečby. Posledné desaťročia sa v experimentálnej praxi stáva atraktívnym riešením prevencie a liečby takýchto stavov fenomén ischemickej tolerancie.
Ciele práce:
1. Štúdium mechanizmov ischemickej tolerancie
2. Definovanie úlohy periférnych krvných buniek v navodení ischemickej tolerancie
3. Testovanie spôsobov in vivo a ex vivo kondicionovania
4. Využitie modelov kondicionovania v animálnych modeloch ischemicko-reperfúzneho poškodenia nervového tkaniva

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium možností funkčnej obnovy poškodených nervových dráh u laboratórneho potkana
Školiteľ: RNDr. Ján Gálik, CSc.
Email: galik@saske.sk
Kľúčové slová: traumatické poškodenie, nervové dráhy, elektrofyziológia, elektrická stimulácia, prerastanie axónov
Anotácia: Navrhovaná téma doktorandského štúdia zahŕňa:
– Štúdium mechanizmov a modelov traumatického poškodenia miechy a periférneho nervu.
– Osvojenie si princípov a metód elektrofyziologického snímania.
– Funkčnú diagnostiku stavu poškodených nervových dráh.
– Terapiu založenú na aplikácii, alebo kombinácii metód elektrickej stimulácie, cvičenia a podpornej farmakologickej liečby.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy
Školiteľ: RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.
Email: lukacova@saske.sk
Kľúčové slová: kompresia miechy, anti-zápalové liečivá, aktivácia pro-regeneračných molekúl
Anotácia: Cieľom PhD práce je preskúmať vplyv protizápalových liečiv na polarizáciu M1/M2 makrofágov, ktorá hrá kľúčovú úlohu v aktivácii pro-regeneračných molekúl po traumatickom poranení miechy a navrhnúť stratégie, ktoré majú potenciál zlepšiť funkčnú obnovu experimentálnych zvierat. Plánujeme detailne preskúmať proteínový profil v mieche po kompresnom poranení a aplikácii metylprednizolónu, atorvastatínu a VX-210 a vyhodnotiť ich neuroprotektívny potenciál. Testovaný bude inovatívny prístup, ktorý umožní lokálnu aplikáciu najúčinnejšieho lieku do miesta poranenia prostredníctvom magnetických nanočastíc.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Farmakologicky indukovaná modulácia zápalovej odpovede a oxidatívneho stresu v akútnom štádiu po traumatickom poranení miechy
Školiteľ: RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc.
Email: lukacova@saske.sk
Kľúčové slová: kompresia miechy, probiotiká, siponimod, interakcia črevo-miecha
Anotácia: Traumatické poranenie miechy vyvoláva zápalovú odpoveď, ktorá zahŕňa aktiváciu rezidentných buniek (mikroglia a astrocyty) a influx buniek imunitného systému z krvného obehu do miesta poranenia (makrofágy, neutrofily). Aktivácia mikroglie zápalovými mediátormi môže konvertovať astrocyty na neurotoxický A1 fenotyp. Makrofágy sa môžu diferencovať na bunky, ktoré zhoršujú poškodenie (M1 fenotyp) alebo podporujú regeneráciu (M2 fenotyp). Cieľom PhD práce je zistiť, či manipulácia črevnej mikroflóry pomocou probiotík a siponimodu ovplyvní aktiváciu špecifických signálnych dráh, aktiváciu M1/A2 a reguláciu M1/M2 polarizácie.

Študijný program: biofyzika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Cielené zmeny vlastností vírusového glykoproteínu k obnove imunity
Školiteľ: Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.
Email: ivana.nemcovicova@savba.sk
Kľúčové slová: vírus, glykoproteín, bunkový receptor, proteínové interakcie, immunomodulácia, rekombinantný expresný systém, genetická manipulácia, kryštalizácia, štruktúrna analýza
Anotácia: Vírusy vyvinuli elegantné mechanizmy ako sa vyhnúť detekcii imunitným systémom. Jednou z hlavných stratégii úniku veľkých DNA vírusov je kódovanie homológnych endogénnych molekúl, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri regulácii imunitnej odpovedi u hostiteľa. Hlavným cieľom práce je podrobne skúmať molekulárne základy imunitného rozpoznávania klinicky významného glykoproteínu kódovaného ľudským cytomegalovírusom. Za týmto účelom plánujeme rekombinantne pripraviť, charakterizovať a stanoviť expresné a purifikačné profily vírusových i ľudských génov, ktoré sú asociované s procesmi cytotoxicity a viroprotektivity v bunke. Štúdium vírusových proteínov nám môže poodhaliť nové imunomodulačné stratégie, ktoré by mohli mať vysoký terapeutický význam.


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Termín na podávanie prihlášok: do 31. 5. 2021

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov: Vývoj prognostického nástroja
Školiteľ: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Email: ludovit.skultety@savba.sk
Kľúčové slová: Hmotnostná spektrometria, proteomika, malé molekuly, diagnostika, laterálny tok
Anotácia: Spontánna regresia nádorov je fenomén, ktorý bol zaznamenaný prakticky u všetkých typov ľudských malignít. Nedávno náš tím pozoroval túto protinádorovú aktivitu po vysokodávkovej terapii a transplantácii autológnych kmeňových buniek u pacientov s Hodgkinovou chorobou, mnohopočetným myelómom a niektorými inými malignitami Tá môže súvisieť so syndrómom aplastickej anémie a prebiehajúcej pancytopénie, pravdepodobne vyvolanej autoimunitnou odpoveďou pacienta aj voči hematopoetickým kmeňovým bunkám. Aby sme pochopili procesy, ktoré prebiehajú in vivo, musíme detegovať, identifikovať a štruktúrne charakterizovať klinicky významné molekuly, ktoré sa podieľajú na ničení nádorových buniek alebo nádoru ako celku. Uskutočníme preto systematickú porovnávaciu proteomickú analýzu kontrolných a ovplyvnených nádorových buniek. Získané údaje umožnia odhaliť esenciálne molekuly pravdepodobne zodpovedné za indukciu regresie nádorového ochorenia a rozpoznať prognostické markery vhodné na monitorovanie progresie ochorenia. Tieto poznatky povedú nielen k hlbšiemu pochopeniu tohto javu na molekulárnej úrovni, ale v kombinácii s novými informáciami získanými zo štúdií proteín-proteínových interakcií za využitia pokročilých proteomických postupov, prispejú k budúcej cielenej liečbe istých malignít a dizajnu cenného diagnostického nástroja na monitorovanie stavu ochorenia.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha komponentov alternatívnych dráh renín-angiotenzínového systému v obezite a vývoji metabolických porúch
Školiteľ: Ing. Katarína Kršková, PhD.
Email: katarina.krskova@savba.sk
Kľúčové slová: Renín-angiotenzínový systém, inzulínová rezistencia, obezita, angiotenzín-(1-7), angiotenzín-konvertujúci enzým 2, ACE2
Anotácia: Obezita predstavuje kľúčový rizikový faktor pre rozvoj metabolického syndrómu a s ním spojených kardiovaskulárnych ochorení a inzulínovej rezistencie. Produkcia komponentov klasického renín-angiotenzínového systému (RAS) je v obezite nadmerne aktivovaná a zvýšená tvorba angiotenzínu II prispieva k patogenéze metabolických porúch. Súčasný pohľad na RAS sa však stáva oveľa komplexnejším vďaka objaveniu tzv. protektívnych alternatívnych dráh zahrňujúcich angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (ACE2), angiotenzín-(1-7), Mas receptor a alamandin, čím sa otvárajú nové možnosti v hľadaní preventívnej a terapeutickej stratégie regulácie patogenézy obezity a sprievodných ochorení.
Cieľom práce je štúdium týchto nových alternatívnych dráh RAS s cieľom skúmať ich úlohu v regulácii metabolizmu tukového tkaniva a v regulácii inzulínovej citlivosti, ako aj účinok modulácie týchto dráh na anti-obézne a anti-diabetické pôsobenie in vitro aj in vivo.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Regulácia diferenciácie preadipocytov a metabolizmu adipocytov oxidačným stresom v potkanej a ľudskej bunkovej kultúre
Školiteľ: Ing. Katarína Kršková, PhD., Ing. Štefan Zorad, Csc.
Email: katarina.krskova@savba.sk, stefan.zorad@savba.sk
Kľúčové slová: diferenciácia adipocytov, prooxidanty, antioxidanty, glukóza, inzulín, obezita
Anotácia: Jedným z hlavných mechanizmov, ktoré regulujú vývoj obezity a metabolických ochorení, je diferenciácia adipocytov na dospelé tukové bunky. Základné molekulárne mechanizmy adipogenézy sú preskúmané takmer výlučne na myšacej línii preadipocytov 3T3-L1. Zaviedli sme vlastnú metodiku diferenciácie podkožných potkaních preadipocytov, ktorých diferenciácia sa porovná s diferenciáciou komerčných ľudských preadipocytov a bude sa sledovať vplyv prooxidantov (vysoká koncentrácia glukózy a TNFalfa) a antioxidantov. Budú sa študovať primárne kultúry pripravené z podkožného tukového tkaniva obéznych a diabetických potkanov. Budú sa sledovať vybrané inzulínové postreceptorové dráhy. Veríme, že získané výsledky budú aplikovateľné v ľudskej populácii hlavne z pohľadu použitia antioxidantov pre zlepšenie zdravia.