PhD program

Biomedicínske centrum SAV spolupracuje najmä s fakultami slovenských univerzít v oblasti doktorandského štúdia, pričom je akreditovanou externou vzdelávacou inštitúciou pre nasledujúce vedné odbory doktorandského štúdia:

Biochémia, 4.1.22Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Fyziológia živočíchov, 4.2.10Prírodovedecká fakulta UK
Virológia, 4.2.13Prírodovedecká fakulta UK
Virológia, 4.2.13Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Molekulárna biológia, 4.2.3Prírodovedecká fakulta UK
Genetika, 4.2.4Prírodovedecká fakulta UK
Mikrobiológia, 4.2.7Prírodovedecká fakulta UK
Mikrobiológia, 4.2.7Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Onkológia, 7.1.15Lekárska fakulta UK
Normálna a patologická fyziológia, 7.1.3Lekárska fakulta UK

Témy doktorandského štúdia v BMC SAV vypísané v roku 2018

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Študijný odbor: 7.1.3 Normálna a patologická fyziológia
Názov témy: Kardiometabolické rizikové faktory pri chronickom zápale
Školiteľka: MUDr. Žofia Rádiková, PhD., ÚKTV BMC SAV

Študijný odbor: 7.1.15 Onkológia
Názov témy: Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v liečbe rakoviny
Školiteľka: RNDr. Eva Marková, CSc., ÚEO BMC SAV

Študijný odbor: 7.1.15 Onkológia
Názov témy: Odpoveď na poškodenie DNA a preleukemické klony v hematopoetických bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie
Školiteľ: Doc. Ing. Igor Belyaev, DrSc., ÚEO BMC SAV

Študijný odbor: 7.1.15 Onkológia
Názov témy: Mechanizmy účinkov elektromagnetického žiarenia na priebeh onkologických ochorení
Školiteľ: Doc. Ing. Igor Belyaev, DrSc., ÚEO BMC SAV

Študijný odbor: 7.1.15 Onkológia
Názov témy: Úloha nádorového mikroprostredia u hematologických malignít B-bunkového radu
Školiteľka: RNDr. Jana Jakubíková, PhD., ÚEO BMC SAV

Študijný odbor: 7.1.15 Onkológia
Názov témy: Psycho-neuro-endokrinno-imunologicke aspekty u onkologickych pacientov
Školiteľka: RNDr. Ľuba Hunáková, CSc., ÚEO BMC SAV

Študijný odbor: 7.1.15 Onkológia
Názov témy: Multimodálna protinádorová liečba nasmerovaná prostredníctvom nanonosiča
Školiteľka: Mgr. Božena Smolková, PhD., ÚEO BMC SAV

Študijný odbor: 7.1.15 Onkológia
Názov témy: Regulácia génov epiteliálno-mezenchymálneho prechodu prostredníctvom mikroRNA a metylácie promótorov v tumorigenéze prsníka
Školiteľka: RNDr. Ivana Fridrichová, CSc., ÚEO BMC SAV

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Študijný odbor: 4.2.13 Virológia
Názov témy: Patogenéza primárnej chrípkovej a sekundárnej bakteriálnej koinfekcie na myšom modeli
Školiteľ: RNDr. František Kostolanský, CSc., VÚ BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.13 Virológia
Názov témy: Imunomodulácia primárnej chrípkovej infekcie s cieľom zmiernenia priebehu sekundárnej bakteriálnej koinfekcie
Školiteľka: RNDr. Eva Varečková, DrSc., VÚ BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.13 Virológia
Názov témy: Vplyv imunomodulačných látok v slinách kliešťov na vrodenú antivírusovú imunitu kože so zameraním na interferónový systém
Školiteľka: Mgr. Iveta Štibrániová, PhD., VÚ BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.7 Mikrobiológia
Názov témy: Genomická a proteínová štúdia vektormi prenášaných mikroorganizmov v ich vektoroch a hostiteľoch
Školiteľka: Mgr. Eva Špitalská, PhD., VÚ BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.4 Genetika
Názov témy: Objasnenie regulačnej úlohy posttranslačných modifikácií proteínov MTREC komplexu
Školiteľ: Ing. Ľuboš Čipák, PhD., ÚEO BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.4 Genetika
Názov témy: Molekulárne mechanizmy chemorezistencie pri urogenitálnych malignitách
Školiteľ: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., ÚEO BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.4 Genetika
Názov témy: Radiačne-indukované preleukemické génové fúzie v hematopoetických kmeňových/progenitorových bunkách pupočníkovej krvi
Školiteľ: RNDr. Milan Škorvaga, CSc., ÚEO BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.4 Genetika
Názov témy: Identifikácia génov regulujúcich apokrinnú sekréciu
Školiteľ: RNDr. Robert Farkaš, CSc., ÚEE BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.4 Genetika
Názov témy: Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze heterocyklickych dusíkových derivátov a glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou.
Školiteľka: RNDr. Katarína Kozics, PhD., ÚEO BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.10 Fyziológia živočíchov
Názov témy: Úloha kostrového svalu a tukového tkaniva v integrácii molekulárnych, bunkových a celotelových mechanizmov adaptačnej odpovede na energeticky náročné situácie ako sú cvičenie či chlad.
Školiteľ: Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., ÚEE BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.10 Fyziológia živočíchov
Názov témy: Synergia účinkov pravidelného cvičenia a karnozínu na metabolizmus, kognitívne funkcie a zdatnosť zdravých seniorov i pacientov s vyliečeným karcinómom semenníkov
Školiteľ: Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., ÚEE BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.10 Fyziológia živočíchov
Názov témy: Prepojenie sulfidovej a vápnikovej signalizácie pri raste a progresii nádorov
Školiteľka: prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc., ÚKTV BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.10 Fyziológia živočíchov
Názov témy: Stres a mozgová plasticita v modeloch psychických porúch
Školiteľka: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., ÚEE BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.10 Fyziológia živočíchov
Názov témy: Neuroendokrinné mechanizmy diferenciácie neuronálnych buniek
Školiteľka: Mgr. Zuzana Bačová, PhD., ÚEE BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.10 Fyziológia živočíchov
Názov témy: Inzulínom-regulovaná aminopeptidáza a metabolický status vo vzťahu k obezite
Školiteľka: Ing. Katarína Kršková, PhD., ÚEE BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.10 Fyziológia živočíchov
Názov témy: Charakteristika účinkov vybraných nanomateriálov na funkcie reprodukčného systému
Školiteľka: Mgr. Soňa Scsuková, CSc., ÚEE BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.3 Molekulárna biológia
Názov témy: Vírusové imunomodulačné proteínové komplexy: Štúdium molekulárnych a štruktúrnych vlastností
Školiteľka: Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD., VÚ BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.3 Molekulárna biológia
Názov témy: Translačná genomika v personalizovanej medicíne.
Školiteľka: Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD., ÚKTV BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.3 Molekulárna biológia
Názov témy: Objasnenie molekulárnych mechanizmov vedúcich k vysokej agresivite pankreatických nádorov a testovanie nových terapeutických kombinácii liečiv
Školiteľka: Mgr. Eliška Švastová, PhD., VÚ BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.3 Molekulárna biológia
Názov témy: Analýza vplyvu liečby vybraných komorbidít na tumorigenézu a  nádorové mikroprostredie
Školiteľka: RNDr. Monika Baráthová, PhD., VÚ BMC SAV

Študijný odbor: 4.2.3 Molekulárna biológia
Názov témy: Úloha tumor supresorových génov a zložiek endoplazmatického retikula v hormonálne regulovanej programovej bunkovej smrti
Školiteľ: RNDr. Robert Farkaš, CSc., ÚEE BMC SAV

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Štúdijný odbor: 4.2.10 Fyziológia živočíchov