PhD. program

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. spolupracuje najmä s fakultami slovenských univerzít v oblasti doktorandského štúdia, pričom je akreditovanou externou vzdelávacou inštitúciou pre nasledujúce študijné programy doktorandského štúdia:

Lekárska fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
normálna a patologická fyziológia
onkológia
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
molekulárna biológia
genetika
mikrobiológia a virológia
fyziológia živočíchov
biochémia
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave
vedy o športe
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
biochémia
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
zoológia a fyziológia živočíchov
biofyzika

Témy doktorandského štúdia v BMC SAV, v. v. i. vypísané pre akademický rok 2023/2024

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Termín na podávanie prihlášok: 31. 5. 2023

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Študijný program: zoológia a fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Regulácia postnatálnej neurogenézy
Školiteľ: RNDr. Marcela Martončíková, PhD.
Email: martoncikova@saske.sk
Kľúčové slová: postnatálna neurogenéza, rotrálna migračná dráha, migrácia neuroblastov
Anotácia: Tvorba nových neurónov z kmeňových buniek v mozgu dospelých cicavcov (postnatálna neurogenéza) je fenomén, ktorý priťahuje pozornosť neurovedcov vzhľadom na perspektívu ich využitia v regeneratívnej medicíne. Najväčšou neurogénnou oblasťou v dospelom mozgu je subventrikulárna zóna bočných mozgových komôr. Jej špecifikom je, že bunky v nej vznikajúce putujú na dlhé vzdialenosti tzv. rostrálnou migračnou dráhou do bulbus olfactorius, ktorý predstavuje ich cieľovú štruktúru. Za patologických podmienok sú tieto bunky schopné vyputovať smerom k postihnutej oblasti mozgu. Poznať mechanizmy regulujúce neurogenézu je nevyhnutné pre jej prípadné terapeutické využitie. Cieľom dizertačnej práce bude skúmať mechanizmy regulujúce migráciu buniek v rostrálnej migračnej dráhe potkana na základe histologických metód a tiež pomocou in vitro metód.

Študijný program: zoológia a fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Vplyv stimulácie angiotenzínových AT2 receptorov na revaskularizačné procesy v traumaticky poranenej mieche
Školiteľ: RNDr. Jaroslav Pavel, PhD.
Email: pavel@saske.sk
Kľúčové slová: Traumatické poranenie miechy, angiotenzín II, AT2 receptor, cievny system, angiogenéza
Anotácia: Napriek pokroku vo výskume, funkcie angiotenzínového AT2 receptora nie sú úplne objasnené a mnohé z nich ostávajú stále kontroverzné. Predbežné výsledky naznačili, že AT2 receptory participujú na procesoch posttraumatickej vaskulárnej regenerácie a angiogenézy.
Ciele:
Štúdium rozvoja vaskulárneho poškodenia a spontánnej obnovy spinálnej vaskulatúry po vážnej traume miechy. Vplyv stimulácie AT2 receptora na regeneráciu cievneho systému.

Študijný program: zoológia a fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Aktivácia endogénnych mechanizmov vedúcich k neuroprotekcii po cievnej mozgovej príhode
Školiteľ: RNDr. Petra Bonová, PhD.
Email: bonova@saske.sk
Kľúčové slová: Mozgová ischémia, ischemická tolerancia, kondicionovanie
Anotácia: Náhle cievne mozgové príhody predstavujú v súčasnosti vážny sociálno-ekonomický problém s limitovanými možnosťami liečby. Posledné desaťročia sa v experimentálnej praxi stáva atraktívnym riešením prevencie a liečby takýchto stavov fenomén ischemickej tolerancie, teda aktivácia endogénnych mechanizmov vedúcich k protekcii nedokrvených neurónov.
Ciele práce:
1. Štúdium mechanizmov ischemickej tolerancie
2. Definovanie úlohy periférnych krvných buniek v navodení ischemickej tolerancie
3. Testovanie spôsobov in vivo a ex vivo kondicionovania
4. Využitie modelov kondicionovania v animálnych modeloch ischemicko-reperfúzneho poškodenia nervového tkaniva

Študijný program: zoológia a fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Mechanizmy periférnej neuropatie pri protinádorovej liečbe
Školiteľ: MVDr. Ivo Vanický, PhD.
Email: vanicky@saske.sk
Kľúčové slová: Protinádorová liečba, periférna neuropatia, poškodenie axónov
Anotácia: Chemoterapiou indukovaná periférna neuropatia (CIPN) je nežiadúci vedľajší efekt protinádorovej liečby. V predloženom projekte plánujeme testovať hypotézy predpokladaných mechanizmov vzniku periférnej neuropátie na experimentálnych modeloch. V in vivo experimentoch chceme potvrdiť, prípadne vylúčiť degeneráciu axónov pri dávkach Paclitaxelu, ktoré vyvolávajú hypersenzitívne zmeny a zdokumentovať akumuláciu makrofágov v periférnych nervoch a v spinálnych gangliách v rôznych časových obdobiach vzniku CIPN.

Študijný program: biofyzika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Biologické a väzbové vlastnosti vybraných vírusových a ľudských glykoproteínov a ich klinicky význam pri imunitnej odpovedi
Školiteľ: Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.
Email: ivana.nemcovicova@savba.sk
Kľúčové slová: vírus, glykoproteín, bunkový receptor, proteínové interakcie, immunomodulácia, rekombinantný expresný systém, genetická manipulácia, kryštalizácia, štruktúrna analýza
Anotácia: Hlavným cieľom práce je podrobne skúmať molekulárne základy imunitného rozpoznávania klinicky významných glykoproteínov kódovaných ľudskými vírusmi. Za týmto účelom plánujeme rekombinantne pripraviť, charakterizovať a stanoviť expresné a purifikačné profily vírusových i ľudských génov, ktoré sú asociované s procesmi cytotoxicity a viroprotektivity v bunke.

Študijný program: biofyzika
Forma štúdia: externá
Názov práce: Účinky elektromagnetických polí z technológie budov na syndróm vyhorenia a spánkové ťažkosti
Školiteľ: doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.
Email: igor.beliaev@savba.sk
Kľúčové slová: Elektromagnetické polia, EMP tienenie, autonómny nervový systém, variabilita srdcovej frekvencie, syndróm vyhorenia
Anotácia: Bude sa skúmať vplyv elektromagnetických polí (EMF) v oblastiach spánku na syndróm vyhorenia. Na tento účel sa zmerajú emisie EMP vo frekvenčnom rozsahu od 0 do 6 GHz a porovnajú sa s lekárskymi orientačnými hodnotami. EMF v priestoroch na spanie bude znížené tieniacou strieškou. Stav ANS (autonómneho nervového systému) testovaných osôb bude vyšetrený meraním HRV (variabilita srdcovej frekvencie) pred EMP tienením a po štyroch a ôsmich týždňoch v podmienkach so zníženou expozíciou. Budú sa skúmať subjektívne zmeny. Údaje ukážu, či zníženie EMP v oblastiach spánku ovplyvňuje ANS, ako aj schopnosť regenerácie a či existujú zlepšenia existujúceho syndrómu vyhorenia.

Študijný program: biofyzika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Využitie biofotonických metód pre stanovenie metabolizmu mitochondrií pri významných civilizačných ochoreniach
Školiteľ: RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
Email: michal.cagalinec@savba.sk
Kľúčové slová: Biofotonika, fluorescencia, mitochondria, konfokálna mikroskopia, mikroskopia so super-vysokým rozlíšením
Anotácia: Mitochondrie sú kľúčovými organelami najmä z hľadiska tvorby energie, ale aj vnútrobunkovej signalizácie v bunke. Tieto dynamické procesy možno v dnešnej dobe monitorovať pomocou moderných metód biofotoniky ako sú fluorescenčné indikátory alebo optogenetické techniky priamo v živých bunkách s využitím konfokálnej mikroskopie a mikroskopie so super-vysokým rozlíšením. Cieľom práce je využiť tieto biofyzikálne metódy na stanovenie funkcie a vápnikovej signalizácie mitochondrií v experimentálnych modeloch významných civilizačných ochorení.


Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Termín na podávanie prihlášok: do 5. 6. 2023

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Preprogramovanie mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu voči imunoterapii
Školiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD.
Email: bozena.smolkova@savba.sk
Kľúčové slová: duktálny adenokarcinóm pankreasu, nádorové mikroprostredie, preprogramovanie, imunoterapia, epigenetické liečivá, kombinovaná liečba
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na pochopenie komplexnosti a heterogenity mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu identifikáciou kritických zložiek, ktoré riadia progresiu a odpoveď týchto nádorov na liečbu a identifikácia nových terapeutických cieľov, senzitívnych na epigenetické liečivá. Odpoveď na kombinovanú terapiu bude testovaná v predklinických platformách.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: externá
Názov práce: Vplyv fytochemikálii na individuálnu rádiosenzitivitu, zápalové mikroprostredie, toxicitu a efektivitu liečby u onkologických pacientov počas rádioterapie
Školiteľ: doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.
Email: igor.beliaev@savba.sk
Kľúčové slová: individuálna rádiosenzitivita, fytochemikálie, zápalové mikroprostredie, akútna toxicita a efektivita rádioterapie
Anotácia: Preskúmať vplyv ionizujúceho žiarenia na vybrané ukazovatele biodozimetrie počas frakcionovanej externej rádioterapie a sledovanie dynamiky týchto zmien v prostredí modifikovanom užívaním vybraných fytochemikálii u onkologických pacientov ako aj posúdenie vplyvu fytochemikálii na vybrané pro- a anti- inflamatórne cytokíny, akútnu toxicitu radiačnej liečby (postradiačná dermatitída, mukozitída, alopécia, myelosupresia) a efektivitu liečby (glioblastóm).

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Využitie nádorových organoidov v predikcii účinnosti protinádorovej liečby
Školiteľ: RNDr. Monika Baráthová, PhD.
Email: monika.barathova@savba.sk
Kľúčové slová: karbonická anhydráza IX, nádorové organoidy, nádor, nádorové mikroprostredie, hypoxia
Anotácia: Nádorové ochorenia predstavujú celosvetovo jednu z najčastejších príčin úmrtí. Testovanie nových moderných terapeutických prístupov a biomarkerov vyžaduje použitie modelov, ktoré simulujú heterogénne nádorové mikroprostredie. Jedným z nádejných biomarkerov a terapeutických terčov je membránovo asociovaný, hypoxiou-indukovaný enzým karbonická anhydráza IX, ktorý prispieva k acidifikácii extracelulárneho mikroprostredia. Nádorové organoidy predstavujú nový modelový systém vo výskume rakoviny. Tieto systémy vykazujú epiteliálny a mezenchymálny fenotyp, pričom si zachovávajú nádorovo-špecifické markery a predstavujú sľubný experimentálny nástroj na reprodukciu a štúdium nádoru v laboratóriu. Cieľom práce bude príprava a analýza nádorových organoidov, identifikácia a charakterizácia špecifických molekulárnych vlastností, testovanie terapeutických prístupov a kombinovanej liečby so zameraním sa na nádorové mikroprostredie, hypoxiu, nádorovo asociovaný marker hypoxie karbonickú anhydrázu IX a biomarkery progresie ochorenia.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Mechanizmy spájajúce CAIX-súvisiace hypoxické nádorové mikroprostredie a obezitu s progresiou rakoviny pankreasu vo vzťahu k imunitnej odpovedi
Školiteľ: Mgr. Eliška Švastová, PhD.
Email: eliska.svastova@savba.sk
Kľúčové slová: Hypoxia, CAIX, pankreatický duktálny adenokarcinóm, obezita, imunitná odpoveď
Anotácia: Téma je zameraná na vplyv expresie a funkcie CAIX na molekulárny cross-talk v stróme nádoru medzi nádorovými bunkami, fibroblastmi, adipocytmi a imunitnými bunkami s ohľadom na úlohu CAIX pri vytváraní kyslého a proinvazívneho nádorového mikroprostredia v modeloch rakoviny pankreasu.
– Efekt CAIX expresie a jej inhibície na infiltráciu imunitných buniek a diferenciáciu makrofágov v 3D sferoidoch
– Vplyv adipokínov na progresiu pankreatických nádorových buniek vo vzťahu k hypoxii a expresii CAIX

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Využitie funkcionalizovaných nanočastíc na fototermálnu terapiu nádorov
Školiteľ: RNDr. Lucia Csáderová, PhD.
Email: lucia.csaderova@savba.sk
Kľúčové slová: nanočastice, fototermálna terapia, karbonická anhydráza IX, tumor, cielená terapia prostredníctvom protilátok
Anotácia: Fototermálna terapia (PTT) využívajúca nanočastice má potenciál stať sa novým priekopníkom v boji proti ťažko operovateľným a liečiteľným nádorom, ako je napríklad rakovina pankreasu. Priemerný čas prežívania pacientov s rakovinou pankreasu je 4-6 mesiacov a len 20% diagnostikovaných prípadov je operovateľných. Fototermálna terapia využíva špeciálnu triedu nanočastíc so schopnosťou povrchovej plazmónovej rezonancie. Počas PTT dochádza k rýchlemu zahriatiu plazmonických nanočastíc vyvolanému absorpciou laserového svetla, po ktorom nasleduje zvýšenie teploty v okolí nanočastíc. Následkom PTT je selektívna hypertermia a ireverzibilná deštrukcia tumoru, pričom nedochádza k poškodeniu zdravého tkaniva. Dôležitým faktorom je účinnosť doručenia nanočastíc, ktorá sa môže sa zvýšiť špecializovanou funkcionalizáciou nanočastíc s ligandmi (protilátkami), ktoré selektívne rozpoznávajú rakovinové bunky. Cieľom práce bude štúdium interakcie novo-pripravených druhov nanočastíc vykazujúcich fototermálne vlastnosti s rakovinovými a stromálnymi bunkami v 2D aj 3D bunkových systémoch (monovrstvy, sféroidy) a v in vivo modeloch a testovanie účinnosti fototermálnej terapie. Nanočastice budú funkcionalizované protilátkou voči nádorovo asociovanému proteínu karbonická anhydráza IX (CA IX) na dosiahnutie účinného a selektívneho zacielenia nádorových buniek.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov v B-bunkových malignitách
Školiteľ: RNDr. Danka Cholujová, PhD.
Email: dana.cholujova@savba.sk
Kľúčové slová: B bunkové lymfómy, imunofenotypizácia, prietoková a hmotnostná cytometria
Anotácia: Malígne B-bunkové lymfómy sú skupina prevažne nevyliečiteľných nádorových ochorení krvi, ktoré postihujú B-lymfocyty v lymfatických orgánoch, vrátane lymfatických uzlín, sleziny a kostnej drene. Vznikajú z B-buniek v rôznom štádiu zrenia s rôznymi biologickými vlastnosťami a klinickou agresivitou. V tejto štúdii plánujeme analyzovať imunologické mechanizmy „imunitné kontrolné body“, ktoré môžu byť terapeutickým cieľom v malígnych lymfómoch. Lepšie pochopenie patogenézy B-bunkových malignít povedie k novým terapeutickým stratégiám namiereným proti nádorovým a imunitným bunkám.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: externá
Názov práce: Nádorová heterogenita v B bunkových malignitách
Školiteľ: RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Email: jana.jakubikova@savba.sk
Kľúčové slová: Nádorová heterogenita, B bunkové malignity, prietoková a hmotnostná cytometria
Anotácia: Deregulácia diferenciácie B buniek vplyvom mikroprostredia môže byť kľúčová pri vzniku B-bunkových malignít a ich premalígnych štádií. Plasticita je poháňaná malígnymi bunkami, ktoré zdieľajú vlastnosti rôznych maturačných štádií, vrátane B-bunkových prekurzorov. Táto štúdia poskytne základ pre lepšie pochopenie signalizačnej siete a imunofenotypových charakteristík u B-bunkových malignitách.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: externá
Názov práce: Imunitné nádorové mikroprostredie v B bunkových malignitách
Školiteľ: RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Email: jana.jakubikova@savba.sk
Kľúčové slová: B bunkové malignity, imunitné nádorové mikroprostredie, prietoková a hmotnostná cytometria
Anotácia: Nádorové mikroprostredie je považované za kľúčové pre udržanie prežívania a rastu nádorových buniek, vývoj a progresiu ochorenia a rezistenciu na terapiu. Malígne bunky ovplyvňujú infiltráciu a plasticitu imunitných buniek a ich vzájomné interakcie vyúsťujú do formovania imunosupresívnej niky.
Vymedzenie mechanizmov nádorovej progresie a imunitnej supresie v mikroprostredí nádoru poskytne poznatkovú bázu pre nové liečebné prístupy.

Študijný program: onkológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: 3D modelový systém ako platforma pre preklinický imuno-onkologický výskum a modelovanie imunoterapie duktálneho adenokarcinómu pankreasu
Školiteľ: Mgr. Marína Cihová, PhD.
Email: marina.cihova@savba.sk
Kľúčové slová: duktálny adenokarcinóm pankreasu, nádorové mikroprostredie, 3D modelový systém, organoidy, ALI, imunitné bunky
Anotácia: Hlavným cieľom dizertačnej práce bude vytvoriť a validovať 3D in vitro modelový systém duktálneho adenokarcinómu pankreasu, ktorý bude obsahovať imunitné nádorové mikroprostredie (TME).
(1) Jedným modelom bude ko-kultivačný systém nádorových organoidov v matrigeli zložených z epiteliálnych buniek získaných z primárneho tkaniva PDAC pacienta a rôznych buniek strómy (makrofágov, CAF, PSC či PBMC).
(2) Ďalším model bude tzv. ALI (air-liquid interface) kultúra, ktorej výhodou je zachovanie si komplexnej bunkovej štruktúry a architektúry TME.
(3) 3D modelové systémy budú slúžiť pre testovanie nových terapeutických prístupov na báze epigenetických liečiv cielených na kľúčové komponenty TME za cieľom zvýšenia odpovede PDAC na imunoterapiu.

Študijný program: normálna a patologická fyziológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Neurobiologický podklad patomechanizmov psychických porúch
Školiteľ: RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
Email: natasa.hlavacova@savba.sk
Kľúčové slová: Psychické poruchy, neuroendokrinný systém, stres, animálne modely
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na štúdium regulačných mechanizmov uplatňujúcich sa v rozvoji psychických porúch, predovšetkým depresie a schizofrénie. Výskum sa bude vykonávať v sledovaniach u ľudí aj zvierat s cieľom nájsť nové poznatky pre lepšiu prevenciu a liečbu psychických porúch. Dôraz sa bude klásť na odhaľovanie atypických účinkov hormónov, ako aldosterónu, oxytocínu, kopeptínu, testosterónu. Popri neuroendokrinných mechanizmoch a netradičných účinkoch hormónov na psychické funkcie sa budú sledovať ukazovatele mozgovej plasticity a neurogenézy, ktorých zmeny sa podieľajú na rozvoji psychických porúch.

Študijný program: normálna a patologická fyziológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Metabolické rizikové faktory u pacientov s chronickým zápalom
Školiteľ: MUDr. Miroslav Vlček, PhD.
Email: miroslav.vlcek@savba.sk
Kľúčové slová: Skleróza multiplex, GLP-1, inzulínová rezistencia
Anotácia: Glukagónu podobný peptid 1 (GLP-1) je inkretín významne ovplyvňujúci sekréciu inzulínu a metabolizmus glukózy, využívaný v terapii diabetes mellitus 2. typu. Okrem toho sa popisuje aj jeho neuroprotektívny, neurotrofný a protizápalový účinok. Skleróza multiplex (SM) je chronické zápalové demyelinizačné a neurodegeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému.
Cieľom štúdie je overenie účinnosti doplnkovej liečby GLP-1 analógmi u pacientov so SM pri spomalení progresie základného ochorenia.

Študijný program: normálna a patologická fyziológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Oxidačný stres u pacientov s chronickým imunitne podmieneným zápalovým ochorením
Školiteľ: MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Email: zofia.radikova@savba.sk
Kľúčové slová: Oxidačný stres, zápal, sclerosis multiplex
Anotácia: Oxidačný stres, spôsobený nerovnováhou medzi prooxidačnými a antioxidačnými mechanizmami, sa významne podieľa na rozvoji a udržiavaní zápalu, čím prispieva k patogenéze o.i. kardiovaskulárnych, onkologických a neurodegeneratívnych ochorení. Skleróza multiplex je chronické zápalové demyelinizačné a neurodegeneratívne ochorenie CNS.
Výskum v rámci dizertačnej práce bude zameraný prevažne na stanovenie markerov oxidačného stresu v súvislosti so zápalovými parametrami a kardiometabolickými zmenami u pacientov so sklerózou multiplex.

Študijný program: normálna a patologická fyziológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Metabolická flexibilita ako determinant metabolickej odpovede na programy komplexnej zmeny životného štýlu pri obezite – celotelové, tkanivové a bunkové mechanizmy
Školiteľ: Mgr. Jozef Ukropec, DrSc .
Email: jozef.ukropec@savba.sk
Kľúčové slová: Metabolická flexibilita, obezita, pohybová aktivita, cvičenie, akútna a chronická adaptačná odpoveď.
Anotácia: Adaptačná odpoveď na intervenčné programy spojené so zmenou životného štýlu u pacientov s obezitou nemusí byť spojená s výraznou zmenou telesnej hmotnosti, aj keď adaptácia na úrovni energetického metabolizmu nastáva prakticky vždy. Budeme preto skúmať celotelové, bunkové a molekulové mechanizmy, ktoré sa podieľajú na zlepšení metabolickej flexibility na celotelovej, (integratívna fyziológia), tkanivovej a bunkovo špecifickej (kostrový sval a tukové tkanivo) úrovni. Schopnosť dynamicky modulovať metabolizmus v energeticky náročných situáciách, ako je nutričný stres (prejedanie), chladový stres, lačnenie vs euglykemická hyperinzulinémia či cvičenie nám umožní definovať faktory kľúčové z hľadiska metabolickej flexibility a zdravia.

Študijný program: normálna a patologická fyziológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Účinky starnutia a cvičenia na plasticitu kostrového svalstva a mozgu u človeka: integratívna fyziológia, in vitro a in vivo štúdie
Školiteľ: prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Email: barbara.ukropcova@savba.sk
Kľúčové slová: pravidelné cvičenie, zdravé starnutie, kostrový sval, metabolizmus, primárne ľudské svalové bunky, štruktúra mozgu, kognitívne schopnosti, kultúry neurónov
Anotácia: Pravidelné cvičenie je efektívne v prevencii a liečbe chronických ochorení a podporuje zdravé starnutie. V práci sa budeme zaoberať mechanizmami adaptačných procesov spojených s pravidelným cvičením, a to ako na systémovej úrovni (celý organizmus) tak aj špecificky v kostrovom svale (kľúčový orgán pohybu) a v mozgu (kognitívne procesy/pamäť). Predpokladáme, že bioaktívne molekuly uvoľňované z kostrového svalu pri cvičení dokážu okrem zlepšenia integrity a funkčnej kapacity svalu modulovať aj funkčné a štrukturálne charakteristiky mozgu. Mechanizmy adaptačných účinkov cvičenia budeme študovať na modeloch bunkových kultúr ľudského svalu a kultúr neurónov, a výsledky budeme interpretovať vo vzťahu k účinkom dlhodobej tréningovej intervencie u seniorov s poruchami kognitívnych funkcií, vrátane cvičením navodených zmien v štruktúre a funkčnej kapacite mozgu.

Študijný program: normálna a patologická fyziológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Longitudinálna štúdia patofyziologických zmien kardiomyocytov transplantovaných sŕdc
Školiteľ: RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
Email: michal.cagalinec@savba.sk
Kľúčové slová: myokard, transplantácia, ultraštruktúra, kardiomyocyt, mikroskopia
Anotácia: Pri dlhodobom monitorovaní pacientov po transplantácii myokardu sú sledované parametre rejekcie ako aj funkcia myokardu, najčastejšie pomocou ultrasonografie. Patofyziologická remodelácia na úrovni myocytov v týchto prípadoch však nie je známa. Cieľom práce je v spolupráci s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb v Bratislave charakterizovať patofyziologické zmeny v myocytoch z biopsií transplantovaných sŕdc pomocou moderných mikroskopických metód.


Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Termín na podávanie prihlášok: do 31. 5. 2023

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Viac informácií k prihláške nájdete tu.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Funkcia GPR180 signalizácie v regulácii energetického metabolizmu a patogenéze metabolických ochorení
Školiteľ: Mgr. Lucia Balážová, PhD.
Email: lucia.balazova@savba.sk
Kľúčové slová: GPR180 receptor, hormón CTHRC1, beta bunky pankreasu, sekrécia inzulínu, diabetes, hepatocyty, stukovatenie pečene
Anotácia: Prevalencia metabolických ochorení alarmujúco stúpa po celom svete. Cieľom dizertačnej práce je skúmať úlohu nedávno identifikovaného receptora GPR180 a jeho ligandu CTHRC1 v regulácii homeostázy glukózy a lipidov. Fenotypizácia myší s vyradeným GPR180 génom špecificky v β bunkách pankreasu alebo pečeňových hepatocytoch v kombinácii s funkčnými in vitro štúdiami umožnia objasniť význam tejto signálnej dráhy v regulácii fyziologickej funkcie metabolicky aktívnych orgánov. Časť experimentálnej práce je možné uskutočniť na ETH Zurich (Švajčiarsko) v spolupráci s laboratóriom prof. Wolfruma v prípade, že doktorand získa štipendium na výskumnú mobilitu.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha laktátu v kontrole energetického metabolizmu
Školiteľ: Mgr. Miroslav Baláž, PhD.
Email: miroslav.balaz@savba.sk
Kľúčové slová: laktát, energetický metabolizmus, tukové tkanivo, vnútrobunková signalizácia, bunková komunikácia, chlad
Anotácia: Dnes vieme, že laktát nie je len vedľajší produkt glykolýzy, ale aj dôležitý zdroj energie, substrát pre glukoneogenézu a slúži aj ako signálna molekula, ktorá sprostredkúva vzájomnú komunikáciu buniek. Hlavným cieľom tohto PhD projektu je skúmať úlohu laktátu v kontrole energetického metabolizmu, so zameraním na jeho reguláciu, signálnu funkciu a fyziologickú úlohu pri chlade. Experimentálna práca na tukových bunkách, genetických myších modeloch a vzorkách ľudského tukového tkaniva bude prebiehať na Biomedicínskom centre SAV, s možnosťou absolvovať krátkodobý študijný pobyt v zahraničí na ETH v Zurichu.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Protinádorové účinky tributyl-/trifenylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov – ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka
Školiteľ: Mgr. Dana Macejová, PhD.
Email: dana.macejova@savba.sk
Kľúčové slová: Triorganocíničité zlúčeniny, ligand jadrových receptorov, bunková proliferácia, apoptóza, ľudské línie nádorov prsníka, model chemicky indukovanej karcinogenézy mliečnej žľazy potkana
Anotácia: Preskúmanie a popísanie zapojenia ligandov heterodimérov jadrových receptorov pre kys. all-trans retinovú a retinoid-X receptorov RAR-RXR v procese chemicky indukovanej karcinogenézy mliečnej žľazy potkana, ako aj v ľudských líniách nádorov prsníka a vytvoriť tak základ pre konkrétne potenciálne terapeutické využitie triorganocíničitých zlúčenín (izotiokyanátov a karboxylátov) s cieľom zabrániť alebo znížiť proliferáciu buniek karcinómu prsníka, a tým inhibovať aj rast nádorov.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha črevných metabolitov v rozvoji kardiometabolických ochorení
Školiteľ: Mgr. Lenka Tomášová, PhD.
Email: lenka.tomasova@savba.sk
Kľúčové slová: črevný mikrobióm, sírovodík, butyrát, obezita, diabetes, hypertenzia
Anotácia: Viaceré vedecké práce potvrdzujú, že metabolity produkované črevnou mikroflórou sú zapojené do regulácie pato/fyziológie celého organizmu. Avšak akú úlohu zohrávajú črevné produkty pri rozvoji kardiometabolických porúch ostáva nejasné. Preto je cieľom práce zistiť, či dochádza u jedincov s obezitou, diabetom a hypertenziou k zmenám v produkcii a metabolizme črevných produktov v organizme.
Ciele projektu: Stanoviť hladiny a sledovať zmeny v signálnych dráhach metabolizmu črevných produktov pri rozvoji kardiometabolických porúch.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Posttraumatická stresová porucha: sledovanie molekulárno-biologických a morfologicko-funkčných zmien vo vybraných oblastiach mozgu v animálnom modeli
Školiteľ: RNDr. Jana Osacká, PhD.
Email: jana.bundzikova@savba.sk
Kľúčové slová: posttraumatická stresová porucha, dopaminergický systém, aripiprazol, CRH systém, CRHR2 agonista
Anotácia: Posttraumatická stresová porucha (PTSD) sa môže vyvinúť v dôsledku vystavenia organizmu silnej traumatizujúcej udalosti (napr. stresu). Pri PTSD boli pozorované alterácie vo viacerých oblastiach mozgu a bola preukázaná spojitosť PTSD so zmenami v monoamínových neurotransmiteroch a CRH systéme. Terapia PTSD zahŕňa okrem psychoterapie aj medikamentóznu liečbu. Cieľom práce bude zistiť ako ovplyvnenie aktivity dopaminergického systému podaním atypického antipsychotika aripiprazolu alebo CRH systému podaním CRHR2 agonistu ovplyvní rozvoj PTSD.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Neurobiologický podklad psychických porúch: hormonálne dysregulácie
Školiteľ: RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
Email: natasa.hlavacova@savba.sk
Kľúčové slová: Psychické poruchy, neuroendokrinný systém, stres, animálne modely
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na štúdium regulačných mechanizmov uplatňujúcich sa v rozvoji psychických porúch, predovšetkým depresie a schizofrénie. Výskum sa bude vykonávať v sledovaniach u ľudí aj zvierat s cieľom nájsť nové poznatky pre lepšiu prevenciu a liečbu psychických porúch. Dôraz sa bude klásť na odhaľovanie atypických účinkov hormónov, ako aldosterónu, oxytocínu, kopeptínu, testosterónu. Popri neuroendokrinných mechanizmoch a netradičných účinkoch hormónov na psychické funkcie sa budú sledovať ukazovatele mozgovej plasticity a neurogenézy, ktorých zmeny sa podieľajú na rozvoji psychických porúch.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Oxidačný stres pri chronickom zápale nervového systému
Školiteľ: MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Email: zofia.radikova@savba.sk
Kľúčové slová: Oxidačný stres, zápal, sclerosis multiplex
Anotácia: Oxidačný stres, spôsobený nerovnováhou medzi prooxidačnými a antioxidačnými mechanizmami, sa významne podieľa na rozvoji a udržiavaní zápalu, čím prispieva k patogenéze o.i. kardiovaskulárnych, onkologických a neurodegeneratívnych ochorení. Skleróza multiplex je chronické zápalové demyelinizačné a neurodegeneratívne ochorenie CNS.
Výskum v rámci dizertačnej práce bude zameraný prevažne na stanovenie markerov oxidačného stresu v súvislosti so zápalovými parametrami a kardiometabolickými zmenami u pacientov so sklerózou multiplex.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Inhibičná neurotransmisia v neurovývinových ochoreniach
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.
Email: j.bakos@savba.sk
Kľúčové slová: Mozog, GABA, vývin, autizmus
Anotácia: Kyselina gama-aminomaslová (GABA) je jedným z najdôležitejších inhibičných neurotransmiterov v centrálnom nervovom systéme, pričom sa predpokladá, že tvorba neurónov produkujúcich GABA, diferenciácia ich podtypov ako aj pôsobenie GABA na postsynaptickej membráne sú dôležitými činiteľmi vo vývine mozgu. Cieľom práce bude hodnotiť markery a zmeny inhibičnej neurotransmisie v oblastiach mozgu relevantných pre rozvoj sociálneho správania. Plánuje sa použitie transgénneho myšieho model autizmu, imunohistologické hodnotenie postsynaptických proteínov a analýza správania pre komplexné pochopenie mechanizmov vedúcich k neurovývinovým ochoreniam.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Metabolická flexibilita ako determinant metabolickej odpovede na programy komplexnej zmeny životného štýlu pri obezite – celotelové, tkanivové a bunkové mechanizmy
Školiteľ: Mgr. Jozef Ukropec, DrSc .
Email: jozef.ukropec@savba.sk
Kľúčové slová: Metabolická flexibilita, obezita, pohybová aktivita, cvičenie, akútna a adaptačná odpoveď.
Anotácia: Adaptačná odpoveď na intervenčné programy spojené so zmenou životného štýlu u pacientov s obezitou nemusí byť spojená s výraznou zmenou telesnej hmotnosti, aj keď adaptácia na úrovni energetického metabolizmu nastáva vždy. Budeme preto skúmať celotelové, bunkové a molekulové mechanizmy ktoré sa podieľajú na zlepšení metabolickej flexibility na celotelovej, (integratívna fyziológia), tkanivovej a bunkovo špecifickej (kostrový sval a tukové tkanivo) úrovni. Schopnosť dynamicky modulovať metabolizmus v energeticky náročných situáciách, ako je nutričný stres (prejedanie), chladový stres, lačnenie vs euglykemická hyperinzulinémia či cvičenie nám umožní definovať faktory kľúčové z hľadiska metabolickej flexibility a zdravia.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Účinky starnutia a cvičenia na adaptačnú plasticitu kostrového svalstva a mozgu u človeka: integratívna fyziológia, in vitro a in vivo štúdie
Školiteľ: prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Email: barbara.ukropcova@savba.sk
Kľúčové slová: pravidelné cvičenie, zdravé starnutie, kostrový sval, metabolizmus, primárne ľudské svalové bunky, štruktúra mozgu, kognitívne schopnosti, kultúry neurónov
Anotácia: Pravidelné cvičenie je efektívne v prevencii a liečbe chronických ochorení a podporuje zdravé starnutie. V práci sa budeme zaoberať mechanizmami adaptačných procesov spojených s pravidelným cvičením, a to ako na systémovej úrovni (celý organizmus) tak aj špecificky v kostrovom svale (kľúčový orgán pohybu) a v mozgu (kognitívne procesy/pamäť). Predpokladáme, že bioaktívne molekuly a exozómy uvoľňované z kostrového svalu pri cvičení dokážu okrem zlepšenia integrity a funkčnej kapacity svalu modulovať aj funkčné a štrukturálne charakteristiky mozgu. Mechanizmy adaptačných účinkov cvičenia budeme študovať na modeloch buniek ľudského svalu a kultúr neurónov a výsledky budeme interpretovať vo vzťahu k účinkom dlhodobej tréningovej intervencie u seniorov s poruchami kognitívnych funkcií, vrátane cvičením navodených zmien v štruktúre a funkčnej kapacite mozgu.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Morfológia a funkcia mitochondrií pri vybraných civilizačných a genetických ochoreniach
Školiteľ: RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
Email: michal.cagalinec@savba.sk
Kľúčové slová: Mitochondrie, zlyhávanie srdca, Wolframov syndróm, konfokálna mikroskopia, elektrónová mikroskopia
Anotácia: Mitochondrie sú kľúčovými organelami najmä z hľadiska tvorby energie, ale aj vnútrobunkovej signalizácie. Porucha týchto procesov pri rôznych patologických stavoch ako je zlyhávanie srdca, ale aj zriedkavé genetické ochorenia ako napríklad Wolframov syndróm je spojená so zmenou ich metabolizmu, dynamiky a morfológie. Všetky tieto faktory významne vplývajú na priebeh a prognózu týchto ochorení. Cieľom práce je využiť moderné metódy konfokálnej a elektrónovej mikroskopie na stanovenie funkcie a morfológie mitochondrií v experimentálnych modeloch zlyhávania srdca, Wolframovho syndrómu a ďalšie.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Diabetická kardiomyopatia – vplyv obezity a cukrovky u samíc Zucker-diabetic fatty potkanov
Školiteľ: RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
Email: michal.cagalinec@savba.sk
Kľúčové slová: Cukrovka, kardiomyopatia, vápniková signalizácia, ultraštruktúra, samice Zucker-diabetic fatty potkanov
Anotácia: Cieľom práce je charakterizovať vnútrobunkovú dynamiku vápnika a ultraštruktúru kardiomyocytov u samíc potkanov kmeňa Zucker-diabetic fatty a porovnať tieto charakteristiky v štíhlych a obéznych modeloch s vyvinutou diabetickou kardiomyopatiou alebo bez nej, aby sme rozlíšili mechanizmy spôsobujúce patológiu vyvolanú diétou, obezitou a cukrovkou.

Študijný program: fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Účinok exerkínov na proliferačnú kapacitu a charakteristiku nádorových buniek, protinádorový efekt cvičenia
Školiteľ: Mgr. Tímea Kurdiová, PhD.
Email: timea.kurdiova@savba.sk
Kľúčové slová: Fyzická aktivita, exerkíny, exozómy, proliferácia nádorových buniek, protinádorový efekt cvičenia
Anotácia: Pravidelná fyzická aktivita znižuje riziko mnohých nádorových ochorení, zlepšuje prognózu, toleranciu a efektivitu liečby. Exerkíny sú signálne molekuly uvoľňované v spojitosti s fyzickou aktivitou, zabezpečujúce kaskádu adaptačných procesov na fyzickú záťaž, s potenciálom sprostredkovať na molekulárnej úrovni protinádorový efekt cvičenia. Cieľom práce bude študovať účinok cvičenia, exerkínov a cvičením-kondiciovanej plazmy/médií na proliferáciu nádorových buniek, moduláciu ich signálnych dráh so snahou identifikovať zo svalu pochádzajúce tumorsuppresívne látky.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Preprogramovanie mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu voči imunoterapii
Školiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD.
Email: bozena.smolkova@savba.sk
Kľúčové slová: duktálny adenokarcinóm pankreasu, nádorové mikroprostredie, preprogramovanie, imunoterapia, epigenetické liečivá, kombinovaná liečba
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na pochopenie komplexnosti a heterogenity mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu identifikáciou kritických zložiek, ktoré riadia progresiu a odpoveď týchto nádorov na liečbu a identifikácia nových terapeutických cieľov, senzitívnych na epigenetické liečivá. Odpoveď na kombinovanú terapiu bude testovaná v predklinických platformách.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Bližšia charakterizácia novoidentifikovaných faktorov zostrihu pre-mRNA
Školiteľ: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.
Email: lubos.cipak@savba.sk
Kľúčové slová: zostrih pre-mRNA; regulácia expresie génov; afinitná izolácia; posttranslačné modifikácie; S. pombe
Anotácia: Cieľom bude charakterizovať a objasniť biologické funkcie doteraz málo charakterizovaných faktorov interagujúcich s komplexom zostrihu pre-mRNA kvasinky S. pombe.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Genetické príčiny zriedkavých ochorení asociovaných s poruchou mitochondrií a funkčné analýzy nových variantov
Školiteľ: RNDr. Martina Škopková, PhD.
Email: martina.skopkova@savba.sk
Kľúčové slová: WES, zriedkavé ochorenia, nové varianty, funkčné štúdie
Anotácia: Cieľom práce je genetická diagnostika zriedkavých ochorení so známkami mitochondriopatie (WES, WGS, Sanger, MLPA, …). Identifikované nové varianty/gény budú funkčne analyzované v závislosti od charakteru daného génu (WB, ICF, klonovanie, in-vitro mutagenéza, enzýmové, bunkové a reportérové eseje, …).

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium mechanizmov pôsobenia prírodných a syntetizovaných zlúčenín s potenciálom využiteľným pri terapii a ochrane ľudského zdravia
Školiteľ: Mgr. Eva Horváthová, PhD.
Email: eva.horvathova@savba.sk
Kľúčové slová: Prírodné zlúčeniny, syntetizované zlúčeniny, antioxidačná aktivita, cytotoxicita, genotoxicita, protektivita
Anotácia: Plánujeme študovať vlastnosti a pôsobenie vybraných prírodných a syntetizovaných zlúčenín s potenciálom využiteľným pri prevencii a terapii civilizačných ochorení v rôznych experimentálnych systémoch.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: Genetické príčiny senzorineurálnej poruchy sluchu s dôrazom na funkčné štúdie nových variantov
Školiteľ: RNDr. Silvia Borecká, PhD.
Email: silvia.borecka@savba.sk
Kľúčové slová: senzorineurálna porucha sluchu, multiparalelné sekvenovanie, in vitro funkčné štúdie
Anotácia: Cieľom práce bude metódou multiparalelného sekvenovania identifikovať nové varianty a gény zodpovedné za senzorineurálne poruchy sluchu a realizovať vybrané in vitro funkčné štúdie na potvrdenie patogenity identifikovaných variantov.

Študijný program: genetika
Forma štúdia: denná
Názov práce: 3D modelový systém ako platforma pre preklinický imuno-onkologický výskum a modelovanie imunoterapie duktálneho adenokarcinómu pankreasu
Školiteľ: Mgr. Marína Cihová, PhD.
Email: marina.cihova@savba.sk
Kľúčové slová: duktálny adenokarcinóm pankreasu, nádorové mikroprostredie, 3D modelový systém, organoidy, ALI, imunitné bunky
Anotácia: Hlavným cieľom dizertačnej práce bude vytvoriť a validovať 3D in vitro modelový systém duktálneho adenokarcinómu pankreasu, ktorý bude obsahovať imunitné nádorové mikroprostredie (TME).
(1) Jedným modelom bude ko-kultivačný systém nádorových organoidov v matrigeli zložených z epiteliálnych buniek získaných z primárneho tkaniva PDAC pacienta a rôznych buniek strómy (makrofágov, CAF, PSC či PBMC).
(2) Ďalším model bude tzv. ALI (air-liquid interface) kultúra, ktorej výhodou je zachovanie si komplexnej bunkovej štruktúry a architektúry TME.
(3) 3D modelové systémy budú slúžiť pre testovanie nových terapeutických prístupov na báze epigenetických liečiv cielených na kľúčové komponenty TME za cieľom zvýšenia odpovede PDAC na imunoterapiu.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Záruka bezpečnosti krvi a krvných derivátov vo vzťahu k ochoreniam prenášaných komármi v ére globálnej zmeny
Školiteľ: RNDr. Viktória Čabanová, PhD.
Email: viktoria.cabanova@savba.sk
Kľúčové slová: bezpečnosť krvi, komármi prenášané ochorenia, West Nile virus, Usutu virus, komáre
Anotácia: Počet komármi prenášaných vírusových infekcií v Európe postupne narastá. Očividne je tento fenomén zapríčinený zmenou životného prostredia a priamym vplyvom človeka, spolu nazývanými ako globálna zmena. V Európe najvýznamnejšie infekcie pre verejné zdravie spôsobujú vírusy West Nile (WNV) a Usutu (USUV). Väčšina infekcií je asymptomatická, ale v niektorých prípadoch sa môže ochorenie vyvinúť do závažnejšej neuroinváznej formy. Pre niektorých pacientov môže dokonca fatálna. Infekcie WNV a USUV získané transfúziou infikovanej krvi alebo počas transplantácie boli hlásené z celého sveta. V Európe pritom zachráni ľudský život až 25 miliónov transfúzií ročne. Tým pádom, veľká snaha vynaložená na záchranu ľudského života môže byť zmarená nadobudnutou WNV/USUV infekciou počas transfúzie. Z tohto dôvodu sa stala jednou z najväčších priorít pre transfúzne stanice bezpečnosť krvi a krvných derivátov pred WNV a USUV infekciami. Pre elimináciu tohto rizika je najskôr nutné implementovať niekoľko krokov. Počas nášho projektu uskutočníme skríning vírusov u darcov krvi v už rozpoznaných ohniskách WNV a USUV v spolupráci s transfúznymi stanicami. Taktiež bude uskutočnený skríning v populácii komárov, vďaka ktorému získame dáta o sezónnej aktivite vírusov. Tie dáta budú v budúcnosti využité k redukcii nákladov na skríning darcov krvi. Pre lepšie porozumenie rozdielneho priebehu infekcií spôsobených WNV a USUV u ľudí bude skúmaná genetická charakterizácia vírusov pomocou NGs a toxicita vírusov na bunkových kultúrach. Doplnkom našej práce je zisťovanie rezistencie komárov na insekticídy na všetkých odchytových lokalitách, pretože tento narastajúci trend môže rapídne zmeniť celú perspektívu manažmentu komármi prenášaných ochorení.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Metabolická charakterizácia nádorových buniek s cieľom zvýšiť ich citlivosť na chemoterapiu
Školiteľ: PharmDr. Tereza Goliaš, PhD.
Email: tereza.golias@savba.sk
Kľúčové slová: metabolizmus nádorových buniek, metabolomika, rezistencia na chemoterapiu
Anotácia: Závažným problémom pri liečbe nádorových ochorení je rezistencia na chemoterapiu. Cytostatiká sú navyše toxickými látkami spôsobujúcimi vážne vedľajšie účinky, ktoré môžu byť potenciálne smrteľné. Predpokladáme, že nádorové bunky citlivé a rezistentné na chemoterapeutiká odlišne modulujú svoj metabolizmus. Prvým cieľom bude preto charakterizácia metabolizmu senzitívnych a rezistentných nádorových buniek. Na základe identifikovaných metabolických rozdielov budeme v druhom rade hľadať inhibítory, ktoré by účinne zvyšovali citlivosť rezistentných buniek na chemoterapiu.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Biologické a väzbové vlastnosti vybraných vírusových a ľudských glykoproteínov a ich klinicky význam pri imunitnej odpovedi
Školiteľ: Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.
Email: ivana.nemcovicova@savba.sk
Kľúčové slová: vírus, glykoproteín, bunkový receptor, proteínové interakcie, immunomodulácia, rekombinantný expresný systém, genetická manipulácia, kryštalizácia, štruktúrna analýza
Anotácia: Hlavným cieľom práce je podrobne skúmať molekulárne základy imunitného rozpoznávania klinicky významných glykoproteínov kódovaných ľudskými vírusmi. Za týmto účelom plánujeme rekombinantne pripraviť, charakterizovať a stanoviť expresné a purifikačné profily vírusových i ľudských génov, ktoré sú asociované s procesmi cytotoxicity a viroprotektivity v bunke.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Genetické príčiny zriedkavých ochorení asociovaných s poruchou mitochondrií a funkčné analýzy nových variantov
Školiteľ: RNDr. Martina Škopková, PhD.
Email: martina.skopkova@savba.sk
Kľúčové slová: WES, zriedkavé ochorenia, nové varianty, funkčné štúdie
Anotácia: Cieľom práce je genetická diagnostika zriedkavých ochorení so známkami mitochondriopatie (WES, WGS, Sanger, MLPA, …). Identifikované nové varianty/gény budú funkčne analyzované v závislosti od charakteru daného génu (WB, ICF, klonovanie, in-vitro mutagenéza, enzýmové, bunkové a reportérové eseje, …).

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium epigenetických mechanizmov a ich modulácia v liečbe nádorových ochorení
Školiteľ: doc. Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.
Email: andrea.soltysova@savba.sk
Kľúčové slová: Epigenetická liečba, chemorezistencia, metylácia, chromatín
Anotácia: Najnovšie poznatky ukazujú, že epigenetika hrá dôležitú úlohu nielen vo vývoji nádorového ochorenia ale najmä v progresii a rezistencii na chemoterapeutickú liečbu. Štúdium epigenetických zmien nielen na úrovni metylácie ale aj vyšších chromatínových štruktúr je dôležité pre pochopenie týchto mechanizmov, pričom ich následné zacielenie by mohlo byť prínosne v liečbe ťažko liečiteľných typoch nádorov. Cieľom práce je preto štúdium a detailná charakterizácia epigenetických zmien vo vybraných nádoroch, validácia a otestovanie vybraných terapeutických cieľov.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Význam a použiteľnosť výpočtov polygénových rizikových skóre
Školiteľ: RNDr. Ján Radvánszky, PhD.
Email: jan.radvanszky@savba.sk
Kľúčové slová: Genomika, polygénové rizikové skóre
Anotácia: Cieľom témy je preštudovať aktuálne možnosti a limitácie používania výpočtov polygénových rizikových skóre (PRS; polygenic risk score) z celogenómových sekvenačných dát. Tie by sa mali používať pri odhadovaní rizika jedincov pre rozvoj vybraných ochorení, ktoré majú polygénovú formu determinácie fenotypu (prípadne komplexnú formu s významnou genetickou zložkou). PRS sú aktuálne horúcou témou v oblasti genomiky človeka.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Využitie nádorových organoidov v predikcii účinnosti protinádorovej liečby
Školiteľ: RNDr. Monika Baráthová, PhD.
Email: monika.barathova@savba.sk
Kľúčové slová: karbonická anhydráza IX, nádorové organoidy, nádor, nádorové mikroprostredie, hypoxia
Anotácia: Nádorové ochorenia predstavujú celosvetovo jednu z najčastejších príčin úmrtí. Testovanie nových moderných terapeutických prístupov a biomarkerov vyžaduje použitie modelov, ktoré simulujú heterogénne nádorové mikroprostredie. Jedným z nádejných biomarkerov a terapeutických terčov je membránovo asociovaný, hypoxiou-indukovaný enzým karbonická anhydráza IX, ktorý prispieva k acidifikácii extracelulárneho mikroprostredia. Nádorové organoidy predstavujú nový modelový systém vo výskume rakoviny. Tieto systémy vykazujú epiteliálny a mezenchymálny fenotyp, pričom si zachovávajú nádorovo-špecifické markery a predstavujú sľubný experimentálny nástroj na reprodukciu a štúdium nádoru v laboratóriu. Cieľom práce bude príprava a analýza nádorových organoidov, identifikácia a charakterizácia špecifických molekulárnych vlastností, testovanie terapeutických prístupov a kombinovanej liečby so zameraním sa na nádorové mikroprostredie, hypoxiu, nádorovo asociovaný marker hypoxie karbonickú anhydrázu IX a biomarkery progresie ochorenia.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Mechanizmy spájajúce CAIX-súvisiace hypoxické nádorové mikroprostredie a obezitu s progresiou rakoviny pankreasu vo vzťahu k imunitnej odpovedi
Školiteľ: Mgr. Eliška Švastová, PhD.
Email: eliska.svastova@savba.sk
Kľúčové slová: Hypoxia, CAIX, pankreatický duktálny adenokarcinóm, obezita, imunitná odpoveď
Anotácia: Téma je zameraná na vplyv expresie a funkcie CAIX na molekulárny cross-talk v stróme nádoru medzi nádorovými bunkami, fibroblastmi, adipocytmi a imunitnými bunkami s ohľadom na úlohu CAIX pri vytváraní kyslého a proinvazívneho nádorového mikroprostredia v modeloch rakoviny pankreasu.
– Efekt CAIX expresie a jej inhibície na infiltráciu imunitných buniek a diferenciáciu makrofágov v 3D sferoidoch
– Vplyv adipokínov na progresiu pankreatických nádorových buniek vo vzťahu k hypoxii a expresii CAIX

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Využitie funkcionalizovaných nanočastíc na fototermálnu terapiu nádorov
Školiteľ: RNDr. Lucia Csáderová, PhD.
Email: lucia.csaderova@savba.sk
Kľúčové slová: nanočastice, fototermálna terapia, karbonická anhydráza IX, tumor, cielená terapia prostredníctvom protilátok
Anotácia: Fototermálna terapia (PTT) využívajúca nanočastice má potenciál stať sa novým priekopníkom v boji proti ťažko operovateľným a liečiteľným nádorom, ako je napríklad rakovina pankreasu. Priemerný čas prežívania pacientov s rakovinou pankreasu je 4-6 mesiacov a len 20% diagnostikovaných prípadov je operovateľných. Fototermálna terapia využíva špeciálnu triedu nanočastíc so schopnosťou povrchovej plazmónovej rezonancie. Počas PTT dochádza k rýchlemu zahriatiu plazmonických nanočastíc vyvolanému absorpciou laserového svetla, po ktorom nasleduje zvýšenie teploty v okolí nanočastíc. Následkom PTT je selektívna hypertermia a ireverzibilná deštrukcia tumoru, pričom nedochádza k poškodeniu zdravého tkaniva. Dôležitým faktorom je účinnosť doručenia nanočastíc, ktorá sa môže sa zvýšiť špecializovanou funkcionalizáciou nanočastíc s ligandmi (protilátkami), ktoré selektívne rozpoznávajú rakovinové bunky. Cieľom práce bude štúdium interakcie novo-pripravených druhov nanočastíc vykazujúcich fototermálne vlastnosti s rakovinovými a stromálnymi bunkami v 2D aj 3D bunkových systémoch (monovrstvy, sféroidy) a v in vivo modeloch a testovanie účinnosti fototermálnej terapie. Nanočastice budú funkcionalizované protilátkou voči nádorovo asociovanému proteínu karbonická anhydráza IX (CA IX) na dosiahnutie účinného a selektívneho zacielenia nádorových buniek.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu pre-mRNA pri udržiavaní stability genómu
Školiteľ: RNDr. Miroslava Kretová, PhD.
Email: miroslava.kretova@savba.sk
Kľúčové slová: posttranslačná modifikácia, zostrih pre-mRNA, stabilita genómu
Anotácia: Zostrih pre-mRNA zohráva dôležitú úlohu v regulácii génovej expresie a má vplyv na udržiavanie stability genómu. Proteínkinázy zohrávajú významnú úlohu v regulácii zostrihu pre-mRNA prostredníctvom fosforylácie faktorov zapojených do procesu posttranslačnej modifikácie pre-mRNA. Významnú úlohu majú aj špecifické interakcie proteínov s proteínmi zostrihu pre-mRNA.
Hlavným cieľom práce je identifikovať nové fosforylácie faktorov zostrihu pre-mRNA a detailne analyzovať interaktómy vybraných komplexov zostrihu pre-mRNA.

Študijný program: molekulárna biológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Genetické príčiny senzorineurálnej poruchy sluchu s dôrazom na funkčné štúdie nových variantov
Školiteľ: RNDr. Silvia Borecká, PhD.
Email: silvia.borecka@savba.sk
Kľúčové slová: senzorineurálna porucha sluchu, multiparalelné sekvenovanie, in vitro funkčné štúdie
Anotácia: Cieľom práce bude metódou multiparalelného sekvenovania identifikovať nové varianty a gény zodpovedné za senzorineurálne poruchy sluchu a realizovať vybrané in vitro funkčné štúdie na potvrdenie patogenity identifikovaných variantov.

Študijný program: mikrobiológia a virológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Záruka bezpečnosti krvi a krvných derivátov vo vzťahu k ochoreniam prenášaných komármi v ére globálnej zmeny
Školiteľ: RNDr. Viktória Čabanová, PhD.
Email: viktoria.cabanova@savba.sk
Kľúčové slová: bezpečnosť krvi, komármi prenášané ochorenia, West Nile virus, Usutu virus, komáre
Anotácia: Počet komármi prenášaných vírusových infekcií v Európe postupne narastá. Očividne je tento fenomén zapríčinený zmenou životného prostredia a priamym vplyvom človeka, spolu nazývanými ako globálna zmena. V Európe najvýznamnejšie infekcie pre verejné zdravie spôsobujú vírusy West Nile (WNV) a Usutu (USUV). Väčšina infekcií je asymptomatická, ale v niektorých prípadoch sa môže ochorenie vyvinúť do závažnejšej neuroinváznej formy. Pre niektorých pacientov môže dokonca fatálna. Infekcie WNV a USUV získané transfúziou infikovanej krvi alebo počas transplantácie boli hlásené z celého sveta. V Európe pritom zachráni ľudský život až 25 miliónov transfúzií ročne. Tým pádom, veľká snaha vynaložená na záchranu ľudského života môže byť zmarená nadobudnutou WNV/USUV infekciou počas transfúzie. Z tohto dôvodu sa stala jednou z najväčších priorít pre transfúzne stanice bezpečnosť krvi a krvných derivátov pred WNV a USUV infekciami. Pre elimináciu tohto rizika je najskôr nutné implementovať niekoľko krokov. Počas nášho projektu uskutočníme skríning vírusov u darcov krvi v už rozpoznaných ohniskách WNV a USUV v spolupráci s transfúznymi stanicami. Taktiež bude uskutočnený skríning v populácii komárov, vďaka ktorému získame dáta o sezónnej aktivite vírusov. Tie dáta budú v budúcnosti využité k redukcii nákladov na skríning darcov krvi. Pre lepšie porozumenie rozdielneho priebehu infekcií spôsobených WNV a USUV u ľudí bude skúmaná genetická charakterizácia vírusov pomocou NGs a toxicita vírusov na bunkových kultúrach. Doplnkom našej práce je zisťovanie rezistencie komárov na insekticídy na všetkých odchytových lokalitách, pretože tento narastajúci trend môže rapídne zmeniť celú perspektívu manažmentu komármi prenášaných ochorení.

Študijný program: mikrobiológia a virológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Genetická diverzita a biologické vlastnosti hantavírusov cirkulujúcich v strednej Európe
Školiteľ: RNDr. Boris Klempa, DrSc.
Email: boris.klempa@savba.sk
Kľúčové slová: hantavírus, hemoragická horúčka s renálnym syndrómom, hlodavec, Dobrava-Belgrade orthohantavirus, Puumala orthohantavirus
Anotácia: Hantavírusy (čeľaď Hantaviridae, rad Bunyvirales) sú medicínsky najvýznamnejšie hlodavcami prenášané vírusy v Európe aj Ázii spôsobujúce hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom. Cieľom práce bude sledovať genetickú diverzitu hantavírusov na Slovensku a prípadne aj okolitých krajinách vrátane fylogenetických analýz. Ďalším cieľom bude sledovať mechanizmy zmeny hostiteľa a determinanty zoonotického potenciálu prostredníctvom základnej in vitro charakterizácie európskych hantavírusov v kontexte bunkových línií pripravených z rôznych rezervoárových hostiteľov vírusov.

Študijný program: mikrobiológia a virológia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Aplikácia omických analýz v štúdiu interakcie medzi hostiteľskou bunkou a rickettsiami
Školiteľ: Mgr. Lenka Minichová, PhD.
Email: lenka.minichova@savba.sk
Kľúčové slová: Rickettsia, hostiteľská bunka, proteóm, metabolom, genóm, qPCR
Anotácia: Rickettsie sú obligátne intracelulárne baktérie prenášané vektormi zo skupiny článkonožcov. Aby sme lepšie pochopili rozdiely vo virulencii a patogenite medzi jednotlivými druhmi, cieľom bude pochopenie interakcii medzi hostiteľskou bunkou a rickettsiami najmodernejšími prístupmi zahŕňajúcimi omikové technológie.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Biologické a väzbové vlastnosti vybraných vírusových a ľudských glykoproteínov a ich klinicky význam pri imunitnej odpovedi
Školiteľ: Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.
Email: ivana.nemcovicova@savba.sk
Kľúčové slová: vírus, glykoproteín, bunkový receptor, proteínové interakcie, immunomodulácia, rekombinantný expresný systém, genetická manipulácia, kryštalizácia, štruktúrna analýza
Anotácia: Hlavným cieľom práce je podrobne skúmať molekulárne základy imunitného rozpoznávania klinicky významných glykoproteínov kódovaných ľudskými vírusmi. Za týmto účelom plánujeme rekombinantne pripraviť, charakterizovať a stanoviť expresné a purifikačné profily vírusových i ľudských génov, ktoré sú asociované s procesmi cytotoxicity a viroprotektivity v bunke.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Genetické príčiny zriedkavých ochorení asociovaných s poruchou mitochondrií a funkčné analýzy nových variantov
Školiteľ: RNDr. Martina Škopková, PhD.
Email: martina.skopkova@savba.sk
Kľúčové slová: WES, zriedkavé ochorenia, nové varianty, funkčné štúdie
Anotácia: Cieľom práce je genetická diagnostika zriedkavých ochorení so známkami mitochondriopatie (WES, WGS, Sanger, MLPA, …). Identifikované nové varianty/gény budú funkčne analyzované v závislosti od charakteru daného génu (WB, ICF, klonovanie, in-vitro mutagenéza, enzýmové, bunkové a reportérové eseje, …).


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Termín na podávanie prihlášok: do 31. 5. 2023

Viac informácií o prijímacom konaní na stránke fakulty tu.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Protinádorové účinky tributyl-/trifenylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov – ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka
Školiteľ: Mgr. Dana Macejová, PhD.
Email: dana.macejova@savba.sk
Kľúčové slová: Triorganocíničité zlúčeniny, ligand jadrových receptorov, bunková proliferácia, apoptóza, ľudské línie nádorov prsníka, model chemicky indukovanej karcinogenézy mliečnej žľazy potkana
Anotácia: Preskúmanie a popísanie zapojenia ligandov heterodimérov jadrových receptorov pre kys. all-trans retinovú a retinoid-X receptorov RAR-RXR v procese chemicky indukovanej karcinogenézy mliečnej žľazy potkana, ako aj v ľudských líniách nádorov prsníka a vytvoriť tak základ pre konkrétne potenciálne terapeutické využitie triorganocíničitých zlúčenín (izotiokyanátov a karboxylátov) s cieľom zabrániť alebo znížiť proliferáciu buniek karcinómu prsníka, a tým inhibovať aj rast nádorov.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Úloha črevných metabolitov v rozvoji kardiometabolických ochorení
Školiteľ: Mgr. Lenka Tomášová, PhD.
Email: lenka.tomasova@savba.sk
Kľúčové slová: črevný mikrobióm, sírovodík, butyrát, obezita, diabetes, hypertenzia
Anotácia: Viaceré vedecké práce potvrdzujú, že metabolity produkované črevnou mikroflórou sú zapojené do regulácie pato/fyziológie celého organizmu. Avšak akú úlohu zohrávajú črevné produkty pri rozvoji kardiometabolických porúch ostáva nejasné. Preto je cieľom práce zistiť, či dochádza u jedincov s obezitou, diabetom a hypertenziou k zmenám v produkcii a metabolizme črevných produktov v organizme.
Ciele projektu: Stanoviť hladiny a sledovať zmeny v signálnych dráhach metabolizmu črevných produktov pri rozvoji kardiometabolických porúch.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Využitie funkcionalizovaných nanočastíc na fototermálnu terapiu nádorov
Školiteľ: RNDr. Lucia Csáderová, PhD.
Email: lucia.csaderova@savba.sk
Kľúčové slová: nanočastice, fototermálna terapia, karbonická anhydráza IX, tumor, cielená terapia prostredníctvom protilátok
Anotácia: Fototermálna terapia (PTT) využívajúca nanočastice má potenciál stať sa novým priekopníkom v boji proti ťažko operovateľným a liečiteľným nádorom, ako je napríklad rakovina pankreasu. Priemerný čas prežívania pacientov s rakovinou pankreasu je 4-6 mesiacov a len 20% diagnostikovaných prípadov je operovateľných. Fototermálna terapia využíva špeciálnu triedu nanočastíc so schopnosťou povrchovej plazmónovej rezonancie. Počas PTT dochádza k rýchlemu zahriatiu plazmonických nanočastíc vyvolanému absorpciou laserového svetla, po ktorom nasleduje zvýšenie teploty v okolí nanočastíc. Následkom PTT je selektívna hypertermia a ireverzibilná deštrukcia tumoru, pričom nedochádza k poškodeniu zdravého tkaniva. Dôležitým faktorom je účinnosť doručenia nanočastíc, ktorá sa môže sa zvýšiť špecializovanou funkcionalizáciou nanočastíc s ligandmi (protilátkami), ktoré selektívne rozpoznávajú rakovinové bunky. Cieľom práce bude štúdium interakcie novo-pripravených druhov nanočastíc vykazujúcich fototermálne vlastnosti s rakovinovými a stromálnymi bunkami v 2D aj 3D bunkových systémoch (monovrstvy, sféroidy) a v in vivo modeloch a testovanie účinnosti fototermálnej terapie. Nanočastice budú funkcionalizované protilátkou voči nádorovo asociovanému proteínu karbonická anhydráza IX (CA IX) na dosiahnutie účinného a selektívneho zacielenia nádorových buniek.

Študijný program: biochémia
Forma štúdia: denná
Názov práce: Súbor LncRNA u metastatického kolorektálneho karcinómu ako možný biomarker recidívy metastáz v pečeni
Školiteľ: Ing. Martina Poturnajová, PhD.
Email: martina.poturnajova@savba.sk
Kľúčové slová: Biomarker, kolorektálny karcinóm, dlhé nekódujúce RNA
Anotácia: Kolorektálny karcinóm je v SR častý a u 60 % pacientov spojený s metastázami v pečeni. Ich chirurgická resekcia vedie k lepším klinickým výsledkom pre pacientov, avšak miera 5-ročného celkového prežívania (OS) sa pohybuje od 31 do 60 %. Na selekciu vysokorizikových pacientov s resekovateľnými metastázami CRC v pečeni je potrebný marker na predpovedanie zlej prognózy. LncRNA patria do triedy non-
kódujúce RNA s regulačnou funkciou, ktoré sú potenciálne biomarkerov.
Cieľ: 1.Vyšetrenie hladín expresie lncRNA v
pacientských vzorkách metastatického CRC
2. Objavenie súboru lncRNA, ktorý môže byť potenciálne spojený so zlým prežívaním CRC
3. Funkčná analýza lncRNA a validácia navrhovaného biomarkera/markerov