PhD program

Biomedicínske centrum SAV spolupracuje najmä s fakultami slovenských univerzít v oblasti doktorandského štúdia, pričom je akreditovanou externou vzdelávacou inštitúciou pre nasledujúce vedné odbory doktorandského štúdia:

Lekárska fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
7.1.3 normálna a patologická fyziológia
7.1.15 onkológia
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
4.2.3 molekulárna biológia
4.2.4 genetika
4.2.7 mikrobiológia
4.2.10 fyziológia živočíchov
4.2.13 virológia
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
4.1.22 biochémia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach4.2.7 mikrobiológia
4.2.13 virológia
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4.2.10 fyziológia živočíchov

Témy doktorandského štúdia v BMC SAV vypísané pre akademický rok 2019/2020

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Študijný odbor: 4.2.10 fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium reparácie poškodeného nervového tkaniva miechy a mozgu – in vitro.
Školiteľ: RNDr. Lucia Slovinská, PhD.
Email: slovinska@saske.sk
Kľúčové slová: CNS poškodenie, neuroregenerácia, in vitro systém
Anotácia: Traumatické poškodenie CNS vyvoláva sled deštruktívnych procesov v bunkách, výsledkom ktorých je poškodenie tkaniva, strata neurónov, podporných elementov. Bunková terapia je kľúčovou oblasťou regeneračnej medicíny, s cieľom nájsť vhodné zdroje transplantovaných buniek umožňujúcich obnovu poškodeného nervového tkaniva. Dôležitými faktormi úspešnej transplantácie je porozumenie zmien nastávajúcich po traume, zavedenie vhodnej transplantačnej metódy a zvoliť optimálny zdroj transplantovaných buniek. V súčasnosti existuje veľké množstvo zvieracích modelov, pomocou ktorých vieme modelovať veľký počet rôznych ochorení a poškodení CNS. In vitro systémy modelujúce poškodenie tkaniva CNS a reprodukujúce kľúčové aspekty poškodenia v in vivo systéme poskytujú priestor pre potenciálne liečebné postupy pred potvrdením účinnosti vo zvieracom modeli..

Študijný odbor: 4.2.10 fyziológia živočíchov
Forma štúdia: denná
Názov práce: Štúdium možností funkčnej obnovy poškodených nervových dráh u laboratórneho potkana.
Školiteľ: RNDr. Ján Gálik, CSc.
Email: galik@saske.sk
Kľúčové slová: traumatické poškodenie, nervové dráhy, elektrofyziológia, elektrická stimulácia, prerastanie axónov
Anotácia: Navrhovaná téma doktorandského štúdia zahŕňa:
– Štúdium mechanizmov a modelov traumatického poškodenia miechy a periférneho nervu.
– Osvojenie si princípov a metód elektrofyziologického snímania.
– Funkčnú diagnostiku stavu poškodených nervových dráh.
– Terapiu založenú na aplikácii, alebo kombinácii metód elektrickej stimulácie, cvičenia a podpornej farmakologickej liečby.