Alumni


Mgr. Marek Rajman, PhD.

Dr. Rajman pracoval od februára 2007 do júna 2008 ako výskumný asistent v Laboratóriu farmakologickej endokrinológie, v tíme Prof. D. Ježovej, Ústav experimentálnej endokrinológie, SAV, Bratislava, Slovenská republika. Prispel k projektu: Dospelá neurogenéza na zvieracom modeli anhedónie.

Toto napísal o svojej vedeckej kariére:

„V roku 2008 som začal postdoktorandský pobyt v laboratóriu prof. Mikea Fainzilbera na Weizmannovom vedeckom inštitúte v Izraeli. V Mikeovom laboratóriu som použil rôzne proteomické prístupy na identifikáciu proteínov, ktoré hrajú dôležitú úlohu v raste neurónov a reakciách na poškodenie v periférnom nervovom systéme. Až nedávno boli moje zistenia uverejnené v časopise eNeuro.

V septembri 2011 som nastúpil do laboratória prof. Gerharda Schratta na Marburgskej univerzite v Nemecku. Tu som skúmal dešifrovanie úlohy post-transkripčnej regulácie v homeostatickej plasticite v primárnych hipokampálnych neurónoch. Zistili sme, že na homeostatickú odpoveď hipokampálnych neurónov na predĺženú zvýšenú aktivitu je potrebná interakcia miR-129-5p a Rbfox1 (proteín viažuci RNA). Naše zistenia boli uverejnené v časopise The EMBO Journal.

V júni 2018 som sa stal členom spoločnosti UCB Biopharma SPRL v Belgicku ako vedecký pracovník v tíme Epilepsia. “

Viac informácií o Dr. Rajmanovi nájdete v jeho priloženom životopise: Mgr. Marek Rajman, PhD


Prof. MUDr. Ján T. Vilček, PhD.

Prof. MUDr. Ján T. Vilček, PhD., patrí medzi popredné svetové osobnosti v oblasti imunologického a mikrobiologického výskumu. Narodil sa 17.6.1933 v Bratislave, štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského absolvoval v roku 1957, o päť rokov neskôr sa stal kandidátom vied. Roku 1965 spolu s manželkou Maricou, historičkou umenia, emigroval do USA, kde získal miesto na Lekárskej fakulte New York University, aby pokračoval vo svojom výskume.

Prof. Ján Vilček sa v rámci výskumu imunológie a mikrobiológie venoval špecificky  štúdiu interferónu a tumor nekrotizujúceho faktoru (TNF). Prispel k lepšiemu poznaniu bielkovín (cytokínov), ktoré riadia obranyschopnosť organizmu a je spoluvynálezcom biologického preparátu Remicade®, ktorý bol prvým svojho druhu medzi liečivami zvanými TNF blokátory. Biologická liečba, ktorej základy boli položené práve týmto objavom pomáha dnes pri liečbe reumatoidnej artritídy, psoriázy, Crohnovej choroby, ulceróznej kolitídy a iných chronických zápalových ochorení. Klinické využitie anti-TNF terapie je príkladom toho, ako môže základný výskum v univerzitnom či akademickom prostredí priniesť významné pokroky v liečebných postupoch.

Prof. Vilček publikoval viac ako 350 článkov v odborných časopisoch a stále pôsobí v redakčných radách mnohých odborných časopisov. Je držiteľom 38 patentov v USA a bol členom mnohých národných a medzinárodných výskumných organizácií. V roku 2000 založil prof. Vilček a jeho manželka Nadáciu Vilček, ktorej hlavným poslaním je identifikovať a oceniť významné príspevky prisťahovalcov, v oblasti vedy, umenia a humanitných vied v USA. Roku 2001 získal prof. Vilček ocenenie „Mummum Memorialem“ od Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2005 cenu Alberta Gallatina, čo je najvyššie univerzitné vyznamenanie, ktoré udeľujú za vynikajúce zásluhy pre spoločnosť na New York University. Prof. Vilček bol vymenovaný čestným absolventom lekárskej fakulty New York University a čestným členom Americkej asociácie pre rozvoj vedy. Prijal čestnú medailu J. E. Purkyně za zásluhy v biomedicínskych vedách od prezidenta Akadémie vied Českej republiky a Cenu Českej imunologickej spoločnosti „Granátový imunoglobulín“ za prínos v českej imunológii. Dr. Vilčeka uviedli v roku 2010 do biotechnologickej siene slávy a v roku 2012 získal ocenenie Vynikajúci Američan-Pristahovalec od americkej občianskej a imigračnej služby. Slovenskému vedcovi Jánovi Vilčekovi, ktorý dlhodobo pôsobí v New Yorku, odovzdal prezident USA Barack Obama najvýznamnejšie ocenenie, ktoré Amerika dáva za technologický pokrok. Prof. MUDr. Ján T. Vilček, PhD., si 1. februára 2013 prevzal v Bielom dome ocenenie „National Medal of Technology and Innovation“. Medzi laureátov ocenenia tradične patria poprední vedci, inžinieri a vynálezcovia pôsobiaci v USA. Dr. Vilček bol tiež ocenený piatimi čestnými doktorátmi (i) Univerzity Komenského v Bratislave – 2013, (ii) Graduate Center, City University v New York – 2014, (iii) New York University – 2015, (iv) Slovenskej akadémie vied – 2016, a (v) Univerzity Karlovej v Prahe – 2018. V roku 2013 bol zvolený za čestného člena Českej učenej společnosti a v roku 2014 si prevzal Zlatú medailu Univerzity Karlovej v Prahe.