História

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) vzniklo splynutím Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, Ústavu experimentálnej onkológie SAV, Molekulárno-medicínskeho centra SAV (teraz Ústav klinického a translačného výskumu) a Virologického ústavu SAV na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 825 zo dňa 30. 11. 2015 s účinnosťou od 1. 1. 2016. Predchádzala mu vzájomná dohoda štatutárov a predsedov vedeckých rád s podporou akademických obcí ústavov sformulovaná v Memorande o spolupráci, ktorým vyjadrili vôľu vytvoriť spoločnú inštitúciu a deklarovali súhlas so splynutím. 
Na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 148 zo dňa 9. 11. 2017 došlo s účinnosťou od 1.1. 2018 k zlúčeniu Neurobiologického ústavu SAV s Biomedicínskym centrom SAV. Zlúčeniu predchádzala vzájomná dohoda štatutárov a vedeckých rád s podporou akademických obcí Neurobiologického ústavu SAV a Biomedicínskeho centra SAV sformulovaná v Memorande o spolupráci, ktorým vyjadrili vôľu spolupôsobiť v Biomedicínskom centre SAV a deklarovali súhlas so zlúčením. 
BMC SAV je samostatným právnym subjektom a právnym nástupcom zaniknutých organizácií vo vzťahu k ich majetku, právam a povinnostiam s príspevkovou formou hospodárenia.