Vedeckí tajomníci

Vedeckí tajomníci BMC SAV, v. v. i.

Mgr. Marián Grman, PhD.

vedecký tajomník BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Chemická interakcia a bunková signalizácia reaktívnych foriem síry, dusíka a kyslíka, absorpčná a fluorescenčná spektroskopia, elektrofyziológia mitochondriových chloridových kanálov

Zodpovedný riešiteľ 1 národného projektu VEGA a 3 grantov Univerzity Komenského

2017 – IIa Samostatný vedecký pracovník, Slovenská akadémia vied

Štúdium:

2014 – PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenskéhov, odbor: Biofyzika, školiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

2010 – Mgr., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Biomedicínska fyzika

Zahraničné pobyty:

2016 – 2019 Držiteľ podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie post doktorandských miest v SAV

04-05/2013 výskumný pobyt v rámci COST STSM v Laboratóriu Dr. Pétra Nagya, PhD. na Oddelení molekulárnej toxikológie a imunológie Národného onkologického ústavu v Budapešti, Maďarsko