Vedeckí tajomníci

Vedeckí tajomníci BMC SAV, v. v. i.

Mgr. Marián Grman, PhD.

vedecký tajomník BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Chemická interakcia a bunková signalizácia reaktívnych foriem síry, dusíka a kyslíka, absorpčná a fluorescenčná spektroskopia, elektrofyziológia mitochondriových chloridových kanálov

Zodpovedný riešiteľ 1 národného projektu VEGA a 3 grantov Univerzity Komenského

2017 – IIa Samostatný vedecký pracovník, Slovenská akadémia vied

Štúdium:

2014 – PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Biofyzika, školiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

2010 – Mgr., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Biomedicínska fyzika

Zahraničné pobyty:

2016 – 2019 Držiteľ podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie post doktorandských miest v SAV

04-05/2013 výskumný pobyt v rámci COST STSM v Laboratóriu Dr. Pétra Nagya, PhD. na Oddelení molekulárnej toxikológie a imunológie Národného onkologického ústavu v Budapešti, Maďarsko

Mgr. Ivana Kajanová, PhD.

vedecká tajomníčka BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Aplikácia imunodetekčných techník a techník rekombinantnej DNA v bazálnom výskume nádorového mikroprostredia; práca s bunkovými kultúrami a in vivo modelovými organizmami a testovanie pacientskych vzoriek

2021 – IIa Samostatný vedecký pracovník, Slovenská akadémia vied

Štúdium:

2016 – PhD., Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Molekulárna biológia, školiteľ/ka: doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, PhD. (RNDr. Miriam Zaťovičová, CSc. – externá inštitúcia)

2011 – Mgr., Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Molekulárna biológia

Zahraničné pobyty:

2014 – Štipendium vo Výskumnom centre aplikovanej molekulárnej onkológie (RECAMO)/ Masarykov onkologický ústav, Brno, Česká republika

RNDr. Jana Snopková, PhD.

vedecká tajomníčka BMC SAV, v. v. i.

ŽIVOTOPIS

Oblasť vedeckého záujmu:

Štúdium procesov odohrávajúcich sa po traumatickom poranení miechy so zameraním na objasnenie úlohy angiotenzínových receptorov v poškodenom nervovom tkanive, ako aj ich možnom zapojení v mechanizmoch neuroprotekcie a neuroregenerácie.

2022 – 2024 Držiteľka podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie post doktorandských miest v SAV

Štúdium:

2020 – PhD. Katedra fyziológie živočíchov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor: Fyziológia živočíchov, školiteľ: RNDr. Jaroslav Pavel, PhD.

2018 – RNDr. Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor: Biológia, školiteľ: RNDr. Jaroslav Pavel, PhD.

2016 – Mgr. Katedra bunkovej biológie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor: Genetika a molekulárna cytológia, školiteľ: RNDr. Jaroslav Pavel, PhD.

Zahraničné pobyty:

10-11/2019 Výskumný pobyt v laboratóriu prof. Violetty Zujovic – Laboratory of Myelin Plasticity and Repair v ICM Paris Brain Institute, Paríž, Francúzsko

06-07/2018 Výskumný pobyt v rámci Young Investigator Training Programme v Laboratóriu vývojovej neurobiológie prof. Rudolfa Martiniho v Univerzitnej nemocnici Wurzburg, Nemecko