Projekty štrukturálnych fondov

Projekty štrukturálnych fondov

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRD).
Názov projektu:
Kód projektu:
Akronym:
Výzva:
VÝSKUM VYBRANÝCH ASPEKTOV ĽUDSKÝCH CHORÔB SO ZAMERANÍM NA PREDKLINICKÉ ŠTÚDIE
313011T444
VaV_KAPACITY_BMC
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Začiatok realizácie projektu:
Koniec realizácie projektu:
Prijímateľ:
Schválené finančné prostriedky:
1. 1. 2017
31. 12. 2019
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
347 121,60 Eur 

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je stabilizovať kvalitné výskumné tímy Biomedicínskeho centra SAV v znalostnej oblasti Farmácia a lekárske vedy a realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja v horizonte do 31. 12. 2019 s príslušnými výstupmi. Projekt je zameraný na výskum vybraných mechanizmov, molekulárnych znakov a predklinických modelov ľudských chorôb v oblasti onkológie, neurobiológie a endokrinológie. Ide o perspektívne výskumné témy komplementárne k nosným projektom BMC SAV, ktoré neboli z hľadiska personálnych kapacít financované zo žiadnej súťažnej schémy, ale výlučne z vlastných inštitucionálnych mzdových prostriedkov. Na tomto výskume participujú kľúčové vedecké osobnosti ako aj mladí vedeckí pracovníci, ktorých motiváciou je získať nové poznatky dôležité pre predklinické štúdie a potenciálne aplikovateľné v klinickej praxi.

Miesto realizácie:                                 Košice, Šarišské Michaľany, v rámci flexibility v Bratislave
Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu:

Projekt bol realizovaný prostredníctvom nezávislého výskumu a vývoja. Jeho výsledkom je stabilizácia VaV kapacít, ktoré sa venujú novým perspektívnym výskumným témam, vrátane zaangažovania 2 reintegrovaných výskumníkov, ktorí sa vrátili zo zahraničných pobytov a vrátane vytvorenia 3 nových pozícií pre mladých vedecko-výskumných pracovníkov. Výskumné tímy budú po skončení projektu financované naďalej z interných zdrojov, pričom zodpovední riešitelia budú motivovaní k tomu, aby sa uchádzali o grantovú podporu z domácich aj medzinárodných projektov a zabezpečili tak udržateľnosť výskumu, ktorý je súčasťou tohto projektu. Realizácia projektu prispela k vzniku 2 vedeckých publikácií, k zvýšeniu vedeckej spolupráce medzi vedeckými tímami pôsobiacimi v rámci BMC SAV v rôznych regiónoch Slovenska, k transferu poznatkov a zvýšeniu kvality vedeckej práce a konkurencieschopnosti inštitúcie v domácom aj medzinárodnom prostredí.

Dosiahnuté merateľné ukazovatele:
 • existujúci výskumníci – hodnota 6,23 FTE
 • 2 reintegrovaní slovenskí výskumníci,
 • 2 publikácie,
 • 1 podporená výskumná inštitúcia.
Publikácie:

Realizovaný výskum bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a jeho výsledky boli zverejnené v publikáciách, pričom percentuálny podiel financovania projektu v jednotlivých publikáciách je 20 %.

 1. KOLNÍKOVÁ, Miriam – ŠKOPKOVÁ, Martina – ILENČÍKOVÁ, Denisa – FOLTAN, Tomáš – PAYEROVÁ, Jaroslava – DANIŠ, Daniel – KLIMEŠ, Iwar – STANÍK, Juraj – GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. DNM1 encephalopathy – atypical phenotype with hypomyelination due to a novel de novo variant in the DNM1 gene. In Seizure – European Journal of Epilepsy, 2018, vol. 56, p. 31-33. (https://www.seizure-journal.com/article/S1059-1311(17)30807-5/fulltext)
 2. MÁNIKOVÁ, Dominika – ŠESTÁKOVÁ, Zuzana – RENDEKOVÁ, Jana – VLASÁKOVÁ, Danuša – LUKÁČOVÁ, Patrícia – PAEGLE, Edgars – ARSENYAN, Pavel – CHOVANEC, Miroslav. Resveratrol-inspired benzo[b]selenophenes act as anti-oxidants in yeast. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, p. 507. (https://www.mdpi.com/1420-3049/23/2/507/htm)
 3. RENDEKOVÁ, Jana – VLASÁKOVÁ, Danuša – ARSENYAN, Pavel – VASILJEVA, Jelena – NASIM, Muhammad Jawad – WITEK, K. – DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique – ZESLAWSKA, Ewa – MÁNIKOVÁ, Dominika – TEJCHMAN, Waldemar – SALEEM, Rahman Shah Zaib – RORY, Ken – HANDZLIK, Jadwiga – CHOVANEC, Miroslav. The selenium-nitrogen bond as basis for reactive selenium species with pronounced antimicrobial activity. In Current Organic Synthesis, 2017, vol. 14, no. 8, p. 1082-1090. (http://www.eurekaselect.com/node/152675/article/the-selenium-nitrogen-bond-as-basis-for-reactive-selenium-species-with-pronounced-antimicrobial-activity)
 4. STANÍK, Juraj – DANKOVCIKOVA, A. – BARÁK, L. – ŠKOPKOVÁ, Martina – PALKO, M. – DIVINEC, J. – KLIMEŠ, Iwar – GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Sulfonylurea vs insulin therapy in individuals with sulfonylurea-sensitive permanent neonatal diabetes mellitus, attributable to a KCNJ11 mutation, and poor glycaemic control. In Diabetic Medicine, 2018, vol. 35, no. 3, p. 386-391. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dme.13575)
 5. VARGA, Lukáš – DANIŠ, Daniel – ŠKOPKOVÁ, Martina – MAŠINDOVÁ, Ivica – SLOBODOVÁ, Zuzana – DEMESOVÁ, Lucia – PROFANT, Milan – GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Novel EYA4 variant in Slovak family with late onset autosomal dominant hearing loss: a case report. In BMC Medical Genetics, 2019, vol. 20, no. 1, art. 84. (https://bmcmedgenet.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12881-019-0806-y)
 6. VALKOVIČOVÁ, Terézia – ŠKOPKOVÁ, Martina – STANÍK, Juraj – GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Novel insights into genetics and clinics of the HNF1A-MODY. In Endocrine Regulations, 2019, vol. 53, no. 2, p. 110-134. (https://content.sciendo.com/view/journals/enr/53/2/article-p110.xml?lang=en)
 7. BAČOVÁ, Mária – BIMBOVÁ, Katarína – FEDOROVÁ, Jana – LUKÁČOVÁ, Nadežda – GÁLIK, Ján. Epidural oscillating field stimulation as an effective therapeutic approach in combination therapy for spinal cord injury. In Journal of neuroscience methods, 2019, vol. 311, p. 102-110. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165027018303340)
 8. KHARMA, Ammar – GRMAN, Marián – MIŠÁK, Anton – DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique – NASIM, Muhammad Jawad – ONDRIAŠ, Karol – CHOVANEC, Miroslav – JACOB, Claus. Inorganic polysulfides and related reactive sulfur-selenium species from the perspective of chemistry. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 7, art. 1359. (https://www.mdpi.com/1420-3049/24/7/1359/htm)
 9. MIŠÁK, Anton – KURAKOVÁ, Lucia – GOFFA, Eduard – BREZOVÁ, Vlasta – GRMAN, Marián – ONDRIAŠOVÁ, Elena – CHOVANEC, Miroslav – ONDRIAŠ, Karol. Sulfide (Na2S) and Polysulfide (Na2S2) Interacting with Doxycycline Produce/Scavenge Superoxide and Hydroxyl Radicals and Induce/Inhibit DNA Cleavage. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 6, p. 1148. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6470963/)
 10. ADCA08 BUGÁROVÁ, Nikola – ŠPITÁLSKY, Zdenko – MIČUŠÍK, Matej – BODIK, Michal – ŠIFFALOVIČ, Peter – KONERACKÁ, Martina – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta – KUBOVČÍKOVÁ, Martina – KAJANOVÁ, Ivana – ZAŤOVIČOVÁ, Miriam – PASTOREKOVÁ, Silvia – ŠLOUF, Miroslav – MAJKOVÁ, Eva – OMASTOVÁ, Mária. A multifunctional graphene oxide platform for targeting cancer. In Cancers, 2019, vol. 11, iss. 6, art. no. 753, [19] p. (https://www.mdpi.com/2072-6694/11/6/753/htm)
 11. TAKÁČOVÁ, Martina – BARÁTHOVÁ, Monika – ZAŤOVIČOVÁ, Miriam – GOLIAŠ, Tereza – KAJANOVÁ, Ivana – JELENSKÁ, Lenka – SEDLÁKOVÁ, Oľga – ŠVASTOVÁ, Eliška – KOPÁČEK, Juraj – PASTOREKOVÁ, Silvia. Carbonic Anhydrase IX—Mouse versus Human. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, 246, p. 1-26 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6982145/pdf/ijms-21-00246.pdf)

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk