Medzinárodné projekty

Medzinárodné projekty

logo isidore

Program: HORIZON
Názov projektu: 
Integrované služby pre výskum prepuknutia infekčných chorôb
Akronym projektu: ISIDORe
Termín projektu: 1. 2. 2022 – 31. 1. 2025
Webová stránka projektu: LINKA

Konzorcium projektu ISIDORe, Výskúmnej a inovačnej akcie programu HORIZON podporenej v rámci výzvy – HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02 (Grantová dohoda č. 101046133), tvoria kapacity európskych ESFRI infraštruktúr a koordinovaných sietí, ktoré sa snaží vytvoriť najväčší a najrozmanitejší nástroj na výskum a poskytovanie služieb na štúdium infekčných chorôb v Európe, využívajúc pri tom odborné poznatky od štrukturálnej biológie až po klinické štúdie.

Tým, že jednotným spôsobom a za spoločným účelom poskytuje vedcom úplný prístup k jeho najmodernejším zariadeniam, prielomovým službám, pokročilým prístrojom a odborným znalostiam, urýchli vytváranie nových poznatkov a intervenčných nástrojov na zvýšenie európskej kapacity na kontrolu novo sa objavujúcich a epidemických infekčných chorôb, začínajúc s pandémiou COVID-19.

logo Alliance4life

Program: H2020
Názov projektu: 
Aliancia pre živé vedy: od stratégií k akciám v Strednej a Východnej Európe
Akronym projektu: A4L_ACTIONS
Termín projektu: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2024
Webová stránka projektu: LINKA

Projekt A4L_ACTIONS, Koordinačná a podporná akcia programu H2020 podporená v rámci výzvy – H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD (Grantová dohoda č. 964997), je pokračovaním projektu H2020 Alliance4Life, ktorý bol implementovaný počas 2018-2019. Alliance4Life je iniciatíva zdola-nahor zložená z dvanástich vedúcich inštitúcií z oblasti živých vied z jedenástich krajín EÚ-13, ktorej cieľom je zníženie rozdielov v európskom zdravotníckom výskume a inováciách (VaI). Projekt sa zameriava na preklenutie priepasti v zdravotníckom VaI zlepšovaním kultúry, vedenia, uznania a inovačného potenciálu týchto inštitúcií. Toto pomôže zvýšiť ich atraktivitu a vytvorí cestu na nadviazanie spoluprác s vyspelými európskymi krajinami.

Projekt sa okrem iného sústreďuje na zlepšovanie inštitucionálnych profilov členov Alliance4Life na prilákanie a udržanie medzinárodných talentov a poskytnutie správnych operačných rámcových podmienok vrátane zdokonaleného manažmentu výskumu. Alliance4Life má v úmysle stať sa vzorom pre inštitúcie v menej výkonných regiónoch a slúžiť ako centrum excelentnosti prostredníctvom úzkej spolupráce s renomovanými európskymi sieťami vo vysoko výkonných krajinách.

logo EEA and Norway grants

Program: EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation
Názov projektu: 
TBFVnet: sledovanie a výskum flavivírusov prenášaných kliešťami
Akronym projektu: TBFV
Termín projektu: 1. 7. 2020 – 31. 1. 2024
Webová stránka projektu: LINKA

Projekt TBFVnet, podporený v rámci EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Grantová dohoda č. 2018-1-0659), identifikuje kliešťami prenášané flavivírusy (TBFVs) ako výskumnú, zdravotnícku a sociálnu prioritu vyžadujúcu multidisciplinárny a cezhraničný prístup. Cieľom TBFVnet je vytvorenie siete asociovaných laboratórií na dvoch úrovniach: ako kľúčovú alianciu medzi partnermi, ktorí sú ochotní zdieľať spoločné nástroje a protokoly; a následne, prenášať dobrú prax do susedných krajín.

Projekt dopĺňa spoločná výskumná platforma na skúmanie biológie a patogenézy ochorenia TBFV a štúdium novej antivirálnej a profylaktickej imunity. Toto povedie k vývoju nových nástrojov a postupov na zvýšenie kapacít na prevenciu a liečenie. Integrácia výskumu a kontroly vytvorí medzinárodnú alianciu na zvládnutie TBFVs.

logo vaccelerate

Program: H2020
Názov projektu: 
VACCELERATE – Európska platforma na akceleráciu klinického skúšania vakcín proti novému koronavírusu
Akronym projektu: VACCELERATE
Termín projektu: 28. 1. 2021 – 27. 1. 2024
Webová stránka projektu: LINKA

Projekt VACCELERATE, Výskúmná a inovačná akcia programu H2020 podporená v rámci výzvy – H2020-IBA-SC1-CORONAVIRUS-2020-4 (Grantová dohoda č. 101037867), je klinická výskumná sieť na koordináciu a realizáciu skúšok vakcín proti COVID-19, ktorú tvoria akademické inštitúcie z celej Európy. Cieľom projektu je spojiť všetky európske zúčastnené subjekty zapojené do vývoja vakcín za účelom poskytnutia pan-európskej platformy pre návrh a realizáciu klinických štúdií.

Sieť ponúka odborné znalosti, služby, zdroje a riešenia na urýchlenie existujúcich a budúcich vývojových programov, ako aj získania povolení na uvedenie nových vakcín a vakcinačných stratégií na trh. Sieť slúži ako jednotný prístupový bod pre všetky zúčastnené subjekty vo vývoji vakcín proti COVID-19 (farmácia, akadémia, Európska komisia, EMA, ECDC, národné zdravotnícke autority a ostatné) pre skúšky 2. a 3. fázy v Európe.

logo EVAg

Program: H2020
Názov projektu: 
Európsky vírusový archív GLOBÁLNE
Akronym projektu: EVA-GLOBAL
Termín projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Webová stránka projektu: LINKA

Projekt EVA-GLOBAL, Výskúmná a inovačná akcia programu H2020 podporená v rámci výzvy – H2020-INFRAIA-2019-1 (Grantová dohoda č. 871029), zjednocuje 38 akademických inštitúcií z oblasti ľudského, zvieracieho a rastlinného virologického výskumu, asociovaných s kľúčovými mimovládnymi organizáciami vrátane WHO a OIE. Projekt stavia na silných základoch vytvorených dvoma predchádzajúcimi projektami – EVA (2009-2014), program FP7 a EVAg (2014-2019), program H2020. Cieľom tejto progresívnej medzinárodnej komunity je stať sa sieťou najlepšie reagujúcou na zlepšovanie kontroly nad novo sa objavujúcimi alebo opätovne sa objavujúcimi ohniskami vírusových nákaz na globálnej úrovni.

EVA-GLOBAL by sa mala stať entitou s otvoreným prístupom za účelom vývoja synergií a komplementátnych kapacít takým spôsobom, aby ponúkali zlepšený prístup pre výskumníkov. Prostredníctvom tohto projektu sa EVA-GLOBAL stane najväčšou virtuálnou vírusovou zbierkou pre ľudské, zvieracie a rastlinné vírusy.

logo Marie Curie Action

Program: H2020
Názov projektu: 
Interakcie medzi kliešťom a vírusom ovplyvňujú perzistenciu a prenos vírusu kliešťovej encefalitídy v kliešťoch
Akronym projektu: TVISTOFF
Termín projektu: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2023
Webová stránka projektu: LINKA

Projekt TVISTOFF, akcia Marie Skłodowska-Curie programu H2020 podporená v rámci výzvy – H2020-MSCA-IF-2020 (Grant agreement ID 101030179), sa zameriava na preskúmanie úlohy molekulárnych faktorov vo virulencii TBEV a vplyv neurosekrečných zlúčenín kliešťov na adaptáciu a prenos vírusu. Interdisciplinárny prístup zahŕňa vývoj inovatívnych fluorescenčne označených mutovaných foriem TBEV, implementáciu kŕmiaceho systému kliešťa bez hostiteľa za použitia umelej membrány, a charakterizáciu zložiek neuroendokrinného systému kliešťa. Získané výsledky a nové nástroje budú súčasťou výskumnej základne pre iné choroby spojené s vírusmi prenášanými kliešťami.

logo projektu VISION

Program: H2020
Názov projektu: 
Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu – VISION
Akronym projektu: VISION
Termín projektu: 1. 10. 2019 – 30. 6. 2023
Webová stránka projektu: LINKA

Hlavným cieľom projektu VISION, Koordinačnej a podpornej akcie programu H2020 podporenej v rámci výzvy – H2020-WIDESPREAD-2018-03 (Grant agreement ID 857381), je posilnenie excelentnosti a inovačnej kapacity BMC SAV, v. v. i. vytvorením strategického partnerstva so štyrmi medzinárodne uznávanými inštitúciami, Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V. (FhG), Ramón y Cajal University Hospital Health Research Institute represented by Servicio Madrileno de Salud, (SERMAS), Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (NKUA), and Norsk Institutt for Luftforskning Stiftelse (NILU). Táto spolupráca umožní transfer znalostí a nových výskumných nápadov, zdieľanie know-how, odborných znalostí a dobrej praxe, spolu s implementáciou najmodernejších technológií, ktoré prispejú k posilneniu vysoko-kvalitného translačného onkologického výskumu na Slovensku, najmä v oblasti rakoviny tráviaceho traktu.

Úzka spolupráca s týmito partnermi zvýši dôveryhodnosť, konkurencieschopnosť a viditeľnosť BMC SAV, v. v. i., a prispeje k odstráneniu existujúcich medzier v onkologickom výskume a posilní možnosti včasnej diagnostiky a nových inovatívnych prístupov v liečbe.

logo uncan.eu

Program: HORIZON
Názov projektu: 
Koordinačná a podporná akcia na prípravu UNCAN.eu platformy
Akronym projektu: 4.UNCAN.eu
Termín projektu: 1. 9. 2022 – 30. 11. 2023
Webová stránka projektu: LINKA

Projekt 4.UNCAN.eu, Koordinačná a podporná akcia programu HORIZON podporená v rámci výzvy – HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01 (Grantová dohoda č. 101069496), vytvorí strategickú agendu na spustenie UNCAN.eu, európskej iniciatívy na pochopenie rakoviny navrhnutej Radou Misie a Európskym plánom na boj proti rakovine. Táto výskumná agenda bude zameraná na dosiahnutie pokroku v prevencii a liečbe rakoviny, čo prispeje k záchrane životov európskych občanov a pomôže zabezpečiť optimálnu kvalitu života vyliečeným pacientom.

V rámci inicitatívy budú zdieľané spoľahlivé, vysoko-kvalitné onkologické výskumné údaje a tieto informácie budú využité nielen európskymi subjektmi na riešenie urgentných a dôležitých vedeckých a medicínskych výziev v oblasti prevencie rakoviny, včasnej diagnostiky, liečenia a prežívania. Tieto výzvy sa budú riešiť prostredníctvom rôznych výskumných programov.

OSTATNÉ RIEŠENÉ PROJEKTY V BMC SAV, v. v. i.

ProgramNázov projektuAkronym projektuTrvanie projektuWebová stránka projektu
ERA-NET Rezistencia po liečbe u karcinómu prsníkaRESCUER1. 8. 2020 – 31. 5. 2024LINKA
COSTDeterminanty pohybovej aktivity v modernej spoločnostiDE-PASS22. 7. 2020 – 21. 4. 2024LINKA
ERA-NET Tepelne senzitívne nanogély pre cielený transport miRNA na liečbu rán a regeneráciu tkanívTENTACLES1. 2. 2020 – 31. 1. 2024LINKA
ERA-NET Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátuUNMET1. 7. 2019 – 31. 1. 2024LINKA
IAEAMolekulárne markery pre biologickú dozimetriu v radiačnej onkológii a hodnotenie rizika vzniku a optimalizácie liečby rakoviny19. 9. 2017 – 9. 7. 2023LINKA
ERA-NET Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov BHF-MetaB1. 4. 2020 – 31. 3. 2023LINKA
ERA-NET Zavedenie algoritmu na včasnú diagnostiku a sledovanie pacientov s pankreatickými neuroendokrinnými nádormiNExT1. 9. 2019 – 31. 3. 2023LINKA
COSTInvázne druhy komárov z rodu AedesAIM29. 1. 2020 – 5. 3. 2023LINKA
COSTNanomedicína rakoviny – z laboratória k pacientoviNANO2CLINIC28. 9. 2018 – 27. 9. 2022LINKA
COSTNové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorovSTRATAGEM11. 9. 2018 – 10. 9. 2022LINKA
3rd Health ProgrammeInovatívne partnerstvo pre boj proti rakovine – iPAACiPAAC1. 4. 2018 – 31. 12. 2021LINKA
COST In vitro 3-D bunkové modely – metodické postupy a ich relevantnosťCellFit16. 3. 2017 – 15. 9. 2021LINKA
ERA-NET Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenetických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníkaINNOCENT1. 1. 2017 – 30. 6. 2021LINKA
COST Sekretorické proteíny slinných žliaz Drosophila ako biodegradovateľné prírodné lepidlo s programovateľnými vlastnosťami (ENBA)ENBA1. 1. 2017 – 20. 4. 2021LINKA
COST MITO-EAGLE: Evolúcia-Vek-Pohlavie-Životný štýl-Prostredie (COST Action)MITO-EAGLE1. 1. 2017 – 28. 2. 2021LINKA
COST Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí hCOMET1. 4. 2016 – 11. 10. 2020LINKA
ERA-NET Intraklonálna heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a implikácie pre cielenú liečbu intraMMclo1. 7. 2016 – 31. 7. 2020LINKA
H2020Európsky vírusový archív sa stáva globálnym EVAg1. 4. 2015 – 31. 7. 2020LINKA
H2020Aliancia pre živé vedy: zmenšovanie výskumnej a inovačnej prepasti v Európskej úniiAlliance4Life1. 1. 2018 – 31. 12. 2019LINKA
H2020Vysoko-integrovaný senzor na skrining nanotoxicity HISENTS1. 4. 2016 – 31. 3. 2019LINKA
COST Využitie sekvenovania novej generácie pre štúdium a diagnostiku vírusových chorôb rastlín v poľnohospodárstve FA14079. 3. 2015 – 8. 3. 2019LINKA
FP7Klinický vývoj Nitisinonu pre AlkaptonúriuDevelopAKUre1. 11. 2012 – 31. 1. 2019LINKA
FP7Proti-kliešťové vakcíny na prevenciu kliešťami prenášaných ochorení v Európe ANTIDotE1. 12. 2013 – 30. 11. 2018LINKA
ERA-NET MEchanizmy TRansmigrácie Lymfocytov cez Hematoencefalickú Bariéru; NEURON ERA Net IId Brain Barrier; NEURON ERA Net II MELTRA – BBB1. 8. 2015 – 31. 7. 2018LINKA
ERA-NET Vývoj na galektínoch postavených terapeutík pre liečbu hantavírusovej hemoragickej horúčkyGalhant1. 1. 2016 – 31. 12. 2017LINKA
COSTAldosterón a mineralokortikoidný receptor (ADMIRE)ADMIRE23. 11. 2016 – 30. 11. 2017LINKA
H2020Vybudovanie centra ecelentnosti pre vývoj a využitie pokročilých materiálovCEMEA1. 6. 2015 – 31. 5. 2016LINKA
COSTUdržateľná produkcia vysokokvalitných čerešní pre európsky trhFA110415. 4. 2013 – 15. 4. 2016