12. Medzinárodné sympózium o katecholamínoch a iných neurotransmiteroch v strese

V dňoch 15. až 19. júna 2019, sa uskutočnilo v poradí už 12. Medzinárodné sympózium o katecholamínoch a iných neurotransmiteroch v strese, ktorého organizátorom bol Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Toto významné podujatie sa koná každé štyri roky a jeho tradícia siaha do roku 1975. Sympózium je jedným z najvýznamnejších vedeckých podujatí ostatných rokov na našom území, a jeho predsedníčkou bola prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., z Ústavu experimentálnej endokrinológie, Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave.

Na sympóziu sa zúčastnilo vyše sedemdesiat zahraničných a domácich vedcov z 13 krajín. Najsilnejšími zástupcami boli Rusko a USA, no zúčastnili sa na ňom aj vedeckí pracovníci z Austrálie, Iránu a krajín Európskej Únie. Slávnostný otvárací ceremoniál „Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress“ sa konal v sobotu, 15. júna, popoludní v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave, za prítomnosti účastníkov sympózia a pozvaných hostí z významných inštitúcií akademickej obce. Účastníkov sympózia privítala jeho predsedníčka prof. Daniela Ježová, DrSc., v ďalšej časti sa prihovoril predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc a predsedníčka lokálneho organizačného výboru RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.. Pri príležitosti sympózia bola vyhlásená súťaž s názvom Kopin Award, na podporu mladých vedeckých pracovníkov, podporená The Foundation for Catecholamine Research v USA. Ocenené boli tri mladé vedecké pracovníčky z Talianska, Holandska a Slovenska, ktorým udelili cestovné granty.

V rámci slávnostného otvorenia sympózia vystúpil s plenárnou Kvetňanského prednáškou s názvom „Rethinking Stress: Glucocorticoids, Context and Adaptation” významný vedec, šéfredaktor časopisu Stress prof. James P. Herman z University of Cincinnati, USA. Otvárací ceremoniál bol ukončený koncertom vážnej hudby kapely The Ladies Ensemble a slávnostnou recepciou.

Ďalší program sympózia sa preniesol do Kongresového centra SAV v Smoleniciach, kde jeho účastníci rokovali až do stredy 19. júna.