42. Pracovné dni Českej a Slovenskej spoločnosti mutagenézy vonkajším prostredím

V dňoch 10. až 13. júna 2019 sa konali v KC Smolenice 42. Pracovné dni Českej a Slovenskej spoločnosti mutagenézy vonkajším prostredím, ktorá je súčasťou Československej biologickej spoločnosti. Organizátorom podujatia bol Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Nadáciou Vyskum rakoviny. Na konferencii sa zúčastnilo 55 vedeckých pracovníkov, z toho 12 bolo z Českej republiky, 1 účastník bol z Nórska (pozvaný hosť),  a 42 účastníkov bolo zo Slovenska. Prednášky, ktoré odzneli boli rozdelené do viacerých tématických okruhov: i) onkológia (opravné procesy, miRNA, cirkulujúce nádorové bunky, nové cieľové molekuly); ii) nanobiológia/nanomedicína (bezpečnosť nanomateriálov in vitroin vivo, teranostika); iii) nové prístupy v posudzovaní rizika (3D modely, mikrofluidné systémy, mikročipy); iv) ekotoxikológia a protektívne účinky prírodných látok a v) chemická karcinogenéza a profesionálna expozícia. Potešujúcim momentom konferencie je stúpajúci záujem začínajúcich mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov o toto vedecké podujatie. Konferencia je pre nich vhodnou príležitosťou na získavanie prvých praktických skúseností s prezentáciou vlastných výsledkov ako aj podnetné diskusie a cenné rady od skúsenejších kolegov.