A4L_Actions alebo keď výskumné inštitúcie strednej a východnej Európy vytvoria tím

ilustračná mapa s vyznačenými krajinami, ktorú sú súčasťou projektu Alliance4Life

Úvodná konferencia dvanásťčlenného konzorcia už druhého projektu Alliance4Life – A4L_ACTIONS financovaného z programu Horizont 2020 sa konala 25. mája 2021 online. Táto medzinárodná aliancia popredných výskumných inštitúcií a univerzít pôsobiacich v oblasti biomedicínskych vied v strednej a východnej Európe, bude v nasledujúcich troch rokoch intenzívne pracovať na implementácii stratégií a množstva osvedčených postupov, ktoré boli v doterajšej činnosti aliancie pilotne odskúšané. Cieľom projektu je najmä zlepšovanie inštitucionálnej kultúry a strategického riadenia výskumných inštitúcií, a zároveň byť inšpiráciou pre zlepšovanie podmienok pre excelentnú vedu v strednej a východnej Európe.

Partneri projektu plánujú aj naďalej podporovať kariérny rozvoj vedeckých a výskumných pracovníkov a vytvárať atraktívne prostredie, ktoré by prilákalo talenty z celého sveta. Veľký dôraz je taktiež kladený na spoločenský význam výskumu a jeho inovačného potenciálu. Veľkým prínosom pre všetky výskumné inštitúcie a univerzity zo strednej a východnej Európy je odhodlanie všetkých zapojených partnerov zdieľať svoje skúsenosti ďalej na národných úrovniach, a slúžiť ako inšpirácia pre potrebné reformy vednej politiky vo svojich krajinách.

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa konferencia uskutočnila online, čo prinieslo možnosť zoznámiť sa s ambicióznymi plánmi členov aliancie prostredníctvom dopoludňajšej Plenary Session, aj inštitúciám nezapojeným do tohto projektu. Dopoludňajšieho plenárneho zasadnutia sa zúčastnilo viac ako 200 hostí z viac ako 12 krajín, ktorí zastupovali vedeckú komunitu, akademikov a politikov.

Konferenciu oficiálne otvoril riaditeľ CEITEC Masarykovej univerzity Jiří Nantl, ktorý je zároveň predsedom celej Alliance4Life. Jiří Nantl predstavil doterajšie dosiahnuté výsledky aliancie a zdôraznil výzvy, ktoré v regióne strednej a východnej Európy stále pretrvávajú a na ktoré je potrebné sa stále sústrediť.

K účastníkom konferencie sa prihovorila aj členka Európskeho parlamentu, poslankyňa a podpredsedníčka Výboru pre rozpočtovú kontrolu (CONT) Martina Dlabajová, ktorá sa zameriava na efektívne využívanie finančných prostriedkov Európskej únie určených na rozvoj vedy, výskumu a inovácií. Martina Dlabajová predstavila zaujímavé námety týkajúce sa spolupráce medzi členmi Európskeho parlamentu a vedeckej komunity pri tvorbe výskumnej politiky EÚ, a podelila sa aj o cenné poznatky z rokovaní o programe Horizont Európa.

V prednáškach zástupcovia Európskej komisie, Stefan Weiers (Head of Sector, Widening, ERA & Research Infrastructure Programming) a Henriette van Eijl (Acting Head of Unit Economic and Social Transitions), predstavili ciele a obsah programu Horizont Európa v oblastiach Widening and Strenghtening the ERA, resp. v oblasti Health, čo predstavujú najviac relevantné oblasti pre Alliance4Life.

Vedeckú komunitu zastupoval špičkový evolučný biológ Pavel Tomančák, nový riaditeľ konzorcia CEITEC, s jeho pohľadom vynikajúceho vedca pôsobiaceho väčšinu svojej profesionálnej kariéry v zahraničí, a momentálne pôsobiaceho v Českej republike. Dopoludňajšiu časť uzavrela koordinátorka aliancie Zlatuša Novotná, ktorá predstavila ciele a aktivity Akčného plánu aliancie na nasledujúce tri roky.

Popoludňajší program úvodného stretnutia aliancie zahŕňal rokovania jednotlivých pracovných skupín aliancie (Focus Groups), ktoré sa zameriavajú na rôzne oblasti podpory vedy.

O Alliance4Life

Členovia Alliance4Life, ktorý sú zároveň členovia konzorcia projektu A4L_ACTIONS, majú za cieľ prispieť k zmenšeniu inovačnej medzery zlepšovaním inštitucionálnej kultúry a implementáciou efektívneho strategického riadenia v menej výkonných krajinách strednej a východnej Európy. Aliancia združuje progresívne inštitúcie a univerzity z oblasti vied o živej prírode zo strednej a východnej Európy. Spoločným poslaním je podporovať a posilňovať excelentnosť výskumu v celej Európe a jej prínos pre spoločnosť, ľudské zdravie a kvalitu života. Desať zakladajúcich členov formalizovalo existenciu Aliancie ako stálej štruktúry vo Vilniuse podpísaním memoranda o porozumení v októbri 2019, a pokračovalo v spolupráci aj v zložitom roku 2020. Do konzorcia nového projektu boli pozvané dve nové členské univerzity z Bulharska a Rumunska.

 

Zdroj: Tlačová správa (press release)
Foto: https://www.ceitec.cz/a4l-actions-aneb-kdyz-vychodni-evropa-tahne-za-jeden-provaz/t10709

 

Partneri Alliance4Life:

Masaryk University (CEITEC MU – Central European Institute of Technology), Czech Republic

St. Anne’s University Hospital Brno (FNUSA-ICRC – International Clinical Research Center), Czech Republic

Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences (BMC SAS), Slovakia

Medical University of Łodz (MUL), Poland

University of Zagreb School of Medicine (UZSM), Croatia

University of Tartu (TU), Estonia

Vilnius University – Faculty of Medicine (VU), Lithuania

Latvian Institute of Organic Synthesis (LIOS), Latvia

University of Ljubljana (UL), Slovenia

Semmelweis University (SU), Hungary

Medical University Sofia (MUS), Bulgaria

Carol Davila University of Medicine and Pharmacy Bucharest (UMFCD), Romania