A4L_ACTIONS ponúka priestor na prepojenie vedy a priemyslu

minikonferencia projektu A4L_ACTIONS

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. (BMC SAV, v. v. i.) organizovalo nedávno na Slovensku tematickú minikonferenciu projektu A4L_ACTIONS spojenú s matchmakingom (Thematic Mini-conference with Matchmaking Event). Podujatie sa zameriavalo na zdieľanie výskumných nápadov s intelektuálnym pôvodom v krajinách strednej a východnej Európy a na vytvorenie príležitostí na nadviazanie partnerských vzťahov s farmaceutickým a medicínskym priemyslom. Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. októbra 2022 na Smolenickom zámku, v kongresovom centre Slovenskej akadémie vied.

Podujatia sa zúčastnili prednášajúci a účastníci, ktorí sú lídrami vo výskume a vývoji v oblasti rakoviny a metabolických porúch. Témy podujatia boli zamerané na skúmanie genetických, epigenetických a fyziologických mechanizmov chorôb prostredníctvom predklinických a klinických prístupov a transláciu novonadobudnutých poznatkov do pokrokov v diagnostike a terapii. Program minikonferencie odzrkadľoval aktuálne programové priority Horizontu Európa v rámci Misie Rakovina. Zahŕňal vedecké prednášky, informácie o projektových príležitostiach, vytváranie kontaktov a diskusiu o budúcej spolupráci.

Hlavným cieľom podujatia bolo preskúmať možnosti spolupráce medzi výskumom a priemyslom, ktoré by mohli viesť k vytvoreniu počiatočných malých projektov, ktoré budú podporené v rámci výzvy Alliance4Life’s Seed fund.

Podujatie splnilo svoje dva primárne ciele. Po prvé, spojilo výskumníkov z partnerských inštitúcií projektu A4L_ACTIONS a umožnilo im nahliadnuť do ich vedeckých tém a podnietiť výmenu nápadov a záujmov o spoluprácu. Po druhé, uľahčilo stretnutie vedcov so zástupcami priemyslu z oblasti biomedicíny, umelej inteligencie a medicínskej chémie. Podujatie otvorilo možnosti pre užšiu vzájomnú komunikáciu a budúce spoločné aktivity, ktoré by mohli viesť k inováciám. Stretnutie ponúklo vysokú odbornosť, počnúc vynikajúcou kľúčovou prednáškou prof. Pawla Swietacha z Oxfordskej univerzity a pokračovalo v rozhovoroch s partnerskými výskumníkmi projektu A4L_ACTIONS v otvorenej a priateľskej atmosfére.

„Som rada, že sme mohli privítať takých vynikajúcich a úprimných účastníkov. Prostredníctvom tohto stretnutia sme rozšírili záber projektu A4L_ACTIONS zo zdieľania osvedčených postupov v oblasti riadenia výskumu na zdieľanie vedomostí a zručností v oblasti excelentnosti výskumu,“ povedala prof. Silvia Pastoreková, generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i., organizátorka minikonferencie a členka Strategickej rady projektu A4L_ACTIONS.

Matchmaking

Posledný deň podujatia bol venovaný predstaveniu priemyselných partnerov v oblasti výskumu rakoviny a metabolických chorôb. Hlavnou hnacou silou nad rámec tohto podujatia bolo spoznanie služieb a inovatívnych výskumno-vývojových aktivít spoločností a vytvorenie neformálnych a formálnych väzieb medzi členskými inštitúciami konzorcia A4L_ACTIONS a potenciálnymi priemyselnými partnermi. O týchto možnostiach sa diskutovalo počas matchmakingu, v rámci ktorého mali výskumníci, zástupcovia firiem a výskumných zariadení poskytujúcich služby možnosť zmapovať možnosti budúcej spolupráce.

Účastníci z priemyslu presvedčili výskumníkov, že znalosti výskumníkov a výskumných zariadení sú pri spolupráci kľúčové a obchodní partneri vždy vítajú nové výskumné a inovatívne nápady. Najmä v strednej a východnej Európe sa publikačná sila výskumníkov a trhom riadená aktivita obchodných partnerov navzájom nevylučujú. V západnej Európe to však nemusí byť rovnaké, ale pred každou spoluprácou by sa mali vopred prediskutovať požiadavky a očakávania budúcich kooperačných partnerov.

„Tiež bolo zdôraznené, že mať dobrý nápad alebo službu nestačí. Počet konkurentov vo vysokoškolskom a podnikateľskom prostredí sa neustále zvyšuje; preto musí každý subjekt zvážiť faktory, ktoré dokážu odlíšiť jeho činnosť a služby od ostatných“, uviedol Zsolt Kohus, vedúci skupiny pre transfer technológií na Semmelweis University v Budapešti a predsedajúci šiestej sekcie počas podujatia.

Nakoniec bolo počas minikonferencie vyhlásené prvé kolo výzvy A4L_ACTIONS Seed Fund na podporu malých projektov spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom. Výskumní pracovníci aj priemyselní partneri prejavili záujem o túto aktivitu a sú otvorení návrhom na spoluprácu.

Program konferencie a fotogaléria

 

Text a foto: BMC SAV, v. v. i.