Sme partnerom európskeho konzorcia Alliance4Life

Biomedicínske centrum SAV sa stalo partnerom strategického konzorcia desiatich inštitúcií z deviatich krajín EÚ-13, ktoré od 1. januára 2018 spoločne realizujú projekt Alliance4Life: Closing Research and Innovation Divide in the European Union.

Tento prestížny projekt vznikol ako prvá „bottom-up“ iniciatíva progresívnych stredo- a východoeurópskych inštitúcií biomedicínskeho výskumu, ktoré sú pripravené systematicky zavádzať inštitucionálne zmeny a prispieť k odstráneniu existujúcej priepasti medzi krajinami EÚ-13 a EÚ-15 vo výkonnosti a kvalite výskumu a vývoja v oblasti zdravia.

Investíciami Európskych štrukturálnych a investičných fondov do infraštruktúry biomedicínskeho výskumu (na Slovensku na rozdiel od iných krajín bez národnej podpory udržateľnosti) sa nepodarilo túto priepasť zaceliť. Financovanie vedy však nie je jediným faktorom určujúcim kvalitu výskumu. Musí byť sprevádzané aj zlepšením výskumnej a inovačnej stratégie na inštitucionálnej a národnej úrovni a transformáciou inštitucionálnej kultúry.

Partneri aliancie chcú spojiť sily a zdieľať najlepšie skúsenosti z praxe prostredníctvom spolupráce podporovanej programom Horizon2020 (Grantová zmluva 779303). Cieľom konzorcia je prekonať tradičné národné bariéry rozvoja, rozdrobenosť výskumu a budovať excelentnosť prostredníctvom úzkej spolupráce s renomovanými európskymi sieťami vysoko výkonných krajín EÚ. Aliancia chce prispieť aj k formovaniu vednej politiky a vedných priorít na národnej aj európskej úrovni, k zlepšeniu účasti EÚ-13 v rámcových programoch a k využitiu synergií medzi štrukturálnymi fondami a rámcovými programami EÚ.

V dňoch 15.1. -17.1.2018 sa za účasti viacerých významných hostí z Európskej komisie konala prvá konferencia konzorcia Alliance4Life v Brne, v priestoroch Stredoeurópskeho technologického inštitútu na Masarykovej univerzite, ktorý projekt koordinuje. Podujatia sa aktívne zúčastnili aj reprezentanti BMC SAV ako členovia jednotlivých pracovných skupín, ktoré sa venujú rôznym aspektom vedeckého výskumu a jeho manažmentu (hodnotenie vedy, bioetika, ľudské zdroje, mobilita a reintegrácia, servisná infraštruktúra, transfer poznatkov a komunikácia). Bezprostredným cieľom na nasledujúce obdobie je identifikovať bariéry a faktory determinujúce  úspech vedeckého výskumu a určiť výkonnosť partnerských inštitúcií v oblasti výskumu a inovácií v porovnaní s vybranými štandardami. Ďalšia konferencia sa bude konať v Kongresovom centre na zámku v Smoleniciach 18.-20. júna 2018.