Členovia konzorcia Alliance4life sa stretli v Smoleniciach

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (ďalej len BMC SAV), zorganizovalo v dňoch 18. až 20. júna 2018 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied, v Smoleniciach, medzinárodné pracovné stretnutie partnerov projektu s názvom Alliance4Life, podporeného Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020.

Cieľom projektu Alliance4life, je zvýšenie kvality a viditeľnosti biomedicínskeho výskumu v krajinách strednej a východnej Európy (EU-13) prostredníctvom zlepšenia manažmentu vedeckých inštitúcií a identifikácie bariér ich rozvoja. CEITEC (Stredoeurópsky inštitút technológie) pri Masarykovej univerzite v Brne, ako hlavný koordinátor, si za slovenského partnera vybral BMC SAV ako významnú slovenskú inštitúciu zaoberajúcu sa biomedicínskym výskumom, ktorá dosahuje medzinárodne akceptované vedecké výsledky.

 

 

 

„Hlavným prínosom by malo byť zvýšenie participácie Slovenskej republiky v projektoch tvorených konzorciami so zahraničnými partnermi financovaných Európskou úniou, najmä v rámci programu Horizont 2020. Zároveň by mala implementácia tohto projektu pomôcť zmenšiť bariéry, ktoré prehlbujú nerovnosť vo vede a inováciách medzi krajinami v Európe,“ uviedla riaditeľka BMC SAV prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

 

Tento prestížny projekt vznikol ako prvá iniciatíva progresívnych inštitúcií z nových členských krajín Európskej únie (ďalej len EÚ), ktoré sú pripravené systematicky zavádzať inštitucionálne zmeny a prispieť k odstráneniu existujúcej priepasti medzi nimi a starými členskými krajinami EÚ, vo výkonnosti a kvalite výskumu, či vo vývoji v oblasti zdravia.

Pozvanie na konferenciu prijalo 82 vedcov a manažérov vedy z Českej republiky, Poľska, Chorvátska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Slovinska, Maďarska a Slovenska. Partneri aliancie chcú spojiť sily a zdieľať najlepšie skúsenosti z praxe. Cieľom konzorcia je prekonať rozdrobenosť výskumu a budovať úzku spoluprácu s renomovanými európskymi inštitúciami krajín EÚ. Aliancia chce prispieť aj k formovaniu vednej politiky a vedných priorít na národnej aj európskej úrovni, k zlepšeniu účasti nových členských krajín EÚ v rámcových programoch a k využitiu synergií medzi štrukturálnymi fondami a rámcovými programami EÚ.

PDF: TS Alliance4Life