Cena Slovenskej fyziologickej spoločnosti za najlepší poster pre našu doktorandku Denisu Mihalj

doktorandka Denisa Mihalj so svojím školiteľom docentom Jánom Bakošom

Slovenská fyziologická spoločnosť udelila doktorandke pôsobiacej v Biomedicínskom centre SAV, v. v. i., Mgr. Denise Mihalj a kolektívu ocenenie za najlepší poster mladých fyziológov v roku 2023.

Denisa Mihalj prezentuje svoj výskum

 

 

Denisa sa spolu so svojimi kolegami zúčastnila na každoročnom podujatí pod názvom Fyziologické dni, kde v roku 2023 išlo už o 98. ročník. Podujatie ponúka priestor pre fyziológov zo Slovenska a Česka na stretnutia a zdieľanie vzájomných informácií a výsledkov svojich vedeckých prác. Počas podujatia sa pre doktorandov zo Slovenska koná aj posterová súťaž.

Mgr. Denisa Minalj pôsobí ako doktorandka na Oddelení neurovied, ÚEE BMC SAV, v. v. i. a svoju dizertačnú prácu robí pod vedením doc. RNDr. Jána Bakoša, PhD., vedúceho oddelenia. Denisine výskumné záujmy sú zamerané na lepšie pochopenie úlohy inhibičných synapsií lokalizovaných v oblastiach mozgu zodpovedných za spracovanie čuchových vnemov pri vzniku porúch autistického spektra. Pochopenie synaptických abnormalít a funkčných zmien v mozgu je kľúčové pre štúdium rôznych neurovývojových porúch vrátane autizmu. Hlavným cieľom jej dizertačnej práce je preskúmať synaptické abnormality v primárnom čuchovom centre a piriformnej kôre na zvieracích modeloch autizmu.

 

Informácie poskytla, foto: Denisa Mihalj, doktorandka