Centrum pohybovej aktivity BMC SAV

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV

Zvýšenie fyzickej zdatnosti prostredníctvom dostatočnej dávky pohybu má pozitívny vplyv nielen na výkonnosť a  kvalitu života, ale je aj efektívnym prostriedkom prevencie a liečby mnohých chronických ochorení. V prírode platí, že len pohyblivý živočích je životaschopný. Na druhej strane sedavý životný štýl významnou mierou zvyšuje chorobnosť aj úmrtnosť. Zabezpečiť si dostatočnú dávku pohybu v dnešnej spoločnosti však nemusí byť jednoduché. Takže čo je dôležité?

  • Edukácia o benefitoch a účinkoch cvičenia na zdravie.
  • Naučiť sa správne cvičiť (individualizované cvičenie vedené profesionálnym trénerom).
  • Skupina ľudí s podobným zázemím a záujmami.
  • Pravidelnosť a dlhodobé sledovanie účinkov cvičenia.
  • Spätná väzba: zrkadlo efektivity tréningovej intervencie.

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV poskytuje priestor na meranie parametrov fyzickej zdatnosti ako aj príjemné, vzdušné prostredie s moderným vybavením na realizáciu klinických intervenčných tréningových programov, ktoré sú súčasťou grantovo podporených projektov biomedicínskeho výskumu BMC SAV .

Centrum pohybovej aktivity (i) umožňuje uskutočňovať vytrvalostný i silový tréning pre dobrovoľníkov výskumných štúdií a  klientov Centra a Výskumnej kliniky BMC SAV, (ii) je bázou pre  interakciu vedcov, lekárov a odborníkov na fyziológiu cvičenia a kineziológiu, ktorá je predpokladom úspešnej translácie vedeckých poznatkov do každodennej praxe; (iii)  umožňuje dlhodobé sledovanie účinkov pravidelného cvičenia na ľudské zdravia a podporuje zdravé starnutie a (iii) umožňuje získavať ďalšie cenné vedecké poznatky o benefičných  účinkoch pravidelného i akútneho cvičenia na zdravie.

Súčasťou aktivít CPA je cvičenie pre zamestnancov BMC SAV v rámci programu Sci-Fit, ktorý je zameraný na dlhodobé sledovanie spojené s monitorovaním fyzickej zdatnosti a vybraných fyziologických funkcií. CPA však poskytuje i možnosti organizovaného cvičenia pre zamestnancov a doktorandov BMC SAV, ktorí majú záujem o aktívnu formu regenerácie alebo o budovanie fyzickej zdatnosti.

Centrum pohybovej aktivity úzko spolupracuje s Fakultou telesnej výchovy a športu UK ako aj s klinickými lekármi (I. a II. Neurologická klinika LFUK a UNB; Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, UNB; Národný onkologický ústav) a s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti (www.obesitas.sk). Cieľom je vytvoriť modelový systém translácie využitia pravidelnej pohybovej aktivity / modifikácie životného štýlu v praxi.

centrum-pohybovej-aktivity-1
centrum-pohybovej-aktivity-2