Centrum pre výskum a vývoj imunologicky aktívnych látok

Centrum pre výskum a vývoj imunologicky aktívnych látok

Základné fakty (O nás)

Biotechnologické laboratóriá Slovenskej akadémie vied ( BTL SAV) boli zriadené v roku 2015 na základe:

 • Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) pre projekt  “Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok”,  ITMS kód Projektu: 26220220188     uzavretej medzi poskytovateľom – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  a športu SR a prijímateľom – Slovenskou akadémiou vied
 • Zmluvy o partnerstve medzi Slovenskou akadémiou vied ako prijímateľom NFP a zároveň hlavným partnerom projektu „Centrum výskumu a vývoja imunologicky aktívnych látok“ a Virologickým ústavom Slovenskej akadémie vied

Ciele a zameranie

 1. Biotechnologické laboratóriá SAV je výskumno-vývojové pracovisko, ktorého cieľom a poslaním je zvyšovať kvalitu aplikovaného výskumu v oblasti vývoja biologicky aktívnych farmaceutických látok, technologických procesov ich prípravy a analýzy a zabezpečiť účinný transfer získaných poznatkov do praxe.
 2. Biotechnologické laboratóriá SAV vytvárajú predpoklady pre prípravu, zabezpečenie a realizáciu domácich a zahraničných vedecko-výskumných projektov v oblasti aplikovaného biomedicínskeho a farmaceutického výskumu a tým umožňujú zvýšiť jeho kvalitu a prestíž v domácom aj v medzinárodnom meradle.
 3. Priestory Biotechnologických laboratórií SAV poskytujú možnosti a kvalitné podmienky pre ďalšie vzdelávanie a profesionálny rast zamestnancov a študentov v oblasti moderného aplikovaného biologického výskumu.

Organizačné zabezpečenie

 • BTL SAV sú špecializovaným zariadením Biomedicínskeho centra SAV lokalizované na detašovanom pracovisku v Šarišských Michaľanoch
 • BTL SAV sú otvorenou inštitúciou pre spoluprácu s akademickými a priemyselnými subjektmi v oblasti aplikovaného bio-medicínskeho výskumu a vývoja

Biotechnologické laboratóriá SAV sú členené na:

Výskumné a vývojové laboratóriá
Analytické laboratóriá

Výskum a vývoj

 • Biofarmaceutiká produkované v eukaryotických systémoch za aseptických podmienok podľa požiadaviek správnej výrobnej praxe
 • Účinnejšie a bezpečnejšie vírusové vakcíny
 • Terapeutické a diagnostické preparáty bakteriálneho pôvodu
 • Formulácia biologicky aktívnych látok s lepšou stabilitou a účinnosťou

Riešené projekty:

„APVV-14-0474   Príprava erytropoetínu, terapeutického hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia“

„APVV-15-0720   Stanovenie aktivity transfer faktora, imunostimulačného preparátu z extraktu leukocytov a štandardizácia jeho prípravy“

Analýzy

 • Vývoj a validácia metód stanovenia účinnosti, zloženia, bezpečnosti a čistoty biologicky aktívnych látok
 • Analýzy a kontroly výstupov a aktivít prebiehajúcich vo výskumných a vývojových laboratóriách:
  – fyzikálno-chemické analýzy
  – mikrobiologické analýzy
  – virologické analýzy
  – molekulárno-biologické analýzy

BTL sú držiteľom certifikátu správnej výrobnej praxe (GMP) na kontrolu účinných látok, pomocných látok a humánnych liekov vykonávajúce farmaceutické skúšanie pre výrobcov liekov, skúšaných liekov, skúšaných produktov, účinných látok, medziproduktov a pomocných látok.

Číslo osvedčenia: 2691/2015/900 vydaného ŠUKL


Zmluvní partneri:

IMUNA Pharm a.s.
Národný ústav detských chorôb a.s.
Progresa final.s.r.o.

Prezentovali sme sa:

Contribution of the Slovakia to the European Research Area:
New Research Infrastructure,
October 2015, Brussels, Belgium

PHARM CONNECT CONGRESS,
March 2018, Budapest, Hungary

Univerzitné vedecké parky a Výskumné centra ako akcelerátory technologického transferu a výskumnej spolupráce s praxou v SR,
May 2018, Košice, Slovakia


Kolektív:

RNDr. Vladimír Zelník, CSc.

Vedúci BTL

02/59302463


RNDr. Marta Miklošová – Vedúca Analytických laboratórií BTL

MVDr. Jana Struková – Vedúca Mikrobiologickej sekcie Analytických laboratórií BTL

Ing. Mária Baranová – Vedúca Virologickej sekcie Analytických laboratórií BTL

Ing. Veronika Genčúrová – Vedúca Sekcie fyzikálno-chemických analýz Analytických laboratórií BTL

Mgr. Ondrej Ragač – fyzikálno-chemické analýzy a HPLC

Mgr. Soňa Sokolskáí – Mikrobiológia

Mgr. Eva Miklošová – Virológia