Čestná plaketa Dionýza Blaškoviča pre Jána Gálika z Neurobiologického ústavu BMC SAV

RNDr. Ján Gálik, CSc. počas odovzdávania Čestnej plakety Dionýza Blaškoviča

RNDr. Ján Gálik, CSc., vedecký riaditeľ Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV

Súčasťou pracovného výjazdu členov Predsedníctva SAV v Košiciach bolo aj udelenie Čestnej plakety Dionýza Blaškoviča odborníkovi v oblasti neurovedného výskumu, zanietenému propagátorovi vedy a vedeckému riaditeľovi Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV (NbÚ BMC SAV) RNDr. Jánovi Gálikovi, CSc. Predseda SAV profesor Pavol Šajgalík a podpredseda SAV pre druhé oddelenie vied profesor Karol Marhold ju odovzdali v piatok 18. júna 2021 v Aule SAV na Watsonovej ulici v Košiciach. Prítomní boli aj zástupcovia vedenia ústavov SAV pôsobiacich na východnom Slovensku.

Hlavnou oblasťou záujmu doktora Jána Gálika je štúdium mechanizmov ischemického a traumatického poškodenia nervového systému. Stav poškodeného tkaniva študuje pomocou elektrofyziologických metód, a to v in-vivo (EMG, evokované potenciály) aj v in-vitro podmienkach (whole cell patch clamp).

„K jeho najvýznamnejším vedeckým aktivitám patrí výskum lokálneho chladenia miechy, ktorého výsledky sú aplikované v klinickej praxi. Lokálnou hypotermiou miechy pomocou upraveného epidurálneho katétra sa podarilo zachrániť stovky pacientov pred poškodením miechy pri operáciách na torakoabdominálnej aorte,“ uviedol podpredseda pre 2. oddelenie vied profesor Karol Marhold v laudáciu prítomnému publiku.

Významnou je aj účasť doktora Jána Gálika na štúdiu mechanizmov amyotrofnej laterálnej sklerózy (ALS) na zvieracom modeli tejto choroby, a tiež výskum, v ktorom bola dokázaná účasť aktivity metabotropických glutamátových receptorov (mGluR) skupiny I – typu 1 a 5 v modulácii bolestivých podnetov po tetanickej stimulácii vstupov miechy. Bol súčasťou projektu pre tvorbu a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy na predklinickom modeli miniprasiat. V súčasnosti pracuje na aplikácii slabého elektrického poľa pre podporu prerastania regenerujúcich nervových vláken pre využitie v kombinovanej terapii traumou poškodenej miechy na modeli potkana.

Doktor Ján Gálik periodicky organizuje medzinárodné sympózium s názvom „International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology“. Odborná, ale aj laická verejnosť ho pozná aj ako zanieteného propagátora vedy. Ako vedecký pracovník NbÚ BMC SAV, ktorý absolvoval viaceré dlhodobé stáže v zahraničí, si veľmi výrazne uvedomoval, akú dôležitú úlohu v spoločnosti má informovanosť o význame neurovedného výskumu.

Od roku 2009 organizuje Košické vedecké kaviarne. Za desaťročie ich fungovania sa tu vystriedalo 70 lektorov z rôznych vedeckých oblastí a počas svojej existencie sa stali neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života v Košiciach. Doktor Ján Gálik sa angažuje v širokom spektre rôznych ďalších popularizačných aktivít. Za túto mimoriadnu činnosť bol ocenený individuálnou aj kolektívnou Cenou SAV za popularizáciu vedy.

RNDr. Ján Gálik, CSc., vedecký riaditeľ Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV

Predseda SAV profesor Pavol Šajgalík  sa poďakoval doktorovi Jánovi Gálikovi za jeho činnosť a vyzdvihol aj skutočnosť, že mu pri jeho aktivitách vždy išlo najmä o dobro SAV ako celej inštitúcie.

Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, ďakujem pekne za ocenenie, veľmi ma potešilo. Uvedomujem si, že v SAV je mnoho ľudí, ktorí si takéto ocenenie zaslúžia viac ako ja. Z úcty a vďaky k navrhovateľom a k SAV, ktorá bola a je mojou jedinou pracovnou ´Alma Mater´, ho rád prijímam,“ povedal ocenený Ján Gálik v ďakovnej reči.

Program stretnutia následne pokračoval predstavením novozvolených členov Predsedníctva SAV prítomným riaditeľom, zástupcom riaditeľov a predsedom vedeckých rád ústavov SAV sídliacich v Košiciach a vo Vysokých Tatrách. Spoločne diskutovali o aktuálnom stave legislatívnych procesov spojených s transformáciou SAV, o ekonomických otázkach, mobilitných programoch, ako aj o doktorandskom štúdiu.

 

Text a foto: Katarína Gáliková, SAV
zdroj: webová stránka SAV