Čo nám naznačujú výsledky prvej fázy séroepidemiologickej štúdie zamestnancov SAV

budova, kde sídli Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

V Biomedicínskom centre SAV aktuálne realizujeme séroepidemiologickú štúdiu, ktorej cieľom je zistiť výskyt protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 u zamestnancov SAV. Očakávame, že výsledky štúdie pomôžu optimalizovať stratégiu epidemiologického monitorovania prostredia SAV vo vzťahu k riziku ochorenia COVID-19. Získané údaje tiež môžu prispieť k udržateľnosti činnosti organizácií SAV v priebehu jesennej a zimnej sezóny. Okrem toho štúdia rozšíri naše poznatky o protilátkovej odpovedi na očkovanie a/alebo infekciu a o obrannej funkcii protilátok voči šíreniu infekcie a ochoreniu COVID-19.

Testovanie zamestnancov organizácií SAV sa koná výlučne na dobrovoľnej báze na základe informovaného súhlasu účastníkov, s  povolením Etickej komisie Bratislavského samosprávneho kraja. Na analýzu protilátok sa využíva kapilárna krv vo forme vysušených kvapiek, získaná samoodberom z prsta. Analýza sa uskutočňuje pomocou ELISA metódy určenej na detekciu protilátok špecifických pre S proteín vírusu SARS-CoV-2.

V týchto dňoch sme ukončili prvú fázu štúdie určenú pre tých zamestnancov SAV, ktorí boli v čase odberu najmenej 14 dní po druhej dávke očkovania akoukoľvek vakcínou alebo minimálne 14 dní po prekonaní ochorenia COVID-19 (bez ohľadu na očkovací status).

Už teraz môžeme konštatovať, že predbežné výsledky sú veľmi povzbudivé. Z vyše 800 doteraz vyšetrených vzoriek bolo 88% vysoko pozitívnych na prítomnosť protilátok, 9 % bolo pozitívnych a cca 3 % negatívnych. Hodnota vysoko-pozitívneho nálezu pre ELISA test EuroImmun, ktorý sme použili v našej štúdii, bola určená na základe odporúčania americkej liekovej agentúry FDA (str. 9 dokumentu): https://www.fda.gov/media/141477/download.

Z vyhodnotenia predbežných výsledkov je zrejmé, že vakcíny navodia silnú protilátkovú odpoveď a že aj po prekonaní infekcie sa hladina protilátok očkovaním významne zvýši (viď grafické znázornenie na konci článku). Zatiaľ nie je presne definovaný vzťah medzi hladinou protilátok a ich obrannou funkciou u konkrétneho jedinca, keďže riziko infekcie a priebeh ochorenia ovplyvňujú ďalšie zložky imunity, stav organizmu a vlastnosti vírusových variantov. Napriek tomu sú protilátky nepochybne dôležitou súčasťou imunitnej obrany proti ochoreniu COVID-19, o čom svedčí aj ich cielené využitie v liečbe tohto ochorenia.

Výsledky prvej fázy štúdie budú účastníkom doručené v priebehu tohto týždňa prostredníctvom organizácií SAV v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Séroepidemiologická štúdia bude pokračovať druhou fázou začiatkom augusta 2021, s možnosťou zapojenia sa tých zamestnancov SAV, ktorí sa prvej fázy nezúčastnili. Riaditelia organizácií SAV boli o logistike druhej fázy informovaní e-mailom.

Graf ukazuje predbežné výsledky prvej fázy štúdie protilátok proti S proteínu vírusu SARS-CoV-2 u zamestnancov SAV, ktorí boli očkovaní a/alebo prekonali ochorenie COVID-19.

  • Relatívne hladiny protilátok boli určené pomocou ELISA metódy (EuroImmun) ako podiel medzi S-proteín-špecifickým signálom a pozadím.
  • Plné obdĺžniky v grafe znázorňujú 75% hodnôt najviac zastúpených v danej skupine, vnútorná horizontálna linka zodpovedá priemernej hodnote skupiny, n = počet vyšetrených vzoriek v skupine (najviac vzoriek patrí očkovaným osobám). Do grafu neboli zaradené vzorky s nekompletne vypísanými formulármi.
  • Hodnoty tohto testu sa nedajú priamo porovnávať s výsledkami udávanými v stovkách alebo tisícoch jednotiek rôznymi diagnostickými laboratóriami, ktoré používajú odlišné testy od iných výrobcov. 
  • Výsledky prvej fázy štúdie jasne poukazujú na vzťah medzi závažnosťou ochorenia a hladinou protilátok a tiež na význam očkovania (a to aj u osôb, ktoré prekonali infekciu SARS-CoV-2).

 

Autori textu a graf: BMC SAV
Úvodné foto: Martin Bystriansky, SAV