Dr. Miroslav Chovanec, editor špeciálneho čísla časopisu International Journal of Molecular Sciences

International Journal of Molecular Sciences, Special Issue

International Journal of Molecular Sciences, Special Issue

Mimoriadne a špeciálne vydanie medzinárodného časopisu International Journal of Molecular Sciences (IJMS) je venované téme udržania stability genómu a jej súvisu s nádorovými ochoreniami (Genome Maintenance and Cancer). Editorom tohto špeciálneho čísla vedeckého karentovaného časopisu je Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., vedecký riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Dr. Chovanec je odborníkom na oblasť výskumu nádorových ochorení so zameraním na poškodenie DNA a jeho opravy pri nádorových ochoreniach, nádorové biomarkery, cielenú a personalizovanú liečbu tohto ochorenia a iné. Špeciálne vydanie časopisu IJMS patrí do rubriky orientovanej na oblasť „molekulárnej genetiky a genomiky“.

Je práve táto oblasť výskumu vaším odborným zameraním? Neváhajte a predložte redakcii originálny alebo prehľadný článok o výskume zaoberajúcom sa najnovším pokrokom a súčasným pochopením úlohy poškodenia DNA a jeho opravy pri rakovine.

Po mnoho desaťročí sa nestabilita genómu považuje za hnaciu silu rozvoja rakoviny a systémy opravy DNA sú kľúčovými faktormi zabezpečujúcimi udržiavanie stability genómu a prevenciu rakoviny. Tieto systémy však tiež predstavujú prekážky pri liečbe rakoviny, najmä v prípade použitia liečebných postupov, ktorých primárnym farmakologickým cieľom je molekula DNA. Pochopiteľne, inhibítory opravy DNA, buď samotné alebo v kombinácii s liečivom, sú vysoko sľubné protirakovinové nástroje potrebné na dosiahnutie vyššej liečiteľnosti a dlhšej miery prežitia. Poškodenie DNA a spôsoby jeho opravy sú sľubnými biomarkermi rakoviny s vysokým potenciálom na použitie v prístupoch individuálnej liečby.

Návrhy tém pre článok (zasielané články nie sú návrhmi limitované):

  • Úloha nestability genómu pri rakovine
  • Prognostická hodnota nestability genómu
  • Použitie inhibítorov opravy DNA pri liečbe rakoviny
  • Úloha variantov génov opravy DNA pri výskyte a liečbe rakoviny
  • Syntetická letalita založená na použití inhibítorov opravy DNA
  • Cielenie opravy DNA pomocou miRNA
  • Strata opravy DNA pri rakovine
  • Cielenie nestability genómu protinádorovými liečivami
  • Biomarkery z rady opravy DNA
  • Úloha nestability genómu a opravy DNA pri indukcii mutácií v nádoroch

 

Deadline na predloženie rukopisu článku do špeciálneho čísla časopisu je 31. január 2021.

Informácie o zaslaní rukopisu na stránke časopisu

 

International Journal of Molecular Sciences (IJMS) je medzinárodný recenzovaný časopis o molekulárnych vedách s otvoreným prístupom a vychádza v mesačnej periodicite. Časopis poskytuje priestor pre témy zaoberajúce sa biochémiou, molekulárnou a bunkovou biológiou, molekulárnou biofyzikou, molekulárnou medicínou a všetkými aspektami molekulárneho výskumu v chémii.

 

Photo: https://www.mdpi.com/1422-0067/21