Genetická toxikológia a prevencia rakoviny

Genetická toxikológia a prevencia rakoviny

Organizátori podujatia

Pracovné dni Českej a slovenskej spoločnosti mutagenézy vonkajším prostredím, pri Československej biologickej spoločnosti, sa už tradične zameriavajú na aktuálne problémy v oblasti genetickej toxikológie, nanotoxikológie a nanomedicíny, molekulárnej a bunkovej biológie, molekulárnej epidemiológie a epigenetiky, mutagenézy, karcinogenézy a prevencie rakoviny. Okrem odborných prednášok, veľmi cenné sú príspevky odborných pracovníkov-špecialistov, ktorých prezentácie sa úzko súvisia s uplatňovaním vedeckých poznatkov v spoločenskej praxi.

Teší nás stúpajúci záujem začínajúcich mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov o toto vedecké podujatie. Konferencia je pre nich vhodnou príležitosťou na získavanie prvých praktických skúseností s prezentáciou vlastných výsledkov, cenné rady skúsenejších kolegov ako aj podnetné diskusie aktuálnych otázok. Sme radi, že aj v tomto roku, vďaka dotácii poskytnutej Československou biologickou spoločnosťou, môžeme znížiť konferenčný poplatok pre študentov VŠ a doktorandov.

Veríme, že malebné prostredie Malých Karpát a čaro okolitej prírody na sklonku jari významnou mierou podporia neformálnu priateľsku atmosféru konferencie, podnietia konštruktívnu diskusiu odborných problémov, stimulujú výmenu vzájomných skúseností a podporia nadväzovanie nových perspektívnych spoluprác.

Vedecký výbor

RNDr. Alena Gábelová, CSc., BMC SAV – ÚEO, SR

Ing. Július Brtko. DrSc., BMC SAV – ÚEE, SR
RNDr. Mária Dušinská, CSc., NILU, NO
MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. ZÚ, ČR
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., PriF UK, SR
Ing. Jan Topinka, Dr.Sc., ÚEM AV ČR

Organizačný výbor

RNDr. Katarína Kozics, PhD., BMC SAV – ÚEO

Mgr. Andrea Bábelová, PhD., BMC SAV – ÚEO
RNDr. Monika Šramková, PhD., BMC SAV – ÚEO
Mgr. Michal Šelc, BMC SAV – ÚEO
Mgr. Kristína Kopecká, BMC SAV – ÚEO
Mgr. Patrícia Bégerová, BMC SAV – ÚEO
Mgr. Jana Hricovíniová, BMC SAV – ÚEO

Tematické okruhy:

 • Faktory životného a pracovného prostredia
 • Biomarkery karcinogenézy
 • Prírodné látky
 • Nanomateriály
 • Rôzne

Abstrakty

Pokyny pre písanie abstraktov:

Používajte MS-Word 2002 alebo vyššie verzie

Dodržujte uvedený formát abstraktu (1 strana A4):

 • Písmo Arial
 • Okraje: z vrchu 2,5 cm, zo spodu 2,5 cm, z ľavej strany 2,5 cm, z pravej strany 2,5 cm
 • Nadpis (bold, 14 pts)
 • Vynechať 1 riadok (normal, 12 pts)
 • Uviesť mená autorov (krstné meno, priezvisko) (normal, 12 pts), podčiarknúť meno prezentujúceho autora
 • Použiť arabské číslice a superskript, ak sú autori z rôznych inštitúcií
 • Vynechať 1 riadok (normal, 12 pts)
 • Uviesť adresu/adresy s uvedením príslušného čísla uvedeného pri mene autora (italics, 12 pts)
 • Vynechať 1 riadok (normal, 12 pts)
 • Uviesť text abstraktu, riadkovanie 1 (normal, 12 pts), zarovnanie na obe strany
 • Rozsah abstraktu max. 1 strana A4 vrátane poďakovania
 • Abstrakty posielajte v anglickom jazyku.

Pokyny pre vedecké práce v plnom znení (short communication):

Používajte MS-Word 2002 alebo vyššie verzie

Dodržujte uvedený formát príspevku:

 • Písmo Arial
 • Okraje: z vrchu 2,5 cm, zo spodu 2,5 cm, z ľavej strany 2,5 cm, z pravej strany 2,5 cm
 • Nadpis (bold, 14 pts)
 • Vynechať 1 riadok (normal, 12 pts)
 • Uviesť mená autorov (krstné meno, priezvisko) (normal, 12 pts), podčiarknúť meno prezentujúceho autora
 • Použiť arabské číslice a superskript, ak sú autori z rôznych inštitúcií
 • Vynechať 1 riadok (normal, 12 pts)
 • Uviesť adresu/adresy s uvedením príslušného čísla uvedeného pri mene autora (italics, 12 pts)
 • Vynechať 1 riadok (normal, 12 pts)
 • Text členiť nasledovne: 1. Úvod vrátane cieľov (Introduction), 2. Materiál a metódy (Materials and methods), 3. Výsledky (Results), 4. Záver (Conclusion), Zoznam použitej literatúry (References), Poďakovanie (Acknowledgement). Obrázky vložiť do textu, spolu s číslom a textom pod obrázkom.
 • Rozsah textu je max. 7 strán A4, vrátane obrázkov, literárnych odkazov a poďakovania.
 • Tlač Zborníka bude čierno-biela, farebné obrázky by výrazne predražili tlač.
 • Príspevky posielajte v anglickom jazyku.

Zborník bude recenzovaný a bude mať ISBN.

Abstrakty a príspevky v plnom znení zasielajte elektronicky ako prílohu mailu na adresu: monika.sramkova@savba.sk a v kópii na: alena.gabelova@savba.sk

Abstrakty/príspevky zasielajte do 12.5.2019

V prípade viacerých spoluautorov, ktorí sa zúčastnia konferencie, abstrakt/príspevok zasielajte iba raz!!!

Abstrakty/príspevky zaslané bez zaplatenia registračného poplatku nebudú uverejnené v zborníku.

Program konferencie bude zostavený, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, podľa prihlásených príspevkov. Odborná komisia si vyhradzuje právo zaradiť na ústnu prezentáciu (15 min.+5 min. diskusia) niektoré z príspevkov zahlásených ako poster – autori budú o tejto zmene informovaní.

Poplatky

Registrujte sa na konferenciu iba prostredníctvom web stránky!!!!!!

Registračný poplatok 230,00 €
Registračný poplatok pre študentov 180,00 €
Registračný poplatokpre sprevádzajúcu osobu (nezúčastní sa odbornného programu) 180,00 €

V konferenčnom poplatku sú zahrnuté raňajky formou „švédskych stolov“ 11.-13.6., obed 11.-13.6., slávnostný prípitok 10.6., večera 10.-11.6., slávnostná večera 12.6., občerstvenie počas prestávok, ochutnávku vín dňa 11.6., transport z Bratislavy do Smolenic a späť, zborník, konferenčný balíček)

Každý študent musí zaslať spolu s prihláškou mailom (kontaktné osoby) potvrdenie o návšteve VŠ (vydáva študijné oddelenie) !!!!


Ceny ubytovania

Jednoposteľová izba 42 €/noc
Dvojposteľová izba 76 €/noc
Trojposteľová izba 99 €/noc
Štvorposteľová izba 112 €/noc
Apartmán 132 €/noc

Upozornenie:

Počet jednoposteľových izieb: 9
Počet dvojposteľových izieb: 15
Počet trojposteľových izieb: 8
Počet štvorposteľových izieb: 3
Počet apartmánov: 5

Spôsob platby:

Bankový prevod

Registračný poplatok a ubytovanie musia byť uhradené v eurách!!!! Náklady spojené s bankovým prevodom uhrádza príkazca.

Majiteľ účtu: Nadácia Výskum rakoviny
Adresa: Vlárska 7, 833 91 Bratislava, Slovenská republika
Názov účtu: JD2019
IBAN: SK8902000000002419326658
IČO: 31782582
SWIFT: SUBASKBX

NB! Pre identifikáciu platby treba uviesť meno platiteľa do „Správa pre prijímateľa“

Registrácia

Prihláška

Termíny

Registrácia a rezervácia ubytovania 12.5.2019
Zaslanie abstraktu 12.5.2019
Platby 31.5.2019

Dôležité informácie

Individuálna automobilová doprava do KC Smolenice

 • trasa Bratislava – Pezinok – Častá – Smolenice: vzdialenosť 50 km, cesta 1. Triedy
 • po diaľnici Bratislava – Trnava – odtiaľ po ceste 1. triedy Trnava – Trstín – Smolenice: vzdialenosť 75 km

GPS: 48.51403161727599, 17.432738542556763

Účastníci konferencie možu s autom vyjsť až ku KC Smolenice a parkovať na nádvorí zámku!

Organizovaná autobusová doprava do KC Smolenice

Informácia o mieste pristavenia autobusu a čase odchodu bude zverejnená neskôr.

Registrácia

Registrácia v KC Smolenice začne od 12:30 v pondelok, 10. júna 2019. Konferencia končí vo štvrtok, 13. júna 2019 obedom. Plánovaný odchod z KC Smolenice je o 14:00.

Rezervácia ubytovania

Upozornenie: Vzhľadom na limitované možnosti ubytovania na zámku, odporúčame účastníkom registrovať sa a rezervovať si ubytovanie čím skôr (“first come-first served”). Pri neskorších termínoch registrácie, organizátori nemôžu garantovať požiadavky na ubytovanie.

Internet

Na zámku je dostupné bezplatné pripojenie na internet prostrednictvom Wifi (2,4 Ghz).

Sponzori

scintila
RNDr. Katarína Kozics, PhD.

Biomedicínske centrum SAV
Ústav experimentálnej onkológie
Dúbravská cesta 9, 845 45 Bratislava
Tel.: +421 2 32295176
Mobil: +421 903604474
e-mail: katarina.kozics@savba.sk

RNDr. Monika Šramková, PhD.

Biomedicínske centrum SAV
Ústav experimentálnej onkológie
Dúbravská cesta 9, 845 45 Bratislava
Tel.: +421 2 32295176
Mobil: +421 944638625
e-mail: monika.sramkova@savba.sk

GPS: 48.51403161727599, 17.432738542556763