História ÚEE

História Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV

Dňa 30. 11. 1951 vydalo vtedajšie Povereníctvo zdravotníctva vedené povereníkom Dr. J. Kyselým pod číslom 501-34 703/1951 Výnos o zriadení Endokrinologického ústavu (oblastného) pre Slovensko. Vo výnose sa stanovuje, že Povereníctvo zdravotníctva na základe zákona 49/1947 Zb. O poradenskej zdravotnej starostlivosti zriaďuje s účinnosťou od 1. 12. 1951 Endokrinologický ústav pre Slovensko so sídlom v Bratislave. Súčasne sa stanovili úlohy ústavu, a to vykonávanie endokrinologického prieskumu a endokrinologickej starostlivosti o obyvateľov Slovenska.

Úlohou ústavu bolo najmä:

a/ organizácia, koordinácia a vykonávanie endokrinologického oblastného prieskumu podľa plánu schváleného Povereníctvom zdravotníctva,

b/ organizácia, koordinácia a vykonávanie endokrinologického výskumu základného a klinického,

c/ podávanie návrhov na hromadnú asanáciu populačných súborov a kontrola asanačných opatrení smerujúcich k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva z hľadiska prevencie a potieranie endokrinopatií a ich následkov,

d/ organizácia, koordinácia a odborná kontrola individuálnej endokrinologickej starostlivosti na Slovensku prevádzanej v poradniach proti tyreopatiám (T stanice) a v poradniach proti ostatným endokrinopatiám (E stanice), podľa smerníc Povereníctva zdravotníctva,

e/ praktický výcvik kádrov pre prieskum, výskum a asanačné opatrenia celkové a pre T a E stanice.

Základ ústavu v deň vydania výnosu o jeho zriadení tvorila skupina výskumných a zdravotníckych pracovníkov, ktorá pôsobila pod vedením MUDr. J. Podobu v rámci vtedajšieho Ústavu pre všeobecnú a experimentálnu patológiu LF UK a pozostávala 23 pracovníkov ÚNZ, I. Internej kliniky LF UK a Ústavu pre všeobecnú a experimentálnu patológiu. Vedením ústavu bol dočasne poverený Doc. MUDr. G. Bárdoš, vtedajší prednosta Ústavu pre všeobecnú a experimentálnu patológiu, ale výkonnú funkciu riadenia pracoviska mal MUDr. J. Podoba, vedúci výskumnej skupiny.