História ÚEO

História Ústavu experimentálnej onkológie SAV

Ústav patrí medzi najstaršie výskumné pracoviská na Slovensku. Je to experimentálne pracovisko, ktoré sa zaoberá od samého začiatku komplexným výskumom príčin, vedúcich k vzniku nádorov.

Ústav sa v priebehu svojej vyše 70-ročnej existencie zaradil medzi svetom uznávané pracoviská. Je členom výberovej Organizácie európskych onkologických ústavov, kde sa koordinuje onkologický výskum v Európe. Ústav vydáva v anglickom jazyku medzinárodný vedecký časopis NEOPLASMA, ktorý patrí medzi najkvalitnejšie vedecké časopisy vydávané u nás. Pracovisko školí doktorandov v odbore onkológia a genetika a dlhodobo je akreditované v SAV v kategórii A.

Ústav spolupracuje s významnými svetovými pracoviskami, keďže sústreďuje výskum vo vednom odbore onkológia. Ide o multidisciplinárny výskum, kde sa uplatňujú vedľa lekárov molekulárni biológovia, chemici, genetici a iní vedeckí pracovníci. Výskum sa totiž stále viac sústreďuje na poznanie molekulárnych mechanizmov vzniku nádorovej bunky. Poznanie týchto mechanizmov umožňuje pristúpiť k detekcii dedičných predispozícií vzniku nádoru. Poznatky o génoch, ktoré sa zúčastňujú vzniku nádorov, otvárajú aj nové možnosti terapie, ktorá je založená na vkladaní rôznych génov do nádorových buniek. Tieto nové prístupy sú predmetom nášho výskumného záujmu. Blízkosť ústavu k Národnému onkologickému ústavu a dobrá spolupráca s týmto ústavom, ako aj s Onkologickým ústavom sv. Alžbety v Bratislave je predpokladom aplikácie výsledkov výskumu v praxi.

V posledných rokoch dominantným sa stáva výskum možností diagnostiky, prevencie a terapie nádorových chorôb na základe nových poznatkov o génoch, ktoré sú príčinou vzniku a rastu nádorových buniek. Tento trend vychádza z tradičných smerov výskumu ústavu, akými boli a sú výskum retrovírusov, opravy DNA, fenotypizácie nádorových buniek pomocou monoklonových protilátok, testovanie chemických látok na ich prípadnú karcinogénnu aktivitu, testovanie novovyvinutých chemoterapeutik a skúmanie faktorov, ktoré prispievajú k metastatickému charakteru nádorových buniek.