História ÚKTV

História Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV

Predchodcom Ústavu klinického a translačného výskumu SAV  bolo Molekulárno-medicínske centrum SAV(MMC SAV). Centrum bolo zriadené  1.11.2007 ako špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied na základe spoločnej iniciatívy vedení Virologického ústavu, Ústavu experimentálnej onkológie, Ústavu experimentálnej endokrinológie, Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky  a Neurobiologického ústavu.

Vytvorením MMC vznikla na Slovensku štruktúra, ktorá bola ojedinelá, s pôsobnosťou plánovanou postupne pre celé územie SR, kopírujúcou najprogresívnejšie trendy medicíny vo výskume a v praxi.

Od 1.5.2015 došlo k delimitácii časti pracovníkov Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV na MMC SAV, čím podstatne vzrástol počet vedeckých pracovníkov ako aj počet grantov. Koncom roka 2015 došlo k sťahovaniu MMC SAV do nových priestorov Pavilónu lekárskych vied v areáli SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave, kde má ústav po rokoch existencie iba ako spoločného pracoviska vlastné priestory pre vykonávanie vedeckej činnosti. V priebehu roka 2015 bolo rozhodnuté o splynutí ústavu do novovytvorenej organizácie Biomedicínske centrum SAV, kde od 1.1.2016 tvorí ústav jednu z organizačných zložiek centra. V súvislosti so splynutím došlo taktiež došlo k zmene názvu na Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV a prechod z rozpočtovej formy hospodárenia na príspevkovú.

Hlavným poslaním  ÚKTV BMC SAV je prenos poznatkov základného biomedicínskeho výskumu do lekárskej praxe.