Inovačný deň so zahraničnými veľvyslancami v Biomedicínskom centre SAV

MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. počas podujatia Inovačný deň so zahraničnými veľvyslancami

Vedecký riaditeľ Virologického ústav BMC SAV Juraj Kopáček

Zviditeľniť inovatívne slovenské firmy a vedecko-výskumné inštitúcie so silným medzinárodným potenciálom a pomôcť nadviazať nové spolupráce je cieľom tzv. inovačných dní, ktoré postupne organizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pre zahraničných veľvyslancov akreditovaných v Slovenskej republike. Ôsmy inovačný deň sa konal vo štvrtok 1. júla 2021 v Slovenskej akadémii vied, v Biomedicínskom centre SAV (BMC SAV).

Na pôde Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV diplomatických zástupcov, štátnu tajomníčku MZVEZ SR Ingrid Brockovú, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovíta Paulisa privítali predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., riaditeľka BMC SAV prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., a MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., vedecký riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV.

„Slovenská akadémia vied je miestom spolupráce najlepších vedcov Slovenska. Je kľúčovou výskumnou organizáciou z hľadiska vlastného špičkového základného výskumu, ako aj sprístupňovania vedeckej infraštruktúry iným záujemcom na realizáciu technicky náročného výskumu a spolupráce s praxou pri aplikovanom výskume a vývoji,“ uviedla v príhovore štátna tajomníčka MZVEZ SR Ingrid Brocková. Práve vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a obrovský podiel BMC SAV na jej riešení sa rezort zahraničia v spolupráci so SAV rozhodol predstaviť diplomatom prácu Centra, a osobitne Virologického ústavu BMC SAV.

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík po úvodných uvítacích slovách v krátkosti predstavil SAV ako vedecko-výskumnú inštitúciu, jej štruktúru a pôsobiská. Pripomenul nedávny prieskum verejnej mienky agentúry FOCUS, ktorý opätovne potvrdil dôveryhodnosť SAV, keď sa štvrtýkrát po sebe stala najdôveryhodnejšou spomedzi 15 porovnávaných inštitúcií. „SAV jasne a efektívne zareagovala na výzvy, ktoré priniesol COVID-19 a pandémia,“ zdôraznil predseda SAV, pričom pri riešení pandemickej situácie vyzdvihol podiel ústavov SAV naprieč všetkými oddeleniami vied.

predseda SAV prof. Pavol Šajgalík

Činnosť Biomedicínskeho centra SAV, multidisciplinárnej inštitúcie zameranej na základný, translačný a klinický výskum v biomedicíne predstavila riaditeľka BMC SAV prof. Silvia Pastoreková. Centrum vzniklo zlúčením piatich pôvodne samostatných ústavov SAV: Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, Ústavu experimentálnej onkológie SAV, Ústavu klinického a translačného výskumu SAV, Virologického ústavu SAV a Neurobiologického ústav SAV. Zo 400 zamestnancov BMC SAV je 250 vedeckých pracovníkov, ktorí sa vo svojich výskumoch zameriavajú na molekulárne a fyziologické mechanizmy ľudských chorôb a komorbidít a vývoj nových diagnostických, stratifikačných a terapeutických stratégií. Medzinárodnú spoluprácu má podľa S. Pastorekovej rozvinutú 46 laboratórií. „Koronavírusová pandémia bola pre Biomedicínske centrum SAV veľká výzva, ktorej sa jeho vedci chopili na výbornú, čo dokazujú viaceré konkrétne výsledky – validácia RT PCR testov na detekciu vírusu SARS-CoV-2, sekvenovanie a izolácia jeho variantov, pilotné štúdie testovacích stratégií či sérologická diagnostika,“ menovala niektoré z úspechov BMC SAV jeho riaditeľka S. Pastoreková.

riaditeľka BMC SAV prof. Silvia Pastoreková

Predseda Vedeckej rady BMC SAV a vedúci Oddelenia ekológie vírusov RNDr. Boris Klempa, DrSc., predstavil hosťom v obrazovo bohatej prednáške aktivity BMC SAV v boji proti pandémii, a aj medzinárodné aktivity (projekt European Virus Archive Global). Podrobnejšie rozobral izoláciu a archivovanie vírusov SARS-CoV-2, testovanie, ako aj vývoj RT PCR testov a sekvenovanie. „Pri riešení pandémie sme si tiež uvedomili, aké dôležité je informovať o vedeckých poznatkoch verejnosť,“ konštatoval B. Klempa. V prednáške tiež zdôraznil nevyhnutnosť vakcinácie čo najväčšieho počtu obyvateľov pre dosiahnutie kolektívnej imunity. Deklaroval tiež pripravenosť Virologického ústavu BMC SAV na riešenie ďalších epidémií (napr. monitoring komárov).

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

Hostia si na záver pozreli pracoviská-laboratóriá BMC SAV: pre bezpečnosť zvonku Bio-safety Level 3 – laboratórium pre vysoko infekčné patogény, oddelenie nádorovej biológie a oddelenie molekulárnej onkológie a Centrum pohybovej aktivity spojené s roll-up prezentáciou oddelenia výskumu metabolických porúch.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická, SAV

Foto: Katarína Gáliková, SAV