Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2021 sú známi

Ocenená Mladá vedecká pracovníčka v rámci Vedca roka 2021

Päť výnimočných slovenských osobností, laureátov ocenenia Vedec roka SR 2021, pôsobí v oblasti behaviorálnej ekológie, biomedicíny, vodíkových technológií, výrobných technológií a informatiky. Jubilejný 25. ročník podujatia Vedec roka SR 2021 sa uskutočnil 14. júna 2022 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorom odovzdali ocenenie v piatich kategóriách: Vedec roka, Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka, Technológ roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Medzi laureátmi je aj vedecká pracovníčka z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

Ocenenia v jednotlivých kategóriách za rok 2021 získali tieto osobnosti:

  • Vedec roka: PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.,   z   Prírodovedeckej fakulty   Univerzity   Komenského v Bratislave, ktorý objasnil nové poznatky o reprodukčných stratégiách a evolučných aspektoch behaviorálnych stratégií podieľajúcich sa na vyhýbaní sa kontaminácii patogénmi.
  • Mladá vedecká pracovníčka: Lucia Balážová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Ocenenie získala za identifikáciu a popísanie receptora GPR180 a jeho ligandu CTHRC1, ako nových komponentov TGFβ signálnej dráhy, ktoré regulujú aktivitu hnedých tukových buniek a metabolizmus glukózy. Výsledky práce boli publikované v prestížnom vedeckom časopise Nature Communications. LAUDATIO
  • Inovátor roka: prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Členov komisie presvedčil svojím inovatívnym výskumom a implementáciou unikátnych vodíkových technológií v automobilovom priemysle a energetike.
  • Technológ roka: Ing. Michal Hatala, PhD., z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, so sídlom v Prešove. Ocenenie získal za prínos v oblasti uplatnenia progresívnych metód nedeštruktívnej kontroly a skúšania v technickej praxi.
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce: Ing. Ladislav Hluchý, CSc., z Ústavu informatiky SAV   v Bratislave, ktorý zaujal mimoriadnou úspešnosťou pri získavaní projektov rámcových programov Európskej únie a výsledkami získanými v rámci týchto projektov, najmä výsledkami pri budovaní paneurópskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie a Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.

 

Organizátorom podujatia bolo tradične Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cieľom bolo profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

LAUDATIA LAUREÁTOV

 

Zdroj informácií: tlačová správa CVTI SR
Foto: CVTI SR, Zelenák, Marián, Mgr.