Na Dni fascinácie rastlinami sme predstavili unikátne patogény rastlín

Mladí vedci z BMC SAV predstavujú pred plagátom čiastočné výsledky výskumu o viroidoch na podujatí v Piešťanoch k medzinárodnému Dňu fascinácie rastlinami.

Mladí vedci z BMC SAV predstavili čiastočné výsledky výskumu o viroidoch na podujatí v Piešťanoch k medzinárodnému Dňu fascinácie rastlinami. Záujem o problematiku viroidov bol veľký.

Mladí virológovia prezentovali v Piešťanoch výskum o viroidoch a ich dopade na zdravie rastlín.

Výskumníci Mgr. Jana Kemenczeiová a Mgr. Peter Alaxin z Oddelenia ekológie vírusov Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i. stoja pred plagátom o výskume o viroidoch.

Mgr. Peter Alaxin z BMC SAV, v. v. i. spolu s Dr. Šarlotou Kaňukovou – zástupkyňou spoluriešiteľského pracoviska.

Výskumníci Mgr. Jana Kemenczeiová a Mgr. Peter Alaxin z Oddelenia ekológie vírusov Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i. predstavili na podujatí k medzinárodnému Dňu fascinácie rastlinami v Piešťanoch 29. mája 2024 ciele aj čiastočné výsledky výskumu viroidov.

Projekt, ktorý sa týka týchto unikátnych subvírusových RNA patogénov rastlín (APVV-22-0067), riešia v spolupráci s Fakultou prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

„Viroidy predstavujú krátke jednovláknové RNA kruhové molekuly. Na rozdiel od vírusov nekódujú žiadne vlastné proteíny, preto na svoju replikáciu a transport v rámci buniek využívajú výlučne hostiteľské eukaryotické enzýmy,” hovorí Mgr. Peter Alaxin. 

“Napriek svojej jednoduchej štruktúre sú však viroidy schopné úspešne sa replikovať v rastlinných hostiteľoch a vyvolávať symptómy, ktoré vedú k znižovaniu kvality a kvantity úrody hospodársky dôležitých plodín,“ dodáva.

Mladí výskumníci okrem spomínaných tém priblížili odbornej a laickej verejnosti aj aktivity, ktoré vedú k podpore zdravia rastlín prostredníctvom zlepšovania ochrany pred škodcami a chorobami, či poznatky o epidemiológii patogénov, ich premenlivosti a možnostiach ich včasného odhalenia.

Výskumníčka Mgr. Jana Kemenczeiová ošetruje rastliny.

Mgr. Jana Kemenczeiová pri kontrole rastlín experimentálne infikovaných viroidom.

Medzinárodný Deň fascinácie rastlinami sa každoročne koná na celom svete pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú vedu (EPSO). Jeho cieľom je nadchnúť pre rastliny čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo a trvalo udržateľnú produkciu výživných potravín, ako aj pre záhradníctvo a lesníctvo.

Slovensko sa k tejto iniciatíve pripojilo prvýkrát v roku 2013. Národným koordinačným bodom je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch. 

 

Text: doc. Ing. Miroslav Glasa, DrSc., Mgr. Ela Rybárová, BMC SAV, v. v. i.

Foto: BMC SAV, v. v. i.