Neurovývinové ochorenia a oxytocín

V pondelok, 10. septembra 2018, sa v priestoroch Virologického ústavu BMC SAV konala prednáška profesorky Muscatelli z Francúzskeho neurobiologického ústavu v Marseille – “Institut de neurobiologie de la méditerranée”. Zúčastnili sa na nej vedeckí pracovníci ústavov Biomedicínskeho centra SAV a mnoho záujemcov z akademického prostredia, ktorí sa zaoberajú výskumom mozgu, jeho vývinovými zmenami a nervovými ochoreniami.

Profesorka Françoise Muscatelli sa v medicínskom výskume zaoberá neuropeptidom oxytocínom a jeho úlohou v patofyziológii rôznych neurovývinových ochorení, ku ktorým patrí Prader Williho syndróm a poruchy autistického spektra. So svojim tímom sa venuje aj klinickým štúdiám, ktoré testujú podávanie oxytocínu pacientom s poruchami príjmu potravy. Tieto štúdie smerujú k vývoju nových liekov pre klinické použitie. Profesorka Muscatelli má registrovaný patent v súvislosti s podavaním oxytocínu a jeho analógov v USA aj v Európe.

Profesorka Muscatelli pôsobí v “Institut de neurobiologie de la méditerranée” v Marseille, ktorý patrí k sieti špecializovaných francúzskych vedeckých ústavov Národného ústavu zdravia a medicínskeho výskumu – “Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)”. Spolupráca s Ústavom experimentálnej endokrinológie BMC SAV je založená na spoločnom bilaterálnom projekte, ktorý zahŕňa účasť doktorandky Alexandry Reichovej na experimentoch prebiehajúcich v Marseille s využitím špecializovaných geneticky modifikovaných organizmov. Modelovanie patológie zriedkavých neurovývinových ochorení vytvára predpoklady na pochopenie zmien vo vývine mozgu a úlohy oxytocínu v procesoch diferenciácie neuronálnych buniek.

Spolupráca je podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) financovaním projektov: APVV-15-0205, Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam a APVV-SK-FR-2017-0012, Úloha oxytocínu v regulácii expresie GTPáz v transgénnom modeli neurovývinového ochorenia.