Oddelenie molekulárnej onkológie

ZAMERANIE

Zameriavame sa na štúdium nádorovej biológie a interakcie nádorových buniek s mikroprostredím. Takisto sa venujeme protinádorovej génovej terapii. Na riešenie klinicky relevantných problémov v onkológii využívame kombinácie rôznych experimentálnych prístupov od molekulárnej biológie po animálne modely.

Hlavné témy výskumu:

 • Interakcie nádorového a stromálneho kompartmentu u nádorov prsníka
 • In vivo modely cirkulujúcich nádorových buniek u nádorov prsníka
 • Kombinovaná protinádorová terapia nasmerovaná pomocou nanonosičov
 • Génová terapia pomocou mezenchýmových stromálnych buniek
 • Chemorezistencia a metastázovanie u kolorektálneho karcinómu
 • Epigenetické zmeny indukované zápalom u nádorov pankreasu

Laboratórium molekulárnej onkológie
Laboratórium molekulárnej onkológie sa zameriava na dva hlavné smery výskumu“: skúma vplyv nádorového mikroprostredia na nádorovú heterogenitu, nádorové kmeňové bunky a dormanciu; zaoberá sa tiež protinádorovou génovou terapiou nasmerovanou geneticky modifikovanými mezenchýmovými stromálnymi bunkami.

KOLEKTÍV

RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.

vedúca oddelenia

02 / 32295147


ŽIVOTOPIS 

2016 – súčasnosť vedecký pracovník – Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Bratislava

2005 – 2015 vedecký pracovník Ústav experimentálnej onkológie SAV

2003 – 2005 vedecký pracovník Neuroimunologický ústav SAV

2000 – 2003 Doktorandské štúdium v odbore imunológia, Neuroimunologický ústav SAV/Lekárska fakulta UK, Bratislava

1995 – 2000 magisterské štúdium v odbore biológia, špecializácia virológia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

VEDÚCI VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.

RNDr. Jozef Bizík, DrSc.

Mgr. Lucia Kučerová, DrSc.

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Božena Smolková, PhD.

Ing. Martina Poturnajová, PhD.

RNDr. Silvia Tyčiaková, PhD.

RNDr. Zuzana Kozovská, PhD.

 

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Marína Cihová, PhD.

RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD.

Mgr. Erika Ďuriníková, PhD.

Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.

Ing. Monika Buríková, PhD.

MUDr. Miroslav Tomáš, PhD.

VEDECKO-TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Ing. Lucia Demková

Bc. Lucia Rojiková

DOKTORANDI:

Ing. Silvia Schmidtová

Mgr. Jana Plavá

MVDr. Katarína Gerčáková

TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Mária Dubrovčáková

Alena Lineková

Eva Nováková

Xenografty a organoidy odvodené od primárnych nádorových tkanív ako nástroj pre výskum klinicky relevantných otázok

Xenografty a organoidy pripravené z nádorových tkanív získaných od onkologických pacientov predstavujú súčasný trend v onkologickom výskume. Na našom pracovisku ich plánujeme využiť na pochopenie vzťahov medzi chemorezistenciou a metastatickým procesom u kolorektálneho karcinómu, ktorý nielen na Slovensku patrí k ochoreniam s vysokou incidenciou a predstavuje zásadný zdravotnícky, ale aj socio-ekonomický problém.

Projekt podporila Liga proti rakovine finančným darom z výnosu 22. Dňa narcisov v hodnote 10 000€

 • Cielená kombinovaná terapia nádoru hrubého čreva pomocou rozvetvených nanonosičov nesúcich terapeutický gén a liečivá; Akronym TAcTiCAl

Zodpovedný vedúci projektu: RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.

 • ERA-NET EuroNanoMed II Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigentických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka

Vedúci projektu: Božena Smolková, trvanie projektu: 2016 – 2019

 • Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka

Vedúci projektu: Lucia Kučerová, trvanie projektu: 2017 – 2021

 • Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka

Vedúci projektu: Lucia Kučerová trvanie projektu: 2017 – 2021

 • Úloha stresovej odpovede mezenchýmových stromálnych buniek v rezistencii ľudských nádorových buniek na liečbu

Vedúci projektu: Miroslava Matúšková trvanie projektu: 2015 – 2018

 • Objasnenie nových prometastických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie s zápalovou odpoveďou

Vedúci projektu: Jozef Bizik trvanie projektu: 2015 – 2019

 • Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamérov s proteínmi

Vedúci projektu: Jozef Bizik trvanie projektu: 2015 – 2019

 • Úloha ALDH1 v chemorezistencii nádorových buniek

Vedúci projektu: Zuzana Kozovská, trvanie projektu: 2015 – 2019

 • Bunkové a molekulárne vlastnosti ľudských buniek iniciujúcich rast metastáz v rôznom štádiu metastatického procesu

Vedúci projektu:  Martina Poturnajová, trvanie projektu: 2017-2020