Oddelenie molekulárnej onkológie

ZAMERANIE

Zameriavame sa na štúdium nádorovej biológie a interakcie nádorových buniek s mikroprostredím. Takisto sa venujeme protinádorovej génovej terapii. Na riešenie klinicky relevantných problémov v onkológii využívame kombinácie rôznych experimentálnych prístupov od molekulárnej biológie po animálne modely.

Hlavné témy výskumu:

 • Interakcie nádorového a stromálneho kompartmentu u nádorov prsníka
 • In vivo modely cirkulujúcich nádorových buniek u nádorov prsníka
 • Kombinovaná protinádorová terapia nasmerovaná pomocou nanonosičov
 • Génová terapia pomocou mezenchýmových stromálnych buniek
 • Chemorezistencia a metastázovanie u kolorektálneho karcinómu
 • Epigenetické zmeny indukované zápalom u nádorov pankreasu

Laboratórium molekulárnej onkológie
Laboratórium molekulárnej onkológie sa zameriava na dva hlavné smery výskumu“: skúma vplyv nádorového mikroprostredia na nádorovú heterogenitu, nádorové kmeňové bunky a dormanciu; zaoberá sa tiež protinádorovou génovou terapiou nasmerovanou geneticky modifikovanými mezenchýmovými stromálnymi bunkami.

KOLEKTÍV

RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.

vedúca oddelenia

02 / 32295147


ŽIVOTOPIS 

2016 – súčasnosť vedecký pracovník – Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Bratislava

2005 – 2015 vedecký pracovník Ústav experimentálnej onkológie SAV

2003 – 2005 vedecký pracovník Neuroimunologický ústav SAV

2000 – 2003 Doktorandské štúdium v odbore imunológia, Neuroimunologický ústav SAV/Lekárska fakulta UK, Bratislava

1995 – 2000 magisterské štúdium v odbore biológia, špecializácia virológia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Web of Science ResearcherID: F-6931-2018

VEDÚCI VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.; Web of Science ResearcherID: F-7057-2018

RNDr. Jozef Bizík, DrSc.; Web of Science ResearcherID: F-8278-2018

Mgr. Lucia Kučerová, DrSc. (group leader); Web of Science ResearcherID: F-7916-2016

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Marína Cihová, PhD.

RNDr. Zuzana Kozovská, PhD.

Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.

Ing. Martina Poturnajová, PhD.

Mgr. Božena Smolková, PhD.

RNDr. Silvia Tyčiaková, PhD.

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Ing. Monika Buríková, PhD.

Ing. Lucia Demková, PhD.

Mgr. Erika Ďuriníková, PhD.

RNDr. Viera Horváthová Kajabová, PhD.

RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD.

Mgr. Jana Plavá, PhD.

Ing. Silvia Schmidtová, PhD.

MUDr. Miroslav Tomáš, PhD.

RNDr. Lenka Toro, PhD.

DOKTORANDI:

MVDr. Katarína Gerčáková; Web of Science ResearcherID: F-9776-2018

Mgr. Jana Kytka Jakubechová; Web of Science ResearcherID: GNO-9328-2022

Mgr. Nikoleta Mojzesová

Mgr. Kristína Pavlov

Mgr. Lenka Trnková

Mgr. Natália Udvorková

Mgr. Mária Urbanová

VEDECKO-TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Gergő Borka

Mgr. Zuzana Bohušová

MUDr. Peter Dubovan

Mgr. Kristína Majtánová

TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Bc. Lucia Rojiková (keeper in animal facility)

Veronika Repaská (keeper in animal facility)

Mária Dubrovčáková

Alena Lineková

Eva Pešková

Xenografty a organoidy odvodené od primárnych nádorových tkanív ako nástroj pre výskum klinicky relevantných otázok

Xenografty a organoidy pripravené z nádorových tkanív získaných od onkologických pacientov predstavujú súčasný trend v onkologickom výskume. Na našom pracovisku ich plánujeme využiť na pochopenie vzťahov medzi chemorezistenciou a metastatickým procesom u kolorektálneho karcinómu, ktorý nielen na Slovensku patrí k ochoreniam s vysokou incidenciou a predstavuje zásadný zdravotnícky, ale aj socio-ekonomický problém.

Projekt podporila Liga proti rakovine finančným darom z výnosu 22. Dňa narcisov v hodnote 10 000€

 • Cielená kombinovaná terapia nádoru hrubého čreva pomocou rozvetvených nanonosičov nesúcich terapeutický gén a liečivá; Akronym TAcTiCAl

Zodpovedný vedúci projektu: RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.

 • ERA-NET EuroNanoMed II Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigentických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka

Vedúci projektu: Božena Smolková, trvanie projektu: 2016 – 2019

 • Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka

Vedúci projektu: Lucia Kučerová, trvanie projektu: 2017 – 2021

 • Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka

Vedúci projektu: Lucia Kučerová trvanie projektu: 2017 – 2021

 • Úloha stresovej odpovede mezenchýmových stromálnych buniek v rezistencii ľudských nádorových buniek na liečbu

Vedúci projektu: Miroslava Matúšková trvanie projektu: 2015 – 2018

 • Objasnenie nových prometastických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie s zápalovou odpoveďou

Vedúci projektu: Jozef Bizik trvanie projektu: 2015 – 2019

 • Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamérov s proteínmi

Vedúci projektu: Jozef Bizik trvanie projektu: 2015 – 2019

 • Úloha ALDH1 v chemorezistencii nádorových buniek

Vedúci projektu: Zuzana Kozovská, trvanie projektu: 2015 – 2019

 • Bunkové a molekulárne vlastnosti ľudských buniek iniciujúcich rast metastáz v rôznom štádiu metastatického procesu

Vedúci projektu:  Martina Poturnajová, trvanie projektu: 2017-2020