Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie

Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie

ZAMERANIE

Výskumná činnosť oddelenia je zameraná na štúdium mechanizmov uplatňujúcich sa v patogenéze psychických porúch, nádorových, kardiovaskulárnych a nervových ochorení, ako aj porúch metabolizmu a reprodukčných funkcií. Oddelenie pozostáva z troch laboratórií (Laboratórium molekulovej endokrinológie, Laboratórium farmakologickej neuroendokrinológie a Laboratórium regulácie metabolizmu) a štyroch vedeckých tímov. Hlavným zameraním výskumu oddelenia je:

 • štúdium charakteru a funkcie nukleárnych receptorov vo vzťahu k chemoprevencii a terapii onkologických ochorení
 • štúdium atypických účinkov hormónov aldosterónu, oxytocínu, kopeptínu, testosterónu, rastového hormónu
 • výskum negatívnych dôsledkov stresu u ľudí aj zvierat
 • hľadanie nových neurobiologických markerov rozvoja depresie a schizofrénie, hodnotenie účinnosti nových psychofarmák
 • hodnotenie účinkov nanočastíc na endokrinný (reprodukčný) a imunitný systém
 • sledovanie úlohy endokrinných disruptorov, parakrinných a autokrinných faktorov v regulácii ovariálnych procesov
 • skúmanie úlohy angiotenzínu II a oxytocínu v patogenéze hypertenzie a metabolických ochorení
 • výskum regulačných mechanizmov metabolizmu a expanzie tukového tkaniva

KOLEKTÍV

RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.

vedúca oddelenia

+421 2 3229 5216


Mgr. v odbore Biológia, špecializácia: Živočíšna fyziológia a etológia (2005), Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

RNDr. v odbore Biológia (2007), Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
PhD. v odbore Fyziológia živočíchov (2009),  Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Spoluobjaviteľka nových atypických účinkov hormónu aldosterónu na psychiku, a dvoch nových animálnych modelov depresie.

2009 Študentská osobnosť Slovenska v kategórii prírodné vedy a chémia

2010  Cena Prezidenta Slovenskej Republiky

2012 druhé miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

2013 Cena Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS pre mladého slovenského farmakológa za najlepšiu publikáciu

Laboratórium molekulovej endokrinológie
VEDECKÝ TÍM:

Ing. Július Brtko, DrSc. (VVP), Mgr. Dana Macejová, Ph.D. (SVP), Ing. Lucia Toporová, Ph.D., (VP), Ing. Barbora Mosná (D), Ing. Lucia Bialešová, Ph.D. (VP na dlhodobom zahraničnom študijnom pobyte), MVDr. J. Líška, CSc. (SVP)

VEDECKÝ TÍM:

Mgr. Soňa Scsuková, CSc. (SVP), Mgr. Alžbeta Bujňáková Mlynarčíková, PhD. (SVP)

Laboratórium farmakologickej neuroendokrinológie
VEDECKÝ TÍM

Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (VVP), RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD. (SVP), Dr. Eliyahu Dremencov, PhD. (SVP), RNDr. Ján Graban, PhD. (VP), RNDr. Agneša Csánová, PhD. (VP), Mgr. Lucia Balagová (D), Mgr. Magdaléna Chmelová (D), Mgr. Katarína Buzgóová (D), Mgr. Peter Karailiev (D), Mgr. Pavol Chomanič (D), Mgr. Sarah Šťastná (D), Mgr. Barbora Spodniaková (VTP), Ľudmila Žilavá (TP)

Laboratórium regulácie metabolizmu
VEDECKÝ TÍM:

Ing. Štefan Zórad, CSc. (VVP), Ing. Katarína Kršková, PhD. (SVP), prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. (SVP), doc. Ing. Jana Jurčovičová, CSc. (SVP), Mgr. Lucia Balážová, PhD. (VP na dlhodobom zahraničnom študijnom pobyte), RNDr. Viktória Lóry (D), Bc. Erika Balogová (VTP), Ing. Miroslava Slamková (D)

AKTUÁLNE PROJEKTY
 • Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. Evidenčné číslo projektu: APVV 15-0372, zodpovedný riešiteľ:  Július Brtko. Trvanie projektu: 1.7.2014 / 31.12.2018.
 • Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: Efluxná pumpa a regulačný proteín. Evidenčné číslo projektu: APVV 14-334, zodpovedný riešiteľ za organizáciu SAV: Július Brtko. Trvanie projektu: 1.7.2014 / 31.12.2018
 • Protinádorový účinok trialkyl- a triarylcínových zlúčenín, biologicky aktivnych ligandov nukleárnych retinoidných X receptorov v ľudských nádorových líniách karcinomu prsníka. Evidenčné číslo projektu: MAD projekt SAV-AVČR-15-01, zodpovedný riešiteľ:  Július Brtko. Trvanie projektu: 1.7.2014 / 31.12.2018.
 • Nové aditívne protinádorové účinky ligandov jadrových retinoidných X receptorov (RXR) prírodného a syntetického charakteru v ľudských nádorových bunkách prsníka a obličky. Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0171/17, zodpovedný riešiteľ: Dana Macejová. Trvanie projektu: 1.7.2014 / 31.12.2018. 
 • Effects of vortioxetine in the tryptophan-depletion model of SSRI-resistant depression in female rats.  Evidenčné číslo projektu: Lundbeck A/S, zodpovedný riešiteľ: Daniela Ježová. Trvanie projektu: 1.7.2014 / 31.12.2018.
 • Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0063, zodpovedný riešiteľ za organizáciu SAV: Daniela Ježová. Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020.
 • Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0840, zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV: Daniela Ježová. Trvanie projektu: 1.7.2015 / 30.6.2019.
 • Prenatálne a postnatálne účinky ligandov delta a mí opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu. Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0388, zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV: Nataša Hlaváčová. Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020.
 • Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy. Evidenčné číslo projektu: 2/0057/15, zodpovedný riešiteľ: Daniela Ježová. Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2018.
 • Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog (ENDONANOSAFE). Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0296, zodpovedný riešiteľ:  Soňa Scsuková. Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020.
 • Charakteristika účinkov neonatálneho podania nanočastíc vo vybraných oblastiach mozgu a reprodukčných orgánoch u infantilných a dospelých samíc potkanov. Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0187/17,  Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2017.
 • Štúdium interakcií vybraných endokrinných disruptorov s fytochemikáliami na in vitro modeloch ovariálnych intrafolikulárnych procesov a hormón-senzitívnych nádorových bunkových líniách. Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0198/15, zodpovedný riešiteľ: Alžbeta Mlynarčíková-Bujňáková. Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2017.
 • Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0229,  zodpovedný riešiteľ: Štefan Zórad. Trvanie projektu:  1.7.2016 / 30.6.2020.
 • Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertenzie. Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0565, zodpovedný riešiteľ za organizáciu SAV: Štefan Zórad. Trvanie projektu:  1.7.2016 / 30.6.2020.
 • Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0308, zodpovedný riešiteľ za organizáciu SAV: Štefan Zórad. Trvanie projektu:  1.7.2016 / 30.6.2020.
 • Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0174/17, zodpovedný riešiteľ: Katarína Kršková. Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2019.
PREDCHÁDZAJÚCE  PROJEKTY
 • Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. Evidenčné číslo projektu: APVV 15-0372, zodpovedný riešiteľ:  Július Brtko. Trvanie projektu: 1.7.2014 / 31.12.2018.
 • Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: Efluxná pumpa a regulačný proteín. Evidenčné číslo projektu: APVV 14-334, zodpovedný riešiteľ za organizáciu SAV: Július Brtko. Trvanie projektu: 1.7.2014 / 31.12.2018
 • Protinádorový účinok trialkyl- a triarylcínových zlúčenín, biologicky aktivnych ligandov nukleárnych retinoidných X receptorov v ľudských nádorových líniách karcinomu prsníka. Evidenčné číslo projektu: MAD projekt SAV-AVČR-15-01, zodpovedný riešiteľ:  Július Brtko. Trvanie projektu: 1.7.2014 / 31.12.2018.
 • Nové aditívne protinádorové účinky ligandov jadrových retinoidných X receptorov (RXR) prírodného a syntetického charakteru v ľudských nádorových bunkách prsníka a obličky. Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0171/17, zodpovedný riešiteľ: Dana Macejová. Trvanie projektu: 1.7.2014 / 31.12.2018. 
 • Effects of vortioxetine in the tryptophan-depletion model of SSRI-resistant depression in female rats.  Evidenčné číslo projektu: Lundbeck A/S, zodpovedný riešiteľ: Daniela Ježová. Trvanie projektu: 1.7.2014 / 31.12.2018.
 • Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0063, zodpovedný riešiteľ za organizáciu SAV: Daniela Ježová. Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020.
 • Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0840, zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV: Daniela Ježová. Trvanie projektu: 1.7.2015 / 30.6.2019.
 • Prenatálne a postnatálne účinky ligandov delta a mí opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu. Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0388, zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV: Nataša Hlaváčová. Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020.
 • Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy. Evidenčné číslo projektu: 2/0057/15, zodpovedný riešiteľ: Daniela Ježová. Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2018.
 • Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog (ENDONANOSAFE). Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0296, zodpovedný riešiteľ:  Soňa Scsuková. Trvanie projektu: 1.7.2016 / 30.6.2020.
 • Charakteristika účinkov neonatálneho podania nanočastíc vo vybraných oblastiach mozgu a reprodukčných orgánoch u infantilných a dospelých samíc potkanov. Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0187/17,  Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2017.
 • Štúdium interakcií vybraných endokrinných disruptorov s fytochemikáliami na in vitro modeloch ovariálnych intrafolikulárnych procesov a hormón-senzitívnych nádorových bunkových líniách. Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0198/15, zodpovedný riešiteľ: Alžbeta Mlynarčíková-Bujňáková. Trvanie projektu: 1.1.2015 / 31.12.2017.
 • Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0229,  zodpovedný riešiteľ: Štefan Zórad. Trvanie projektu:  1.7.2016 / 30.6.2020.
 • Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertenzie. Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0565, zodpovedný riešiteľ za organizáciu SAV: Štefan Zórad. Trvanie projektu:  1.7.2016 / 30.6.2020.
 • Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Evidenčné číslo projektu: APVV-15-0308, zodpovedný riešiteľ za organizáciu SAV: Štefan Zórad. Trvanie projektu:  1.7.2016 / 30.6.2020.
 • Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0174/17, zodpovedný riešiteľ: Katarína Kršková. Trvanie projektu: 1.1.2017 / 31.12.2019.
 • Hlavacova N, Solarikova P, Marko M, Brezina I, Jezova D. Blunted cortisol response to psychosocial stress in atopic patients is associated with decrease in salivary alpha-amylase and aldosterone: Focus on sex and menstrual cycle phase. Psychoneuroendocrinology. 78:31-38, 2017. (IF=4.788) Segeda V, Izakova L, Hlavacova N, Bednarova A, Jezova D. Aldosterone concentrations in saliva reflect the duration and severity of depressive episode in a sex dependent manner. J Psychiatr Res. 91:164-168, 2017. (IF=4.183)
 • Flodrova D, Toporova L, Lastovickova M, Macejova D, Hunakova L, Brtko J, Bobalova J.: Consequences of the natural retinoid/retinoid X receptor ligands action in human breast cancer MDA-MB-231 cell line: Focus on functional proteomics.Toxicol Lett. 281:26-34, 2017. (IF=3.858)
 • Dvorakova M, Rollerova E, Scsukova S, Bujnakova Mlynarcikova A, Laubertova L, Zitnanova I. Effect of Neonatal Exposure to Poly(Ethylene Glycol)-block-Poly(Lactic Acid) Nanoparticles on Oxidative State in Infantile and Adult Female Rats. Oxid Med Cell Longev 2017:7430435, 2017. (IF=4.593)
 • Rollerova E, Bujankova Mlynarcikova A, Tulinska J, Kovriznych J, Kiss, Scsukova S. Safety of Nanomedicine: Neuroendocrine disrupting potential of nanoparticles and neurodegeneration (Chapter 9) in Frontiers in Nanomedicine Vol. 2: Nanomedicine and Neurosciences: Advantages, Limitations and Safety Aspects (ed. G. Tosi), Bentham eBooks, 239-262, 2017.
 • Toporova L, Macejova D, Brtko J. Radioligand binding assay for accurate determination of nuclear retinoid X receptors: A case of triorganotin endocrine disrupting ligands. Toxicol Lett. 254:32-6, 2016. (IF=3.522)
 • Scsukova S, Rollerova E, Bujnakova Mlynarcikova A. Impact of endocrine disrupting chemicals on onset and development of female reproductive disorders and hormone-related cancer. Reprod Biol 16(4):243-254, 2016. (IF=1.513)
 • Balazova L, Krskova K, Suski M, Sisovsky V, Hlavacova N, Olszanecki R, Jezova D, Zorad S. Metabolic effects of subchronic peripheral oxytocin administration in lean and obese zucker rats. J Physiol Pharmacol. 67(4):531-541, 2016. (IF=2.804)
 • Hunakova L, Macejova D, Toporova L, Brtko J. Anticancer effects of tributyltin chloride and triphenyltin chloride in human breast cancer cell lines MCF-7 and MDA-MB-231. Tumour Biol. 37(5):6701-8, 2016. (IF=2.926)
 • Franklin M, Hlavacova N, Babic S, Pokusa M, Bermudez I, Jezova D. Aldosterone Signals the Onset of Depressive Behaviour in a Female Rat Model of Depression along with SSRI Treatment Resistance. Neuroendocrinology. 102(4):274-287, 2015. (IF=4.373)
 • Brtko J, Dvorak Z. Triorganotin compounds–ligands for „rexinoid“ inducible transcription factors: biological effects. Toxicol Lett. 234(1):50-8, 2015. (IF=3.262)
 • Rollerova E, Jurcovicova J, Mlynarcikova A, Sadlonova I, Bilanicova D, Wsolova L, Kiss A, Kovriznych J, Kronek J, Ciampor F, Vavra I, Scsukova S. Delayed adverse effects of neonatal exposure to polymeric nanoparticle poly(ethylene glycol)-block-polylactide methyl ether on hypothalamic-pituitary-ovarian axis development and function in Wistar rats. Reprod Toxicol 57:165-175, 2015. ISSN: 0890-6238. (IF=3.227)
 • Gajdosechova L, Krskova K, Segarra AB, Spolcova A, Suski M, Olszanecki R, Zorad S. Hypooxytocinaemia in obese Zucker rats relates to oxytocin degradation in liver and adipose tissue. J Endocrinol. 220(3):333-43, 2014. (IF=3.586 )
 • Macejová D, Galbavý S, Podoba J, Bialešová L, Brtko J.  mRNA expression pattern of retinoic acid and retinoid X nuclear receptor subtypes in human thyroid papillary carcinoma. Oncol Rep. 30(5):2371-8, 2013. (IF=2.297)
 • Simko F, Bednarova KR, Krajcirovicova K, Hrenak J, Celec P, Kamodyova N, Gajdosechova L, Zorad S, Adamcova M. Melatonin reduces cardiac remodeling and improves survival in rats with isoproterenol-induced heart failure. J Pineal Res. 57(2):177-84, 2014. (IF=7.812).
 • Nagyova E, Nemcova L, Mlynarcikova A, Scsukova S, Kalous J: Lapatinib inhibits meiotic maturation of porcine oocyte-cumulus complexes cultured in vitro in gonadotropin-supplemented medium. Fertil Steril 99(6):1739-1748, 2013. (IF=4.174)
 • Gajdosechova L, Krskova K, Olszanecki R, Zorad S. Differential regulation of oxytocin receptor in various adipose tissue depots and skeletal muscle types in obese Zucker rats. Horm Metab Res. 47(8):600-4, 2015. (IF=2.121)
 • Varga J, Ferenczi S, Kovács KJ, Garafova A, Jezova D, Zelena D. Comparison of stress-induced changes in adults and pups: is aldosterone the main adrenocortical stress hormone during the perinatal period in rats? PLoS One. 8(9):e72313, 2013. (IF=4.82)