Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie

Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie

ZAMERANIE

Výskumná činnosť oddelenia je zameraná na štúdium mechanizmov uplatňujúcich sa v patogenéze psychických porúch, nádorových, kardiovaskulárnych a nervových ochorení, ako aj porúch metabolizmu a reprodukčných funkcií. Oddelenie pozostáva z troch laboratórií (Laboratórium molekulovej endokrinológie, Laboratórium farmakologickej neuroendokrinológie a Laboratórium regulácie metabolizmu) a štyroch vedeckých tímov. Hlavným zameraním výskumu oddelenia je:

  • štúdium charakteru a funkcie nukleárnych receptorov vo vzťahu k chemoprevencii a terapii onkologických ochorení
  • štúdium atypických účinkov hormónov aldosterónu, oxytocínu, kopeptínu, testosterónu, rastového hormónu
  • výskum negatívnych dôsledkov stresu u ľudí aj zvierat
  • hľadanie nových neurobiologických markerov rozvoja depresie a schizofrénie, hodnotenie účinnosti nových psychofarmák
  • hodnotenie účinkov nanočastíc na endokrinný (reprodukčný) a imunitný systém
  • sledovanie úlohy endokrinných disruptorov, parakrinných a autokrinných faktorov v regulácii ovariálnych procesov
  • skúmanie úlohy angiotenzínu II a oxytocínu v patogenéze hypertenzie a metabolických ochorení
  • výskum regulačných mechanizmov metabolizmu a expanzie tukového tkaniva

KOLEKTÍV

RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.

vedúca oddelenia

+421 2 3229 5216


Mgr. v odbore Biológia, špecializácia: Živočíšna fyziológia a etológia (2005), Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

RNDr. v odbore Biológia (2007), Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
PhD. v odbore Fyziológia živočíchov (2009),  Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Spoluobjaviteľka nových atypických účinkov hormónu aldosterónu na psychiku, a dvoch nových animálnych modelov depresie.

2009 Študentská osobnosť Slovenska v kategórii prírodné vedy a chémia

2010  Cena Prezidenta Slovenskej Republiky

2012 druhé miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

2013 Cena Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS pre mladého slovenského farmakológa za najlepšiu publikáciu

Laboratórium molekulovej endokrinológie
VEDECKÝ TÍM:

Ing. Július Brtko, DrSc. (VVP), Mgr. Dana Macejová, Ph.D. (SVP), Ing. Lucia Toporová, Ph.D., (VP)

VEDECKÝ TÍM:

Mgr. Soňa Scsuková, CSc. (SVP), Mgr. Alžbeta Bujňáková Mlynarčíková, PhD. (SVP), Dana Zemeková (TP)

Laboratórium farmakologickej neuroendokrinológie
VEDECKÝ TÍM

Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (VVP), RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD. (SVP), Dr. Eliyahu Dremencov, PhD. (SVP), RNDr. Agneša Puhová, PhD. (VP), MUDr. Daniela Kapsdorfer, PhD. (VP), RNDr. Lucia Karailievová, PhD. (VP), RNDr. Katarína Hrivíková, PhD. (VP), RNDr. Magdaléna Wojtyla (VP), RNDr. Ján Graban, PhD. (VP), RNDr. Peter Karailiev, PhD. (VP), Mgr. Henrieta Oravcová (D),  Ľudmila Žilavá (TP)

Laboratórium regulácie metabolizmu
VEDECKÝ TÍM:

Ing. Štefan Zórad, CSc. (VVP), Ing. Katarína Kršková, PhD. (SVP), RNDr. Viktória Lóry, PhD. (VP), Mgr. Mahdi Bozorgnia (D)

AKTUÁLNE PROJEKTY

UNveiling the MEchanism(s) underlying the switch to mania during antidepressant treatment: The role of glutamate. Evidenčné číslo projektu: ERANET NEURON II/2018/569/UNMET, hlavný riešiteľ za BMC SAV: Daniela Ježová. Trvanie: 1.7.2019 / 30.6.2023.

The role of specific cell-types of the median raphe in behavior: the excitatory vesicular glutamate transporter 3 and the inhibitory GABA. Evidenčné číslo projektu: Bilateral project with Hungarian Academy of Sciences, hlavný riešiteľ za BMC SAV: Daniela Ježová. Trvanie: 1.1.2019 / 31.12.2022.

Identification of psychological and somatic markers in relation to vulnerability to stress and analysis of the effectiveness of psychological interventions. Evidenčné číslo projektu: APVV-17-0451, hlavný riešiteľ za BMC SAV: Daniela Ježová. Trvanie: 1.8.2018 / 31.12.2022.

Bridge between the mental state and neuroendocrine function of mother and her child: the mechanisms involved. Evidenčné číslo projektu: APVV-18-0283, hlavný riešiteľ: Daniela Ježová. Trvanie: 1.7.2019 / 30.3.2023.

Interrelationships between endocrine and mental characteristics of women in reproductive age. Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0022/19, hlavný riešiteľ: Daniela Ježová. Trvanie: 1.1.2019 / 31.12.2022.

Potential risk of use of analogs of endocrine disruptor Bisphenol A: determination of cellular and molecular effects in a spectrum of in vitro gonadal cell cultures. Evidenčné číslo projektu: APVV-18-0150, hlavný riešiteľ: Alžbeta Bujňáková Mlynarčíková. Trvanie: 1.7.2019 / 30.06.2022

Cardiometabolic effects of Mas receptor stimulation by modulation of the renin-angiotensin system – the key role of angiotensin-converting enzyme 2. Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0421, hlavný riešiteľ: Štefan Zorad. Trvanie: 1.7.2021 / 30.6.2025.

Regulation of preadipocyte differentiation and adipocyte metabolism by oxidative stress in rat and human tissue culture. Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0160/20, hlavný riešiteľ: Štefan Zorad. Trvanie: 1.1.2020 / 31.12.2022.

Impact of selected metal nanoparticles on steroidogenesis: comparison of in vitro models. Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0162/20, hlavný riešiteľ: Soňa Scsuková. Trvanie: 1.1.2020 / 31.12.2022.

In silico and in vitro investigation of novel nuclear retinoid X receptor (RXR) ligands as potential anti-tumour agents. Evidenčné číslo projektu: Austrian-Slovakian grant 2019-10-15-009, hlavný riešiteľ: Július Brtko. Trvanie: 1.5.2020 / 30.4.2023.

Multidrug resistance of leukemia cells – Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons. Evidenčné číslo projektu: APVV-19-0093, riešitelia: Július Brtko, Dana Macejová. Trvanie: 1.7.2020 / 31.5.2024.

Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates‘ and carboxylates‘ antitumour properties – novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines. Evidenčné číslo projektu: APVV-20-0314, hlavný riešiteľ: Dana Macejová. Trvanie: 1.7.2021 / 30.6.2025.

Molecular regulatory mechanisms and therapeutic potential of retinoid X receptor activation by triorganotin compounds in relation to breast cancer treatment. Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0116/21, hlavný riešiteľ: Dana Macejová. Trvanie: 1.1.2021 / 31.12.2023.

Potential risk of use of analogs of endocrine disruptor Bisphenol A: Determination of cellular and molecular effects in a spectrum of in vitro gonadal cell cultures. Evidenčné číslo projektu: APVV-18-0150, hlavný riešiteľ: Alžbeta Bujňáková Mlynarčíková. Trvanie: 1.7.2019 / 30.12.2022.

Enhancement of endocannabinoid signaling as a promising target for the treatment of stress-related psychiatric disorders. Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0158/22, hlavný riešiteľ: Nataša Hlaváčová. Trvanie: 1.1.2022/ 30.12.2025.

Zoznam vybraných publikácií za posledných 5 rokov:

Romanova Z, Hlavacova N, Jezova D. Psychotropic Drug Effects on Steroid Stress Hormone Release and Possible Mechanisms Involved. Int J Mol Sci. 2022;23(2):908. (IF=6.03).

Romanova Z, Karailievova L, Garafova A, Hlavacova N, Oravcova H, Jezova D. Testosterone but not cortisol concentrations in hair correlate between mothers and their prepubertal children under real-life stress conditions. Psychoneuroendocrinology. 2022; 143:105844. (IF=4.69).

Jezova D, Karailiev P, Karailievova L, Puhova A, Murck H. Food Enrichment with Glycyrrhiza glabra Extract Suppresses ACE2 mRNA and Protein Expression in Rats-Possible Implications for COVID-19. Nutrients. 2021;13(7):2321. (IF=5.72).

Karailiev P, Hlavacova N, Chmelova M, Homer NZM, Jezova D. Tight junction proteins in the small intestine and prefrontal cortex of female rats exposed to stress of chronic isolation starting early in life. Neurogastroenterol Motil. 2021;33(6):e14084. (IF=3.59).

Bujnakova Mlynarcikova A, Scsukova S. Bisphenol analogs AF and S: Effects on cell status and production of angiogenesis-related factors by COV434 human granulosa cell line. Toxicol Appl Pharmacol. 2021;426:115634. (IF=4.22)

Izakova L, Hlavacova N, Jezova D. Steroid stress hormone changes throughout the menstrual cycle: A rise in evening aldosterone concentration in early luteal phase precedes the symptoms of premenstrual syndrome. J Neuroendocrinol. 2021;33(10):e13043. (IF=3.63).

Dremencov E, Jezova D, Barak S, Gaburjakova J, Gaburjakova M, Kutna V, Ovsepian SV. Trophic factors as potential therapies for treatment of major mental disorders. Neurosci Lett. 2021; 764:136194. (IF=3.04)

Dobrocsyova V, Slamkova M, Krskova K, Balazova L, Suski M, Olszanecki R, Cacanyiova S, Zorad S. AVE0991, a Nonpeptide Angiotensin 1-7 Receptor Agonist, Improves Glucose Metabolism in the Skeletal Muscle of Obese Zucker Rats: Possible Involvement of Prooxidant/Antioxidant Mechanisms. Oxid Med Cell Longev. 2020;2020:6372935. (IF=5.076).

Dvořák Z, Kopp F, Costello CM, Kemp JS, Li H, Vrzalová A, Štěpánková M, Bartoňková I, Jiskrová E, Poulíková K, Vyhlídalová B, Nordstroem LU, Karunaratne CV, Ranhotra HS, Mun KS, Naren AP, Murray IA, Perdew GH, Brtko J, Toporova L, et al. Targeting the pregnane X receptor using microbial metabolite mimicry. EMBO Mol Med. 2020;12(4):e11621. (IF=8.82).

Izakova L, Hlavacova N, Segeda V, Kapsdorfer D, Morovicsova E, Jezova D. Salivary aldosterone, cortisol and their morning to evening slopes in patients with depressive disorder and healthy subjects: acute episode and follow up six months after reaching remission. Neuroendocrinology. 2020; 110(11-12):1001-1009. (IF=4.27).

Strouhalova D, Macejova D, Mosna B, Bobal P, Otevrel J, Lastovickova M, Brtko J, Bobalova J. Down-regulation of vimentin by triorganotin isothiocyanates-nuclear retinoid X receptor agonists: A proteomic approach. Toxicol Lett. 2020;318:22-29. (IF=3.56).

Krskova K, Balazova L, Dobrocsyova V, Olszanecki R, Suski M, Chai SY, Zorad Š. Insulin-Regulated Aminopeptidase Inhibition Ameliorates Metabolism in Obese Zucker Rats. Front Mol Biosci. 2020 7:586225. (IF=4.18).

Buzgoova K., Balagova L., Marko M., Kapsdorfer D., Riecansky I., Jezova D.: Higher perceived stress is associated with lower cortisol concentrations but higher salivary interleukin-1beta in socially evaluated cold pressor test. Stress. 23(3): 248-255, 2020. (IF=3.102).

Chmelova M., Balagova L., Marko M., Vrankova S., Cebova M., Jezova D., Riecansky I., Hlavacova N.: Behavioral alterations induced by post-weaning isolation rearing of rats are accompanied by reduced VGF/BDNF/TrkB signaling in the hippocampus. Neurochem Int. 129:104473, 2019. (IF=3.994).

Jezova D., Balagova L., Chmelova M., Hlavacova N.: Classical steroids in a new fashion: focus on testosterone and aldosterone. Current Protein & Peptide Science. 20(11): 1112-1118, 2019. (IF=1.885).

Ustohal L., Hlavacova N., Mayerova M., Ceskova E., Jezova D.: Aldosterone and aldosterone/cortisol ratio is higher in serum of long-term compared to first episode schizophrenia patients: A pilot study. J Psychiatr Res. 104:46-49, 2018. (IF=4.00).

Simko F, Baka T, Krajcirovicova K, et al. Effect of Melatonin on the Renin-Angiotensin-Aldosterone System in l-NAME-Induced Hypertension. Molecules. 2018;23(2):265. (IF=3.098).

Bujnakova Mlynarcikova A, Scsukova S. Simultaneous effects of endocrine disruptor bisphenol A and flavonoid fisetin on progesterone production by granulosa cells. Environ Toxicol Pharmacol. 2018;59:66-73. (IF=2.77).

Simko F, Baka T, Poglitsch M, et al. Effect of Ivabradine on a Hypertensive Heart and the Renin-Angiotensin-Aldosterone System in L-NAME-Induced Hypertension. Int J Mol Sci. 2018;19(10):3017. (IF=3.96)