Oddelenie genetiky

ZAMERANIE

Molekula DNA podstupuje denne množstvo procesov, z ktorých mnohé vedú k trvalej alebo dočasnej zmene jej štruktúry. Tieto zmeny môžu byť cielené a sú teda žiadúce, ale sú aj také, ktoré môžu mať katastrofické následky. Pre prípad korekcie zmien potenciálne vedúcich k  hrozbe, vyvinuli sa bunkám mechanizmy opravy DNA. Štúdium mechanizmov opravy DNA je jednou z oblastí, ktorou sa naše oddelenie zaoberá. Keďže našou prioritou je klinicky orientovaný výskum, zaoberáme sa poškodením DNA a mechanizmami ich opravy, ktoré sú relevantné k aplikovaným terapeutickým režimom a rezistencii k nim. Využívame na to nižšie a vyššie eukaryotické bunky a študujeme opravu dvojvláknových zlomov DNA (DSBs), ktoré sú prednostne vytvárané ionizujúcim žiarením, a medzireťazcových krížnych väzieb (ICLs), ktoré sú vytvárané hlavne chemoterapeutikami na báze cisplatiny (CDDP). Pri oprave DSBs dešifrujeme úlohu posttranslačných modifikácií komponentov jedného z jej krokov, pri oprave ICLs odhaľujeme alternatívne mechanizmy ich opravy v S fáze bunkového cyklu. Keďže testikulárne nádory zo zárodočných buniek (TGCTs) predstavujú typ malignity, ktorá je veľmi dobre liečiteľná CDDP, využívame túto malignitu ako model pre pochopenie molekulárnych mechanizmov citlivosti/rezistencie na CDDP. Prednostne sa v tejto oblasti orientujeme na úlohu poškodenia DNA a mechanizmov jeho opravy a hľadáme molekulárne biomarkery skorej predikcie zlej prognózy pri tejto diagnóze. V konečnom dôsledku sa snažíme túto malignitu urobiť plne vyliečiteľnou.

Nádorové ochorenia sú zapríčinené akumuláciou genetických a epigenetických zmien, ako sú hyper- a hypometylácia DNA v promótorových sekvenciách, zmenené modifikácie histónov s následnou remodeláciou chromatínovej štruktúry a aberantná expresia mikroRNA. Dynamické epigenetické alterácie v priebehu tumorigenézy modulujú v nádorových bunkách variabilné expresné profily vedúce k zmenám bunkového metabolizmu, čo ovplyvňuje ich správanie vrátane citlivosti k terapii. Navyše, aberantné metylačné profily v génoch, ktoré sú zodpovedné za špecifické procesy tumorigenézy, môžu slúžiť ako prognostické alebo prediktívne markery nádorového ochorenia. Na našom oddelení sa už dlhšie obdobie zaoberáme štúdiom aberantných epigenetických zmien v dedičných nádoroch hrubého čreva a konečníka a v súčasnosti v sporadických nádoroch prsníka, pri ktorých študujeme vzťah medzi stupňom metylácie vybraných génov a reguláciou rastu buniek, bunkovou adhéziou, degradáciou bazálnej membrány a extracelulárnej matrix a tiež epiteliálno-mezenchymálnym prechodom a stupňom agresivity nádorov prsníka.

Ďalej sa na našom oddelení zaoberáme sledovaním vplyvu mikrobiómu hrubého čreva na indukciu a progresiu kolorektálneho karcinómu. Intestinálne baktérie sú v úzkom kontakte s ľudskými epitelovými bunkami, preto je už všeobecne prijímaná myšlienka, že mikroflóra gastrointestinálneho traktu ovplyvňuje etiológiu nádorového ochorenia. Črevné mikroorganizmy prispievajú k iniciácii a progresii kolorektálenho karcinómu viacerými procesmi. Na našom oddelení charakterizujeme baktérie zo vzoriek tkaniva kolorektálnych adenómov a karcinómov a porovnávame ich s mikroflórou bioptických vzoriek zdravých ľudí. Sledujeme zmeny v expresii vybraných génov spôsobených internalizáciou baktérií do epiteliálnych buniek. Cieľom je odhaliť korelácie medzi zmenami intestinálneho mikrobiómu a kolorektálnou tumorigenézou. Prítomnosť špecifických druhov baktérií nesúcich gény predovšetkým pre adhéziu a invazivitu, lokalizovaných najmä intracelulárne v bunkách intestinálneho traktu, môže indikovať začínajúcu alebo progredujúcu tumorigenézu v hrubom čreve.

Bunkové delenie je biologický proces, pri ktorom dochádza k zdvojeniu genómu a jeho následnému rozdeleniu do dcérskych buniek. Procesy bunkového delenia sú prísne regulované na viacerých úrovniach a deregulácia ktorejkoľvek z nich môže viesť k nestabilite genómu, sprevádzanej zvýšenou frekvenciou mutácii, respektíve chromozómových aberácii, fenoménu často prítomnému pri nádorových ochoreniach. Venujeme sa výskumu regulačnej úlohy posttranslačných modifikácii proteínov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri zostrihu pre-mRNA, oprave poškodení DNA a segregácii chromozómov. Detailné pochopenie vzájomného prepojenia týchto procesov a objasnenie ich posttranslačnej regulácie s možnosťou jej modulácie, s cieľom opravy porúch v dôsledku ktorých dochádza k poškodeniu a nestabilite genómu, by mohlo byť využiteľné pri diagnostike a liečbe nádorových ochorení.

KOLEKTÍV

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.

vedúci oddelenia

02/ 32295 127


ŽIVOTOPIS

2016 – doteraz, BMC SAV, samostatný vedecký pracovník, vedúci grantových projektov a vedúci pracovnej skupiny, vedúci Oddelenia genetiky, vedecký riaditeľ ÚEO BMC SAV

2011 – 2015, KRD molecular technologies, s. r. o., samostatný vedecký pracovník, riešiteľ grantových projektov

2002 – 2015, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vedúci grantových projektov a vedúci pracovnej skupiny, vedúci Oddelenia genetiky, zástupca riaditeľa

2000 – 2002, Genome Damage & Stability Centre, Science Park Road, University of Sussex, Falmer, Brighton, East Sussex BN1 9RQ, Veľká Británia, vedecký pracovník na post doktorandskom zahraničnom pobyte

1995 – 1999, Ústav experimentálnej onkológie SAV, vedecký pracovník

OCENENIA

Mladý výskumník roka SR (udelené v r. 2002)

Výnimočná mladá osobnosť Slovenska (udelené v r. 2007)

Prémia za trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodné a lekárske vedy (udelené v r. 2009)

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórií  „Osobnosť vedy a techniky“ (udelené v r. 2013)

ORCID: 0000-0001-9120-5084

Researcher ID: H-6818-2018

Scopus Author Identifier: 6701501046

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Soňa Čierniková, PhD.

Ing. Ľuboš Čipák, PhD., Zástupca vedúceho oddelenia

Ing. Ingrid Čipáková, PhD.

RNDr. Ivana Fridrichová, CSc.

Mgr. Eva Horváthová, PhD.

RNDr. Dana Jurkovičová, PhD.

RNDr. Miroslava Kretová, PhD.

Ing. Peter Makovický, PhD.

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Eduard Goffa, PhD.

Mgr. Ivana Goffová, PhD.

Mgr. Lenka Kalinková, PhD.

Mgr. Helena Kosnáčová, PhD.

Mgr. Nataliia Nikolaieva, PhD.

RNDr. Michaela Osadská, PhD.

Mgr. Jan Roška, PhD.

Ing. Alexandra Wagner, PhD.

VEDECKO – TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Bc. Gertrúda Húsková

Mgr. Ľudovít Kulcsár

DOKTORANDI:

Mgr. Andrea Holíčková

Mgr. Danica Ivović

Mgr. Ján Jurčík

Ing. Pavlína Kabelíková

Mgr. Tomáš Selický

Mgr. Aneta Ševčíková

LABORANTKY:

Vladimíra Bruderová

Andrea Jányová

Viola Števurková

 • APVV-17-0384 (zodpovedný vedúci: Miroslav Chovanec):

Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie Turning cisplatin-resistant testicular germ cell tumors into a curable disease

 • VEGA 2/0053/19 (zodpovedný vedúci: Miroslav Chovanec):

Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu Identification of biomarkers of resistance to cisplatin-based chemotherapy in urogenital cancers

 • APVV-16-0120 (2017-2021):

Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu, Ľ. Čipák

 • VEGA-2/0026/18 (2018-2021):

Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu, Ľ. Čipák

 • VEGA-2/0108/17 (2017-2020):

Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?, D. Jurkovičová

 • VEGA-2/0102/17 (2017-2020):

Analýza expresie génov pre miRNA regulujúcich biológiu nádorových kmeňových buniek u pacientok s karcinómom prsníka, I. Zmetáková

 • VEGA 2/0099/17 (2017-2020):

Štúdium mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom. L. Wachsmannová

 • VEGA-2/0070/16 (2016-2019):

Bližšia charakterizácia a vylepšenie systému indukcie synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote, M. Kretová

Publikácie za obdobie rokov 2018-2022. Červenou farbou sú zvýraznené publikácie, na ktorých je člen oddelenia v pozícii korešpondujúceho autora:

 

 1. Mikolášková, B., Jurčík, M., Čipáková, I., Kretová, M., Chovanec, M., Čipák, Ľ. (2018) Maintenance of genome stability: the unifying role of interconnections between the DNA damage response and RNA processing pathways. Current Genetics, 64:971-983.
 2. Mániková, D., Šestáková, Z., Rendeková, J., Vlasáková, D., Lukáčová, P., Paegle, E., Arsenyan, P., Chovanec, M. (2018) Resveratrol-inspired bezno[b]selenophenes act as anti-oxidants in yeast. Molecules, 23:507.
 3. Šestáková, Z., Chovanec, F., Chovanec, M. (2018) Cancer and genetics: friends or foes? Onkológia, 13:413-419.
 4. Kalinková, L., Zmetáková, I., Smolková, B., – Minárik, G., Sedláčková, T., Horváthová Kajabová, V., Čierna, Z., Mego, M., Fridrichová, I. (2018) Decreased methylation in the SNAI2 and ADAM23 genes associated with de-differentiation and haematogenous dissemination in breast cancers. BMC Cancer, 18:875.
 5. Sanyal, S., Molnárová, L., Richterová, J. Huraiová, B., Benkö, Z., Bágeľová Poláková, S., Čipáková, I., Ševčovičová, A., Gáplovská-Kyselá, K., Mechtler, K., Čipák, Ľ., Gregáň, J. (2018) Mutations that prevent methylation of cohesin render sensitivity to DNA damage in S. pombe. Journal of Cell Science, 131:214924.
 6. Zdurienčíková, M., Cholujová, D., Duraj, J., Mastihubová, M., Mastihuba, V., Karnišová Potocká, E., Gálová, E., Ševčovičová, A., Klapáková, M., Horváthová, E. (2018) Salidroside, a chemopreventive glycoside, diminishes cytotoxic effect of cisplatin in vitro. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 122:346-354.
 7. Smolková, B., Horváthová Kajabová, V., Zmetáková, I., Kalinková, L., Czanner, G., Marková, A., Furdová, A. (2018) Role of epigenetic deregulation in hematogenous dissemination of malignant uveal melanoma. Neoplasma, 65:840-854.
 8. Wachsmannová, L., Májek, J., Zajac, V., Števurková, V., Čierniková, S. (2018) The study of bacteria in biopsies from Slovak colorectal adenoma and carcinoma patients. Neoplasma, 65:644-648.
 9. Misak, A., Grman, M., Bacova, Z., Rezuchova, I., Hudecova, S., Ondriasova, E., Krizanova, O., Brezova, V., Chovanec, M., Ondrias, K. (2018) Polysulfides and products of H2S/S-nitrosoglutathione with comparison to H2S and antioxidant Trolox are potent scavengers of superoxide anion radical and produce hydroxyl radical by decomposition of H2O2. Nitric Oxide, 76:136-151.
 10. Hapakova, N., Sestakova, Z., Holickova, A., Hurbanova, L., Miskovska, V., Chovanec, M., Rejlekova, K., Svetlovska, D., Kalavska, K., Obertova, J., Palacka, P., Sycova-Mila, Z., Mardiak, J., Chovanec, M., Mego, M. (2019) High endogenous DNA damage levels predict hematologic toxicity in testicular germ cell tumor patients treated with first-line chemotherapy. Clinical Genitourinary Cancer, 17:e1020-1025.
 11. Assaraf, Y. G., Brozovic, A., Goncalves, A. C., Jurkovičová, D., Line, A., Machuqueiro, M., Saponara, S., Sarmento-Ribeiro, A., Xavier, C. P. R., Vasconcelos, M. H. (2019) The multi-factorial nature of clinical multidrug resistance in cancer. Drug Resistance Update, 46:100645.
 12. Kharma, A. Grman, M., Misak, A., Domínguez-Álvarez, E., Nasim, M. J., Ondrias, K., Chovanec, M., Jacob, C. (2019) Inorganic polysulfides and related reactive sulfur-selenium species from the perspective of chemistry. Molecules, 24:1359.
 13. Misak, A., Kurakova, L., Goffa, E., Brezova, V., Grman, M., Ondriasova, E., Chovanec, M., Ondrias, K. (2019) Sulfide (Na2S) and polysulfide (Na2S2) interacting with doxycycline produce/scavenge superoxide and hydroxyl radicals and induce/inhibit DNA cleavage. Molecules, 24:1148.
 14. Kharma, A., Misak, A., Grman, M., Brezova, V., Kurakova, L., Baráth, P., Jacob, C., Chovanec, M., Ondrias, K., Domínguez-Álvarez, E. (2019) Release of Reactive Selenium Species from phthalic selenoanhydride in the presence of hydrogen sulfide and glutathione with implications for cancer research. New Journal of Chemistry, 43:11771-11783.
 15. Čipáková, I., Jurčík, M., Rubintová, V., Borbová, M., Mikolášková, B., Jurčík, J., Bellová, J., Baráth, P., Gregáň, J., Čipák, Ľ. (2019) Identification of proteins associated with splicing factors Ntr1, Ntr2, Brr2 and Gpl1 in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Cell Cycle, 18:1532-1536.
 16. Horváthová, E., Mastihubová, M., Karnišová Potocká, E., Kis, P., Gálová, E., Ševčovičová, A., Klapáková, M., Hunáková, Ľ., Mastihuba, V. (2019) Comparative study of relationship between structure of phenylethanoid glycopyranosides and their activities using cell-free assays and human cells culture in vitro. Toxicology in vitro: the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 61:104646.
 17. Hunáková, Ľ., Horváthová, E., Gronesová, P., Bobál, P., Otevrel, J., Brtko, J. (2019) Triorganotin isothiocyanates affect migration and immune check-point receptors in human triple-negative breast carcinoma MDA-MB-231 cells. Anticancer Research, 39:4845-4851.
 18. Hunáková, Ľ., Horváthová, E., Majerová, K., Bobál, P., Otevrel, J., Brtko, J. (2019) Genotoxic effects of tributyltin and triphenyltin isothiocyanates, cognate RXR ligands: comparison in human breast carcinoma MCF 7 and MDA-MB-231 cells. International Journal of Molecular Sciences, 20:1198.
 19. Milata, V., Svedová, A., Barbieriková, Z., Holubková, E., Čipáková, I., Cholujová, D., Jakubíková, J., Pánik, M., Jantová, S., Brezová, V., Čipák, Ľ. (2019) Synthesis and anticancer activity of novel 9-O-substituted berberine derivatives. International Journal of Molecular Sciences, 20:2169.
 20. Zmetáková, I., Kalinková, L., Smolková, B., Horváthová Kajabová, V., Čierna, Z., Danihel, Ľ., Boháč, M., Sedláčková, T., Minárik, G., Karaba, M., Benca, J., Cihová, M., Buociková, V., Miklíková, S., Mego, M., Fridrichová, I. (2019) A disintegrin and metalloprotease 23 hypermethylation predicts decreased disease-free survival in low-risk breast cancer patients. Cancer Science, 110:1695-1704.
 21. Wachsmannová, L., Števurková, V., Čierniková, S. (2019) Changes in SNAI1 and VIM gene expression in Caco2 cells after co-cultivation with bacteria from colorectal cancer biopsies. Neoplasma, 66:271-275.
 22. Fridrichová, I., Zmetáková, I. (2019) MicroRNAs contribute to breast cancer invasiveness. Cells, 8:1361.
 23. Durdík, M., Košík, P., Marková, E., Somsedíková, A., Gajdošechová, B., Nikitina, E., Horváthová, E., Kozics, K., Davis, D., Belyaev, I. (2019) Microwaves from mobile phone induce reactive oxygen species but not DNA damage, preleukemic fusion genes and apoptosis in hematopoietic stem/progenitor cells. Scientific Reports 9:16182.
 24. Grman, M., Misak, A., Kurakova, L., Brezova, V., Cacanyiova, S., Berenyiova, A., Balis, P., Tomasova, L., Kharma, A., Álvarez-Domínguez, E., Chovanec, M., Ondrias, K. (2019) Products of sulfide/selenite interaction possess antioxidant properties, scavenge superoxide-derived radicals, react with DNA, modulate blood pressure and tension of isolated thoracic aorta. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019:9847650.
 25. Misak, A., Brezova, V., Grman, M., Tomasova, L., Chovanec, M., Ondrias, K. (2020) •BMPO-OOH spin-adduct as a model for study of decomposition of organic hydroperoxides and the effects of sulfide/selenite derivatives. An EPR spin trapping approach. Antioxidants, 9:918.
 26. Cierna, Z., Miskovska, V., Roska, J., Jurkovicova, D., Borszekova Pulzova, L., Sestakova, Z., Hurbanova, L., Machalekova, K., Chovanec, M., Rejlekova, K., Svetlovska, D., Kalavska, K., Kajo, K., Babal, P., Mardiak, J., Ward, T. A., Mego, M., Chovanec, M. (2020) Increased levels of XPA might be the basis of cisplatin resistance in germ cell tumours. BMC Cancer, 20:17.
 27. Sestakova, Z., Kalavska, K., Smolkova, B., Miskovska, V., Rejlekova, K., Sycova-Mila, Z., Palacka, P., Obertova, J., Hurbanova, L., Holickova, A., Jurkovicova, D., Roška, J., Goffa, E., Svetlovska, D., Chovanec, M., Mardiak, J., Mego, M., Chovanec, M. (2020) DNA damage measured in blood cells predicts overall and progression-free survival in germ cell tumour patients. Mutation Research, 854-855:503200.
 28. Borszeková Pulzová, L., Ward, T. A., Chovanec, M. (2020) XPA: DNA repair protein of significant clinical importance. International Journal of Molecular Sciences, 21:2182.
 29. Roška, J., Wachsmannová, L., Hurbanová, L., Šestáková, Z., Mueller, T., Jurkovičová, D., Chovanec, M. (2020) Differential gene expression in cisplatin-resistant and -sensitive testicular germ cell tumour cell lines. Oncotarget, 11:4735-4753.
 30. Bencová, A., Goffa, E., Morvová, M., Valachovič, M., Griač, P., Tóth Hervay, N., Gbelská, Y. (2020) The absence of PDR16 gene restricts the overexpression of CaSNQ2 gene in the presence of fluconazole in Candida albicans. Mycopathologia, 185:455-465.
 31. Čierniková, S., Earl, J., Garcia Bermejo, M. L., Števurková, V., Carrato, A., Smolková, B. (2020) Epigenetic landscape in pancreatic ductal adenocarcinoma: on the way to overcoming drug resistance? International Journal of Molecular Sciences, 21:4091.
 32. Čierniková, S., Novisedlaková, M., Cholujová, D., Števurková, V., Mego, M. (2020) The emerging role of microbiota and microbiome in pancreatic ductal adenocarcinoma. Biomedicines, 8:565.
 33. Holubová, Ľ., Kyzek, S., Ďurovcová, I., Fabová, J., Horváthová, E., Ševčovičová, A., Gálová, E. (2020) Non-thermal plasma – a new green priming agent for plants? International Journal of Molecular Sciences, 21:9466.
 34. Huraiová, B., Kanovits, J., Bágeľová Poláková, S., Čipák, Ľ., Benkö, Z., Ševčovičová, A., Anrather, D., Ammerer, G., Duncan, C. D. S., Mata, J., Gregáň, J. (2020) Proteomic analysis of meiosis and characterization of novel short open reading frames in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Cell Cycle, 19:1777-1785.
 35. Jurčík, J., Siváková, B., Čipáková, I., Selický, T., Stupeňová, E., Jurčík, M., Osadská, M., Baráth, P., Čipák, Ľ. (2020) Phosphoproteomics meets chemical genetics: approaches for global mapping and deciphering the phosphoproteome. International Journal of Molecular Sciences, 21:7637.
 36. Kalinková, L., Kajo, K., Karhánek, M., Wachsmannová, L., Suran, P., Zmetáková, I., Fridrichová, I. (2020) Discriminating miRNA profiles between endometrioid well- and poorly-differentiated tumours and endometrioid and serous subtypes of endomatrial cancers. International Journal of Molecular Sciences, 21:6071.
 37. Košík, P., Durdík, M., Jakl, L., Škorvaga, M., Marková, E., Vesela, G., Vokalová, L., Koláriková, L., Horváthová, E., Kozics, K., Belyaev, I. (2020) DNA damage response and preleukemic fusion genes induced by ionizing radiation in umbilical cord blood hematopoietic stem cells. Scientific Reports, 10:13722.
 38. Mayerová, N., Čipák, Ľ., Gregáň, J. (2020) Cohesin biology: from passive rings to molecular motors. Trends in Genetics, 36:387-389.
 39. Stebelová, K., Roška, J., Zeman, M. (2020) Impact of dim light at night on urinary 6-sulphatoxymelatonin concentrations and sleep in healthy humans. International Journal of Molecular Sciences, 21:7736.
 40. Rapant, S., Cvečková, V., Hiller, E., Jurkovičová, D., Kožíšek, F., Stehlíková, B. (2020) Proposal of new health risk assessment method for deficient essential elements in drinking water – case study of the Slovak Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17:5915.
 41. Roška, J., Jurkovičová, D. (2020) Understanding the crosstalk of molecular factors and signaling pathways reveals novel biomarkers of cisplatin resistance in testicular germ cell tumors. Neoplasma, 67:1-14.
 42. Čierniková, S., Drgoňa, Ľ., Kašperová, B., Števurková, V., Ižoldová, N., Mego, M. (2020) Role of the gut microbiome in hematologic cancer patients receiving hematopoietic stem cell transplantation. Onkológia, 15:421-426.
 43. Kajo, K., Suran, P., Machaleková, K., Kalinková, L., Fridrichová, I. (2020) Targeted diagnosis of endometrial cancer. Onkológia, 15:316-323.
 44. Urbanová, M., Dubovan, P., Tomáš, M., Cihová, M., Čierniková, S., Smolková, B. (2020) Theoretical overview of epigenetic changes and their possible use in the treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma. Onkológia, 15:324-328.
 45. Borszéková Pulzová, L., Roška, J., Kalman, M., Kliment, J., Slávik, P., Smolková, B., Goffa, E., Jurkovičová, D., Kulcsár, Ľ., Lešková, K., Bujdák, P., Mego, M., Bhide, M. R., Plank, L., Chovanec, M. (2021) Screening for the key proteins associated with rete testis invasive clinical stage I seminoma via label-free quantitative mass spectrometry. Cancers, 13:5573.
 46. Kalavska, K., Sestakova, Z, Mlcakova, A., Kozics, K., Gronesova, P., Hurbanova, L., Miskovska, V., Rejlekova, K., Svetlovska, D., Sycova-Mila, Z., Obertova, J., Palacka, P., Mardiak, J., Chovanec, M., Chovanec, M., Mego, M. (2021) Are changes in immunophenotype of leukocyte subpopulations associated with endogenous DNA damage levels in testicular cancer patients? International Journal of Molecular Sciences, 22:8281.
 47. Čierniková, S., Kašperová, B., Drgoňa, Ľ., Smolková, B., Števurková, V., Mego, M. (2021) Targeting the gut microbiome: An emerging trend in hematopoietic stem cell transplantation. Blood Reviews, 48:100790.
 48. Ďurovcová, I., Goffa, E., Šestáková, Z., Mániková, D., Gaplovská-Kyselá, K., Chovanec, M., Ševčovičová, A. (2021) Acute exposure to bisphenol A causes oxidative stress induction with mitochondrial origin in Saccharomyces cerevisiae cells. Journal of Fungi, 7:543.
 49. Fridrichová, I., Kalinková, L., Karhánek, M., Smolková, B., Machaleková, K., Wachsmannová, L., Nikolaieva, N., Kajo, K. (2021) miR-497-5p decreased expression associated with high-risk endometrial cancer. International Journal of Molecular Sciences, 22:127.
 50. Gaburjáková, M., Gaburjáková, J., Krejčiová, E., Kosnáč, D., Kosnáčová, H., Nagy, Š., Polák, Š., Sabo, M., Trnka, M., Kopáni, M. (2021) Blocking effect of ferritin on the ryanodine receptor-isoform 2. Archives of Biochemistry and Biophysics, 712:109031.
 51. Hadžega, D., Minárik, G., Karaba, M., Kálavská, K., Benca, J., Čierniková, S., Sedláčková, T., Nemcová, P., Boháč, M., Pindák, D., Kľučár, Ľ., Mego, M. (2021) Uncovering microbial composition in human breast cancer primary tumour tissue using transcriptomic RNA-seq. International Journal of Molecular Sciences, 22:9058.
 52. Kis, P., Horváthová, E., Gálová, E., Antalová, V., Karnišová Potocká, E., Mastihuba, V., Mastihubová, M. (2021) Synthesis of tyrosol and hydroxytyrosol glycofuranosides and their biochemical and biological activities in cell-free and cellular assays. Molecules, 26:7607.
 53. Mikolášková, B., Jurčík, M., Čipáková, I., Selický, T., Jurčík, J., Bágeľová Poláková, S., Stupeňová, E., Dudáš, A., Siváková, B., Bellová, J., Baráth, P., Aronica, L., Gregáň, J., Čipák, Ľ. (2021) Identification of Nrl1 domains responsible for interactions with RNA-processing factors and regulation of Nrl1 function by phosphorylation. International Journal of Molecular Sciences, 22:7011.
 54. Mišová, I., Piteľová, A., Budiš, J. Gazdarica, J., Sedláčková, T., Jordaková, A., Benkö, Z., Smondrková, M., Mayerová, N., Pichlerová, K., Striešková, L., Prevorovský, M., Gregáň, J., Čipák, Ľ., Szemes, T., Bágeľová Poláková, S. (2021) Repression of a large number of genes requires interplay between homologous recombination and HIRA. Nucleic Acids Research, 49:1914-1934.
 55. Siváková, B., Jurčík, J., Lukáčová, V., Selický, T., Čipáková, I., Baráth, P., Čipák, Ľ. (2021) Label-free quantitative phosphoproteomics of the fission yeast Schizosaccharomyces pombe using strong anion exchange- and porous graphitic carbon-based fractionation strategies. International Journal of Molecular Sciences, 22:1747.
 56. Thurzo, A., Kosnáčová, H., Kurilová, V., Kosmeľ, S., Beňuš, R., Moravanský, N., Kováč, P., Mikuš Kuracinová, K., Palkovič, M., Varga, I. (2021) Use of advanced artificial intelligence in forensic medicine, forensic anthropology and clinical anatomy. Healthcare, 9:1545.
 57. Vavrinský, E., Stopjaková, V., Kopáni, M., Kosnáčová, H. (2021) The concept of advanced multi-sensor monitoring of human stress. Sensors, 21:3499.
 58. Konečný, M., Kosová, K., Tilandyová, P., Wachsmannová, L., Baldovič, M., Krajčovič, J., Patlevičová, A., Markus, J., Čierniková, S. (2021) The results of multigene panel sequencing in Slovak HBOC families. Neoplasma, 68:652-664.
 59. Silaghi, C., Bordea, M., Klein, G., Tritean, C., Sur, G., Aldea, C., Samasca, G., Timis, T.-L., Florian, I.-A., Makovický, P., Makovický, P., Rimárová, K. (2021) COVID-19 mRNA vaccines are safe and effective. International Journal of Celiac Disease, 9:103-106.
 60. Čierniková, S., Chovanec, M., Števurková, V., Mego, M. (2021) Gut microbiome and late toxicity of anticancer therapy. Onkológia, 16:361-368.
 61. Čaja, F., Stakheev, D., Chernyavskiy, O., Kubinová, L., Křížan, J., Dvorak, J., Rossmann, P., Štepánková, R., Makovický, P., Makovický, P., Vymetalková, V., Souček, P. Vodička, P., Vodičková, Ľ., Levý, M., Vannucci, L. (2021) Local immune changes in early stages of inlammation and carcinogenesis correlate with the collagen scaffold changes of the colon mucosa. Cancers, 13:2463.
 62. Čierniková, S., Mego, M., Chovanec, M. (2021) Exploring the potential role of the gut microbiome in chemotherapy-induced neurocognitive disorders and cardiovascular toxicity. Cancers, 13:782.
 63. Durdík, M., Košík, P., Jakl, L., Kozackova, M., Marková, E., Vigašová, K., Bérešová, K., Jakubíková, J., Horváthová, E., Zastko, L., Fekete, M., Zavacká, I., Pobijaková, M., Belyaev, I. (2021) Imaging flow cytometry and fluorescence microscopy in assessing radiation response in lymphocytes from umbilical cord blood and cancer patients. Cytometry Part A, 99:1198-1208.
 64. Misak, A., Brezova, V., Chovanec, M., Luspai, K., Nasim, J., Grman, M., Tomasova, L., Jacob, C., Ondrias, K. (2021) EPR study of KO2 as a source of superoxide and BMPO-OH/OOH radical that cleaves plasmid DNA and detects radical interaction with H2S and Se-derivatives. Antioxidants, 10:1286.
 65. Ševčovičová, A., Plavá, J., Gazdarica, M., Szabová, E., Huraiová, B., Gáplovská-Kyselá, K., Čipáková, I., Čipák, Ľ., Gregáň, J. (2021) Mapping and Analysis of Swi5 and Sfr1 Phosphorylation Sites. Genes, 12:1014.
 66. Lendvorský, L., Smolková, B., Bouciková, V., Wachsmannová, L., Bielik, V. (2021) Global DNA methylation and physical fitness of elderly athletes with lifelong endurance activity. Journal of Human Sport and Exercise, 16:929-941.
 67. Makovický, P., Matlach, R., Makovický, P. (2021) Fatal cases of ethyl alcohol intoxication: reflection on the causes. Vnitřní lékařství, 67:e29-36.
 68. Wagner, A., Kosnacova, H., Chovanec, M., Jurkovicova, D. (2022) Mitochondrial genetic and epigenetic regulations in cancer: Therapeutic potential. International Journal of Molecular Sciences, 23:7897.
 69. Kalavska, K., Sestakova, S., Mlcakova, A., Gronesova, P., Miskovska, V., Rejlekova, K., Svetlovska, D., Sycova-Mila, Z., Obertova, J., Palacka, P., Mardiak, J., Chovanec, M., Chovanec, M., Mego, M. (2022) Comprehensive assessment of selected immune cell subpopulations changes in chemotherapy-naïve germ cell tumor patients. Frontiers in Oncology, 12: Article number 858797.
 70. Kalavska, K., Sestakova, Z., Mlcakova, A., Gronesova, P., Miskovska, V., Rejlekova, K., Svetlovska, D., Sycova-Mila, Z., Obertova, J., Palacka, P., Mardiak, J., Chovanec, M., Chovanec, M., Mego, M. (2022) Detection of specific immune cell subpopulation changes associated with SII level in germ cell tumors. Life, 12:678.
 71. Osadská, M., Selický, T., Kretová, M., Jurčík, J., Sivaková, B., Čipáková, I.,Čipák, Ľ. (2022) The interplay of cohesin and RNA processing factors: The impact of their alterations on genome stability. International Journal of Molecular Sciences, 23:3939.
 72. Čipák, Ľ. (2022) Protein kinases: function, substrates, and implication in diseases. International Journal of Molecular Sciences, 23:3560.
 73. Čipák, Ľ., Selický, T., Jurčík, J., Čipáková, I., Osadská, M., Lukáčová, V., Baráth, P., Gregáň, J. (2022) Tandem affinity purification protocol for isolation of protein complexes from Schizosaccharomyces pombe. STAR Protolols, 3:101137.
 74. Urbanová, M., Buociková, V., Trnková, L., Strapcová, S., Horváthová Kajabová, V., Barreto Melian, E., Novisedláková, M., Tomáš, M., Dubovan, P., Earl, J., Bízik, J., Švastová, E., Čierniková, S., Smolková, B. (2022) DNA methylation mediates EMT gene expression in human pancreatic ductal adenocarcinoma cell lines. International Journal of Molecular Sciences, 23:2117.
 75. Ševčíková, A., Izoldová, N., Števurková, V., Kasperová, B., Chovanec, M., Čierniková, S., Mego, M. (2022) The impact of the microbiome on resistance to cancer treatment with chemotherapeutic agents and immunotherapy. International Journal of Molecular Sciences, 23:488.
 76. Zajičková, T., Horváthová, E., Kyzek, S., Šályová, E., Túryová, E., Ševčovičová, A., Gálová, E. (2022) Comparison of cytotoxic, genotoxic, and DNA-protective effects of skyrin on cancerous vs. non-cancerous human cells. International Journal of Molecular Sciences, 23:5339.
 77. Hunáková, Ľ., Horváthová, E., Matušková, M., Bobáľ, P., Otevřel, J., Brtko, J. (2022) In vitro antiproliferative and cytotoxic activities of novel triphenyltin isoselenocyanate in human breast carcinoma cell lines MCF 7 and MDA-MB-231. Medical Oncology 39:99.