Oddelenie imunológie nádorov

ZAMERANIE

Oddelenie imunológie nádorov sa venuje štúdiu mechanizmov vzniku a progresie hematologických B-bunkových malignít, hlavne mnohopočetného myelómu a lymfómov, za účelom vývoja cielenej terapie na elimináciu nádorového ochorenia.

Náš súčasný výskum sa zameriava na viaceré aspekty translačného hematologického výskumu:

 • Štúdium klonálnej heterogenity počas vývoja a progresie mnohopočetného myelómu.
 • Mechanizmy evolúcie skorých prekurzorových premalígnych štádií (MGUS, SMM, SWM) na aktívne malígne štádiá.
 • Rozsiahle genomické a proteomické profilovanie Waldenströmovej makroglobulinémie a mnohopočetného myelómu.
 • Úloha nádorového mikroprostredia v regulácii klonálnej selekcie a progresie mnohopočetného myelómu.
 • Interakcie medzi malígnymi bunkami, stromálnymi bunkami, a bunkami imunitného systému tzv. imunosupresívnej niky (niche) nádorového mikroprostredia pri vzniku a progresii nádoru.
 • Príprava metastatickej myelómovej niky pre kolonizáciu nádorov.
 • Úloha nádorového mikroprostredia v regulácii rezistencie voči liekom.
 • Úloha cirkulujúcich nádorových buniek a mechanizmov diseminácie nádorových buniek (metastáz) v progresii B-bunkových malignít.
 • Úloha exozómov v nádorovej progresii.
 • Využitie nanočastíc pri liečbe nádorových ochorení.
 • Vplyv chemoterapie a/alebo imunoterapie na intraklonálnu selekciu buniek v hematologických malignitách.
 • Validácia a stanovenie nových liečebných chemoterapeutických a immunoterapeutických stratégií.

KOLEKTÍV

RNDr. Jana Jakubíková, PhD.

vedúca oddelenia

02/ 3229 5158


Vedúca Oddelenia imunológie nádorov, Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Bratislava, SK
Vedúca Laboratória cytoanalytiky, Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Bratislava, SK
Samostatný vedecký pracovník, Oddelenie imunológie nádorov, Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Bratislava, SK

vzdelanie

Hematológia (mnohopočetny myelóm 2007 – 2016), Department of Medical Oncology, Dana Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
Onkológia (PhD., 2005), Laboratórium imunológie nádorov, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava, SK
Biochémia (RNDr., 2001), Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, SK
Chémia – Biochémia (Mgr., 1999), Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, SK

vyznamenania a ocenenia

Marie Currie Reintegration Award 2015, EU
Multiple Myeloma Research Foundation Research Fellow Award 2012, USA
Junior Chamber International-Slovakia ‘’The Outstanding Young Person’’ award 2007, SK
“Stefan Schwarz award” of Slovak Academy of Sciences for excellent PhD students 2005, SK
Slovak National award „Young Researcher 2005“, SK
Marie Currie Fellowship Award 2002, UK

štipendiá

PhD štipendijný pobyt 2000 – 2001, Department of Gynecology and Obstetrics, Vienna General Hospital, Vienna, AU
PhD štipendijný pobyt 2001 – 2002, Klinika hematológie a transfúziológie LFUK, Bratislava, SK
Marie Curie Training Site Fellowship štipendijný pobyt 2002-2003, Institute of Food Research, Norwich, UK
research fellow/post-doktorálny štipendijný pobyt 2007 – 2016, Department of Medical Oncology, Dana Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

Kontakt info:

Ústav experimentálnej onkológie,
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
Blok A, miestnosť 5.30
Dúbravská cesta 9
841 05 Bratislava, Slovenská republika
E-mail: jana.jakubikova@savba.sk; jana.jakubikova@yahoo.com

ORCID 0000-0003-2593-569X

VEDÚCI VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Ján Sedlák, DrSc., zástupca vedúcej oddelenia

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Danka Cholujová, PhD.

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Hana Majerová, PhD.

voľná pozícia

TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Anna Matisová

voľná pozícia

DOKTORANDI:

Mgr. Zuzana Valušková

Mgr. Patrícia Beblavá

Medzinárodné výskumné granty:

Intraklonálna heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a implikácie pre cielenú liečbu (ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities TRANSCAN-2 collaborative EU; 2016-2019, J. Jakubíková (coordinator&PI))

Klonálna architektúra počas vývoja mnohopočetného myelómu (MM) a terapiou-indukovaná intraklonálna heterogenita počas MM progresii (Marie Curie Reintegration grant EU; 2015-2018, J. Jakubíková (PI))

 Národné výskumné granty:

Bakteriálna Lon proteáza ako perspektívny nástroj na liečbu mnohopočetného myelómu (APVV; 2022-2026, J. Jakubíková (co-PI))

Nádorové imunoeditovanie v mnohopočetnom myelóme: imunitné kontrolné body a klinický význam (APVV; 2021-2025, J. Jakubíková (PI))

Anti-myelómová aktivita nových kompozitných nanomateriálov a ich mechanizmus účinku in vitro a in vivo (VEGA; 2020-2022, J. Jakubíková (PI))

Zhodnotenie imunitných kontrolných bodov v B-bunkových malignitách (VEGA; 2020-2022, D. Cholujova (PI))

Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie (APVV; 2020-2024, J. Jakubíková (co-PI))

Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity (MZSR grant; 2019-2022, J. Jakubíková (PI))

Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov (APVV; 2020-2024, D. Cholujová (PI))

Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť (APVV; 2017-2021, J. Jakubíková (PI))

Mechanizmus protinádorového účinku nanočastíc realgaru a synergia s anti-myelómovými liečivami. (VEGA; 2017-2019, J. Jakubíková J (PI))

Vplyv mikroprostredia a protinádorovej terapie na diverzitu malígnych subklonov v MM a WM (VEGA; 2017-2019, D. Cholujová D (PI))

Analýza mikroRNA a charakterizácia expresie vybraných proteínov v cirkadiánnom kontexte ako prognostický biomarker pre kolorektálny karcinóm (APVV, 2015-2019, J. Sedlák J (PI))

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

  • Cholujova D, Bujnakova Z, Dutkova E, Hideshima T, Groen RW, Mitsiades CS, Richardson PG, Dorfman DM, Balaz P, Anderson KC, Jakubikova J. Realgar nanoparticles versus ATO arsenic compounds induce in vitro and in vivo activity against multiple myeloma. –2017-BR J HAEMATOL-Oct 19. doi: 10.1111/bjh.14974. PMID: 29048129

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjh.14974/abstract;jsessionid=4E203D7A503313B0377615C0A4654C3C.f04t03

  • Jakubikova J, Cholujova D, Hideshima T, Gronesova P, Soltysova A, Harada T, Joo J, Kong SY, Szalat RE, Richardson PG, Munshi NC, Dorfman DM, Anderson KC. A novel 3D mesenchymal stem cell model of the multiple myeloma bone marrow niche: biologic and clinical applications. –2016-ONCOTARGET- VOL7(47):77326-77341 PMID:27764795

  http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path[]=12643&pubmed-linkout=1

  • Pastorek M, Simko V, Takacova M, Barathova M, Bartosova M, Hunakova L, Sedlakova O, Hudecova S, Krizanova O, Dequiedt F, Pastorekova S, Sedlak J. Sulforaphane reduces molecular response to hypoxia in ovarian tumor cells independently of their resistance to chemotherapy.-2015- INT J ONCOL- VOL47 (1): 51-60. PMID: 25955133

  https://www.spandidos-publications.com/ijo/47/1/51

  • Zduriencikova M, Gronesova P, Cholujova D, Sedlak J: Potential biomarkers of exosomal cargo in endocrine signaling -2015-ENDOCR REGUL- VOL49(3):141-50. PMID: 26238497

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26238497

  • Hunakova L, Gronesova P, Horvathova E, Chalupa I, Cholujova D, Duraj J, Sedlak J. Modulation of cisplatin sensitivity in human ovarian carcinoma A2780 and SKOV3 cell lines by sulforaphane.-2014- TOXICOL LETT, VOL230 (3): 479-486. PMID: 25159039

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378427414013083?via%3Dihub

  • Cholujova D, Jakubikova J, Czako B, Martisova M, Hunakova L, Duraj J, Mistrik M, Sedlak J: MGN-3 arabinoxylan rice bran modulates innate immunity in multiple myeloma patients-2013-CANCER IMMUNOL IMMUNOTHER- VOL62(3):437-45. PMID: 22941038

  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00262-012-1344-z

  • Jakubikova J, Adamia S, Kost-Alimova M, Klippel S, Cervi D, Daley JF, Cholujova D, Kong SY, Leiba M, Blotta S, Ooi M, Delmore J, Laubach J, Richardson PG, Sedlak J, Anderson KC, Mitsiades CS: Lenalidomide targets clonogenic side population in multiple myeloma: pathophysiologic and clinical implications-2011-BLOOD- VOL117(17):4409-19. PMID: 21321360

  http://www.bloodjournal.org/content/117/17/4409.long?sso-checked=true

  • Jakubikova J, Cervi D, Ooi M, Kim K, Nahar S, Klippel S, Cholujova D, Leiba M, Daley JF, Delmore J, Negri J, Blotta S, McMillin DW, Hideshima T, Richardson PG, Sedlak J, Anderson KC, Mitsiades CS: Anti-tumor activity and signaling events triggered by the isothiocyanates, sulforaphane and phenethyl isothiocyanate, in multiple myeloma-2011-HAEMATOLOGICA- VOL96(8):1170-9. PMID: 21712538

  http://www.haematologica.org/content/96/8/1170.long