Oddelenie molekulárnej fyziológie

ZAMERANIE

Bunková signalizácia je veľmi zložitý proces, ktorý používajú bunky na vzájomnú komunikáciu a zabezpečenie koordinácie všetkých reakcií v organizme. Vápenaté ióny patria k významným signálnym molekulám, ktoré regulujú dôležité metabolické dráhy nielen vo fyziologických, ale aj patofyziologických podmienkach. Vápenaté ióny sa do buniek môžu dostať z vonkajšieho prostredia, ale tiež z vnútrobunkových zásobární. Transport vápnika rozličnými transportnými systémami na určené miesto v rozdielnom čase určuje špecificitu vápnikovej signalizácie. Preto jedným zo základných smerovaní oddelenia je preskúmanie úlohy vybraných transportných systémov pre vápnik v nádorových bunkách, hlavne v bunkách svetlobunkového karciómu obličky, ovariálneho karcinómu a kolorektálneho karcinómu.

Ďalšou významnou signálnou molekulou je sírovodík. Sírovodík je plynný transmiter, ktorý ovplyvňuje mnohé biologické procesy, napr. procesy excitácie a kontrakcie srdca. Sírovodík tiež môže reagovať s ostatnými plynnými transmitermi, hlavne s oxidom dusnatým. Chemizmus, ani mechanizmus týchto interakcií nie je doteraz objasnený. Aj keď z fyziologického hľadiska je doteraz najlepšie preskúmaná úloha sírovodíka na srdcovocievny systém, čoraz viac tímov sa koncentruje na jeho úlohu pri imunitných, neuronálnych, ale tiež nádorových ochoreniach. Členovia oddelenia sa svojím výskumom snažia prispieť k pochopeniu biologických účinkov sírovodíka a produktov jeho interakcie s oxidom dusnatým na membránové kanály v súvislosti s kardiovaskulárnymi chorobami a tiež k potenciálnej úlohe sírovodíka pri raste a metastázovaní nádorov, hlavne kolorektálnych a svetlobunkových obličkových nádorov.

KOLEKTÍV

prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.

vedúca oddelenia

02/ 32295 312


VEDÚCI VEDECKÝ PRACOVNÍK:

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. – zástupca vedúcej oddelenia;  ŽIVOTOPIS (pdf);  ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ (pdf)

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Lenka Tomášová, PhD.;  ŽIVOTOPIS (pdf);  ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ (pdf)

Mgr. Anton Mišák, PhD.;  ŽIVOTOPIS (pdf);  ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ (pdf)

Mgr. Marián Grman, PhD.;  ŽIVOTOPIS (pdf);  ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ (pdf)

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Barbora Chovancová, PhD.;  ŽIVOTOPIS (pdf);  ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ (pdf)

Mgr. Veronika Lišková, PhD.;  ŽIVOTOPIS (pdf);  ZOZNAM PUBLIKÁCIÍ (pdf)

LABORANTKA:

Marta Šírová

 • APVV-20-0176 (1.7.2021 – 30.6.2025): CATCA – Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
 • VEGA/ 2/0040/22 (01.01.2022 – 31.12.2024): Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov v karcinogenéze a ich vplyv na účinok chemoterapeutík. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
 • VEGA/ 2/0047/22 (01.01.2022 – 31.12.2024): Úloha modulácie endogénnych enzýmov produkujúcich H2S v nádorových bunkách. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veronika Lišková, PhD.
 • VEGA/2/0091/21 (1.1.2021 – 31.12.2024): Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Anton Mišák, PhD.
 • APVV-19-0154 (1.7.2020 – 30.6.2024): Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
 • 2019/58-BMCSAV-2 (1.12.2019 – 31.12.2022): Úloha sirovodíka pri remodelácií cytoskeletu v bunkách kolorektálneho karcinómu; vplyv na pôsobenie taxánov. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
 • VEGA/2/0079/19 (1.1.2019 – 31.12.2022): Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marián Grman, PhD.
 • APVV-15-0371 (1.7.2016 – 30.6.2020): Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
 • APVV-16-0246 (2017- 2021) Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potecionálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. Zodpovedná riešiteľka: prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
 • APVV-14-0351 (2015-2018)  Sulfidová signalizácia ako potenciálny mechanizmus pri liečbe nádorov Zodpovedná riešiteľka: RNDr. Soňa Hudecová, CSc.
 • VEGA- 2/0014/17 (2017 – 2020): Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
 • VEGA 2/0082/16 (2016-2018) Úloha vápnikovej signalizácie cez IP3 receptory v nádorových bunkách svetlobunkových karcinómov. Zodpovedná riešiteľka: prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
 • VEGA/2/0146/16 (2016-2018) Úloha polysulfidov v regulácii chloridových kanálov a dýchania mitochondrií. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marián Grman, PhD.
 • VEGA 2/0073/16 (2016-2018) Význam Na/Ca výmenníka v ovariálnych nádorových bunkách, jeho modulácia a úloha pri vyvolaní apoptózy. Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Ľubomíra Lenčešová, PhD.
 • Chovancova B, Hudecova S, Lencesova L, Babula P, Rezuchova I, Penesova A, Grman M, Moravcik R, Zeman M, Krizanova O. Melatonin-induced changes in cytosolic calcium might be responsible for apoptosis induction in tumour cells. Cell Physiol Biochem 44, 763-777, 2017. (IF2016 – 5.104)
 • Hudecova S, Markova J, Simko V, Csaderova L, Stracina T, Sirova M, Fojtu M, Svastova E, Gronesova P, Pastorek M, Novakova M, Cholujova D, Kopacek J, Pastorekova S, Sedlak J, Krizanova O. Sulforaphane-induced apoptosis involves the type 1 IP3 receptor. Oncotarget 7; 61403-61418; 2016 (IF2015 – 5.008)
 • Görlach A, Bertram K, Hudecova S, Krizanova O. Calcium and ROS: a mutual interplay. Redox Biology, 6;b 260-271; 2015, doi: 10.1016/j.redox.2015.08.010 (IF2015 – 6.235)
 • Cortese-Krott MM, Kuhnle GG, Dyson A, Fernandez BO, Grman M, DuMond JF, Barrow MP, McLeod G, Nakagawa H, Ondrias K, Nagy P, King SB, Saavedra JE, Keefer LK, Singer M, Kelm M, Butler AR, Feelisch M. Key bioactive reaction products of the NO/H2S interaction are S/N-hybrid species, polysulfides, and nitroxyl. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Aug 25;112(34):E4651-60. (IF2015 – 9.423)
 • Markova J., Hudecova S., Soltysova A., Sirova M., Csaderova L., Lencesova L., Ondrias K., Krizanova O. Sodium/calcium exchanger is up-regulated by sulfide signaling, forms complex with theb1 andb3, but not b2 adrenergic receptors and induces apoptosis. Pflügers Archiv – European Journal of Physiology, 466; 1329-1342; 2014 (IF2014 – 4.101)
 • Lencesova L., Hudecova S., Csaderova L., Markova J.,  Soltysova A., Pastorek M., Sedlak J., Wood M.E., Whiteman M., Ondrias K., Krizanova O. Sulphide signalling potentiates apoptosis through the up-regulation of IP3 receptors type 1 and 2. Acta Physiologica, 208, 350-361, 2013 (IF2013 – 4.251)
 • Pacak K, Sirova M, Giubellino A, Lencesova L, Csaderova L, Laukova M, Hudecova S, Krizanova O. NF-kB inhibition significantly upregulates the norepinephrine transporter system, causes apoptosis in pheochromocytoma cell lines and prevents metastasis in an animal model. Int J Canc, 131, 2445-2455, 2012 (IF2012 – 6.198)