Oddelenie neurovied

ZAMERANIE

Výskumná činnosť laboratória je zameraná najmä na štúdium úlohy nervového systému v etiopatogenéze viacerých ochorení a na identifikovanie dráh, ktoré sa podieľajú na prenose signálov súvisiacich s prebiehajúcimi patologickými procesmi na periférii do mozgu, ako aj dráh ktorými centrálny nervový systém moduluje priebeh somatických chorôb. Oddelenie neurovied prispieva k pochopeniu vplyvu neuropeptidov a neurohormónov na morfologické a funkčné charakteristiky neuronálnych buniek a priebeh zápalových procesov. Výskum zahŕňa použitie animálnych modelov, ľudských neuronálnych bunkových  línií, ako aj vzoriek ľudského tkaniva. Metodicky laboratórium pokrýva analýzu génovej expresie, stanovenie proteínov, histologické spracovanie a immunohistochemické hodnotenie morfológie nervových a gliových buniek, modelovanie zápalových a nádorových procesov a sledovanie správania.

Medzi hlavné zameranie výskumu patrí:

 • vývin mozgu a diferenciácia neuronálnych buniek
 • nádorové, psychiatrické metabolické ochorenia
 • stres a jeho dôsledky

Objektmi zamerania výskumu laboratória sú:

 • nádorové a primárne bunkové línie
 • tkanivá z animálnych modelov
 • vzorky ľudskej krvi a plazmy

KOLEKTÍV

RNDr. Ján Bakoš, PhD.

samostatný vedecký pracovník

02/ 32295 232


Ján Bakoš

Mgr (2002), RNDr. (2004), PhD (2007) 

2011: Samostatný vedecký pracovník (IIa), Ústav experimentálnej endokrinológie, SAV, Bratislava

2015: Vedúci Laboratória Neurohumorálnych regulácií, Ústav experimentálnej endokrinológie, SAV, Bratislava

2016: Vedúci Oddelenia Neurobiológie, Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava

Kľúčové slová:  neuroendokrinológia, neurovývin, neuronálne bunky, cytoskelet, autistické poruchy

Vedecké záujmy: Porozumenie neuroendokrinnej regulácii rastu neuritov a synaptických spojení. Vývinové účinky oxytocínu.

 

Oddelenie Neurobiológie, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Bačová Zuzana, PhD
Mgr. Havránek Tomáš, PhD
Mgr. Horváthová Ľubica, PhD (zástupkyňa vedúceho)
RNDr. Kiss Alexander, DrSc.
Mgr. Lauková Marcela, PhD
Mgr. Majerčíková Zuzana, PhD
MUDr. Mravec Boris, PhD, Prof.
MVDr. Ondičová Katarína, PhD
RNDr. Osacká Jana, PhD
PharmDr. Pirník Zdeno, PhD
MGr. Srančíková Annamária, PhD
MUDr. Štrbák Vladimír, DrSc.
Ing. Tillinger Andrej, PhD
Ing. Vargovič Peter, PhD

DOKTORANDI:

Mgr. Szelle Černáčková Alena
Mgr. Padová Alexandra
Ing. Reichová Alexandra
Mgr. Rokytová Ivana
Mgr. Zaťková Martina

TECHNICKÝ PRACOVNÍK:

Janatová Katarína

 • APVV-15-0205 Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam – RNDr. Ján Bakoš, PhD. 06/2016 12/2019
 • APVV-15-0037 Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory, u experimentálnych zvierat – RNDr. Alexander Kiss, DrSc      06/2016 12/2020
 • VEGA 2/0028/16 Úloha nervového systému v etiopatogenéze experimentálneho melanómu – Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. 01/2016  12/2018
 • VEGA 2/0067/14 Úloha endogénných katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres – Ing. Peter Vargovič, PhD. 01/2014 12/2017
 • VEGA 2/0119/15 Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek – Mgr. Zuzana Bačová, PhD. 01/2015 12/2017
 • VEGA 2/0016/16 Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu – RNDr. Ján Bakoš, PhD. 01/2016 12/2018
 • VEGA 2/0031/16 Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zisteni, či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat – RNDr. Alexander Kiss, DrSc.       01/2016 12/2018
 • Zatkova M, Reichova A, Bacova Z, Bakos J. Activation of the Oxytocin Receptor Modulates the Expression of Synaptic Adhesion Molecules in a Cell-Specific Manner. J Mol Neurosci.  68(2):171-180, 2019
 • Kiss A, Koprdova R, Osacka J, Pecenak J. c-Fos expression response to olanzapine, amisulpride, aripiprazole, and quetiapine single administration in the rat forebrain: Effect of a mild stress preconditioning. Neurochem Int. 126:187-194, 2019
 • Mravec B, Horvathova L, Cernackova A. Hypothalamic Inflammation at a Crossroad of Somatic Diseases. Cell Mol Neurobiol.  39(1):11-29, 2019
 • Štrbák V. Pancreatic Thyrotropin Releasing Hormone and Mechanism of Insulin Secretion. Cell Physiol Biochem. 50(1):378-384, 2018
 • Osacka J, Szelle Cernackova A, Horvathova L, Majercikova Z, Pirnik Z, Kiss A. Clozapine impact on c-Fos expression in mild stress preconditioned male rats exposed to a novelty stressor. J Neurosci Res. 96(11):1786-1797, 2018
 • Bakos J, Srancikova A, Havranek T, Bacova Z. Molecular Mechanisms of Oxytocin Signaling at the Synaptic Connection. Neural Plast. Jul 2;2018:4864107, eCollection 2018
 • Vargovic P, Laukova M, Ukropec J, Manz G, Kvetnansky R. Prior Repeated Stress Attenuates Cold-Induced Immunomodulation Associated with “Browning” in Mesenteric Fat of Rats. Cell Mol Neurobiol. 2017 Aug 11. doi: 10.1007/s10571-017-0531-z. [Epub ahead of print]
 • Mravec B, Horvathova L, Padova A. Brain Under Stress and Alzheimer’s Disease. Cell Mol Neurobiol. 2017 Jul 11. doi: 10.1007/s10571-017-0521-1. [Epub ahead of print]
 • Scsukova S, Bujnakova MA, Kiss A, Rollerova E. Adverse eff ects of polymeric nanoparticle poly(ethylene glycol)- block-polylactide methyl ether (PEG-b-PLA) on steroid hormone secretion by porcine granulosa cells. Endocr Regul. 2017 Apr 25;51(2):96-104. doi: 10.1515/enr-2017-0009.
 • Zatkova M, Reichova A, Bacova Z, Strbak V, Kiss A, Bakos J. Neurite Outgrowth Stimulated by Oxytocin Is Modulated by Inhibition of the Calcium Voltage-Gated Channels. Cell Mol Neurobiol. 2017 May 10. doi: 10.1007/s10571-017-0503-3. [Epub ahead of print]