Oddelenie regeneračnej medicíny a bunkovej terapie

Oddelenie regeneračnej medicíny a bunkovej terapie

ZAMERANIE

Výskum na oddelení regeneračnej medicíny a bunkovej terapie  je zameraný na štúdium možností regenerácie poškodených tkanív centrálneho a periférneho nervového systému. Nové poznatky z procesu vývoja, regenerácie a plasticity tkanív CNS sú aplikované pri experimentálnych terapiách s cieľom stimulovať obnovu funkcií nervového systému poškodeného traumou alebo neurodegeneratívnymi ochoreniami.

V experimentoch sú testované nové farmakologické postupy, bunkové terapie, transplantácie biomateriálov, buniek a tkanív s cieľom obnovy funkcie poškodeného nervového tkaniva.  Venujeme sa  štúdiu a využitiu dospelých kmeňových buniek získaných z už vytvorených dospelých tkanív, z pupočníkov  a pupočníkovej krvi, ale aj  z neurálnych progenitorových buniek izolovaných z mozgu a miechy (potkan, myš) v rámci existujúcich legislatívnych pravidiel výskumu kmeňových buniek na Slovensku. V rámci vývinovej neurobiológie skúmame zákonitosti postnatálnej neurogenézy za fyziologických a patologických podmienok. Zameriavame sa na poznanie molekulových mechanizmov riadiacich vývoj a integráciu novovznikajúcich neurónov vrátane ich diferenciácie, rastu, migrácie, transportu a tvorby nových prepojení. Sledujeme vplyv vonkajších faktorov na procesy neurogenézy, ako sú napr. rôzne typy radiácie, stres, obohatené prostredie.

Našim hlavným cieľom je využiť komplexné liečebné stratégie pri regenerácii poranených tkanív periférneho nervového systému, a tkanív centrálneho nervového systému, vrátane poranenení miechy. Pre efektívnejšie prežívanie kmeňových buniek v hostiteľskom tkanive a premostenie centrálnej lézie miechy využívame biomateriály so schopnosťou viazať a  uvoľňovať trofické faktory. Sme presvedčení o tom, že nové poznatky o úlohe kmeňových buniek, ktoré disponujú schopnosťou regenerovať nervové tkanivo, ale aj pochopenie úlohy postnatálnej neurogenézy po poškodení nervového tkaniva  môžu viesť k novým terapeutickým postupom využiteľným pri liečbe  závažných neurodegeneratívnych  ochorení.

KOLEKTÍV

MVDr. Ivo Vanický CSc.

vedúci oddelenia

055/ 727 6236


SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Slovinská Lucia, PhD., (zástupca)

RNDr. Juraj Blaško, PhD.

RNDr. Martončíková Marcela, PhD.

RNDr. Račeková Enikő, PhD.

DOKTORANDI:

MVDr. Angelidis Andreas

Mgr. Petra Arnoulová

MVDr. Székiová Eva

RNDr. Závodská Monika

 • Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch. (Axonal regeneration in biosynthetic nerve guide conduits.)
  Zodpovedný riešiteľ:  Ivo Vanický  (2015-2019)
  Evidenčné číslo projektu:  APVV-14-0847
 • Terapeutické účinky kondiciovaného média kmeňových buniek na reparáciu poškodeného tkaniva miechy: porovnávacia ex vivo štúdia. (The therapeutic effects of stem cells conditioned medium on the repair of the spinal cord damaged tissue: a comparative ex vivo study.)
  Zodpovedný riešiteľ:  Lucia Slovinská  (2016-2018)
  Evidenčné číslo projektu:  2/0145/16
 • Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. (Localization and role of endothelial nitric oxide synthase in the neurogenic region of the rat during postnatal period
  Zodpovedný riešiteľ: Martončíková Marcela, RNDr. PhD.  (2017- 2019)
  Evidenčné číslo projektu:  2/0159/17
 • Targeting molecular pathways of glycolipotoxicity by a novel carboxymethylated mercaptotriazinoindole inhibitor of aldo-keto reductase AKR1B1 in diabetes, inflammation and age-related neurodegeneration.
  Zodpovedný riešiteľ:  Enikö Račeková  (2016 – 2019)
  Evidenčné číslo projektu:  SAS-TUBITAK JRP 2015/7
 • Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy po poranení (Investigation of potential and role of the central canal lining in the reaction to the spinal cord injury).
  Zodpovedný riešiteľ:  Enikö Račeková  (2016 – 2020)
  Evidenčné číslo projektu:  APVV-15-0239
  Koordinátor:  Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Szekiova E, Slovinska L, Blasko J, Plsikova J, Cizkova D. The neuroprotective effect of rat adipose tissue-derived mesenchymal stem cell-conditioned medium on cortical neurons using an in vitro model of SCI inflammation. Neurol Res. 2018
  Apr;40(4):258-267
 • Blaško J, Szekiova E, Slovinska L, Kafka J, Cizkova D. Axonal outgrowth stimulation after alginate/mesenchymal stem cell therapy in injured rat spinal cord. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2017;77(4):337-350
 • Devaux S, Cizkova D, Mallah K, Karnoub MA, Laouby Z, Kobeissy F, Blasko J, Nataf S, Pays L, Mériaux C, Fournier I, Salzet M. RhoA Inhibitor Treatment At Acute Phase of Spinal Cord Injury May Induce Neurite Outgrowth and Synaptogenesis. Mol Cell Proteomics. 2017 Aug;16(8):1394-1415
 • Grulova I, Slovinska L, Blaško J, Devaux S, Wisztorski M, Salzet M, Fournier I, Kryukov O, Cohen S, Cizkova D. Delivery of Alginate Scaffold Releasing Two Trophic Factors for Spinal Cord Injury Repair. Sci Rep. 2015 Sep 8;5:13702
 • Martoncikova M, Fabianova K, Schreiberova A, Blasko J, Almasiova V, Racekova E. Astrocytic and vascular scaffolding for neuroblast migration in the rostral migratory stream. Curr Neurovasc Res. 2014;11(4):321-9. PubMed PMID: 25182812.