Oddelenie výskumu porúch metabolizmu

Oddelenie výskumu porúch metabolizmu

SEKCIA INTEGROVANEJ FYZIOLÓGIE

Obezitu možno definovať ako nahromadenie tukového tkaniva v dôsledku nerovnováhy medzi príjmom a výdajom energie. O príjme potravy (množstve a kvalite) rozhodujú okrem špecifických neuro-behaviorálnych (naša vlastná preferencia) aj spoločenské mechanizmy, ovplyvňujúce kvalitu, dostupnosť a cenu potravín. Príjem potravy teda možno postaviť na jednu misku váh. Každý z nás v závislosti od pohlavia, množstva svalovej a tukovej hmoty spotrebuje denne orientačne 1200 – 2500 kcal energie. Hovoríme o bazálnom výdaji energie. Tento vieme ovplyvniť napríklad trénovanosťou našich svalov, zložením potravy alebo teplotou prostredia. Celkové množstvo energie, ktoré naše telo použije počas 24 hodín, samozrejme závisí od dynamiky nášho každodenného života, a teda od pravidelnej pohybovej aktivity, ktorú môžeme položiť na druhú misku váh. Ak zostanú v rovnováhe, nebude sa meniť ani telesná hmotnosť a ani riziko chronických metabolických ochorení. Pandémia obezity by mohla vyplývať aj z toho, že fyziologické mechanizmy, ktoré bránia strate hmotnosti, sú oveľa dôležitejšie pre prežitie jedinca v prírodnom prostredí s relatívnym nedostatkom/neistotou pravidelného príjmu energie ako tie, ktoré bránia zvyšovaniu telesnej hmotnosti v obezogénnom prostredí.

Nedostatok fyzickej aktivity u človeka žijúceho v modernej spoločnosti významne prispieva k patogenéze chronických civilizačných ochorení. Jednou zo základných podmienok na udržanie metabolického zdravia (absencie metabolického ochorenia akým je napríklad diabetes 2. typu) je, aby tuk zostal uskladnený špecializovaných bunkách tukového tkaniva. Jedným z cieľov našej práce je preto skúmať mechanizmy, ktoré regulujú uskladnenie a mobilizáciu tuku (náš najväčší zdroj energetických zásob) v tukovom tkanive (podkožnom/útrobnom – vnútrobrušnom/hnedom) a v netukových tkanivách (sval/pečeň/srdce), a to v rôznych fyziologických (cvičenie, komplexná zmena životného štýlu) a patofyziologických (obezita, prediabetes, diabetes, kognitívna či motorická dysfunkcia) situáciách.

Vieme, že nedostatok pravidelnej pohybovej aktivity je rizikovým faktorom metabolických a iných chronických ochorení, ktorý je nezávislý od obezity. Naopak pravidelné cvičenie významne prispieva k prevencii metabolických, kardiovaskulárnych, neurodegeneratívnych a niektorých onkologických ochorení a k „zdravému starnutiu“. V našej práci sa venujeme štúdiu molekulárnych mechanizmov, ktoré sa podieľajú na humorálnej komunikácii aktívneho (cvičiaceho) svalu s inými orgánovými systémami, ako aj štúdiu adaptačných mechanizmov, ktoré odlišujú trénovaný sval od netrénovaného či metabolicky aktívne hnedé či béžové tukové tkanivo otužilca od tkaniva bieleho, a to na morfologickej, enzymatickej, endokrinnej, funkčnej a epigenetickej úrovni. Pacienti s prediabetom, miernym kognitívnym deficitom či vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby sa v rámci našich štúdií zúčastňujú tréningového programu, s cieľom  upraviť ich životný štýl, najmä fyzickú aktivitu, a ovplyvniť tak progresiu obezity, diabetu 2. typu, kardiovaskulárnych  a iných chronických ochorení, a to práve aj obnovou krehkej metabolickej rovnováhy a zvýšením úrovne fyzickej zdatnosti (Obrázok 1).

Obrázok 1. Účinok trojmesačného silového tréningu na množstvo abdominálneho podkožného a viscerálneho tukového tkaniva u sedavých jedincov s metabolickým syndrómom a/alebo prediabetom. Merané pomocou MRI medzi 4. a 5. lumbálnym  stavcom (Ukropcová, Ukropec kapitola v Klinická obezitológia).

Naša práca sa zameriava na integráciu procesov v kostrovom svale a v tukovom tkanive, ktorá ma komplexne účinky na fyziológiu celého organizmu. Explózia výskumu v oblasti tukového tkaniva, spôsobená pandémiou obezity, priniesla množstvo nových poznatkov o fyziológii, morfológii a funkcii tukového tkaniva či už pri jeho pri expanzii (obezita) alebo atrofii (kachexia, dediferenciácia mliečnej žľazy).

Najnovšie výsledky tiež poukázali na obrovskú heterogenitu prekurzorových buniek, ktoré môžu za rôznych podmienok diferencovať na biele, béžové  alebo hnedé adipocyty ako aj na neuveriteľnú metabolickú plasticitu už diferencovaných tukových buniek. Na základe týchto poznatkov možno predpokladať, že ovplyvnenie bunkovej a metabolickej plasticity tukového tkaniva, napríklad cvičením, by mohlo pomôcť definovať mechanizmy potrebné na udržanie metabolického zdravia človeka.

V rámci translácie nášho výskumu do praxe sme etablovali a úzko spolupracujeme s Centrom pohybovej aktivity (link), ktoré ponúka možnosť realizácie intervenčných tréningových štúdií, pravidelné cvičenie spojené s dlhodobým sledovaním  pre dobrovoľníkov / absolventov štúdií ako aj pre zamestnancov a rôzne populácie jedincov / pacientov.

KOLEKTÍV

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.

Vedúci sekcie

02/ 32295 263


SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD

Mgr. Tímea Kurdiová, PhD

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Mária Tomková, PhD.

Mgr. Patrik Krumpolec, PhD.

Mgr. Zuzana Janáková, PhD.

MUDr. Martin Schön, PhD.

VEDECKO-TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

DOKTORANDI:

Mgr. Michal Nemec (vášeň pre proteíny a svalové bunky)

Mgr. Lucia Slobodová (vášeň pre všetky druhy pohybu)

Mgr. Petronela Paulová (záľuba v mikroorganizmoch a výžive)

Mgr. Nikoleta Laiferová (keby sme tak vedeli čo a kam nesú exozómy)

 

DIPLOMANTI

Bc. Annamária Blašková (PriFUK) (prečo a ako sa zlepší kvalita života onkologických pacientov, ked budu cvičiť)

Bc. Katarína Rerková (PriFUK) (čo ked budu svalové bunky cvičiť – hľadáme komunikačné signály)

AKTUÁLNE PROJEKTY

 • 2017-2021 MZ-CR NV16-33746A “Skeletal muscle metabolic abnormalities in patients with idiopathic inflammatory myopathy” (Ukropcová)
 • 2016-2020 COST Action CA15203 Mitochondrial mapping: Evolution – Age – Gender – Lifestyle – Environment (Ukropec)
 • 2016-2020 APVV 15-0253 “Molecular mediators of physical exercise and carnosine-induced effects in patients with preclinical and early stage neurodegenerative disease” (Ukropcová)
 • 2016-2020 APVV 15-0086 „Identification of biomarkers associated with late toxicity of chemotherapy in testicular germ cell tumors” (Ukropec)
 • 2018-2022 VEGA 2/0107/18 “Synergistic effects of exercise and carnosine supplementation on motor functions, metabolism and skeletal muscle phenotypes in patients with early stage Parkinson’s disease.” (Ukropcová)
 • 2017-2020 VEGA 2/0096/17 “Molecular mechanisms of human brown fat thermogenesis and its relations to obesity, physical activity and ice water swimming“ (Ukropec)
 • 2018-2020 APVV SK-AT-2017-0025 “High-field MRS, a tool to estimate the tissue-specific metabolic state reflecting thyroid hormone activity in vivo: validation of the “virtual biopsy” clinical relevance (Ukropec)

PREDCHÁDZAJÚCE  PROJEKTY

 • 2007-2011 COST FA0602 Mitofood „Bioactive Food Components, Mitochondrial Function and Health“ (Ukropec)
 • 2008-2012 7thFP-EK „LipidomicNet“. „Lipid Droplets as Dynamic Organeles of Fat Deposition and Release: Translational Research Towards Human.” Seventh framework profram HEALTH
 • 2007-2.1.1-6, Large Scale integrating project. (Gašperíkova/Ukropec/Ukropcová)
 • 2011-2013 EFSD – New Horizons collaborative project „Myokines and Skeletal Muscle Plasticity in Metabolic Health and Type 2 Diabetes“ (Ukropec)
 • 2011-2013 Investigator initiated research (IIR) grant by Pfizer, „The Effect of a Long-Term Growth Hormone Supplementation on the Whole-Body Metabolic Characteristics and Adipose Tissue Phenotype in Growth Hormone Deficient Adults: the 5-yr  follow-up“ (Ukropec)
 • 2012-2014 EFSD Lilly research fellowship „Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic and resistance trained obese prediabetic individuals“ (Ukropcová)
 • 2014-2015 Aktion Österreich – Slowakei, Wissenschafts und Erziehungskooperation project # 2013-10-15-0004 “Effect of exercise on pathophysiology of type 2 diabetes: Focus on magnetic resonance imaging and spectroscopy in skeletal muscle” (Ukropec)
 • 2014-2016 SAS – NSC Joint Research Cooperation Project #2013/17„Skeletal muscle as a mediator of beneficial effects of regular exercise on cognitive functions and metabolism in patients with Alzheimer’s disease: the role of muscle myokines and microRNAs“ (Ukropcová)
 • 2015-2017 VEGA 2/0180/15 „Studies on molecular mechanisms of cold and exercise induced metabolic activation of brown and beige adipose tissue in humans with respect to obesity and type 2. diabetes.“ (Kurdiová/Škopková)
 • 2015-2017 VEGA – 2/0191/15 “ Učinky akútneho a pravidelného cvičenia na profil myokínov a mikroRNA v cirkulácii a v cerebrospinálnom likvore vo vzťahu ku kognitívnym funkciám a metabolizmu pacientov s neurodegeneratívnym ochorením“, (Ukropcová)

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

(súčasní a bývalí členovia tímu sú uvedení modrou farbou)

 • UKROPCOVÁ, B – UKROPEC, J. (2013) Patofyziológia obezity. In  KRAHULEC, Boris et al. Klinická obezitológia, s. 37-58. Prvé vydanie. Počet strán: 336. – Brno : Facta Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
 • UKROPCOVÁ, B. – POLJAK, Z. – UKROPEC, J. (2013) Endokrinná funkcia tukového tkaniva. In KRAHULEC, Boris et al. Klinická obezitológia, s. 67-81. Prvé vydanie. Počet strán: 336. – Brno : Facta Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
 • UKROPCOVÁ, B. – UKROPEC, J. (2013) Fyzická aktivita, obezita a zdravie. In KRAHULEC, Boris et al. Klinická obezitológia, s. 102-122. Prvé vydanie. Počet strán: 336. – Brno : Facta Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
 • UKROPEC J., UKROPCOVÁ B. (2011) Adipose tissue and skeletal muscle plasticity in obesity and metabolic disease. In. Dyslipidemia. InTech Open Acces Publisher, Rieka, Croatia. (Eds. Roya Kelishadi), ISBN 978-953-307-726-0
 • UKROPCOVA B, UKROPEC J, KLIMEŠ I. (2008) Endokrinný pancreas (Endocrine pancreas), Mokáň M, Martinka E, Galajda P a kol.: Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia, Vydavateľstvo P+M, Martin, Slovenská Republika. ISBN 978-809-697-139-8

VYBRANÉ VEDECKÉ ČLÁNKY

 • KRUMPOLEC PATRIK, VALLOVA SILVIA, SLOBODOVA LUCIA, TIRPAKOVA VERONIKA, VAJDA MATEJ, SCHON MARTIN, KLEPOCHOVA RADKA, JANAKOVA ZUZANA, STRAKA IGOR, SUTOVSKY STANISLAV, TURCANI PETER, CVECKA JAN, VALKOVIC LADISLAV, TSAI CHIA LIANG., KRSSAK MARTIN, VALKOVIC PETER, SEDLIAK MILAN, UKROPCOVA BARBARA, UKROPEC JOZEF. Regular exercise improves Parkinson`s patients disability state by modulating whole- body and muscle metabolism. Front Neurol. 2017 Dec 22; 8:698.
 • CHIA-LIANG TSAI, JOZEF UKROPEC, BARBARA UKROPCOVÁ*, MING-CHYI PAI* An acute bout of aerobic or strength exercise specifically modifies circulating exerkine levels and neurocognitive functions in elderly individuals with mild cognitive impairment. NeuroIMage Clinical 2018, 17: 272-284.
 • HECKOVA E, POVAŽAN M, STRASSER B, KRUMPOLEC P, HNILICOVÁ P, HANGEL GJ, MOSER PA, ANDRONESI OC, VAN DER KOUWE AJ, VALKOVIC P, UKROPCOVA B, TRATTNIG S, BOGNER W. Real-time Correction of Motion and Imager Instability Artifacts during 3D γ-Aminobutyric Acid-edited MR Spectroscopic Imaging. Radiology. 2017 Sep 28:170744. doi: 10.1148/radiol.2017170744.
 • MODICA S, STRAUB LG, BALAZ M, SUN W, VARGA L, STEFANICKA P, PROFANT M, SIMON E, NEUBAUER H, UKROPCOVA B, UKROPEC J, WOLFRUM C. Bmp4 Promotes a Brown to White-like Adipocyte Shift. Cell Rep. 2016 Aug 23;16(8):2243-58.
 • REGAZZONI, L. – DeCOURTEN, B- GARZON, D – ALTOMARE, A – MARINELLO, C – JAKUBOVA, M – VALLOVA, S – KRUMPOLEC, P – CARINI, M – UKROPEC, J – UKROPCOVA, B* – ALDINI, G.* A carnosine intervention study in overweight human volunteers: bioavailability and reactive carbonyl species sequestering effect. Sci Reports 2016 , accepted 12.5.2016, Jun 6; 6:27224 (5.578 – IF2015)
 • MÜLLER S*, BALAZ M*, STEFANICKA P, VARGA L, AMRI EZ, UKROPEC J, WOLLSCHEID B, WOLFRUM C. Proteomic Analysis of Human Brown Adipose Tissue Reveals Utilization of Coupled and Uncoupled Energy Expenditure Pathways. Sci Rep. 2016 Jul 15;6:30030. doi: 10.1038/srep30030.
 • BAYE E, UKROPCOVA B, UKROPEC J, HIPKISS A, ALDINI G, *DE COURTEN B. Physiological and therapeutic effects of carnosine on cardiometabolic risk and disease. Amino Acids. 2016 May;48(5):1131-49. Review. (3.293 – IF2015)
 • *TSAI CHIA-LIANG – PAI MING-CHYI – UKROPEC, J. *UKROPCOVÁ, B. The role of physical fitness in the neurocognitive performance of task switching in older persons with mild cognitive impairment. J Alzheimers Dis. 2016 Apr 23;53(1):143-59. (4.151 – IF2015).
 • VALKOVIČ, L. – CHMELÍK, M. – UKROPCOVÁ, B. – HECKMANN, T. – BOGNER, W. – FROLLO, I. TSCHAN, H. – KREBS, M. – BACHL, N. – UKROPEC, J. – TRATTNIG, S. – *KRŠŠÁK, M. Skeletal muscle alkaline Pi pool is decreased in overweight-to-obese sedentary subjects and relates to mitochondrial capacity and phosphodiester content. Sci Rep. 2016 Feb 3;6:20087. (5.578 – IF2015)
 • deCOURTEN, B. – JAKUBOVA, M. – deCOURTEN, M.P. – JUST-KUKUROVA, I – VALLOVA, S. – KRUMPOLEC, P – VALKOVIC, L – KURDIOVA, T – GARZON, D – BARBARESI, S – TEEDE, H.J.  – DERAVE, W. – KRSSAK, M. – ALDINI, G – UKROPEC, J – UKROPCOVA, B. Effects of carnosine supplementation on glucose metabolism in sedentary individuals with overweight and obesity: Pilot Clinical Trial. Obesity (Silver Spring) 2016 May;24(5):1027-34 (3.734 – IF2015)
 • JUST-KUKUROVA, I. – VALKOVIČ, L. – UKROPEC, J. – deCOURTEN, B. – CHMELIK, M. – UKROPCOVA, B. – TRATTNIG, S – KRŠŠÁK, M. Improved spectral resolution and high reliability of in vivo 1H MRS at 7T allows characterization of effect of acute exercise on carnosine in skeletal muscle.  NMR Biomed 2016 Jan;29(1):24-32. (3.044 – IF2015)
 • BEATON, N – RUDIGIER, C – MOEST, H – MUELLER, S – MROSEK, N – ROEDER, E – RUDOFSKY, G – RÜLICKE, T – UKROPEC, JUKROPCOVA, B – AUGUSTIN, R – NEUBAUER, H – WOLFRUM, C. TUSC5 regulates insulin-mediated adipose tissue glucose uptake by modulation of GLUT4 Q6 recycling. In MOLECULAR METABOLISM – (2015) Nov 9; 4(11): 795-810 (5.360 – IF 2015).
 • CHALLA, TD. – STRAUB, LG. – BALAZ, M. – KIEHLMANN, E. – DONZE, O. – RUDOLFSKY, G. – UKROPEC, J. – UKROPCOVA, B. – WOLFRUM, C. Regulation of de novo adipocyte differentiation through crosstalk between adipocytes and pre-adipocytes. In Diabetes. 2015 Sep 4. Pii:db 141932. (8.095 – IF2014).
 • BALAZ, M. – UKROPCOVA, B. – KURDIOVA, T. – GAJDOSECHOVA, L.  – VLCEK, M. – JANAKOVA, Z. – FEDELES, J. – PURA, M. – GASPERIKOVA, D. – SMITH, SR. – TKACOVA, R. – KLIMES, I. – PAYER, J. – WOLFRUM, C. – UKROPEC, J. Adipokine zinc-α2-glycoprotein regulated by growth hormone and linked to insulin sensitivity. Obesity. 2015 Feb;23(2):322-8. (4.389 – IF2013).
 • KURDIOVA, T. – BALAZ, M. – MAYER, A. – MADEROVA, D. – BELAN, V. – WOLFRUM, Ch. – UKROPEC, J. – UKROPCOVA, B. Exercise-mimicking Treatment Fails to Increase Fndc5 mRNA & Irisin Secretion in Primary Human Myotubes. Peptides. 2014, 56:1-7. (2.614 – IF2013).
 • VALKOVIČ, L. – CHMELÍK, M. – JUST KUKUROVÁ, I. – JAKUBOVÁ, M. – KIPFELSBERGER, M.C.- KRUMPOLEC, P. – TUŠEK JELENC, M.- BOGNER, W – MEYERSPEER, M. – UKROPEC, J. – FROLLO, I. – UKROPCOVÁ, B. – TRATTNIG, S. – KRŠŠÁK, M. Depth-resolved surface coil MRS (DRESS)-localized dynamic (31) P-MRS of the exercising human gastrocnemius muscle at 7 T. NMR Biomed. 2014 Nov;27(11):1346-52. (3.559 – IF2013)
 • BALAZ M,  – VICIAN M,  – JANAKOVA Z,  – KURDIOVA T, –  SUROVA M, – IMRICH R, – MAJERCIKOVA Z, – PENESOVA A, – VLCEK M, – KISS A, – BELAN V, – KLIMES I, – OLEJNIK J, – GASPERIKOVA D, – WOLFRUM C, – UKROPCOVA B, – UKROPEC J. Subcutaneous adipose tissue zinc-α2-glycoprotein is associated with adipose tissue and whole-body insulin sensitivity. Obesity (Silver Spring). 2014 Aug;22(8):1821-9. (4.389 – IF2013),
 • KURDIOVA T., BALAZ M., VICIAN M., MADEROVA D., VLCEK M., VALKOVIC L., SRBECKY M., IMRICH R., KYSELOVICOVA O., BELAN V., JELOK I., WOLFRUM C., KLIMES I., KRSSAK M., ZEMKOVA E., GASPERIKOVA D., UKROPEC J., UKROPCOVA B.: Are Skeletal Muscle & Adipose Tissue Fndc5 Gene Expression and Irisin Release Affected by Obesity, Diabetes and Exercise? In vivo & in vitro studies. In The Journal of Physiology (London), 2014 Mar 1;592(Pt 5):1091-107 (IF2012 – 4.38)
 • MROSEK N, – MEISSBURGER B, – MATAKI C, – ROEDER E, – UKROPEC J, – KLIMES I, – GASPERIKOVA D, – NAWROTH PP, – RUDOFSKY G, – AUWERX J, – SCHOONJANS K, – WOLFRUM C. Transcriptional regulation of adipocyte formation by the liver receptor homologue 1 (Lrh1)-Small hetero-dimerization partner (Shp) network. Mol Metab. 2013 Mar 16;2(3):314-23. doi: 10.1016/j.molmet.2013.03.003. (5,360 – IF 2015).
 • KRISHNAN, J. – DANZER, C. – SIMKA, T. – UKROPEC, J. – WALTER, K.M. – KUMPF, S. – MIRTSCHINK, P. – UKROPCOVA, B. – GASPERIKOVA, D. – PEDRAZZINI, T. – KREK W. (2012) Dietary obesity-associated Hif1α activation in adipocytes restricts fatty acid oxidation and energy expenditure via suppression of the Sirt2-NAD+ system. Genes Dev. 2012 Feb 1;26(3):259-70. (IF 2010 = 13.892)
 • VARGOVIČ, Peter – UKROPEC, Jozef – LAUKOVÁ, Marcela – KURDIOVÁ, Timea – BALÁŽ, Miroslav – MANZ, B. – UKROPCOVÁ, Barbara – KVETŇANSKÝ, Richard. Repeated immobilization stress induces catecholamine production in rat mesenteric adipocytes. In Stress : the international journal on the biologie of stress, 2013, vol.16, n. 3, pp. 340-352. (3.252 – IF2012). ISSN 1025-3890.
 • POBEHA P., UKROPEC J., SKYBA P., UKROPCOVA B., JOPPA P., KURDIOVA T., JAVORSKY M., KLIMES I., TKAC I., GASPERIKOVA D., TKACOVA R. (2011) Relationship between osteoporosis and adipose tissue leptin and osteoprotegerin in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Bone; 48(5):1008-14. (IF 2010 = 4.601)
 • UKROPEC J., RADIKOVA Z., HUCKOVA M., KOSKA J., KOCAN A., SEBOKOVA E., DROBNA B., TRNOVEC T., SUSIENKOVA K., LABUDOVA V., GASPERÍKOVA D., LANGER P., KLIMES I. (2010) High Prevalence of Prediabetes and Diabetes in a Population Exposed to High Levels of an Organochlorines Cocktail, Diabetologia; 53(5):899-906. (IF 2010 = 6,973)
 • UKROPEC J., PENESOVÁ A., SKOPKOVÁ M., PURA M., VLCEK M., RÁDIKOVÁ Z., IMRICH R., UKROPCOVÁ B., TAJTÁKOVÁ M., KOSKA J., ZÓRAD S., BELAN V., VANUGA P., PAYER J., ECKEL J., KLIMES I., GASPERÍKOVÁ D. (2008) Adipokine protein expression pattern in growth hormone deficiency predisposes to the increased fat cell size and the whole body metabolic derangements. J Clin Endocrinol Metab.; 93(6):2255-62. (IF 2007 = 5,493)
 • SKOPKOVÁ M., PENESOVÁ A., SELL H., RÁDIKOVÁ Z., VLCEK M., IMRICH R., KOSKA J., UKROPEC J., ECKEL J., KLIMES I., GASPERÍKOVÁ D. (2007) Protein array reveals differentially expressed proteins in subcutaneous adipose tissue in obesity. Obesity (Silver Spring); 15(10):2396-406. (IF 2006 = 4,38)
 • UKROPEC J., ANUNCIADO R.V., RAVUSSIN Y., HULVER M.W., KOZAK L.P. (2006) UCP1-independent thermogenesis in white adipose tissue of cold-acclimated Ucp1-/- mice. J Biol Chem.; 281(42):31894-908. (IF 2005 = 5,328)
 • UKROPEC J., ANUNCIADO R., RAVUSSIN Y., KOZAK L.P. (2006) Leptin is required for uncoupling protein-1-independent thermogenesis during cold stress. Endocrinology.; 147(5):2468-80. (IF 2005 = 4,996)
 • UKROPEC J, RESELAND JE, GAŠPERÍKOVÁ D, DEMČÁKOVÁ E, MADSEN L, BERGE RK, RUSTAN AC, KLIMES I, DREVON CA, ŠEBÖKOVÁ E (2003): The hypotriglyceridemic effect of n-3 FA is associated with increased beta oxidation and reduced leptin expression. Lipids 38: 1023-1029. (IF2003 = 2,164)
 • MEISSBURGER B., UKROPEC J., ROEDER E., BEATON N., GEIGER M., TEUPSER D., CIVAN B., LANGHANS W., NAWROTH P.P., GASPERIKOVA D., RUDOFSKY G., WOLFRUM C. (2011) Adipogenesis and insulin sensitivity in obesity are regulated by retinoid-related orphan receptor gamma. EMBO Mol Med; 3(11):637-51. (IF 2010 = 8,833)
 • SPARKS LM, UKROPCOVA B, SMITH J, PASARICA M, HYMEL D, XIE H, BRAY GA, MILES JM, SMITH SR. Relation of adipose tissue to metabolic flexibility. Diabetes Res Clin Pract. 2009 Jan;83(1):32-43.
 • CIVITARESE AE, UKROPCOVA B, CARLING S, HULVER M, DEFRONZO RA, MANDARINO L, RAVUSSIN E, SMITH SR: Role of adiponectin in human skeletal muscle bioenergetics. Cell Metab 2006 Jul;4(1):75-87 IF=16,75
 • UKROPCOVA B, SEREDA O, DE JONGE L, BOGACKA I, NGUYEN T, XIE H, BRAY GA, SMITH SR: Family history of diabetes links impaired substrate switching and reduced mitochondrial content in skeletal muscle.Diabetes2007Mar;56(3):720-7 IF=8,47
 • CIVITARESE AE , CARLING S, HEILBRONN LK , HULVER MH, UKROPCOVA B, DEUTSCH WA, SMITH SR, RAVUSSIN E: Calorie restriction increases muscle mitochondrial biogenesis in healthy humans. PLOS Medicine 4 (3): 485-494 MAR 2007 IF=14,0
 • UKROPCOVA B, MCNEIL M, SEREDA O, LEVITAN L, HUI XIE, BRAY GA, SMITH SR:   Dynamic changes in fat oxidation in human primary myocytes mirror metabolic characteristics of the donor. J Clin Invest. 2005 Jul;115(7):1934-41 IF=15,05
 • BOGACKA I, UKROPCOVA B, MCNEIL M, GIMBLE JM, SMITH SR: Structural and functional consequences of mitochondrial biogenesis in human adipocytes in vitro. J. Clin. Endocrinol Metab; 2005 Dec;90(12):6650-6 IF=6,3

Oddelenie výskumu porúch metabolizmu

SEKCIA HUMÁNNEJ GENETIKY

Sekcia genetiky Oddelenia výskumu porúch metabolizmu sa zaoberá výskumom v oblasti genetiky monogénového diabetu, kongenitálneho hyperinzulinizmu, monogénovej obezity, primárnych mitochondriopatií a senzorineurálnej poruchy sluchu. Výskum sa realizuje v úzkej spolupráci s Národným ústavom detských chorôb v Bratislave, Univerzitnou nemocnicou v Bratislave, Lekárskou fakultou UK a ambulatnými diabetológmi, endokrinológmi, pediatrami, neonatológmi a otorinolaryngológmi  pôsobiacimi v rámci územia celého Slovenska.

Ciele výskumu zahŕňajú nasledovné kroky: a) DNA analýzu založenú na „up-to-date“ prístupe, (real-time PCR, sekvenovanie podľa Sangera, panelové resekvenovanie s využitím IonPGM systému, celoexómové sekvenovanie vrátane bioinformatického spracovania);  b) skúmanie vzťahov fenotyp a genotyp vrátane funkčných štúdií novo-identifikovaných génových variantov;. c) prenos získaných poznatkov do klinickej praxe formou úpravy liečby podľa príncípov farmakogenetiky.  

Sumárne, zámerom výskumu je priniesť nové teoretické poznatky o etiopatogenéze študovaných diagnóz a následne ich priamo aplikovať v klinickej praxi.

Uvádzame stručný popis študovaných diagnóz. Porfólio DNA diagnostiky je dostupné tu. Informácie pre klinických spolupracovníkov tu.

A. Medzi monogénový diabeteszaradujeme  diabetes typu MODY, novorodenecký  diabetes a diabetes  s mimopankreatickými príznakmi. MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) je najčastejšou formou  monogénového diabetu a charakterizuje ho začiatok do 25. roku života, rodinný výskyt s autozómovo dominantným typom dedičnosti a neprítomnosť typických čŕt cukrovky 1. a 2. typu. Väcšina cukrovky vzniknutej v prvom polroku života má monogénový charakter a nazýva sa neonatálny diabetes mellitus (NDM). Neonatálny diabetes, ktorý vymizne do niekoľkých týždňov, až mesiacov od vzniku, sa nazýva tranzientný neonatálny diabetes (TNDM). Diabetes bez remisie má charakter permanentného neonatálneho diabetu (PNDM). Diabetes s mimopankreatickými príznakmi je diabetes asociovaný s inými príznakmi, ako vyplývajú zo samotnej hyperglykémie či nedostatku inzulínu, a má často monogénový základ. Jedným z cieľov pracoviska je aj optimalizovať klinický diagnostický proces prostredníctvom detailnej genotypovej a fenotypovej charakterizácie pacientov s diabetom. Stanovenie presnej diagnózy má vplyv na manažment a farmakologickú terapiu pacienta.

B. Kongenitálny hyperinzulinizmus býva spôsobený najčastejšie mutáciami v génoch KCNJ11, ABCC8, GCK, a HNF4A, ktoré majú úlohu pri vylučovaní inzulínu. Hyperinzulinizmus sa prejavuje včasne po narodení závažnými hypoglykémiami, ktoré môžu poškodiť činnosť mozgu s rozvojom celoživotných následkov (mentálna retardácia či poruchy motoriky). Účinná liečba priamo závisí od identifikovania presnej genetickej príčiny.

C. Monogénové formy obezity predstavujú asi 5 % pacientov s ťažkou obezitou. K rozvoju obezity u týchto pacientov dochádza už v prvom roku života, často dosahuje závažného stupňa so skorým rozvojom závažných komplikácií. Skúmajú sa najčastejšie mutácie génov pre leptín, leptínový receptor, MC4 receptor, SIM1 a POMC.

D. Primárne mitochondriopatie sú klinicky i geneticky heterogénnou skupinou dedičných ochorení, ktoré vznikajú v dôsledku poruchy energetického metabolizmu v mitochondriách. Po vylúčení najčastejších príčin poruchy činnosti mitochondrií ostáva ďalšia diagnostika pre pacienta bežne nedostupná. Cieľom výskumu je identifikovať a ďalej charakterizovať zriedkavé príčiny mitochondriopatií u pacientov na Slovensku.

E. Senzorineurálna porucha sluchu je najčastejšou senzorickou poruchou u človeka, pričom v jej etiológii zohrávajú dôležitú úlohu genetické faktory. Priame sekvenovanie umožní identifikáciu kauzálneho génu iba v menšej časti prípadov. Asi v 2/3 prípadov familiárnej hluchoty ostáva kauzálny gén neidentifikovaný. Cieľom výskumu je identifikácia nových, doposiaľ neznámych génových variantov.

KOLEKTÍV

ŽIVOTOPIS

Mgr. v odbore Biochémia (1992), PhD. v odbore: Fyziológia živočíchov (1998), RNDr. v odbore molekulárna biológie (2014), DrSc. v odbore Genetika (2015) Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

 

Hlavné oblasti vedeckého záujmu:

 1. Štúdium monogénne determinovaných porúch sekrécia a účinku inzulínu
 2. Štúdium monogénovej obezity
 3. Štúdium genetiky primárnych mitochondriopatií
 4. Štúdium hereditárne podmienených porúch sluchu

OCENENIA:

2003                      Guothova cena SLS spoločnosti za vedeckú a publikačnú činnosť

2007                      Cena Európskej Endokrinologickej Spoločnosti za najlepší poster

2009                     Rázusova prednáška udelená Slovenskou diabetologickou spoločnosťou

2010                      Členka nadpriemerného vedeckého tímu podľa metodiky ARRA

2012 – 2018         Ceny výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti za najlepšie publikácie v rokoch 2012-2018

2018                      Cena za vedu a techniku 2018 v kategórii najlepší vedecko-technický tím roka

VEDÚCI VEDECKÝ PRACOVNÍK:

RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.

EMERITUS:

prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. †  (professor Emeritus) –  Zakladateľ a dlhoročný vedúci Laboratória pre výskum  metabolizmu, (1992 – 2007), bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV (2007 – 2013).

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Martina Škopková, PhD.

doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

RNDr. Silvia Borecká, PhD.

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Dominika Hromníková, PhD.

MUDr. Daniela Staníková, PhD.

Mgr. Terézia Valkovičová, PhD.

VEDECKO – TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Miroslava Hučková

DOKTORANDI:

RNDr. Zuzana Dobiašová

MSc. Vibhuti Rambani

Mgr. Marek Sklenár

DIPLOMANTI:

Bc. Klaudia Cipková

Filip Greguš

LABORANTI:

Alica Mitková

SÚČASNÉ PROJEKTY

2018-2022: APVV 17-0296 HYPOMITGEN – GENETIC CAUSES OF RARE DISEASES WITH EMPHASIS ON METABOLIC DISORDERS ASSOCIATED WITH HYPOGLYCEMIA AND MITOCHONDIOPATHIES  (Gašperíková)

2021-2025: APVV 20/0239 SYNDEAF – IDENTIFICATION OF NOVEL GENETIC VARIANTS IN SYNDROMIC HEARING LOSS BY WHOLE EXOME SEQUENCING (Gašperíková)

2019-2022 MZ SR 2019/2020 – LFUK-8  – COMPREHENSIVE INNOVATIVE DIAGNOSTICS AND PERSONALIZED TREATMENT OF DIABETES MELLITUS IN CHILDREN  (Gašperíková)

2021-2024: VEGA 2/0131/21 GENETICS OF RARE FORMS OF DIABETES WITH FOCUS ON FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF NEW VARIANTS (Škopková)

2021-2024: VEGA 1/0572/21 IDENTIFICATION OF ETIOLOGY IN SPORADIC FORMS OF HEREDITARY HEARING LOSS BY WHOLE EXOME SEQUENCING (Gašperíková)

2022-2025: VEGA 1/0659/22 RESEARCH ON CLINICAL AND GENETIC ASPECTS OF KETOTIC HYPOGLYCAEMIA IN CHILDREN (Gašperíková)

2020-2023 ŠF EÚ BIOFORD – GENETICS OF RARE FORMS OF DIABETES WITH FOCUS ON FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF NEW VARIANTS (Gašperíková)

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

(súčasní a bývalí členovia tímu sú uvedení modrou farbou)

Rambani V, Hromnikova D, Gasperikova D, Skopkova M.: Mitochondria and mitochondrial disorders: an overview update. Endocr Regul. 2022 Jul 13;56(3):232-248. doi: 10.2478/enr-2022-0025. PMID: 35843711 Free article.

Tijardović M, Štambuk T, Juszczak A, Keser T, Gasperikova D, Novokmet M, Tjora E, Pape Medvidović E, Stanik J, Rasmus Njølstad P, Lauc G, Owen KR, Gornik O.: Fucosylated AGP glycopeptides as biomarkers of HNF1A-Maturity onset diabetes of the young. Diabetes Res Clin Pract. 2022 Mar;185:109226. doi: 10.1016/j.diabres.2022.109226. Epub 2022 Feb 2.PMID: 35122907 Free article.

Brennerová K, Škopková M, Ostrožlíková M, Šaligová J, Staník J, Bzdúch V, Gašperíková D.: Genetic testing is necessary for correct diagnosis and treatment in patients with isolated methylmalonic aciduria: a case report. BMC Pediatr. 2021 Dec 16;21(1):578. doi: 10.1186/s12887-021-03067-3.PMID: 34915869 Free PMC article.

Pavlenkova Z, Varga L, Borecka S, Karhanek M, Huckova M, Skopkova M, Profant M, Gasperikova D. Comprehensive molecular-genetic analysis of mid-frequency sensorineural hearing loss. Sci Rep. 2021 Nov 18;11(1):22488. doi: 10.1038/s41598-021-01876-1. PMID: 34795337 Free PMC article.

Safka Brozkova D, Uhrova Meszarosova A, Lassuthova P, Varga L, Staněk D, Borecká S, Laštůvková J, Čejnová V, Rašková D, Lhota F, Gašperíková D, Seeman P. The Cause of Hereditary Hearing Loss in GJB2 Heterozygotes-A Comprehensive Study of the GJB2/DFNB1 Region.Genes (Basel). 2021 May 1;12(5):684. doi: 10.3390/genes12050684. PMID: 34062854 Free PMC article.

Varga L, Danis D, Drsata J, Masindova I, Skopkova M, Slobodova Z, Chrobok V, Profant M, Gasperikova D. Novel variants in EDNRB gene in Waardenburg syndrome type II and SOX10 gene in PCWH syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2021 Jan;140:110499. doi: 10.1016/j.ijporl.2020.110499. Epub 2020 Nov 13. PMID: 33234331

Bowman P, Mathews F, Barbetti F, Shepherd MH, Sanchez J, Piccini B, Beltrand J, Letourneau-Freiberg LR, Polak M, Greeley SAW, Rawlins E, Babiker T, Thomas NJ, De Franco E, Ellard S, Flanagan SE, Hattersley AT; Neonatal Diabetes International Collaborative Group (including Gasperikova D and Stanik J). Long-term Follow-up of Glycemic and Neurological Outcomes in an International Series of Patients With Sulfonylurea-Treated ABCC8 Permanent Neonatal Diabetes. Diabetes Care. 2021 Jan;44(1):35-42. doi: 10.2337/dc20-1520. Epub 2020 Nov 12. PMID: 33184150 Free PMC article.

Hulín J, Škopková M, Valkovičová T, Mikulajová S, Rosoľanková M, Papcun P, Gašperíková D, Staník J. Clinical implications of the glucokinase impaired function – GCK MODY today. Physiol Res. 2020 Dec 22;69(6):995-1011. doi: 10.33549/physiolres.934487. Epub 2020 Nov 2. PMID: 33129248 Free PMC article. Review.

Stanik J, Barak L, Dankovcikova A, Valkovicova T, Skopkova M, Gasperikova D. Comparison of diabetes phenotype in children and their mothers with permanent neonatal diabetes mellitus carrying the same KCNJ11 variants. Endocr Regul. 2020 Nov 24;54(4):260-265. doi: 10.2478/enr-2020-0029. PMID: 33885251 Free article.

Trochanová I, Staníková D, Škopková M, Haštová K, Gašperíková D, Staník J, Čižnár P. Immunologic phenotype of a child with the MEHMO syndrome. Physiol Res. 2020 Nov 16;69(5):927-932. doi: 10.33549/physiolres.934498. Epub 2020 Sep 9. PMID: 32901502 Free PMC article.

Stanik J, Barak L, Dankovcikova A, Valkovicova T, Skopkova M, Gasperikova D. Diabetes treatment in two pregnant women with permanent neonatal diabetes mellitus due to a KCNJ11 mutation. Diabet Med. 2020 Nov;37(11):1956-1958. doi: 10.1111/dme.14363. Epub 2020 Jul 20. PMID: 32634858

Safka Brozkova D, Varga L, Uhrova Meszarosova A, Slobodova Z, Skopkova M, Soltysova A, Ficek A, Jencik J, Lastuvkova J, Gasperikova D, Seeman P. Variant c.2158-2A>G in MANBA is an important and frequent cause of hereditary hearing loss and beta-mannosidosis among the Czech and Slovak Roma population- evidence for a new ethnic-specific variant. Orphanet J Rare Dis. 2020 Aug 26;15(1):222. doi: 10.1186/s13023-020-01508-3. PMID: 32847582 Free PMC article.

Varga L, Danis D, Skopkova M, Masindova I, Slobodova Z, Demesova L, Profant M, Gasperikova D. Novel EYA4 variant in Slovak family with late onset autosomal dominant hearing loss:   a case report. BMC Med Genet. 2019 May 17;20(1):84. doi: 10.1186/s12881-019-0806-y. PMID: 31101089 Free PMC article.

Valkovicova T, Skopkova M, Stanik J, Gasperikova D. Novel insights into genetics and clinics of the HNF1A-MODY. Endocr Regul. 2019 Apr 1;53(2):110-134. doi: 10.2478/enr-2019-0013. PMID: 31517624 Free article. Review.

Kolnikova M, Jungova P, Skopkova M, Foltan T, Gasperikova D, Mattosova S, Chandoga J. Late Infantile Metachromatic Leukodystrophy Due to Novel Pathogenic Variants in the PSAP Gene. J Mol Neurosci. 2019 Apr;67(4):559-563. doi: 10.1007/s12031-019-1259-7. Epub 2019 Jan 11. PMID: 30632081

Varga L, Jovankovicova A, Huckova M, Demesova L, Gasperikova D, Sebova I, Profant M. Hereditary bilateral sudden sensorineural hearing loss. Bratisl Lek Listy. 2019;120(9):699-702. doi: 10.4149/BLL_2019_118. PMID: 31475558

Bowman P, Sulen Å, Barbetti F, Beltrand J, Svalastoga P, Codner E, Tessmann EH, Juliusson PB, Skrivarhaug T, Pearson ER, Flanagan SE, Babiker T, Thomas NJ, Shepherd MH, Ellard S, Klimes I, Szopa M, Polak M, Iafusco D, Hattersley AT, Njølstad PR; Neonatal Diabetes International Collaborative Group (including Gasperikova D and Stanik J). Effectiveness and safety of long-term treatment with sulfonylureas in patients with neonatal diabetes due to KCNJ11 mutations: an international cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Aug;6(8):637-646. doi: 10.1016/S2213-8587(18)30106-2. Epub 2018 Jun 4. PMID: 29880308 Free PMC article.

Stanik J, Skopkova M, Stanikova D, Brennerova K, Barak L, Ticha L, Hornova J, Klimes I, Gasperikova D. Neonatal hypoglycemia, early-onset diabetes and hypopituitarism due to the mutation in EIF2S3 gene causing MEHMO syndrome. Physiol Res. 2018 May 4;67(2):331-337. doi: 10.33549/physiolres.933689. Epub 2018 Jan 5. PMID: 29303605 Free article.

Danis D, Brennerova K, Skopkova M, Kurdiova T, Ukropec J, Stanik J, Kolnikova M, Gasperikova D. Mutations in SURF1 are important genetic causes of Leigh syndrome in Slovak patients. Endocr Regul. 2018 Apr 1;52(2):110-118. doi: 10.2478/enr-2018-0013. PMID: 29715184 Free article.

Oddelenie výskumu porúch metabolizmu

SEKCIA BUNKOVÉHO A MOLEKULÁRNEHO METABOLIZMU

Venujeme sa výskumu molekulárnych mechanizmov, ktoré kontrolujú energetický metabolizmus buniek tukového tkaniva, kostrového svalu a pečene, a zabezpečujú vzájomnú komunikáciu týchto metabolicky aktívnych tkanív. Hľadáme spôsob ako zvýšiť ich metabolickú aktivitu s cieľom zvýšiť energetický výdaj a zlepšiť metabolické zdravie človeka. Čelíme totiž pandémii obezity, ktorá dnes celosvetovo postihuje viac ako miliardu ľudí a vedie k rozvoju závažných chronických ochorení  ako cukrovka 2. typu, stukovatenie pečene, či srdcovocievne ochorenia.

Dve kľúčové oblasti nášho záujmu zahŕňajú (i) výskum hnedého tukového tkaniva a alternatívnych mechanizmov tvorby tepla, ako aj (ii) objasnenie patogenézy nealkoholového stukovatenia pečene na úrovni jednotlivých typov a populácií buniek. Na štúdium bunkového metabolizmu využívame bunkové línie, myšie modely, genetické aj farmakologické nástroje, a najmodernejšie techniky, ako RNA sekvenovanie novej generácie, metabolomické analýzy, či úprava genómu pomocou CRISPR-Cas9, ktoré nám umožňujú skúmať metabolické procesy na úrovni jednotlivých molekúl. Zaujíma nás aj ich úloha v regulácii fyziologických procesov na úrovni komplexného organizmu.

Náš výskum je postavený na dlhodobých a veľmi úspešných spoluprácach s klinickými partnermi z Lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice Univerzity Komenského v Bratislave, a so špičkovými zahraničnými výskumnými tímami (ETH Zürich, Švajčiarsko), čo nám umožňuje skúmať mechanizmy relevantné pre človeka na bunkách a genetických myších modeloch, s potenciálom aplikácie získaných výsledkov v klinickej praxi.

Našim dlhodobým cieľom je identifikovať nové možnosti terapie obezity a pridružených metabolických ochorení.

KOLEKTÍV

Mgr. Lucia Balážová, PhD.

vedúca sekcie

02/322 95 242


Lucia Balážová získala doktorát z Fyziológie živočíchov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2015. Následne pôsobila 6 rokov ako postdoktorand na Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte ETH v Zürichu. Podieľala sa na identifikácii viacerých molekulárnych mechanizmov, ktoré kontrolujú metabolickú aktivitu tukového tkaniva. Výsledky jej práce boli publikované v prestížnych vedeckých časopisoch, vrátane Nature, Nature Medicine, Cell Metabolism, Nature Communications a Nature Metabolism. V súčasnosti sa venuje výskumu molekulárnych mechanizmov, ktoré riadia energetický metabolizmus buniek s cieľom využiť ich potenciál na liečbu metabolických ochorení ako je diabetes, obezita či tuková choroba pečene spojená s metabolickou dysfunkciou.

Je držiteľkou viacerých vedeckých ocenení: Mladý vedec 2014 (FEPS), Vedec roka SR 2021 v kategórii Mladá vedecká pracovníčka (CVTI SR, SAV, ZSVTS) a Talent BMC SAV 2023 (BMC SAV).

Web of Science ResearcherID: Y-6371-2019

WOS: https://www.webofscience.com/wos/author/record/48602585 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6765-7486

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Miroslav Baláž, PhD.; Web of Science ResearcherID: E-8034-2018,  WOS: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1073066, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5740-4896

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Zuzana Kovaničová, PhD.

Mgr. Zuzana Vince Kážmérová, PhD.

Mgr. Lívia Petrisková, PhD.

DOKTORANDI:

Mgr. Natália Pálešová

Mgr. Alžbeta Jančovičová

Mgr. Matúš Antal

SÚČASNÉ PROJEKTY

2022 – 2025: SASPRO2 (Lucia Balážová, 1260/02/02) – Marie Sklodowska-Curie COFUND, Horizon 2020; Štúdium úlohy GPR180/CTHRC1 signalizácie v regulácii funkcie beta buniek pankreasu a patogenéze diabetu

2022 – 2025: SASPRO2 (Miroslav Baláž, 1148/01/02) – Marie Sklodowska-Curie COFUND, Horizon 2020; Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne termogénne mechanizmy

2023 – 2027: APVV (Lucia Balážová, APVV–22–0310) – Skúmanie povrchu a obsahu pečeňových extracelulárnych vezikúl na identifikáciu cirkulujúceho biomarkera NAFLD

2023 – 2027: APVV (Miroslav Baláž, APVV-22-0291) Odhalenie molekulárnych mechanizmov a metabolickej regulácie substrátových cyklov

2023 – 2026: VEGA (Lucia Balážová, VEGA 2/0128/23) Úloha GPR180 v regulácii funkcie ß buniek pankreasu a patogenéze diabetu

2023 – 2026: VEGA (Miroslav Baláž VEGA 2/0102/23) Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne mechanizmy termogenézy

NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKÁCIE (TOP 5)

Balazova L, Balaz M, Horvath C, Horváth Á, Moser C, Kovanicova Z, Ghosh A, Ghoshdastider U, Efthymiou V, Kiehlmann E, Sun W, Dong H, Ding L, Amri EZ, Nuutila P, Virtanen KA, Niemi T, Ukropcova B, Ukropec J, Pelczar P, Lamla T, Hamilton B, Neubauer H, Wolfrum C. GPR180 is a component of TGFβ signalling that promotes thermogenic adipocyte function and mediates the metabolic effects of the adipocyte-secreted factor CTHRC1. Nature Communications, 2021; 12(1): 7144. IF 17.6

Balaz M, Becker AS, Balazova L, Straub L, Müller J, Gashi G, Maushart CI, Sun W, Dong H, Moser C, Horvath C, Efthymiou V, Rachamin Y, Modica S, Zellweger C, Bacanovic S, Stefanicka P, Varga L, Ukropcova B, Profant M, Opitz L, Amri EZ, Akula MK, Bergo M, Ukropec J, Falk C, Zamboni N, Betz MJ, Burger IA, Wolfrum C*. Inhibition of Mevalonate Pathway Prevents Adipocyte Browning in Mice and Men by Affecting Protein Prenylation. Cell Metabolism, 2019; 29(4): 901-916.e8. IF 21.5

Sun W, Dong H, Balaz M, Slyper M, Drokhlyansky E, Colleluori G, Giordano A, Kovanicova Z, Stefanicka P, Balazova L, Ding L, Husted AS, Rudofsky G, Ukropec J, Cinti S, Schwartz TW, Regev A, Wolfrum C. snRNA-seq reveals a subpopulation of adipocytes that regulates thermogenesis. Nature, 2020; 587: 98-102. IF 49.9

Dong H, Sun W, Shen Y, Balaz M, Balazova L, Ding L, Löffler M, Hamilton B, Klöting N, Blüher M, Neubauer H, Klein H, Wolfrum C. Identification of a regulatory pathway inhibiting adipogenesis via RSPO2. Nature Metabolism, 2022; 4(1): 90-105. IF 19.8

Efthymiou V, Ding LG, Balaz M, Sun W, Balazova L, Straub LG, Dong H, Simon E, Ghosh A, Perdikari A, Keller S, Ghoshdastider U, Horvath C, Moser C, Hamilton B, Neubauer H, Wolfrum C. Inhibition of AXL receptor tyrosine kinase enhances brown adipose tissue functionality in mice. Nature Communications. 2023; 14(1): 4164, IF 16.6