Oddelenie výskumu porúch metabolizmu

Oddelenie výskumu porúch metabolizmu - obezita

VÝSKUM / SEKCIA INTEGROVANEJ (PATO)FYZIOLÓGIE

Obezitu možno definovať ako nahromadenie tukového tkaniva v dôsledku nerovnováhy medzi príjmom a výdajom energie. O príjme potravy (množstve a kvalite) rozhodujú okrem špecifických neuro-behaviorálnych (naša vlastná preferencia) aj spoločenské mechanizmy, ovplyvňujúce kvalitu, dostupnosť a cenu potravín. Príjem potravy teda možno postaviť na jednu misku váh. Každý z nás v závislosti od pohlavia, množstva svalovej a tukovej hmoty spotrebuje denne orientačne 1200 – 2500 kcal energie. Hovoríme o bazálnom výdaji energie. Tento vieme ovplyvniť napríklad trénovanosťou našich svalov, zložením potravy alebo teplotou prostredia. Celkové množstvo energie, ktoré naše telo použije počas 24 hodín, samozrejme závisí od dynamiky nášho každodenného života, a teda od pravidelnej pohybovej aktivity, ktorú môžeme položiť na druhú misku váh. Ak zostanú v rovnováhe, nebude sa meniť ani telesná hmotnosť a ani riziko chronických metabolických ochorení. Pandémia obezity by mohla vyplývať aj z toho, že fyziologické mechanizmy, ktoré bránia strate hmotnosti, sú oveľa dôležitejšie pre prežitie jedinca v prírodnom prostredí s relatívnym nedostatkom/neistotou pravidelného príjmu energie ako tie, ktoré bránia zvyšovaniu telesnej hmotnosti v obezogénnom prostredí.

Nedostatok fyzickej aktivity u človeka žijúceho v modernej spoločnosti významne prispieva k patogenéze chronických civilizačných ochorení. Jednou zo základných podmienok na udržanie metabolického zdravia (absencie metabolického ochorenia akým je napríklad diabetes 2. typu) je, aby tuk zostal uskladnený špecializovaných bunkách tukového tkaniva. Jedným z cieľov našej práce je preto skúmať mechanizmy, ktoré regulujú uskladnenie a mobilizáciu tuku (náš najväčší zdroj energetických zásob) v tukovom tkanive (podkožnom/útrobnom – vnútrobrušnom/hnedom) a v netukových tkanivách (sval/pečeň/srdce), a to v rôznych fyziologických (cvičenie, komplexná zmena životného štýlu) a patofyziologických (obezita, prediabetes, diabetes, kognitívna či motorická dysfunkcia) situáciách.

Vieme, že nedostatok pravidelnej pohybovej aktivity je rizikovým faktorom metabolických a iných chronických ochorení, ktorý je nezávislý od obezity. Naopak pravidelné cvičenie významne prispieva k prevencii metabolických, kardiovaskulárnych, neurodegeneratívnych a niektorých onkologických ochorení a k „zdravému starnutiu“. V našej práci sa venujeme štúdiu molekulárnych mechanizmov, ktoré sa podieľajú na humorálnej komunikácii aktívneho (cvičiaceho) svalu s inými orgánovými systémami, ako aj štúdiu adaptačných mechanizmov, ktoré odlišujú trénovaný sval od netrénovaného či metabolicky aktívne hnedé či béžové tukové tkanivo otužilca od tkaniva bieleho, a to na morfologickej, enzymatickej, endokrinnej, funkčnej a epigenetickej úrovni. Pacienti s prediabetom, miernym kognitívnym deficitom či vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby sa v rámci našich štúdií zúčastňujú tréningového programu, s cieľom  upraviť ich životný štýl, najmä fyzickú aktivitu, a ovplyvniť tak progresiu obezity, diabetu 2. typu, kardiovaskulárnych  a iných chronických ochorení, a to práve aj obnovou krehkej metabolickej rovnováhy a zvýšením úrovne fyzickej zdatnosti (Obrázok 1).

Obrázok 1. Účinok trojmesačného silového tréningu na množstvo abdominálneho podkožného a viscerálneho tukového tkaniva u sedavých jedincov s metabolickým syndrómom a/alebo prediabetom. Merané pomocou MRI medzi 4. a 5. lumbálnym  stavcom (Ukropcová, Ukropec kapitola v Klinická obezitológia).

Naša práca sa zameriava na integráciu procesov v kostrovom svale a v tukovom tkanive, ktorá ma komplexne účinky na fyziológiu celého organizmu. Explózia výskumu v oblasti tukového tkaniva, spôsobená pandémiou obezity, priniesla množstvo nových poznatkov o fyziológii, morfológii a funkcii tukového tkaniva či už pri jeho pri expanzii (obezita) alebo atrofii (kachexia, dediferenciácia mliečnej žľazy).

Najnovšie výsledky tiež poukázali na obrovskú heterogenitu prekurzorových buniek, ktoré môžu za rôznych podmienok diferencovať na biele, béžové  alebo hnedé adipocyty ako aj na neuveriteľnú metabolickú plasticitu už diferencovaných tukových buniek. Na základe týchto poznatkov možno predpokladať, že ovplyvnenie bunkovej a metabolickej plasticity tukového tkaniva, napríklad cvičením, by mohlo pomôcť definovať mechanizmy potrebné na udržanie metabolického zdravia človeka.

V rámci translácie nášho výskumu do praxe sme etablovali a úzko spolupracujeme s Centrom pohybovej aktivity (link), ktoré ponúka možnosť realizácie intervenčných tréningových štúdií, pravidelné cvičenie spojené s dlhodobým sledovaním  pre dobrovoľníkov / absolventov štúdií ako aj pre zamestnancov a rôzne populácie jedincov / pacientov.

KOLEKTÍV

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.

Vedúci sekcie

02/ 32295 263


SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD

Mgr. Tímea Kurdiová, PhD

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Mária Tomková, PhD.

Mgr. Patrik Krumpolec, PhD.

Mgr. Zuzana Janáková, PhD.

MUDr. Martin Schön, PhD.

VEDECKO-TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

DOKTORANDI:

Mgr. Michal Nemec (vášeň pre proteíny a svalové bunky)

Mgr. Lucia Slobodová (vášeň pre všetky druhy pohybu)

Mgr. Petronela Paulová (záľuba v mikroorganizmoch a výžive)

Mgr. Nikoleta Laiferová (keby sme tak vedeli čo a kam nesú exozómy)

 

DIPLOMANTI

Bc. Annamária Blašková (PriFUK) (prečo a ako sa zlepší kvalita života onkologických pacientov, ked budu cvičiť)

Bc. Katarína Rerková (PriFUK) (čo ked budu svalové bunky cvičiť – hľadáme komunikačné signály)

AKTUÁLNE PROJEKTY
 • 2017-2021 MZ-CR NV16-33746A “Skeletal muscle metabolic abnormalities in patients with idiopathic inflammatory myopathy” (Ukropcová)
 • 2016-2020 COST Action CA15203 Mitochondrial mapping: Evolution – Age – Gender – Lifestyle – Environment (Ukropec)
 • 2016-2020 APVV 15-0253 “Molecular mediators of physical exercise and carnosine-induced effects in patients with preclinical and early stage neurodegenerative disease” (Ukropcová)
 • 2016-2020 APVV 15-0086 „Identification of biomarkers associated with late toxicity of chemotherapy in testicular germ cell tumors” (Ukropec)
 • 2018-2022 VEGA 2/0107/18 “Synergistic effects of exercise and carnosine supplementation on motor functions, metabolism and skeletal muscle phenotypes in patients with early stage Parkinson’s disease.” (Ukropcová)
 • 2017-2020 VEGA 2/0096/17 “Molecular mechanisms of human brown fat thermogenesis and its relations to obesity, physical activity and ice water swimming“ (Ukropec)
 • 2018-2020 APVV SK-AT-2017-0025 “High-field MRS, a tool to estimate the tissue-specific metabolic state reflecting thyroid hormone activity in vivo: validation of the “virtual biopsy” clinical relevance (Ukropec)
PREDCHÁDZAJÚCE  PROJEKTY
 • 2007-2011 COST FA0602 Mitofood „Bioactive Food Components, Mitochondrial Function and Health“ (Ukropec)
 • 2008-2012 7thFP-EK „LipidomicNet“. „Lipid Droplets as Dynamic Organeles of Fat Deposition and Release: Translational Research Towards Human.” Seventh framework profram HEALTH
 • 2007-2.1.1-6, Large Scale integrating project. (Gašperíkova/Ukropec/Ukropcová)
 • 2011-2013 EFSD – New Horizons collaborative project „Myokines and Skeletal Muscle Plasticity in Metabolic Health and Type 2 Diabetes“ (Ukropec)
 • 2011-2013 Investigator initiated research (IIR) grant by Pfizer, „The Effect of a Long-Term Growth Hormone Supplementation on the Whole-Body Metabolic Characteristics and Adipose Tissue Phenotype in Growth Hormone Deficient Adults: the 5-yr  follow-up“ (Ukropec)
 • 2012-2014 EFSD Lilly research fellowship „Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic and resistance trained obese prediabetic individuals“ (Ukropcová)
 • 2014-2015 Aktion Österreich – Slowakei, Wissenschafts und Erziehungskooperation project # 2013-10-15-0004 “Effect of exercise on pathophysiology of type 2 diabetes: Focus on magnetic resonance imaging and spectroscopy in skeletal muscle” (Ukropec)
 • 2014-2016 SAS – NSC Joint Research Cooperation Project #2013/17„Skeletal muscle as a mediator of beneficial effects of regular exercise on cognitive functions and metabolism in patients with Alzheimer’s disease: the role of muscle myokines and microRNAs“ (Ukropcová)
 • 2015-2017 VEGA 2/0180/15 „Studies on molecular mechanisms of cold and exercise induced metabolic activation of brown and beige adipose tissue in humans with respect to obesity and type 2. diabetes.“ (Kurdiová/Škopková)
 • 2015-2017 VEGA – 2/0191/15 “ Učinky akútneho a pravidelného cvičenia na profil myokínov a mikroRNA v cirkulácii a v cerebrospinálnom likvore vo vzťahu ku kognitívnym funkciám a metabolizmu pacientov s neurodegeneratívnym ochorením“, (Ukropcová)
KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

(súčasní a bývalí členovia tímu sú uvedení modrou farbou)

 • UKROPCOVÁ, B – UKROPEC, J. (2013) Patofyziológia obezity. In  KRAHULEC, Boris et al. Klinická obezitológia, s. 37-58. Prvé vydanie. Počet strán: 336. – Brno : Facta Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
 • UKROPCOVÁ, B. – POLJAK, Z. – UKROPEC, J. (2013) Endokrinná funkcia tukového tkaniva. In KRAHULEC, Boris et al. Klinická obezitológia, s. 67-81. Prvé vydanie. Počet strán: 336. – Brno : Facta Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
 • UKROPCOVÁ, B. – UKROPEC, J. (2013) Fyzická aktivita, obezita a zdravie. In KRAHULEC, Boris et al. Klinická obezitológia, s. 102-122. Prvé vydanie. Počet strán: 336. – Brno : Facta Medica. ISBN 978-80-904731-7-1.
 • UKROPEC J., UKROPCOVÁ B. (2011) Adipose tissue and skeletal muscle plasticity in obesity and metabolic disease. In. Dyslipidemia. InTech Open Acces Publisher, Rieka, Croatia. (Eds. Roya Kelishadi), ISBN 978-953-307-726-0
 • UKROPCOVA B, UKROPEC J, KLIMEŠ I. (2008) Endokrinný pancreas (Endocrine pancreas), Mokáň M, Martinka E, Galajda P a kol.: Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia, Vydavateľstvo P+M, Martin, Slovenská Republika. ISBN 978-809-697-139-8
VYBRANÉ VEDECKÉ ČLÁNKY
 • KRUMPOLEC PATRIK, VALLOVA SILVIA, SLOBODOVA LUCIA, TIRPAKOVA VERONIKA, VAJDA MATEJ, SCHON MARTIN, KLEPOCHOVA RADKA, JANAKOVA ZUZANA, STRAKA IGOR, SUTOVSKY STANISLAV, TURCANI PETER, CVECKA JAN, VALKOVIC LADISLAV, TSAI CHIA LIANG., KRSSAK MARTIN, VALKOVIC PETER, SEDLIAK MILAN, UKROPCOVA BARBARA, UKROPEC JOZEF. Regular exercise improves Parkinson`s patients disability state by modulating whole- body and muscle metabolism. Front Neurol. 2017 Dec 22; 8:698.
 • CHIA-LIANG TSAI, JOZEF UKROPEC, BARBARA UKROPCOVÁ*, MING-CHYI PAI* An acute bout of aerobic or strength exercise specifically modifies circulating exerkine levels and neurocognitive functions in elderly individuals with mild cognitive impairment. NeuroIMage Clinical 2018, 17: 272-284.
 • HECKOVA E, POVAŽAN M, STRASSER B, KRUMPOLEC P, HNILICOVÁ P, HANGEL GJ, MOSER PA, ANDRONESI OC, VAN DER KOUWE AJ, VALKOVIC P, UKROPCOVA B, TRATTNIG S, BOGNER W. Real-time Correction of Motion and Imager Instability Artifacts during 3D γ-Aminobutyric Acid-edited MR Spectroscopic Imaging. Radiology. 2017 Sep 28:170744. doi: 10.1148/radiol.2017170744.
 • MODICA S, STRAUB LG, BALAZ M, SUN W, VARGA L, STEFANICKA P, PROFANT M, SIMON E, NEUBAUER H, UKROPCOVA B, UKROPEC J, WOLFRUM C. Bmp4 Promotes a Brown to White-like Adipocyte Shift. Cell Rep. 2016 Aug 23;16(8):2243-58.
 • REGAZZONI, L. – DeCOURTEN, B- GARZON, D – ALTOMARE, A – MARINELLO, C – JAKUBOVA, M – VALLOVA, S – KRUMPOLEC, P – CARINI, M – UKROPEC, J – UKROPCOVA, B* – ALDINI, G.* A carnosine intervention study in overweight human volunteers: bioavailability and reactive carbonyl species sequestering effect. Sci Reports 2016 , accepted 12.5.2016, Jun 6; 6:27224 (5.578 – IF2015)
 • MÜLLER S*, BALAZ M*, STEFANICKA P, VARGA L, AMRI EZ, UKROPEC J, WOLLSCHEID B, WOLFRUM C. Proteomic Analysis of Human Brown Adipose Tissue Reveals Utilization of Coupled and Uncoupled Energy Expenditure Pathways. Sci Rep. 2016 Jul 15;6:30030. doi: 10.1038/srep30030.
 • BAYE E, UKROPCOVA B, UKROPEC J, HIPKISS A, ALDINI G, *DE COURTEN B. Physiological and therapeutic effects of carnosine on cardiometabolic risk and disease. Amino Acids. 2016 May;48(5):1131-49. Review. (3.293 – IF2015)
 • *TSAI CHIA-LIANG – PAI MING-CHYI – UKROPEC, J. *UKROPCOVÁ, B. The role of physical fitness in the neurocognitive performance of task switching in older persons with mild cognitive impairment. J Alzheimers Dis. 2016 Apr 23;53(1):143-59. (4.151 – IF2015).
 • VALKOVIČ, L. – CHMELÍK, M. – UKROPCOVÁ, B. – HECKMANN, T. – BOGNER, W. – FROLLO, I. TSCHAN, H. – KREBS, M. – BACHL, N. – UKROPEC, J. – TRATTNIG, S. – *KRŠŠÁK, M. Skeletal muscle alkaline Pi pool is decreased in overweight-to-obese sedentary subjects and relates to mitochondrial capacity and phosphodiester content. Sci Rep. 2016 Feb 3;6:20087. (5.578 – IF2015)
 • deCOURTEN, B. – JAKUBOVA, M. – deCOURTEN, M.P. – JUST-KUKUROVA, I – VALLOVA, S. – KRUMPOLEC, P – VALKOVIC, L – KURDIOVA, T – GARZON, D – BARBARESI, S – TEEDE, H.J.  – DERAVE, W. – KRSSAK, M. – ALDINI, G – UKROPEC, J – UKROPCOVA, B. Effects of carnosine supplementation on glucose metabolism in sedentary individuals with overweight and obesity: Pilot Clinical Trial. Obesity (Silver Spring) 2016 May;24(5):1027-34 (3.734 – IF2015)
 • JUST-KUKUROVA, I. – VALKOVIČ, L. – UKROPEC, J. – deCOURTEN, B. – CHMELIK, M. – UKROPCOVA, B. – TRATTNIG, S – KRŠŠÁK, M. Improved spectral resolution and high reliability of in vivo 1H MRS at 7T allows characterization of effect of acute exercise on carnosine in skeletal muscle.  NMR Biomed 2016 Jan;29(1):24-32. (3.044 – IF2015)
 • BEATON, N – RUDIGIER, C – MOEST, H – MUELLER, S – MROSEK, N – ROEDER, E – RUDOFSKY, G – RÜLICKE, T – UKROPEC, JUKROPCOVA, B – AUGUSTIN, R – NEUBAUER, H – WOLFRUM, C. TUSC5 regulates insulin-mediated adipose tissue glucose uptake by modulation of GLUT4 Q6 recycling. In MOLECULAR METABOLISM – (2015) Nov 9; 4(11): 795-810 (5.360 – IF 2015).
 • CHALLA, TD. – STRAUB, LG. – BALAZ, M. – KIEHLMANN, E. – DONZE, O. – RUDOLFSKY, G. – UKROPEC, J. – UKROPCOVA, B. – WOLFRUM, C. Regulation of de novo adipocyte differentiation through crosstalk between adipocytes and pre-adipocytes. In Diabetes. 2015 Sep 4. Pii:db 141932. (8.095 – IF2014).
 • BALAZ, M. – UKROPCOVA, B. – KURDIOVA, T. – GAJDOSECHOVA, L.  – VLCEK, M. – JANAKOVA, Z. – FEDELES, J. – PURA, M. – GASPERIKOVA, D. – SMITH, SR. – TKACOVA, R. – KLIMES, I. – PAYER, J. – WOLFRUM, C. – UKROPEC, J. Adipokine zinc-α2-glycoprotein regulated by growth hormone and linked to insulin sensitivity. Obesity. 2015 Feb;23(2):322-8. (4.389 – IF2013).
 • KURDIOVA, T. – BALAZ, M. – MAYER, A. – MADEROVA, D. – BELAN, V. – WOLFRUM, Ch. – UKROPEC, J. – UKROPCOVA, B. Exercise-mimicking Treatment Fails to Increase Fndc5 mRNA & Irisin Secretion in Primary Human Myotubes. Peptides. 2014, 56:1-7. (2.614 – IF2013).
 • VALKOVIČ, L. – CHMELÍK, M. – JUST KUKUROVÁ, I. – JAKUBOVÁ, M. – KIPFELSBERGER, M.C.- KRUMPOLEC, P. – TUŠEK JELENC, M.- BOGNER, W – MEYERSPEER, M. – UKROPEC, J. – FROLLO, I. – UKROPCOVÁ, B. – TRATTNIG, S. – KRŠŠÁK, M. Depth-resolved surface coil MRS (DRESS)-localized dynamic (31) P-MRS of the exercising human gastrocnemius muscle at 7 T. NMR Biomed. 2014 Nov;27(11):1346-52. (3.559 – IF2013)
 • BALAZ M,  – VICIAN M,  – JANAKOVA Z,  – KURDIOVA T, –  SUROVA M, – IMRICH R, – MAJERCIKOVA Z, – PENESOVA A, – VLCEK M, – KISS A, – BELAN V, – KLIMES I, – OLEJNIK J, – GASPERIKOVA D, – WOLFRUM C, – UKROPCOVA B, – UKROPEC J. Subcutaneous adipose tissue zinc-α2-glycoprotein is associated with adipose tissue and whole-body insulin sensitivity. Obesity (Silver Spring). 2014 Aug;22(8):1821-9. (4.389 – IF2013),
 • KURDIOVA T., BALAZ M., VICIAN M., MADEROVA D., VLCEK M., VALKOVIC L., SRBECKY M., IMRICH R., KYSELOVICOVA O., BELAN V., JELOK I., WOLFRUM C., KLIMES I., KRSSAK M., ZEMKOVA E., GASPERIKOVA D., UKROPEC J., UKROPCOVA B.: Are Skeletal Muscle & Adipose Tissue Fndc5 Gene Expression and Irisin Release Affected by Obesity, Diabetes and Exercise? In vivo & in vitro studies. In The Journal of Physiology (London), 2014 Mar 1;592(Pt 5):1091-107 (IF2012 – 4.38)
 • MROSEK N, – MEISSBURGER B, – MATAKI C, – ROEDER E, – UKROPEC J, – KLIMES I, – GASPERIKOVA D, – NAWROTH PP, – RUDOFSKY G, – AUWERX J, – SCHOONJANS K, – WOLFRUM C. Transcriptional regulation of adipocyte formation by the liver receptor homologue 1 (Lrh1)-Small hetero-dimerization partner (Shp) network. Mol Metab. 2013 Mar 16;2(3):314-23. doi: 10.1016/j.molmet.2013.03.003. (5,360 – IF 2015).
 • KRISHNAN, J. – DANZER, C. – SIMKA, T. – UKROPEC, J. – WALTER, K.M. – KUMPF, S. – MIRTSCHINK, P. – UKROPCOVA, B. – GASPERIKOVA, D. – PEDRAZZINI, T. – KREK W. (2012) Dietary obesity-associated Hif1α activation in adipocytes restricts fatty acid oxidation and energy expenditure via suppression of the Sirt2-NAD+ system. Genes Dev. 2012 Feb 1;26(3):259-70. (IF 2010 = 13.892)
 • VARGOVIČ, Peter – UKROPEC, Jozef – LAUKOVÁ, Marcela – KURDIOVÁ, Timea – BALÁŽ, Miroslav – MANZ, B. – UKROPCOVÁ, Barbara – KVETŇANSKÝ, Richard. Repeated immobilization stress induces catecholamine production in rat mesenteric adipocytes. In Stress : the international journal on the biologie of stress, 2013, vol.16, n. 3, pp. 340-352. (3.252 – IF2012). ISSN 1025-3890.
 • POBEHA P., UKROPEC J., SKYBA P., UKROPCOVA B., JOPPA P., KURDIOVA T., JAVORSKY M., KLIMES I., TKAC I., GASPERIKOVA D., TKACOVA R. (2011) Relationship between osteoporosis and adipose tissue leptin and osteoprotegerin in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Bone; 48(5):1008-14. (IF 2010 = 4.601)
 • UKROPEC J., RADIKOVA Z., HUCKOVA M., KOSKA J., KOCAN A., SEBOKOVA E., DROBNA B., TRNOVEC T., SUSIENKOVA K., LABUDOVA V., GASPERÍKOVA D., LANGER P., KLIMES I. (2010) High Prevalence of Prediabetes and Diabetes in a Population Exposed to High Levels of an Organochlorines Cocktail, Diabetologia; 53(5):899-906. (IF 2010 = 6,973)
 • UKROPEC J., PENESOVÁ A., SKOPKOVÁ M., PURA M., VLCEK M., RÁDIKOVÁ Z., IMRICH R., UKROPCOVÁ B., TAJTÁKOVÁ M., KOSKA J., ZÓRAD S., BELAN V., VANUGA P., PAYER J., ECKEL J., KLIMES I., GASPERÍKOVÁ D. (2008) Adipokine protein expression pattern in growth hormone deficiency predisposes to the increased fat cell size and the whole body metabolic derangements. J Clin Endocrinol Metab.; 93(6):2255-62. (IF 2007 = 5,493)
 • SKOPKOVÁ M., PENESOVÁ A., SELL H., RÁDIKOVÁ Z., VLCEK M., IMRICH R., KOSKA J., UKROPEC J., ECKEL J., KLIMES I., GASPERÍKOVÁ D. (2007) Protein array reveals differentially expressed proteins in subcutaneous adipose tissue in obesity. Obesity (Silver Spring); 15(10):2396-406. (IF 2006 = 4,38)
 • UKROPEC J., ANUNCIADO R.V., RAVUSSIN Y., HULVER M.W., KOZAK L.P. (2006) UCP1-independent thermogenesis in white adipose tissue of cold-acclimated Ucp1-/- mice. J Biol Chem.; 281(42):31894-908. (IF 2005 = 5,328)
 • UKROPEC J., ANUNCIADO R., RAVUSSIN Y., KOZAK L.P. (2006) Leptin is required for uncoupling protein-1-independent thermogenesis during cold stress. Endocrinology.; 147(5):2468-80. (IF 2005 = 4,996)
 • UKROPEC J, RESELAND JE, GAŠPERÍKOVÁ D, DEMČÁKOVÁ E, MADSEN L, BERGE RK, RUSTAN AC, KLIMES I, DREVON CA, ŠEBÖKOVÁ E (2003): The hypotriglyceridemic effect of n-3 FA is associated with increased beta oxidation and reduced leptin expression. Lipids 38: 1023-1029. (IF2003 = 2,164)
 • MEISSBURGER B., UKROPEC J., ROEDER E., BEATON N., GEIGER M., TEUPSER D., CIVAN B., LANGHANS W., NAWROTH P.P., GASPERIKOVA D., RUDOFSKY G., WOLFRUM C. (2011) Adipogenesis and insulin sensitivity in obesity are regulated by retinoid-related orphan receptor gamma. EMBO Mol Med; 3(11):637-51. (IF 2010 = 8,833)
 • SPARKS LM, UKROPCOVA B, SMITH J, PASARICA M, HYMEL D, XIE H, BRAY GA, MILES JM, SMITH SR. Relation of adipose tissue to metabolic flexibility. Diabetes Res Clin Pract. 2009 Jan;83(1):32-43.
 • CIVITARESE AE, UKROPCOVA B, CARLING S, HULVER M, DEFRONZO RA, MANDARINO L, RAVUSSIN E, SMITH SR: Role of adiponectin in human skeletal muscle bioenergetics. Cell Metab 2006 Jul;4(1):75-87 IF=16,75
 • UKROPCOVA B, SEREDA O, DE JONGE L, BOGACKA I, NGUYEN T, XIE H, BRAY GA, SMITH SR: Family history of diabetes links impaired substrate switching and reduced mitochondrial content in skeletal muscle.Diabetes2007Mar;56(3):720-7 IF=8,47
 • CIVITARESE AE , CARLING S, HEILBRONN LK , HULVER MH, UKROPCOVA B, DEUTSCH WA, SMITH SR, RAVUSSIN E: Calorie restriction increases muscle mitochondrial biogenesis in healthy humans. PLOS Medicine 4 (3): 485-494 MAR 2007 IF=14,0
 • UKROPCOVA B, MCNEIL M, SEREDA O, LEVITAN L, HUI XIE, BRAY GA, SMITH SR:   Dynamic changes in fat oxidation in human primary myocytes mirror metabolic characteristics of the donor. J Clin Invest. 2005 Jul;115(7):1934-41 IF=15,05
 • BOGACKA I, UKROPCOVA B, MCNEIL M, GIMBLE JM, SMITH SR: Structural and functional consequences of mitochondrial biogenesis in human adipocytes in vitro. J. Clin. Endocrinol Metab; 2005 Dec;90(12):6650-6 IF=6,3

Oddelenie výskumu porúch metabolizmu - genetika

VÝSKUM / SEKCIA GENETIKY

Sekcia genetiky Oddelenia výskumu porúch metabolizmu sa zaoberá výskumom v oblasti genetiky monogénového diabetu, kongenitálneho hyperinzulinizmu, monogénovej obezity, primárnych mitochondriopatií a senzorineurálnej poruchy sluchu. Výskum sa realizuje v úzkej spolupráci s Národným ústavom detských chorôb v Bratislave, Univerzitnou nemocnicou v Bratislave, Lekárskou fakultou UK a ambulatnými diabetológmi, endokrinológmi, pediatrami, neonatológmi a otorinolaryngológmi  pôsobiacimi v rámci územia celého Slovenska.

Ciele výskumu zahŕňajú nasledovné kroky: a) DNA analýzu založenú na „up-to-date“ prístupe, (real-time PCR, sekvenovanie podľa Sangera, panelové resekvenovanie s využitím IonPGM systému, celoexómové sekvenovanie vrátane bioinformatického spracovania);  b) skúmanie vzťahov fenotyp a genotyp vrátane funkčných štúdií novo-identifikovaných génových variantov;. c) prenos získaných poznatkov do klinickej praxe formou úpravy liečby podľa príncípov farmakogenetiky.  

Sumárne, zámerom výskumu je priniesť nové teoretické poznatky o etiopatogenéze študovaných diagnóz a následne ich priamo aplikovať v klinickej praxi.

Uvádzame stručný popis študovaných diagnóz. Porfólio DNA diagnostiky je dostupné tu. Informácie pre klinických spolupracovníkov tu.

A. Medzi monogénový diabeteszaradujeme  diabetes typu MODY, novorodenecký  diabetes a diabetes  s mimopankreatickými príznakmi. MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) je najčastejšou formou  monogénového diabetu a charakterizuje ho začiatok do 25. roku života, rodinný výskyt s autozómovo dominantným typom dedičnosti a neprítomnosť typických čŕt cukrovky 1. a 2. typu. Väcšina cukrovky vzniknutej v prvom polroku života má monogénový charakter a nazýva sa neonatálny diabetes mellitus (NDM). Neonatálny diabetes, ktorý vymizne do niekoľkých týždňov, až mesiacov od vzniku, sa nazýva tranzientný neonatálny diabetes (TNDM). Diabetes bez remisie má charakter permanentného neonatálneho diabetu (PNDM). Diabetes s mimopankreatickými príznakmi je diabetes asociovaný s inými príznakmi, ako vyplývajú zo samotnej hyperglykémie či nedostatku inzulínu, a má často monogénový základ. Jedným z cieľov pracoviska je aj optimalizovať klinický diagnostický proces prostredníctvom detailnej genotypovej a fenotypovej charakterizácie pacientov s diabetom. Stanovenie presnej diagnózy má vplyv na manažment a farmakologickú terapiu pacienta.

B. Kongenitálny hyperinzulinizmus býva spôsobený najčastejšie mutáciami v génoch KCNJ11, ABCC8, GCK, a HNF4A, ktoré majú úlohu pri vylučovaní inzulínu. Hyperinzulinizmus sa prejavuje včasne po narodení závažnými hypoglykémiami, ktoré môžu poškodiť činnosť mozgu s rozvojom celoživotných následkov (mentálna retardácia či poruchy motoriky). Účinná liečba priamo závisí od identifikovania presnej genetickej príčiny.

C. Monogénové formy obezity predstavujú asi 5 % pacientov s ťažkou obezitou. K rozvoju obezity u týchto pacientov dochádza už v prvom roku života, často dosahuje závažného stupňa so skorým rozvojom závažných komplikácií. Skúmajú sa najčastejšie mutácie génov pre leptín, leptínový receptor, MC4 receptor, SIM1 a POMC.

D. Primárne mitochondriopatie sú klinicky i geneticky heterogénnou skupinou dedičných ochorení, ktoré vznikajú v dôsledku poruchy energetického metabolizmu v mitochondriách. Po vylúčení najčastejších príčin poruchy činnosti mitochondrií ostáva ďalšia diagnostika pre pacienta bežne nedostupná. Cieľom výskumu je identifikovať a ďalej charakterizovať zriedkavé príčiny mitochondriopatií u pacientov na Slovensku.

E. Senzorineurálna porucha sluchu je najčastejšou senzorickou poruchou u človeka, pričom v jej etiológii zohrávajú dôležitú úlohu genetické faktory. Priame sekvenovanie umožní identifikáciu kauzálneho génu iba v menšej časti prípadov. Asi v 2/3 prípadov familiárnej hluchoty ostáva kauzálny gén neidentifikovaný. Cieľom výskumu je identifikácia nových, doposiaľ neznámych génových variantov.

KOLEKTÍV

ŽIVOTOPIS

Mgr. v odbore Biochémia (1992), PhD. v odbore: Fyziológia živočíchov (1998), RNDr. v odbore molekulárna biológie (2014), DrSc. v odbore Genetika (2015) Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

 

Hlavné oblasti vedeckého záujmu:

 1. Štúdium monogénne determinovaných porúch sekrécia a účinku inzulínu
 2. Štúdium monogénovej obezity
 3. Štúdium genetiky primárnych mitochondriopatií
 4. Štúdium hereditárne podmienených porúch sluchu

OCENENIA:

2003                      Guothova cena SLS spoločnosti za vedeckú a publikačnú činnosť

2007                      Cena Európskej Endokrinologickej Spoločnosti za najlepší poster

2009                     Rázusova prednáška udelená Slovenskou diabetologickou spoločnosťou

2010                      Členka nadpriemerného vedeckého tímu podľa metodiky ARRA

2012 – 2018         Ceny výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti za najlepšie publikácie v rokoch 2012-2018

2018                      Cena za vedu a techniku 2018 v kategórii najlepší vedecko-technický tím roka

VEDÚCI VEDECKÝ PRACOVNÍK:

RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.

prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.

SAMOSTATNÍ VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

RNDr. Martina Škopková, PhD.

RNDr. Silvia Borecká, PhD.

VEDECKÍ PRACOVNÍCI:

Mgr. Ivica Mašindová, PhD.

MUDr. Daniela Staníková, PhD.

MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Mgr. Daniel Daniš, PhD.

VEDECKO – TECHNICKÍ PRACOVNÍCI:

RNDr. Miroslava Hučková

DOKTORANDI:

Mgr. Terézia Valkovičová

Mgr. Zuzana Slobodová

DIPLOMANTI:

Bc. Dominika Kormancová

LABORANTI:

Alica Mitková

AKTUÁLNE PROJEKTY
 • Názov projektu: APVV 15-067 „Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchu na báze celonárodného skríningu“ Obdobie realizácie: 2016-2020 (Gašperíková)
 • Názov projektu: APVV 0107-12 „Molekulárno-genetický výskum s farmakogenetickými konsekvenciami u detí s hyperinzulinemickými hypoglykémiami“
 • Obdobie realizácie: 2013-2017 (Staník, Gašperíková)
 • Názov projektu: APVV 0187-12 „Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie“ Obdobie realizácie: 2013-2017 (Gašperíková, Staník)
 • Názov projektu: VEGA 2/0083/17 „Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie“ Obdobie realizácie: 2017-2020 (Gašperíková)
 • Názov projektu: VEGA 1/0214/16: Celoexómové sekvenovanie v multiplexných rodinách s hereditárnou poruchou sluchu na Slovensku: Identifikácia nových génových variantov
 • Obdobie realizácie: 2016-2019 (Gašperíková)
 • Názov projektu: VEGA 1/0211/18: Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY.
 • Obdobie realizácie: 2018-2021 (Staník)
PREDCHÁDZAJÚCE  PROJEKTY
 • Názov projektu: FP7-202272 IP „Tukové kvapôčky ako dynamické organely uskladňovania a uvoľňovania tuku: translačný výskum smerom k ľudským Akronym: LipidomicNet
  Podporené: 7. RP Európskej Komisie, Brusel
  Pozícia:           Spoluriešiteľ (koordinátor za SK) 2008-2012
 • Názov projektu: COST BM0602 Obezita a metabolický syndróm
  Podporené:     COST Európska Komisia
  Pozícia:           Koordinátor za SR2007-2011
 • Názov projektu: FP6 – 018822 SSA „Iniciatíva dunajskej biobanky“
  Podporené: 6. RP Európskej Komisie, Brusel
  Pozícia:           Spoluriešiteľ 2005-2008
 • Názov projketu:  „Hormonálna regulácia expresie génov metabolizmu lipidov v tukovom tkanive obéznych a inzulinorezistentných jedincov“.
  Podporené::    Agentúra na podporu vedy a techniky
  Pozícia:           Hlavný riešiteľ 2004-2007
 • Názov projektu: „DNA analýza monogénnych foriem cukrovky na Slovensku“
  Podporené::    Agentúra na podporu vedy a techniky
  Pozícia:           Zástupca hlavného riešiteľa-zodpovedný za molekulárno-biologický prístup  2006-2008
 • Názov projektu: „Skríning dedičných porúch sluchu na Slovensku metódami DNA analýzy“
  Podporené:     Agentúra na podporu vedy a techniky
  Pozícia:           Spoluriešiteľ zodpovedný za molekulárno-biologický prístup 2011-2014
KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

(súčasní a bývalí členovia tímu sú uvedení modrou farbou)

 • Kolnikova M, Skopkova M, Ilencikova D, Foltan T, Payerova J, Danis D, Klimes I, Stanik J, Gasperikova D. DNM1 encephalopathy – atypical phenotype with hypomyelination due to a novel de novo variant in the DNM1 gene. Seizure – European Journal of Epilepsy 56 (2018):31-33. PMID:29427836
 • Stanik J, Skopkova M, Stanikova D, Brennerova K, Barak L, Ticha L, Hornova J, Klimes I, Gasperikova D. Neonatal hypoglycemia, early-onset diabetes and hypopituitarism due to the mutation in EIF2S3 gene causing MEHMO syndrome. Physiol Res. 2018 Jan 5. [Epub ahead of print] PMID:29303605
 • Stanik J, Dankovcikova A, Barak L, Skopkova M, Palko M, Divinec J, Klimes I, Gasperikova D. Sulfonylurea vs insulin therapy in individuals with sulfonylurea-sensitive permanent neonatal diabetes mellitus, attributable to a KCNJ11 mutation, and poor glycaemic control. Diabet Med. 2017 Dec 26. doi: 10.1111/dme.13575. [Epub ahead of print]
 • Stanikova D, Buzga M, Krumpolec P, Skopkova M, Surova M, Ukropcova B, Ticha L, Petrasova M, Gabcova D, Huckova M, Piskorova L, Bozensky J, Mokan M, Ukropec J, Zavacka I, Klimes I, Stanik J, Gasperikova D. Genetic analysis of single-minded 1 gene in early-onset severely obese children and adolescents. PLoS One. 2017 May 4;12(5):e0177222. doi: 10.1371/journal.pone.0177222. eCollection 2017.
 • Stanik J, Skopkova M, Brennerova K, Danis D, Rosolankova M, Salingova A, Bzduch V, Klimes I, Gasperikova D. Congenital hyperinsulinism and glycogenosis-like phenotype due to a novel HNF4A mutation. Diabetes Res Clin Pract. 2017 Apr;126:144-150. doi: 10.1016/j.diabres.2017.02.014. Epub 2017 Feb 16.
 • Skopkova M, Hennig F, Shin BS, Turner CE, Stanikova D, Brennerova K, Stanik J, Fischer U, Henden L, Müller U, Steinberger D, Leshinsky-Silver E, Bottani A, Kurdiova T, Ukropec J, Nyitrayova O, Kolnikova M, Klimes I, Borck G, Bahlo M, Haas SA, Kim JR, Lotspeich-Cole LE, Gasperikova D, Dever TE, Kalscheuer VM. EIF2S3 Mutations Associated with Severe X-Linked Intellectual Disability Syndrome MEHMO. Hum Mutat. 2017 Apr;38(4):409-425. doi: 10.1002/humu.23170. Epub 2017 Jan 23.
 • Gabčová D, Vohnout B, Staníková D, Hučková M, Kadurová M, Debreová M, Kozárová M, Fábryová Ľ, Staník J, Klimeš I, Rašlová K, Gašperiková D. The molecular genetic background of familial hypercholesterolemia: data from the Slovak nation-wide survey.Physiol Res. 2017 Mar 31;66(1):75-84. Epub 2016 Nov 8. PMID: 27824480 Free Article
 • Skopkova M, Ciljakova M, Havlicekova Z, Vojtkova J, Valentinova L, Danis D, Murgas D, Szepeova R, Stanik J, Banovcin P, Klimes I, Gasperikova D. Two novel RFX6 variants in siblings with Mitchell-Riley syndrome with later diabetes onset and heterotopic gastric mucosa. Eur J Med Genet. 2016 Sep;59(9):429-35. doi: 10.1016/j.ejmg.2016.08.005. Epub 2016 Aug 12.
 • Nayak G, Varga L, Trincot C, Shahzad M, Friedman PL, Klimes I, Greinwald JH Jr, Riazuddin SA, Masindova I, Profant M, Khan SN, Friedman TB, Ahmed ZM, Gasperikova D, Riazuddin S, Riazuddin S. Molecular genetics of MARVELD2 and clinical phenotype in Pakistani and Slovak families segregating DFNB49 hearing loss Hum Genet. 2015 Apr;134(4):423-37. doi: 10.1007/s00439-015-1532-y. Epub 2015 Feb 10 (4,824 – IF 2014)
 • Mašindová I, Šoltýsová A, Varga L, Mátyás P, Ficek A, Hučková M, Sůrová M, Šafka-Brožková D, Anwar S, Bene J, Straka S, Janicsek I, Ahmed ZM, Seeman P, Melegh B, Profant M, Klimeš I, Riazuddin S, Kádasi Ľ, Gašperíková D. MARVELD2 (DFNB49) mutations in the hearing impaired Central European Roma population–prevalence, clinical impact and the common origin PLoS One. 2015 Apr 17;10(4):e0124232. (IF2014=3.234)
 • Stanik J, Dusatkova P, Cinek O, Valentinova L, Huckova M, Skopkova M, Dusatkova L, Stanikova D, Pura M, Klimes I, Lebl J, Gasperikova D, Pruhova S. De novo mutations of GCK, HNF1A and HNF4A may be more frequent in MODY than previously assumed.. Diabetologia. 2014 Mar;57(3):480-4. doi: 10.1007/s00125-013-3119-2. (IF 2013  = 6.883)
 • Varga L, Masindova I, Huckova M, Kabatova Z, Gasperikova D, Klimes I, Profant M. Prevalence of DFNB1 mutations among cochlear implant users in Slovakia and its clinical implications. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Jun;271(6):1401-7. doi: 10.1007/s00405-013-2559-0. (IF 2013  =1,608)
 • Varga L, Kabatova Z, Masindova I, Nechojdomova D, Gasperikova D, Klimes I, Profant M. Is deafness etiology important for prediction of functional outcomes in pediatric cochlear implantation? Acta Otolaryngol. 2014 Jun;134(6):571-8. doi: 10.3109/00016489. 2014.894253. (IF 2012  = 1.106)
 • Valentínová L, Beer NL, Staník J, Tribble ND, van de Bunt M, Hučková M, Barrett A, Klimeš I, Gašperíková D, Gloyn AL. Identification and functional characterisation of novel glucokinase mutations causing maturity-onset diabetes of the young in slovakia. PLoS One. 2012;7(4):e34541. Epub 2012 Apr 6. (IF 2011 =4.092)
 • Krishnan J, Danzer C, Simka T, Ukropec J, Walter KM, Kumpf S, Mirtschink P, Ukropcova B, Gasperikova D, Pedrazzini T, Krek W. Dietary obesity-associated Hif1α activation in adipocytes restricts fatty acid oxidation and energy expenditure via suppression of the Sirt2-NAD+ system. Genes Dev. 2012 Feb 1;26(3):259-70. doi: 10.1101/gad.180406.111. (IF 2011 = 11.659)
 • Thanabalasingham G, Huffman JE, Kattla JJ, Novokmet M, Rudan I, Gloyn AL, Hayward C, Adamczyk B, Reynolds RM, Muzinic A, Hassanali, N, Pucic M, Bennett AJ, Essafi A, Polasek O, Mughal SA, Redzic I, Primorac D, Zgaga L, Kolcic I, Hansen T, Gasperikova D, Tjora E, Strachan MWJ, Nielsen T, Stanik J, Klimes I, Pedersen, O, Njostad PR, Wilds SH, Gyllensten U, Gornik O, Wilson JF, Hastie ND, Campbell H, McCarthy M, Rudd PM, Owen KR, Lauc G, Wright AF. Mutations in HNF1A result in marked alterations of plasma glycans. Diabetes. 2013 Apr;62(4):1329-37. doi: 10.2337/db12-0880.  (IF 2011  = 8.286).
 • Thanabalasingham G, Shah N, Vaxillaire M, Hansen T, Tuomi T, Gasperikova D, Szopa M, Tjora E, James TJ, Kokko P, Loiseleur F, Andersson E, Gaget S, Isomaa B, Nowak N, Raeder H, Stanik J, Njolstad PR, Malecki MT, Klimes I, Groop L, Pedersen O, Froguel P, McCarthy MI, Gloyn AL, Owen KR. A large multi-centre European study validates high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP) as a clinical biomarker for the diagnosis of diabetes subtypes. Diabetologia. 2011 Nov;54(11):2801-10. (IF 2011 = 6.814)
 • Wirsing A, Johnstone KA, Harries LW, Ellard S, Ryffel GU, Stanik J, Gasperikova D, Klimes I, Murphy R. Novel monogenic diabetes mutations in the P2 promoter of the HNF4A gene are associated with impaired function in vitro. Diabet Med. 2010 Jun;27(6):631-5. (IF 2010 = 3.036)
 • Suliman SG, Stanik J, McCulloch LJ, Wilson N, Edghill EL, Misovicova N, Gasperikova D, Sandrikova V, Elliott KS, Barak L, Ellard S, Volpi EV, Klimes I, Gloyn AL. Severe insulin resistance and intrauterine growth deficiency associated with haploinsufficiency for INSR and CHN2: new insights into synergistic pathways involved in growth and metabolism. Diabetes. 2009 Dec;58(12):2954-61. (IF 2009 = 8.505)
 • Gasperikova D, Tribble ND, Staník J, Hucková M, Misovicová N, van de Bunt M, Valentínová L, Barrow BA, Barák L, Dobránsky R, Bereczková E, Michálek J, Wicks K, Colclough K, Knight JC, Ellard S, Klimes I, Gloyn AL. Identification of a novel {beta}-cell glucokinase (GCK) promoter mutation (-71G>C) which modulates GCK gene expression through loss of allele-specific Sp1 binding causing mild fasting hyperglycaemia in humans. Diabetes. 2009 Aug;58(8):1929-35 (IF 2009 = 8.505)
 • Staník J, Lethby M, Flanagan SE, Gasperikova D, Milosovicova B, Lever M, Bullman H, Zubcevic L, Hattersley AT, Ellard S, Ashcroft FM, Klimes I. Coincidence of a novel KCNJ11 missense variant R365H with a paternally inherited 6q24 duplication in a patient with transient neonatal diabetes. Diabetes Care. 2008 Sep;31(9):1736-7. (IF 2008 =7.349)
 • Ellard S, Bellanné-Chantelot C, Hattersley AT; European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) MODY group (including Gasperikova D, Klimes I). Best practice guidelines for the molecular genetic diagnosis of maturity-onset diabetes of the young. Diabetologia. 2008 Apr;51(4):546-53. (IF 2008 =6.418)
 • Komentár expertnej skupiny SDS pre implementáciu „Odporúčaní ISPAD pre diagnostiku a manažment monogénovej cukrovky“ na Slovensku. Koordinátor I. Klimeš, M. Mokáň (predseda SDS), členovia medeicínskeho expertného panelu (abecedne): Ľ. Barák, M. Kúseková, J. Michálek, Z. Némethyová, M. Pašková, K. Rašlová, Z.Schroner, J. Staník a I. Tkáč. Molekulárny genetik: D. Gašperíková. Diabetes a Obezita 2008, 8, č. 15: 9-14
 • Edghill EL, Flanagan SE, Patch AM, Boustred C, Parrish A, Shields B, Shepherd MH, Hussain K, Kapoor RR, Malecki M, MacDonald MJ, Støy J, Steiner DF, Philipson LH, Bell GI; Neonatal Diabetes International Collaborative Group, (including Gasperikova D, Klimes I, Stanik J): Hattersley AT, Ellard S. Insulin mutation screening in 1,044 patients with diabetes: mutations in the INS gene are a common cause of neonatal diabetes but a rare cause of diabetes diagnosed in childhood or adulthood. Diabetes. 2008 Apr;57(4):1034-42. Epub 2007 Dec 27. (IF 2008 =8.39)
 • Stanik J, Gasperikova D, Paskova M, Barak L, Javorkova J, Jancova E, Ciljakova M, Hlava P, Michalek J, Flanagan SE, Pearson E, Hattersley AT, Ellard S, Klimes I: Prevalence of Permanent Neonatal Diabetes in Slovakia and Successful Replacement of Insulin with sulfonylurea Therapy in KCNJ11 and ABCC8 Mutation Carriers. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Apr;92(4):1276-82. (IF 2013  = 6.883)
 • Pearson ER, Flechtner I, Njølstad PR, Malecki MT, Flanagan SE, Larkin B, Ashcroft FM, Klimes I, Codner E, Iotova V, Slingerland AS, Shield J, Robert JJ, Holst JJ, Clark PM, Ellard S, Søvik O, Polak M, Hattersley AT; Neonatal Diabetes International Collaborative Group (including D. Gasperikova). Switching from insulin to oral sulfonylureas in patients with diabetes due to Kir6.2 mutations. N Engl J Med. 2006 Aug 3;355(5):467-77. (IF 2006 = 51.296)