Opustil nás prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.

Vo štvrtok 27. júna 2024, nás vo veku 82 rokov navždy opustil významný vedecký pracovník, organizátor vedy a vzácna osobnosť prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 3. júla 2024 o 14.45 hod. v bratislavskom krematóriu. 

Do Virologického ústavu SAV nastúpil v roku 1965 a ostal mu verný ďalších 50 rokov, až do odchodu na dôchodok. Prof. Čiampor sa výrazne zapísal do dejín Virologického ústavu, kde v rokoch 1991 až 2001 pôsobil vo funkcii riaditeľa. V období rokov 2001 až 2009 bol členom Predsedníctva SAV ako podpredseda pre II. Oddelenie a neskôr ako podpredseda pre zahraničné styky. Predsedom Učenej spoločnosti Slovenska bol v rokoch 2005 až 2009.

Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.., portrét.

Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc..

Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc  sa narodil 3.6.1942 v Martine. Po absolvovaní strednej jedenásťročnej školy v Štúrove začal v roku 1959 študovať Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil v roku 1965 do Virologického ústavu ČSAV. Tu sa jeho celoživotným záujmom stali bunky a vírusy.

Tento tajomný mikrosvet skúmal najmä pomocou elektrónovej mikroskopie, kde sa vypracoval medzi československú špičku. Prof. Čiampor mal mimoriadne organizačné schopnosti a tak od roku 1982 vykonával funkciu vedeckého tajomníka Virologického ústavu, o tri roky neskôr zástupcu riaditeľa a od roku 1991 do roku 2001 bol riaditeľom ústavu.

Vo svojej vedeckej práci sa venoval hlavne morfogenéze vírusov chrípky, ako prvý opísal výskyt intracytoplazmatických a jadrových inklúzií v bunke infikovanej vírusmi chrípky. Významný bol jeho objav funkcie vírusom kódovaných protónových kanálov v transporte štruktúrnych proteínov vírusov chrípky a ich úloha v konformačnej zmene glykoproteínu hemaglutinínu pri transporte cez trans-Golgiho sieťovinu.

Svoj zmysel pre detail, mimoriadne vedomosti a zručnosti z elektrónovej mikroskopie plne využil aj pri štúdiu morfogenézy herpetických vírusov, vírusu kliešťovej encefalitídy, osýpok a rickettsií. Bol autorom a spoluautorom  viac ako sto vedeckých publikácií. Viedol, alebo riešil medzinárodné európske granty (5RP, 6RP), ako aj APVV a niekoľko VEGA grantov.

Absolvoval viacero zahraničných pobytov na významných svetových virologických pracoviskách (National Institute for Medical Research, London, Heinrich-Pette-Institute University of Hamburg, CNRS- Villejuif University, Orsay, Paríž a iné).

Okrem vedeckej činnosti sa prof. Čiampor podieľal na výchove celej generácie vysokoškolských študentov. Prof. Čiampor bol aj významný popularizátor vedy, a to nielen počas svojej aktívnej kariéry.  Absolvoval množstvo vystúpení v celoštátnych médiách aj počas nedávno prebiehajúcej pandémie Covid-19.

Slovenská akadémia vied ocenila jeho prácu v rokoch 1972 a 1973 odmenou za publikačnú činnosť. Predsedníctvo SAV mu v roku 1984 udelilo Cenu za vedecké výsledky, v roku 1990 získal cenu SAV za vedecko-popularizačnú činnosť a v roku 1992 Striebornú plaketu J. Jesenia. Najvyššie ocenenie SAV „Zlatá medaila“ mu bola udelené v roku 2012. Za celoživotné zásluhy o rozvoj vedy mu Predsedníctvo SAV v roku 2022 udelilo „Ďakovný list.“ Taktiež bol ocenený zlatou medailou Prírodovedeckej fakulty UK, Babákovou medailou Českej biologickej spoločnosti a Patočkovou medailou Československej spoločnosti mikrobiologickej.

Bol členom viacerých národných a medzinárodných spoločností: podpredsedom Československej biologickej spoločnosti pri AV ČR, podpredsedom Československej spoločnosti mikroskopickej pri AV ČR, predsedom národného komitétu SR pre biologické spoločnosti, členom medzinárodnej únie biologických vied, predsedom sekcie Virológia Československej mikrobiologickej spoločnosti pri AV ČR a národným zástupcom v medzinárodnej komisii pre taxonómiu vírusov.

Život a dielo prof. Čiampora nie je možné vtesnať do jedného hárku papiera. Dôležité je, že pre svoju odbornosť  spojenú s láskavosťou, zmyslom pre humor a ľudskosťou zostane Fedor navždy v našej pamäti a srdciach.

Česť jeho pamiatke.

 

Pracovníci Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.

Foto: archív BMC SAV, v. v. i.