Opustil nás prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.

smútočná sviečka

Dňa 6. 7. 2022 nás po dlhej a ťažkej chorobe navždy opustil náš kolega a priateľ profesor Iwar Klimeš, bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV.

Prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. sa narodil 26. 9. 1951 v Bratislave. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1975 nastúpil na Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, ktorému ostal verný po celý život. V rámci svojho vedeckého pôsobenia vybudoval jedinečnú školu a založil Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu a spoločné výskumno-diagnostické pracovisko Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV Bratislava a Národného endokrinologického a diabetologického ústavu Ľubochňa DIABGENE, ktoré bolo prvým DNA diagnostickým centrom pre monogénové formy cukrovky na Slovensku.

Profesor Iwar Klimeš bol celosvetovo uznávaný vedecký pracovník, ktorý vo svojej činnosti prepájal výskumnú činnost s potrebami klinickej praxe. Patrí medzi najcitovanejších vedeckých pracovníkov na Slovensku s vyše 4 000 citáciami a h-indexom 34. Medzi jeho najdôležitejšie výsledky patria: získanie klinicko-fyziologických dôkazov pre opodstatnenosť liečby diabetikov 2. typu intenzifikovaným inzulínovým režimom; zavedenie DNA diagnostiky monogénových foriem cukrovky; odhalenie genetickej príčiny ochorenia u pacientov s permanentným neonatálnym diabetom, čím sa umožnilo zmeniť ich liečbu z injekcií inzulínu na tablety sulfonylurey; zmapovanie výskytu permanentého neonatálneho diabetu na Slovensku s využitím registra detského diabetu, čím sa Slovensko stalo prvou krajinou na svete s určením skutočnej prevalencie tejto formy diabetu. Profesor Klimeš si svoje medzinárodné postavenie vybudoval na domácej pôde, no pôsobil aj vo viacerých vynikajúcich vedeckých inštitúciách v USA (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIH, Phoenix, Arizona; Stanford University, Stanford, California; Medlantic Research Institute Washington, DC), vo Veľkej Británii (University of Leicester) či Austrálii (Garvan Research Institute, Sydney). Medzinárodný charakter jeho výskumu podčiarkuje riešenie mnohých projektov v programoch Európskej komisie, šesťročné pôsobenie vo funkcii „Associate editor“ časopisu Diabetologia, významného medzinárodného diabetologického časopisu, pozvania prednášať na významných medzinárodných konferenciách, a v neposlednom rade organizácia medzinárodných konferencií “Dietary Lipids and Insulin Action” v Smoleniciach, ktorými pritiahol desiatky svetových vedcov a lekárov k spoluprácam s našími vedcami. Výsledky profesora Klimeša sú zhrnuté vo viac ako dvesto publikáciách in extenso. Je spoluautorom šiestich monografií a štyroch vysokoškolských učebníc o diabete, endokrinológii a obezite; editoval tri monografické zväzky Annals of the New York Academy of Sciences.

Svojich študentov a mladých kolegov motivoval osobným príkladom pracovného nasadenia a medzinárodnej spolupráce. Mnohí sa po absolvovaní dlhodobých pobytov v USA vrátili späť na Slovensko, priniesli originálne know-how a rozvíjajú moderný výskum. Bol aktívny aj v postgraduálnej výchove lekárov, kde dlhodobo pôsobil ako prednášateľ v kurzoch Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov pre diabetológiu a endokrinológiu.

Okrem množstva cien od lekárskych a farmaceutických spoločností za najlepšie publikácie a učebnice je nositeľom Zlatej Jeseniovej plakety SAV za zásluhy v lekárskych vedách, Jesseniovej ceny Slovenskej lekárskej spoločnosti, Zlatej medaily LFUK, Striebornej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti, ceny Jozefa Ľudovíta Holubyho za oblasť vied o živej prírode za osobitné tvorivé výkony v oblasti biomedicínskeho výskumu, viacerých Cien SAV za vedecké výsledky, Medaily SAV za podporu vedy, ako aj Zlatej medaily SAV. Je čestným členom Českej endokrinologickej spoločnosti a Českej diabetologickej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyne.

Okrem vlastných vedeckých a pedagogických aktivít profesor Klimeš výrazne prispel k rozvoju vedy a jej organizácii na Slovensku. V rámci SAV presadzoval spájanie lekárskych ústavov. Pôsobil v Slovenskej lekárskej spoločnosti, aj na Ministerstve školstva SR. Bol predsedom Rady APVV pre lekárske vedy, členom Rady učenej spoločnosti SAV, predsedom Slovenskej endokrinologickej spoločnosti a podpredsedom Slovenskej diabetologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. Významné bolo jeho pôsobenie v pozícii predsedu Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti MŠ SR.

Profesor Iwar Klimeš nám všetkým bude veľmi chýbať nielen ako uznávaný odborník, ale aj ako kolega a priateľ, ktorý mnohým otvoril pomyselné dvere do sveta vedy doma aj v zahraničí.

Česť jeho pamiatke!

 

Text: RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., riaditeľka Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

Úvodná fotografia: Photo by David Monje on Unsplash

Foto: SAV