Poznáme výsledky druhej séroepidemiologickej štúdie zamestnancov SAV – jeseň 2022

Práca v laboratóriu v rámci séroepidemiologickej štúdie zamestnancov SAV – jeseň 2022

V mesiacoch október až november 2022 Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. opäť uskutočnilo prierezovú séroprevalenčnú štúdiu, zameranú na prítomnosť špecifických IgG protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 vytvorených v dôsledku prekonania ochorenia COVID-19 a/alebo očkovania. Podobne ako pred rokom, štúdia bola realizovaná medzi zamestnancami Slovenskej akadémie vied a jej cieľom bolo zistiť relatívnu hladinu špecifických protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 v prostredí SAV, informovať účastníkov štúdie o ich hladine protilátok a poskytnúť čiastkový obraz o situácii na jednotlivých pracoviskách SAV.

Účastníci štúdie poskytli informovaný súhlas, anamnestické informácie a vzorky suchých kvapiek krvi, ktoré boli analyzované pomocou metódy ELISA. Prítomnosť špecifických IgG protilátok voči S-proteínu SARS-CoV-2 bola zistená u 96,04 % (1 311) z celkovo zapojených 1 365 zamestnancov SAV.

Najdôležitejšie výsledky štúdie môžeme zhrnúť nasledovne:

  • celková séropozitivita zapojených zamestnancov SAV na jeseň 2022 bola 96,04 % (medián S/C 9,49). Zo skupiny očkovaných účastníkov (1 189) to bolo 99,5 % (medián S/C 9,82), u neočkovaných účastníkov (176) vykazovalo séropozitivitu 72,73 % (medián S/C 2,19)
  • do doby uskutočnenia štúdie (október 2022) malo 65,05 % (888) zo zapojených účastníkov minimálne 1-krát pozitívny PCR/Ag test na SARS-CoV-2. U 477 účastníkov, ktorí doteraz nikdy pozitívny PCR/Ag test na SARS-CoV-2 nemali (34,95 %), sme testovali aj prítomnosť protilátok voči nukleoproteínu (NCP) SARS-CoV-2, ktoré sú prítomné výlučne po infekcii vírusom. PCR/Ag testom nepotvrdené prekonanie infekcie sa ukázalo u 27,39 % takýchto účastníkov (25,12 % u zaočkovaných; 51,22 % u neočkovaných), teda viac ako jedna štvrtina z nich si nebola vedomá, že prekonali ochorenie COVID-19
  • na základe samohodnotenia závažnosti priebehu infekcie (stupnica 1 – 10) sa ukázalo, že závažný priebeh (8 – 10) sa vyskytoval u 6,31 % účastníkov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 bez predchádzajúcej vakcinácie a u 1,44 % účastníkov, ktorí prekonali ochorenie po absolvovaní kompletnej vakcinačnej schémy
  • hladina protilátok sa zvyšuje opakovanou infekciou, vyšším počtom dávok vakcinácie a v najvyššej miere pri kombinácii oboch týchto faktorov

Záverom by sme radi poďakovali Predsedníctvu SAV za podporu tejto štúdie a všetkým účastníkom za ich spoluprácu pri vykonávaní samoodberov kapilárnej krvi z prsta. Veríme, že výsledky sú prospešné ako pre jednotlivcov tak aj pre samotnú SAV.

Relatívne hladiny IgG protilátok voči S1 podjednotke S proteínu SARS-CoV-2 u účastníkov štúdie v závislosti od vakcinačného statusu a pozitivity na COVID-19 (C19). Hodnoty sú vyjadrené ako pomer signálu ku kalibrátoru (S/C). Medián je znázornený vodorovnou čiarou v boxoch. Oblasť boxov predstavuje 25.–75. percentil a zvislé čiary 5.–95. percentil nameraných hodnôt v skupine. Počet vzoriek v každej zo skupín je zobrazený v hornej časti grafov ako „n“. Označenie skupín je nasledovné: „- vaccination“ = neočkovaní; „+ vaccination“ = očkovaní; „- C19 test“ = nikdy nemali pozitívny PCR/Ag test na COVID-19; „+ C19 test“ = pozitívny PCR/Ag test na COVID-19 mali minimálne 1krát.

 

Kolektív autorov štúdie z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

Foto: BMC SAV, v. v. i.