Školenia projektu CAPSID – získavanie proteínov a vírusov pre biomedicínske výskumné účely

Účastníci workshopu projektu CAPSID vo Viedni

Projekt CAPSID sa zameriava na cezhraničnú spoluprácu medzi hlavnými mestami Rakúska a Slovenska, Viedňou a Bratislavou. Ide o cezhraničnú oblasť charakteristickú vysokým počtom univerzít a výskumných inštitúcií, ktorým ale chýba silná medzinárodná reputácia v oblasti biomedicínskych vied. Spolu s touto skutočnosťou súvisí i pretrvávajúca nízka úroveň poskytovaných služieb založených na znalostiach získaných vedeckým prístupom. (viac o projekte).

Cieľom projektu CAPSID je najmä rozvoj platformy služieb obsahujúcej znalosti a skúsenosti zamerané na produkciu a získavanie biomedicínsky relevantných proteínov. Platforma ako taká bude založená na otvorenom prístupe, tzv. open access. Okrem iného je ďalším z cieľov projektu zvyšovanie odbornej prípravy prostredníctvom medzinárodnej konferencie a vedeckých seminárov vedených medzinárodnými vedeckými kapacitami v danej oblasti.

 

„CAPSID Workshop I“ – špecializované školenie na získavanie proteínov a vírusov pre biomedicínske výskumné účely

Koronakríza nás všetkých preniesla do on-line sveta prednášok a rôznych podujatí. Koncom minulého roka to bolo ešte ináč a začiatkom decembra 2019 sa na pôde Viedenského Biocentra uskutočnilo jedno z plánovaných odborných podujatí projektu CAPSID. Podujatie organizované pod záštitou Biomedicínskeho centra SAV (v zastúpení dr. Nemčovičovej) a Viedenského Biocentra (v zastúpení Dr. Stolt-Bergner) bolo veľmi úspešné. Zúčastnilo sa ho viac ako 90 registrovaných záujemcov z radov študentov doktorandského štúdia, ako aj vedcov, najmä z oblasti výskumu a vývoja zameraného na virológiu a biomedicínu.

Školenie zastrešovali zahraniční, ako aj domáci odborníci (experti) z významných európskych inštitúcií akými sú EMBL (Európske laboratória pre molekulárnu biológiu, Nemecko), CEITEC (Stredoeurópsky technologický inštitút, Česká Republika), či Viedenskej Univerzity (Rakúsko) a Karlovej Univerzity (Česká Republika). Vysoká odborná kvalita školenia podporená spätnou väzbou účastníkov, prispela k úspešnosti podujatia, a to z viacerých hľadísk. Školenie jednak podnietilo a stimulovalo vedecké bádanie v regióne, ako aj prezentovalo výrobné a čistiace procesy získavania proteínov a vírusov pre biomedicínske výskumné účely, ktoré vychádzajú v ústrety rastúcemu dopytu, ako aj stále vyšším nárokom na vysokú kvalitu. 

Vzhľadom na špecifickosť a prekvapivý záujem o školenie, organizátori očakávajú, že tradícia cezhraničného stretnutia tohto charakteru bude úspešne pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Pred spustením „Open access“ programu v rámci pracovného balíčka 3 projektu CAPSID, sa uskutoční ďalšie školenie, tentokrát na pôde Biomedicínskeho centra SAV s názvom „CAPSID Workshop II“, ktoré je plánované na leto 2020.

Metódy získavania proteínov budú neskôr dostupné aj cez novú on-line platformu služieb s otvoreným prístupom („Open access“ program), ktorá bude slúžiť aj na výmenu výstupov k procesom získavania proteínov a vírusov pre biomedicínske výskumné účely.

Podujatia projektu CAPSID

 

Projekt CAPSID je podporovaný programom spolupráce INTERREG V-A SK-AT spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.