TOP študentka Slovenska pôsobí v Biomedicínskom centre SAV

Na podujatí Študentská osobnosť Slovenska si 12. decembra 2018 spolu s ďalšími 11 víťazmi kategórií prevzala cenu absolútna víťazka súťaže Silvia Schmidtová, ktorá je doktorandkou na Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (ďalej len SAV). Vo svojom výskume sa venuje nádorom a novým možnostiam liečby rakoviny.

„Ja som sa k vede dostala náhodou. V rámci vysokej školy som bola skôr biotechnológ, ale potom ma to stále viac lákalo ku klinike a medicíne. Bolo by úžasné, keby sa nám raz podarilo nájsť liek, respektíve kombináciu liekov, ktoré by mohli onkologickým pacientom pomôcť,“ povedala Silvia Schmidtová.

Mladá doktorandka skúma nádory zo zárodočných buniek a identifikuje potenciálne molekulárne ciele a signály dráh, ktoré by mohli zohrávať úlohu v ich chemorezistencii. Preukázala, že dôležitú úlohu v rezistencií nádorov zohrávajú bunky exprimujúce markery nádorových kmeňových buniek. Svoj výskum momentálne finalizuje a v budúcom roku bude končiť svoje doktorandské štúdium.

Svoje pôsobenie na Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra (UEO BMC) SAV začala pod vedením Mgr. Lucie Kučerovej, DrSc. v roku 2015, kedy po absolvovaní inžinierskeho štúdia (odbor – biotechnológia, medicínske inžinierstvo) na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, nastúpila na Oddelenie molekulárnej onkológie ÚEO BMC SAV. Po prvom roku štúdia, kedy sa venovala téme génovej terapie na pokročilých metastatických modeloch, však prišla možnosť spolupráce s prof. MUDr. Michalom Megom, DrSc. (Národný onkologický ústav v Bratislave). Práve kvôli tejto spolupráci a možnosti prepojiť výsledky experimentálnej práce s klinickou praxou, sa zapojila do štúdia nádorov zo zárodočných buniek, ktorej sa v súčasnosti venuje vo svojej dizertačnej práci s názvom „Investigation of Candidate Genes Associated with Cisplatin Chemoresistance of Testicular Germ Cell Tumors“.

Zľava: Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc., Mgr. Radivojka Bánová, Ing. Silvia Schmidtová, prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. a prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

„Ing. Silviu Schmidtovú, som nominovala na ocenenie Študentská vedecká osobnosť roka 2017/2018 za vynikajúce vedecko-výskumné výsledky a excelentnú reprezentáciu nášho pracoviska doma i v zahraničí,“ uviedla profesorka Silvia Pastoreková, riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV.

Zľava: Mgr. Radivojka Bánová a Ing. Silvia Schmidtová

Ďalšou ocenenou doktorandkou Biomedicínskeho centra SAV je Radivojka Bánová, ktorá pracuje na oddelení rickettsiológie. Získala cenu JCI-Slovensko za najväčší potenciálny prínos pre spoločnosť. Spolu s ňou sa v zozname najlepších študentských osobností objavil aj Milan Kapolka z Elektrotechnického ústavu SAV a Marcela Bučeková z Ústavu molekulárnej biológie SAV. Víťazi zvyšných kategórií sú študentmi slovenských univerzít.

Súťaž každoročne organizuje Svetová federácia mladých lídrov JCI-Slovensko pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied a pod záštitou prezidenta SR.