V aule SAV ocenili najlepšie doktorandské práce

Z prezentácie víťazov súťaže O najlepšiu doktorandskú prácu zo všetkých troch oddelení SAV. Prezentuje Mgr. Verona Buociková

V Aule SAV v Bratislave na Patrónke prezentovali v stredu 8. júna 2022 svoje práce víťazi súťaže O najlepšiu doktorandskú prácu zo všetkých troch oddelení SAV.

Úvodné slová mal Martin Venhart, podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied, ktorý na začiatku svojho príhovoru pripomenul, že na podujatí vystupuje ako ´osobný príklad´ mladého a úspešného vedca, ktorý svoje skúsenosti zbieral aj v zahraničí a po úspešnom pôsobení vo viacerých významných inštitúciách sa vrátil na Fyzikálny ústav SAV. Ako zdôraznil, sám svojim doktorandom odporúča po obhajobe „odstrihnúť sa od svojej skupiny aj školiteľa a odísť do zahraničia“.  „Našou úlohou je zasa vytvoriť také podmienky, aby ste sa mali kam vrátiť,“ povedal a ako dôkaz zlepšovania situácie uviedol programy SASPRO či IMPULZ.

Do súťaže sa zapojilo tento rok 14 doktorandov so svojimi prácami.

V 1. oddelení vied SAV získali

1. cenu: Mgr. Olha Skurikhina, Ústav geotechniky SAV, v. v. i, s prácou Pyroxenes as an alternative for energy storage systems

2. cenu: Mgr. Marek Búran, Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., s prácou Meranie MgB2 supravodičov vo vodnom ľade.

V 2. oddelení vied SAV získali

1. cenu: Mgr. Dalibor Uhrovič, Parazitologický ústav SAV, v. v. i., s prácou Systematika a fylogenéza evolučne významných druhov pásomníc rýb v Severnej Amerike.

2. cenu: Gamal Mohamed Zain Ahmed, Ústav polymérov SAV, v. v. i., s prácou Polymer Synthesis and Surface Modification by Photomediated Atom Transfer Radical Polymerization.

3. cenu: Mgr. Verona Buociková, Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Ústav experimentálnej onkológie s prácou Modulácia epigenómu v onkologickej liečbe.

V 3. oddelení vied SAV získali

1. cenu: Mgr. Jana Papcunová, CSPV SAV, v. v. i., Spoločenskovedný ústav, s prácou Operacionalizácia nenávistných prejavov (tzv. hate speech): skúmanie indikátorov nenávistných prejavov a ich štruktúry.

2. cenu: Mgr. Martin Borovjak, Filozofický ústav SAV, v. v. i., Dante Alighieri a praktická múdrosť.

3. cenu: Mgr. Xenia Daniela Poslon, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., s prácou Protirómsky rasizmus a možnosti jeho zmierňovania: sociálno-psychologická perspektíva.

Čestné uznanie SAV

Mgr. Štefan Olšav, Archeologický ústav SAV, v. v. i., s prácou Význam remesiel v praveku a ich perspektíva pre poznanie dejov v období neolitu až doby bronzovej.

Ocenení doktorandi s členmi Predsedníctva SAV

 

Prevzaté zo SAV

Spracovala: Andrea Nozdrovická, SAV
Foto: Katarína Gáliková, Martin Bystriansky, SAV